دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی

دانلود پایان نامه

بخش دوم

دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی


بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی

فصل اول

دیدگاه دال و رقابت سیاسی

رابرت دال در نظریه‌های خود، از تكثر سیاسی لیبرال دفاع كرده است، وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوة حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش‌ها مدیون توزیع شدید قدرت سیاسی توأم با اقتدار لازم دیده است.

خاستگاه پیدایی و تكوین نظریات كثرت گرایانة وی موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصیه‌ای دستورالعمل گونه برای جهان سوم نیز مبادرت نماید، اساس این توصیه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكیل می‌دهد. از مطالب «دال» چنین بر می‌آید كه وی دولت را در نظام‌های غربی قوی  تصور كرده و تكثر سیاسی غربی در فضای جدید جهانی را تحلیل نموده است بعلاوه چنین به نظر می‌رسد كه این الگو به نظر وی برای جهان غرب الگویی مطلوب ارزیابی شده است كه توانسته كارایی رقابتی خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض، وی دولت را در جهان سوم ضعیف ارزیابی كرده و در تناسب با این برداشت، بر شكل‌گیری نهادهای رقابت سیاسی پیش از ایجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سیاسی تاكید ورزیده[1] است. در این فرض اگر كشوری خواسته باشد به سوی مردم سالاری هرچه بیشتر گام بردارد باید مراحلی چند را پشت سر گذارد:

اول اینكه به استحكام بخشیدن به چارچوب‌های بنیادین نظام سیاسی از راه تدوین قانون اساسی ایجاد دیوان سالاری متمركز، نیروهای قوی حافظ امنیت داخلی و امنیت ملی، بهینه‌سازی فرایند جامعه‌پذیری فرهنگی و سیاسی بپردازد.

دوم اینكه تلاش نماید سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه را از راه ارتقای شاخص‌های آموزشی بالا برد تا در كل جامعه بطور واقعی دو احساس ایجاد گردد.

1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سیاسی كشور برای بهره‌برداری از حقوق صریح و آشكار خود.

2ـ احساس مؤثر بودن نظر و دیدگاه افراد جامعه در تغییردهی جریان امور سیاسی كشور.

سوم اینكه كوشش كند ساز و كارهایی برای هدایت جامعه به سوی شكل‌دهی مردمی مجاری بومی و مناسب اعمال مشاركت سیاسی ایجاد نماید تا نهادهای اعمال مشاركت سیاسی مردم بطور طبیعی شكل گیرد، یكی از فواید مهم فرایندی كردن، ایجاد نهادهای اعمال مشاركت سیاسی، بومی شدن شكل و كاركرد آنهاست؛ به عبارت دیگر رویه مرسوم جهان سوم كه بر تقلید چشم بسته و كپی‌برداری از دنیای غربی استوار بوده و ناكارایی و بی‌ثباتی سیاسی را به منزله پیامد خود عرضه كرده است، جای خود را به نهادهایی میدهد كه برآمده از بنیادهای فرهنگی جامعه‌ای است كه در آن حیات یافته‌اند.

چهارم اینكه پس از شكل‌گیری تدریجی و طبیعی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، نهادهای اعمال مشاركت سیاسی با اطمینان از پشتوانه ملی، كه برای تداوم حیات آنها وجود دارد، رقابت سیاسی را اجازه دهد.

پنجم اینكه دامنه رقابت سیاسی از محدود آغاز میشود و بطور تدریجی گسترش خود را آغاز میكند، اما هیچ گاه بدلیل بنیادهای فرهنگی مستحكمی كه دارد به چارچوب‌های نظام سیاسی عامداً آسیب وارد نمی‌كند و  خطوط قرمز نظام سیاسی را در نمی‌وردد.

دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی

هانتینگتون را از این نظر باید پیرو رابرت دال دانست كه در رهنمودهای خود به جهان سوم، تلاش كرده منظور خود را شفاف و صریح بیان دارد. وی از این موضوع در مباحث مربوط به كثرت گرایی در جهان سوم سخن گفته است، تصور وی از جهان سوم دنیایی را شكل می‌دهد كه در آن دموكراتیزاسیون تقریباً در نیمه راه قرار دارد. هانتینگتون پذیرفته است كه دموكراتیزاسیون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبیعی جهان سوم نیست؛ بلكه در جهان غرب رشد كرده و برای جهان سوم الگو واقع شده و كشورهایی چند به سوی اجرایی سازی آن گرایش پیدا كرده‌اند. در عین حال مشكلاتی كه فراروی دموكراتیزاسیون در جهان سوم قرار دارد از نظر وی دورنمانده است، در كتاب «موج سوم دموكراسی» وی انواع مختلفی از این مشكلات را به نحو تبیینی برشمرده، تلاش كرده است نشان دهد كه كشورهای غیر غربی واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموكراتیزاسیون در چه موقعیتی قرار دارند.

در توصیه‌هایی كه وی برای آغاز كردن و تداوم بخشیدن به دموكراسی كرده تقریباً همه جا دسته‌ای متشكل و منسجم از افراد یا گروه‌های اجتماعی و سیاسی را مفروض گرفته كه خواهان اجرای دموكراسی در كشورهای خود هستند و برای رسیدن به آن كوشش می‌كنند.

از نظر وی، حفظ ثبات سیاسی یك نظام سیاسی جهان سومی در گرو تشكیل احزاب سیاسی قدرتمند و متكی به حمایت نهادینه شده توده‌ای است كه ترجیحاً باید پیش از گرم شدن بازار رقابت سیاسی تشكیل شده باشد. در نتیجه در این دیدگاه، رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته، بلكه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اینست كه در این مرحله باید مشخص شود چه نوع نظام حزبی مناسب‌ترین است و می‌تواند بر استحكام ثبات سیاسی بیش از پیش بیفزاید، پاسخ هانتینگتون كه به شكل پیش‌بینی اجمالی بیان شده چنین است:

«نظام‌های دو حزبی و نظام‌های دارای یك حزب مسلط، در درازمدت بیشتر از نظامهای تك‌حزبی و یا چند حزبی، ثبات سیاسی را برقرار خواهند نمود، زیرا نظامهای دو حزبی و نظامهای دارای حزب مسلط، نوعی رقابت حزبی را بوجود می‌آورند كه در جذب گروه‌های جدید به درون نظام سیاسی، كارایی بیشتری دارد. جذب منافع جدید اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسازی بدون بكارگیری اجبار برای نظامهای تك حزبی كار دشواری است و حد نهایت به بروز بی‌ثباتی می‌انجامد.»

جذب نیروهای جدید اجتماعی به درون سیاست در نظام چند حزبی تنها می‌تواند از طریق افزایش تعداد احزاب صورت گیرد و نظام دو حزبی به گونه موثرتری می‌تواند قطبی شدن را كه بنیاد سیاست مبتنی بر وجود حزب است نهادینه سازد و تعدیل نماید.

بنابراین، خلاصه دیدگاه هانتینگتون آنست كه پیش از گسترش دامنه رقابت سیاسی باید یك نظام دو حزبی یا چند حزبی با یك حزب مسلط ایجاد شده، استحكام یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد؛ به عبارت دیگر، تنها ماشین حزبی با دو مشخصه یاد شده در جهان سوم پاسخگوی حفظ ثبات نظام سیاسی است، در غیر اینصورت باید منتظر رویدادهای خشونت بار و بی‌ثباتی كننده بود[2].

دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی

لوسین پای عامل رقابت سیاسی را در پرتو بحران مشروعیت نظام سیاسی بررسی كرده است، بحران مشروعیت بوسیله پای با مقدماتی تعریف شده است.

1ـ مسایل هویت و مشروعیت، بسیار به هم نزدیك‌اند و در بعضی موارد بر یكدیگر منطبق می‌شوند اما بین بحران‌های هویت و بحران‌های مشروعیت تمایز روشنی وجود دارد، زیرا می‌توان تصور كرد مردمی از هویت خود تصویر واضحی داشته باشند، اما بر روی تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شدة اقتدار میان ساختارهای گوناگون سیاسی اجماع نظر نداشته باشند.

در نتیجه حل رضایت بخش بحران هویت چه بسا رفع بحران مشروعیت را شامل نگردد[3].

به عبارت دیگر بین بحران هویت و بحران مشروعیت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر بحران مشروعیتی بحران هویت نیز هست اما هر بحران هویتی ممكن است بحران مشروعیت نباشد.

2ـ بحران مشروعیت به نحوی بارز به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.

توضیح اینكه؛ چون مشروعیت، خصیصه‌ای از نظام سیاسی است، به شكل خاصی با عملكرد ساختار حكومتی در ارتباط نزدیك است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، پذیرش و تأیید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً آنگاه تحقق می‌یابد كه به نظر رسد زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته‌، تمایزات را تنها به منزله واقعیت اشكال مناسب انفكاك ساختاری تلقی می‌كنند.

بنابراین، تمامی پیشرفتهای حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغییرات پیوسته در روابط بین برابری ظرفیت، و انفكاك ساختاری احتمالاً واكنشی را ایجاد خواهد كرد كه بر مشروعیت تأثیر نهاده، بحران بزرگی را موجب گردد.

3ـ در یك بحران مشروعیت واقعی، قاعدتاً چالش باید متوجه ابعاد قانونی و مبنایی نظام و عام‌ترین ادعاهای رهبری صاحب اقتدار نظام باشد.

«پای» با این دیباچة كوتاه، ابتدا بحران مشروعیت را به منزله شكل تغییر در ساختار بنیادین یا هویت حكومت، یا منبعی كه حكومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آنست، یا آرمان‌هایی كه حكومت ادعای عرضه آنها را دارد تعریف می‌كند و سپس كوتاه و صریح بیان می‌دارد كه «بحران مشروعیت عبارت است از فروپاشی مبانی قانونی حكومت»[4].

[1]. مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون؛ «درك و توسعه سیاسی»، همان ص 51.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 122.

[3]. لوسین پای و دیگران؛ همان، ص 205.

[4]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان ـ ص 125.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *