دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

دانلود پایان نامه

بخش سوم

 

امنیت ملی


بخش سوم : امنیت ملی

فصل اول

مفهوم، فرآیند، برآیند امنیت ملی

مفهوم امنیت ملی:‌

مفهوم امنیت ملی همانند بسیاری از مفاهیم سیاسی و همانند خود سیاست، از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، این واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف می‌نماید، لیكن با امعان نظر در فرایند آن آشكار میشود كه یك مفهوم پیچیده می‌باشد، از این رو می‌توان گفت یك مفهوم پیچیده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌های مفرد، روشن است.

پیچیدگی از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌های زمان و مكان، متغیر می‌باشد و به همین جهت در سطح جهان، یك مفهوم نهادینه نبوده و تفسیرهای گوناگون از آن میشود و چه بسا از آن بهره‌وری سوء صورت می‌‌گیرد.

قدرت‌های جهان اول و دوم، نه تنها با برداشت‌های سلیقه‌ای از این مفهوم تحمیل سیاست‌های خویش را به جهان سوم توجیه می‌كنند، بلكه این مفهوم برای ایجاد نفوذ و فروش تسلیحات نظامی و تنظیم روابط اقتصادی به سوی خویش و لشكركشی‌های غیرمشروع، بكار گرفته می‌شود.

اما شفافیت مفهوم، بدین لحاظ است كه گرچه این تركیب (امنیت ملی) در جهان و اصطلاحات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 از امریكا پدیدار شده است[1]، لیكن به عنوان یك مفهوم سیاسی از ویژگی‌های زندگی اجتماعی انسان بوده و از هنگام شكل‌گیری زندگی جمعی و نیاز جامعه به نهاد سیاسی، مطرح شده است.

و نیز این مولفه از این جهت بی‌غبار نیست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌های اجتماعی بشر دارد، زیرا ارزش‌های مهم و چیزهای با ارزش در معرض تهدید قرار داشته و نیاز به تامین دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگیرید؛ یكی سنگ و دیگری طلا، به یقین سنگ چون ارزش اقتصادی در برابر طلا را ندارد ارزش تامین ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر، باید از آن حراست شود.

در فرایند زندگی اجتماعی بشر نیز ارزش‌های انسانی كه تهدید می‌شوند، نیاز به تامین ملی دارند.


فرآیند امنیت ملی

براساس نكتة اخیر، فرآیند امنیت ملی را ارز‌ش‌های اجتماعی انسان تعیین می‌نمایند.ارزش‌های انسانی به دو گروه پایه‌ای و روبنایی تقسیم می‌شوند؛ ارزش‌های پایه مانند: عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و ارزش‌های روبنایی مانند: مال و كشور و چیزهایی كه نوعی تعلق به انسان دارند.

این ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهایی هستند كه مورد تهدید خطرها قرار دارند و تامین امنیت آنها در هر دو بخش فردی و اجتماعی، فرآیند امنیت ملی را شكل می‌دهد، زیرا امنیت ملی در صورتی شكل می‌گیرد كه این ارزش‌ها هم بصورت فردی و هم بصورت جمعی كه متشكل از همان آحاد افراد است، تامین شوند، در غیر اینصورت ناامنی مستقر خواهد شد. بر این اساس، امنیت  ملی در دو بخش فردی، جمعی قابل استقرار است، این نكته را نباید از خاطر دور داشت كه مرزهای جغرافیایی كه توسط سازمانهای جهانی تعریف و تعیین شده‌اند نیز در فرایند این مفهوم قرار می‌گیرند، زیرا گرچه عقیده و ایمان، روی مرزها را در می‌نوردد، لیكن هویت ملی، یك امر قراردادی است كه توسط این سازمان‌ها شكل گرفته و مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا مرزهای جغرافیایی كه ملیت‌ها را شكل می‌دهد، تحت پوشش این مفهوم می‌باشد كه محدوده ملیت‌ها را تعیین می‌نماید.

 

امنیت ملی برآیند اقتدار ملی

برخلاف پندار اكثریت، نهادهای سیاسی و یا حتی سیاسیون جامعه، ابزار نظامی، كم ارزش و كم اثرترین اهرم در استقرار امنیت ملی می‌باشد، آنچه در بخش‌های گوناگون عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … امنیت را مستقر می‌سازد. داشتن پشتوانه عظیم مردمی است كه با حضور پرتلاش خویش در بخش اندیشه با اندیشه، در بخش اقتصادی با تلاش و تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی، در حوزه سیاست با مشاركت در تحكیم پایه‌های نهاد سیاسی با انواع خطرهای ناامنی به مقابله برمی‌خیزد. و چون نیروی عظیم مردمی توانمندترین نیروها می‌باشد، هیچ ابزار قدرتی توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه كه به كارگیری این نیروی عظیم در راستای امنیت ملی به بهترین شیوه و كمترین هزینه، امنیت را مستقر می‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهای یاد شده توانمندتر شد در استقرار امنیت ملی نیز موفق‌تر خواهد بود.

امنیت ملی شرط پیشرفت است و برای رسیدن به این امر وجود دولتی مقتدر و با حمایت همه جانبة مردم ضروری است[2].

«لیپمن» امنیت ملی را اینگونه تعریف می‌كند كه جامعه، دولت، رژیم  و حاكمان به نحوی در آن نقش دارند؛ «یك ملت هنگامی از امنیت برخوردار است كه در موقع خطر، مجبور به فدا كردن ارزش‌های حیاتی خود نباشد، اگر مایل بود بتواند از جنگ اجتناب كند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌های حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبرد پاس دارد[3]».

 

چهار نكته در امنیت ملی

در امنیت ملی توجه به چند نكته حائز اهمیت است:

نكته اول: سه ضلع در امنیت ملی

ایمنی و مصونیت از تعرض بر سر سه چیز: مردم، كشور، حكومت مردمی در امنیت ملی مطرح است.

تعرض به هر یك از این سه یعنی: «مردم، كشور و حكومت برخاسته از آرای مردمی، تعرض به امنیت ملی به حفظ و برقراری این سه ركن وابسته است.

بدون امنیت در این سه ركن، تحقق امنیت ملی، همانند آب در هاون كوفتن خیالی بیش نیست.

نكته دوم: توانایی‌های یك كشور

امنیت ملی در هر كشوری وابسته به توانایی‌هایی آن كشور در سه بعد «طبیعی» «بهره‌برداری» و «استراتژیك» است؛ به بیان دیگر: مجموعه توانمندیهای هر كشور در سه ظرفیت «ظرفیت طبیعی»، «ظرفیت بهره‌برداری» و «ظرفیت استراتژیك»، امنیت آن كشور را تشكیل می‌دهند.

مراد از ظرفیت طبیعی همان «ژئوپلتیك» یك كشور است، ژئوپلیتیك هر كشور را باید عامل نسبتاً طبیعی در مباحث امنیتی بشمار آورد كه نقش مهمی در آسیب‌پذیری یا توانمندی‌های یك كشور برای تحصیل امنیت ایفا می‌كند، این ظرفیت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» تشكیل شده است.

مراد از بخش «سخت‌افزاری»، همان مقررات تاریخی، منابع طبیعی، نوع آب و هوا، موقعیت جغرافیایی بویژه موقعیت جغرافیایی سیاسی و مانند این امور است، مانند اینكه در كشور ایران وجود نفت و موقعیت ویژه تنگه هرمز دو فاكتور در این زمینه است.

مراد از بخش «نرم‌افزاری»، دستیابی بشر به فن‌آوری‌های پیشرفته است كه با آن می‌توان بر ضعف و كاستی‌های طبیعی فائق آمد مانند اینكه اگر كشور در بعد سخت‌افزاری از بی‌ آبی رنج می‌برد، می‌توان با دستیابی به فن‌آوری پیشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعی پدید آورد و آن ضعف طبیعی را جبران كرد و یا اینكه سرزمینی كه در بعد سخت‌افزاری از معادن نفت محروم است به كمك دانش بشری به انرژی‌های جایگزین دست یافت و به مدد فن‌آوری نوین از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را نمود[4].

 

ظرفیت بهره‌برداری

همیشه بین توامندی‌های كشورها كه بصورت استعداد و با القوه موجود است و بین توانمندی‌های آنكه به شكل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. ممكن است كشوری از معادن نفت سرشاری بهره‌مند باشد ولی ظرفیت بهره‌برداری آن ناچیز باشد و در بهره‌برداری و بالا بردن ظرفیت آن باید سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد و نیز دانش لازم را داشته باشد.

در امنیت ملی، ظرفیت بهره‌برداری نقش دارد نه ظرفیت بالقوه. دولتها می‌كوشند تا فاصله بین ظرفیت بالقوه و ظرفیت بهره‌برداری را بكاهند و بدین وسیله ضریب امنیت ملی را افزایش دهند.

 

ظرفیت استراتژیك

مراد از ظرفیت استراتژیك، توانایی یك نظام حكومتی برای تهیه و اجرای سیاستهای كلانی است كه بتواند مسیر حركت دولت را برای چندین سال تعیین نماید. اگر كشوری نتواند برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشد و در ظرفیت استراتژیك با مشكل مواجه شود، طبیعی است كه ضریب امنیت ملی آن كشور، كاهش پیدا می‌كند و نمی‌تواند آسایش و امنیت مردم برنامه‌ریزی داشته باشد[5].

نكته سوم ـ تهدیدات خارجی

در امنیت ملی باید نوعی نگاه بدبینانه به بیگانگان وجود داشته باشد زیرا مصونیت در برابر تهدیدات خارجی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به عدم تعرض مایة امنیت ملی است. هر نظام سیاسی مهمترین وظیفه خویش را ایجاد امنیت ملی می‌داند و می‌كوشد تا با هر نوع تهدیدی كه امنیت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنماید. و این ممكن نیست، جز اینكه نسبت به بیگانگان با احتیاط، كنش و واكنش داشته باشد. این تهدیدات خارجی مورد بحث، تنها تهدیدات نظامی نیست، بلكه افزون بر آن تهدیدات اقتصادی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود.

نكته چهارم ـ ارزش‌های داخلی

ارزش‌های داخلی؛ یعنی مجموعه‌ای از آداب، رسوم، بایدها و نبایدهای حاكم در هر جامعة بشری. هر جامعه‌ای یك سری ارزش‌هایی دارد كه عنایات زندگی افراد را معین می‌كند و كنش‌های افراد را به سوی آن هدایت میكند، طبیعی است كه اگر این ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگیرد، امنیت ملی به خطر می‌افتد[6].

[1]. ادوارد ای چونگ این مون؛ امنیت ملی در جهان سوم، (پژوهشكدة مطالعات راهبردی، چاپ اول 1379) ص 332.

[2]. روزنامه همشهری؛ 7/2/1377.

[3]. لی‌نور جی‌مارتین؛ چهره جدید امنیت در خاور میانه؛ مترجم قدیر نصیری، (ناشر: پژوهشكده مطالعات راه‌بردی) ص 96.

[4]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 44ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[5]. مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص 56ـ45، انتشارات نیروی انتظامی.

[6]. فصلنامه علوم سیاسی، ش 9، ص 199.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *