دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله -خویشتن داری:

دانلود پایان نامه

روش پژوهش

در این تحقیق بدلیل ویژگیهای خاص یکی از نمونه ها گروه معتادین از روشهای پس از رویدادی۱ استفاده شد با توجه به اینکه متغیر وابسته مساله اعتیاد است وپژوهشگر برای بررسی علل احتمالی این پدیده شیوه های مقابله و سبکهای حل مساله را انتخاب کرده است به نظر می آید بخاطر گذشته نگر بودن نگرش محقق و نیز تلاش او برای رسیدن به علل این پدیده از طریق خود آن (معلول) روشهای علمی و مقایسه ای پس رویدادی مناسب ترین روش تحقیق باشد روشهای علمی و مقایسه ای یا پس رویدادی معمولا به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد سرمد، بازرگان، مجازی، ۱۳۷۶

جامعه آماری روش نمونه گیری و حجم نمونه

در تحقیق حاضر دو جامعه آماری وجود دارد جامعه مورد نظر اول جامعه معتادین مرکز خود معرف معتادان بهزیستی شهر مشهد می باشند که از افراد معتادی تشکیلیافته که جهت درمان به آن مرکز مراجعه می کنند و در حال حاضر تحت درمان روانشناختی و مددکاری بعد از مرحله سم زدایی قراردارند این افراد معمولا عضو گروه معتادان گمنام (NA) هستند و تقریبا کمتر از یک ماه است که مصرف را ترک کرده اند جامعه دوم یا گروه عادی، افراد غیر معتاد شهر مشهد می باشد.

بدلیل آنکه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است و نسبت صنعت تغییر معلوم نیست از رابطه  برای برآورد حجم نمونه استفاده شد در صورت نامعلوم بودن نسبت صفت متغیر (P) می توان آن را ۵/۰ اختیار کرد در این حالت تعداد واریانس به حداکثر خود یعنی ۲۵/۰ می رسد (سرمد،بازرگان، حجازی،۱۳۷۶)

اشتباه مجاز نسبت یاد شده ۰۹/۰ فرض شد رابطه به شکل درآ»د با توجه به اینکه این برآورد حداقل را نشان می دهد لذا تعداد حجم نمونه هرگروه آزمودنی ۱۲۰ نفر در نظر گرفته شد گل تعداد آزمودنیها ۲۴۰ نفر می باشد.

از آنجا که جامعه معتادان مرکز خود معرف بهزیستی محدود و مشخص بودند لذا مناسب ترین شیوه نمونه گیری روش در دسترس بود ولی برای انخاب نمونه افراد عادی ازروش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.همه اعضای نمونه مرد هستند میانگین سنی معتادین تقریبا ۲۹ سال بودند و میانگین افراد عادی نیز ۲۹ سال است تقریبا ۰۵۲/۰ افراد معتاد متاهل و بقیه مجرد هستند. در حالیکه افراد عادی ۰۵۳/۰ مجرد و ۰۴۷/۰ متاهل می باشند سطح تحصیلات همه افراد نمونه در هر گروه از راهنمایی به بالاست و در بین هرگروه افراد دانشجو فارغ التحصیل ازدانشگاه وجود دارد .

پرسشنامه راههای مقابله لازاروس موفولکمن (۱۹۸۵) که برگرفته ازنظریات آنها در زمینه هیجان، استرس و مقابله می باشد. مقیاسی است که از چک لیست های راههای مقابله ای مشتق شده است.

(آقایوسفی، ۱۳۷۸) شکل تجدید نظر شده آن دارای ۶۶ سوال بوده و ۸مقیاس را شامل می شود که عبارتند از ،۱- مقابله رویاروی گر(۱) ۲-دوری جویی(۲) ۳-خویشتن داری(۳) ۴- جستجوی حمایت اجتماعی(۴) ۵- مسئولیت پذیری (۵) ۶- گریز اجتناب (۶) ۷- حل مدبدانه مساله(۷) ۸- بازبود آورد مثبت (۸) این پرسشنامه شامل۶۶ سوال است که ۱۶ سوال آن اضافی است و در زمره هیچکدام از راههای مقابله ای هشتگانه قرار ندارند.

– مقابله رویاروی گر: توصیف کننده تلاشهای پرخاشگرانه جهت تغیر موقعیت بوده ودرجاتی از خصومت و خطرپذیری را نشان می دهد.

– دوری جویی: توصیف کننده تلاشهای شناختی برای جداکردن خود و به حداقلرساندن اهمیت موقعیت است

خویشتن داری:

تلاهشایی را توصیف می کند که احساسات و اعمال فرد را تنظیم می کنند.

-جستجوی حمایت اجتماعی:

تلاشهایی را توصیف می کند که در جستجوی حمایت اطلاعاتی و هیجانی هستند.

-مسئولیت پذیری:

پذیرش نقش خود در مشکل که همواره با تلاش در جهت قراردادن هر چیز در جای درست همراه است .

گریز-اجتناب:

توصیف کننده تفکر آرزویی و تلاشهای رفتاریجهت گریز یا اجتناب از مشکل است مواد این مقیاس متفاوت از مواد مقیاس دورجویی که بیانگر گسیختگی است می باشد.

حل مدبرانه مساله: توصیف کننده تلاشهای اندشفیدانه مشکل مدار جهت تغییر موقعیت است که با روی آوری تحلیل به حل مساله همراه است.

-بازبرآورد مثبت: توصیف کننده تلاشهایی است که با تمرکز رشد شخصی معنای مثبت می آفریند این مقیاس معنای مذهبی ندارد الازاروس و فولکمن ، ۱۹۹۸، به نقل از آقایوسفی،۱۳۷۸

ضرایب آلفای این پرسشنامه همگی بالاتراز:۰۵۰/۰ هستند که نونالی (۱۹۶۸) استدلال می کند برای هدفهای تحقیق کافی است (محمدی ۱۳۷۷) ضرایب آلفای مقیاسها و همبستگی بین آنها در این آزمون پرسشنامه راههای مقابله ای در ایران توسط آقاجانی (۱۳۷۴) توجه، اجرا اعتبار یابی شده است اطلاعات مربوط به روایی(۱) پرسشنامه یاد شده در جدول ۴-۳ به تفصیل بیان شده است. با توجه آمارهای جدول ۴اطلاعات مربوط به این پژوهش قبلا ارئه شد ضرایب آلفا میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانس آیتم های پرسشنامه در پژوهش یاد شده نیز مشخض شده که در جدول ۵-۳ شرح کامل آن آمده است جدول ۵-۳: ضرایب آلفای کرد بنارخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برایزیر مقیاسها پرسشنامه با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالا ۵۰ هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتمهای نتایج با یافته های آقاجانی(۱۳۷۸) مبنی براینکه پرسشنامه راههای مقابله از پایانی لازم برخوردار است همسو هستند.

مقایسه شیوه حل مساله:

این نتایج توسط کسیری ولانگ (۱۹۹۶) درطی دو مطالعه ساخته شد و ۶ عامل را می سنجد (محمدی ۱۳۷۷) این عوامل عبارتند از ۱- بی یاوری ۲- کنترل حل مساله ۳- شیوه خلاقیت ۴- اعتماد در حل مساله۵- شیوه اجتناب ۶- شیوه تقرب

این مقیاس شامل ۲۴ سوال است و هر یک ازعوامل در بر گیرنده ۲۴ تیم هستند عامل بی یاوری بینگر بی یاوری کلی فرد در موقعیت ها مساله را کنترل حلمساله نشان دهنده برنامه ریزی و درنظر گرفتن راه حلهای متنوع بر حسب مرحله سوم فرایند حل مساله که توسط نزو (۱۹۸۷) پیشنهاد شده می باشد اعتماد در حل مساله بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است شیوه اجتناب تمایل جهت رد شدن از مشکلات بجای مقابله با آن را منعکس می کند شیوه تقرب نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آن را نشان می دهد (کسیدی ولانگ ۱۲۹۹۶ به نقل از محمدی ۱۳۷۷ )

ضرایب آلفا بالای ۵۰ هستند که نونانی ۱ (۱۹۶۷) استدلال می کند که برای هدفهای تحقیق کافی است بعلاوه میانگین همبستگی درونی آیتم ها نشان می دهد که مجموعه ای همگنی هستند و میتوان استدلال نمود که سنجشهای پایانی می باشند (کسیدی ولانگ ۱۹۹۶) محمدی ۱۳۷۷)

مقیاس شیوه حل مساله مورد استفاده قرار گرفت و ضرایب آلفا و میانگین همبستگی درونی میانگین و داریانیس آیتم ها مشخص شد و مشروح آن در جدول ۷-۴ آمده است با توجه به اینکه ضرایب آلفای بالاای ۵ هستند و با توجه به میانگین همبستگی درونی آیتم ها نتایج با یافته های محمدی (۱۳۷۷) مبنی بر اینکه مقیاس شیوه حل مساله از پایانی لازم برخورد است همسو هستند.

روایی و پایانی این آزمون در مطالعه دیگری توسط مظاهری و قشنگ (۱۳۸۰ ) مورد بررسی قرار گرفته است و به ترتیب روایی آزمون از طریق روایی ملاک (۷۶/۰) و پایانی آن از طریق آزمون آرمون مجدد، پس از یک هفته (۸۹/۰) گزارش شده است.

روشهای آماری

در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها آماره های توصیفی و روشهای آماری آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

شیوه اجرای پژوهش

برای آزمون گره معتادین پژوهشگر با تمام افرادیک ه دچار سوء مصرف مواد بوده دوران سم زدایی ر اطی کرده و مشاوره دریافت می کردند و عضو گروه معتادین گمنام(NA) بوند بطور افنرادی مصاحبه کرده و سپس آزمونها اجرا می شدند برای اکثر آزمودنیهای پژوهشگر پرسشنامه ها را به صورت مصاحبه اجرا می کرد برای گروه غیر متعاد نیز به همین شیوه اول مصاحبه و سپس پرسشنامه اجرا می شد. در مواردی که افراد خود پرسشنامه را تکمیل می کردند در موارد لازم توضیحات مورد نیاز ارائه می شد.

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *