دانلود پایان نامه (رایگان):بررسی سبکهای حل مساله استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

دانلود پایان نامه

پیشینه پژوهشهای انجام یافته

بعضی از الگوهای روانشناختی اعتیاد بویژه آنهایی که از تئوری یادیگری مشاهده ای مشتق شده اند، رفتارهای اعتیاد را به عنوان پاسخهای مقابله ای موثر هر چند غیر انطباقی در نظر می گیرند با اینکه این پاسخهای مقابله ای موثر تاثیر کوتاه مدت رفتار اعتیاد است ولی بصورتی خاص تغییر رفتار را مشکل می سازد حتی در بلند مدت نیز اثرات منفی آن در رفتار قابل توجه است (مک کی، دانوان و مارلات [۱]، ۱۹۹۱) مطالبات محیطی  ومشکلات روزمره از قبیل مشکلات خانوادگی و شغلی سبک زندگی و حالات هیجانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و او را مجبور می سازد که به آنها پاسخ دهد آرملی و همکاران ۲۰۰۰، تیمه [۲] و همکاران ۲۰۰۰، کوپر و همکاران ۱۹۹۲) در یک رابطه سازگارانه فرد سعی می کند بین مطالبات زندگی فشارزاها و توانایی هایخویشتن برای مقابله با چنین مشکلاتی تعادل ایجاد کند در مواقعی که بدیهای سالم در دسترس نباشد پرخوری بیاشتهایی رفتارهای اعتیاد سوء مصرف مواد- موثر ترین توانمندیهای مقابله ای فرد برای حفظ فرایندهای تعادل می گردند (واستون و تارپ ۱۹۹۷، کوپر۱۹۹۸، کذوب ۱۹۹۴).

در بعضی موارد وجود اضطراب و افسردگی و سایر مسایلی روانشناختهی در فرایند مقابله مداخله می کنند.

احتمالا در چنین مواردی سوء مصرف مواد برای مقابله به این مشکلات مورد استفاده قرار می گیرد حک کی و اتوان و مارلات، ۱۹۹۱، لیزونجاوتیز[۳]،۱۹۹۷، بیدرومیلمن[۴]،۱۹۹۷، استنتن [۵] و همکاران ۲۰۰۰).

در موارد دیگر شاید سوء مصرف مواد جهت جلوگیری ازتنهایی شدم یا کمبود اعتماد بنفس در بعضی موقعیتهای اجتماعی باشد (وتیفیلر[۶] ،۱۹۹۷، استنتون و همکاران ۲۰۰۰، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، هال هواسی وازرمن[۷]،۱۹۹۱) به هر حال افراد معتاد در مهارتهای ضروری جهت رویارویی با مشکلات نقایصی دارند و از سوء مصرف مواد بعنوان روشی آشنا برای مقابله استفاده می کنند تا بتوانند هیجانات ناشی از موقعیتهای دشوار درون فردی یا برون فردی [۸] را کاهش دهند (دالی و مارلات، [۹]،۱۹۹۷، سوبل، برسین و سوبل[۱۰]، ۱۹۹۷، گوزوپ، ۱۹۹۴، ویلمن[۱۱]) البته در مواردی افراد مهارتهای اجتماعی مناسبی دارند ولی مهارتهای مقابله ای مناسب باری رویارویی با سوء مصرف مواد رانداشته یا به صورت خیلی ضعیفی دارا هستند (اولیمنت فین و موس[۱۲] ،۱۹۹۷، هایکاس[۱۳]،۱۹۹۷، مورگن استرن [۱۴]، و همکاران ۱۹۹۷)

اسکافرد براون[۱۵]، با بررسی که بر روی افراد مصرف کننده مواد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انتظارات افراد از پیامدهای مواد نقش بسزایی در تداوم سوء مصرف آنها دارد انتظاراتی از قبیل ربا کردن از افکار و رفتارهای رنج آور و آرامش[۱۶]، کاهش تنش تسهیل روابط اجتماعی جنسی، ارتقا کیفیت ادراکی، شناختی تداوم زمان لذت و خوش بودن در بین افارد مشاهده شده است طبق تحقیقات موجود کمبودهای مهارتهای مقابله ای انطباقی و انتظارت مثبت درباره مواد بطور مستقل واشتراکی مصرف مواد را به عنوان یکشویه مقابله تشویق می کنند (کوپر، راسل و جرج ۱۹۸۸، استیل و جوزف ۱۹۸۸، کونی و همکاران[۱۷] ۱۹۹۱، کریستو و ساتلن [۱۸]،۱۹۹۴، آرملی و همکاران ۲۰۰۰، فلس استرارت [۱۹]،۲۰۰۰) مطالعات تجربی متعدد مدارک فرایند ه ای ارائه می کنند دال بر اینکه افراد آگاهانه یا ناآگاهانه برای مقابله با حالات درونی منفی به مصرف مواد می پردازند مورگن استرن و همکارن ۱۹۹۷، بروان [۲۰]، و همکران ۱۹۹۷ ترن [۲۱]، و همکارن ۱۹۹۷، گزوپ، ۱۹۹۴) مصرف مواد یک مکانسیم مقابله ای کلی است که در موقعیتهای که روش مقابله ای مناسبی وجود ندارد یا مورد استفاده قرار نمی گیرد بکار گرفته می شود و لمن ۱۹۹۱، کاستلو و کاستلو ۱۹۹۲، استفنر [۲۲]، و همکارن ۲۰۰۰، مهریار و جزایری ۱۳۷۷، سموعی و همکاران ۱۳۷۹)

با توجه به کثرت مطالعات مربوط به نقش مهارتهای مقابله و سبک حل مساله در بین افارد معتاد بسیاری از پژوهشگران با استفاده از اصول نظری و علمی موجود در زمینه مقابله روشهای درمانی خاص برای پیشگیری از اعتیاد درمان آن و نیز جلوگری از عود مجرد آن بوجود آورده اند استفنر و همکاران ۲۰۰۰، کارنی [۲۳]، و همکاران ۲۰۰۰، کیل پاتریک [۲۴] و همکاران ۲۰۰۰، اپستاین [۲۵] و مک کردی ۱۹۹۴، نیوکامب و فلیکس کیورتیز [۲۶] ۱۹۹۲، ) تحقیقات زیادی نشان داده است که آموزش شیوه های مقابله بطور موثر از عود جلوگیری کرده واستون تارپ ۱۹۹۷، روزنف [۲۷]، و همکاران ۲۰۰۰) و نسبت به روشهای درمانی دیگر اثرات پایدارتری دارد کوپر و همکاران ۱۹۹۲، بوتوین و بوتوین [۲۸]، ۱۹۹۷) هیرد [۲۹] و همکاران ۱۹۹۷، لاتمیر و همکاران ۲۰۰۰)

استنتاج کلی از مطالعه پیشنه موضوع پژوهش

براساس تحقیقات موجود می توان نتیجه گرفت که افراد معتاد نسبت به افراد عادی هیجانات منفی بی حوصلگی، خستگی، تنهایی شرم اضطراب و نگرانی، جروبحث ، فشار شغلی ، مشکلات خانوادگی و عزت نفس پائین بیشتری را گزارش می کنند (ال گیوبالی ۷ و همکاران ۱۹۹۲) نیرو بخوتیز ۱۹۹۷، بیدر ومیلمن ۱۹۹۷، سیتارتان و همکان ۱۹۹۷) همچنین آنها در موقعیتهای خطرزای بیشتری قرار دارند کوپر و همکاران ۱۹۹۸، نیکو کامب و فلیکس کیورتیز ۱۹۹۲، و تیفیلد ۱۹۹۷) افراد سوء مصرف کننده مواد برای مقابله با هیجانات منفی، مشکلات جاری و مقابله باموقعیتهای خطرازا نسبت به مصرف مواد مهارتهای مناسب و موثری ندارند سموعی وهمکارن ۱۳۷۹ مهریار و جزایری ۱۳۷۹ سارسون و ساراسون ۱۹۸۷، دالی و مارلات ۱۹۹۷. همین مسایل باعث می شوند که آنها نسبت به شروع سوء مصرف تداوم آن و نیز عود مجرد بعد از زمان آسیب پذیر تر باشند (روزنف و همکاران ۱۹۵۸، تارتر و وانیکو[۳۰]، ۱۹۹۴، ترن و همکارن ۱۹۹۷، کیل پاتریک و همکاران ۲۰۰۰، سوبل و سوبل ۲۰۰۰، استوارت و همکاران ۲۰۰۰).

لذا با استفاده از داده های موجود و با توجه به مولفه های فرهنگی خود و نیز موارد خاص دیگر شاید بتوان با آموزش مهارتهای مقابله ای مناسب و کارساز به افراد جامعه خصوصا جوانان آنها را در برابر سوء مصرف مواد ایمن ساخت، همچنین داده های موجود حاکی از آن هستند که در مانهای مبتنی بر شیوه مقابله و حل مساله روشهای قاطعی برای درمان سوء مصرف می باشند و اثرات درمانی زیادی دارند این شیوه درمانی همینطور برای جلوگیری از عود مجدد مصرف مواد که پدیده ای رایج در بین معتادان می باشند روشی مناسب و مفید است علاوه بر این سهولت کسب و آموزش مهارتهای مقابله ای دلیلی مضاعف برای بهره گیری از آنها در امور مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] Mccay,DanovangMarlat

[۲] Latimer

[۳] Lise and najavits

[۴] BeedergMillman

[۵] stanton

[۶] whitfield

[۷] Hal l,havassy gwasserman

[۸] Interpersonal/intrapersonal

[۹] Oaley g Mariatt

[۱۰] Sobel,Breslin g sobel

[۱۱] velman

[۱۲]Ouimette,Finney g moos

[۱۳] Halikas

[۱۴] Morgenstern

[۱۵] Schafer g Brown

[۱۶] relaxation

[۱۷] cooney

[۱۸] Christo g sutton

[۱۹] Fals – stewart

[۲۰] Brown

[۲۱] tran

[۲۲] stephes

[۲۳] carney

[۲۴] kilpatrick

[۲۵] Epestein g Mccrady

[۲۶] Newcomb g Felix

[۲۷] Rohsenow

[۲۸] Botvin g Botvin

[۲۹] EL – Guebaly

[۳۰] Tarter g vanykor

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد ۹۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *