دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان)پرسشنامه

دانلود پایان نامه

لطفاً به این سؤالات صادقانه پاسخ دهید این برگه ها محرمانه در نزد ما خواهد ماند.

۱ ) توجه من نسبت به اشخاص یا سرگرمیها تقریباً به سرعت تغییر می کند.

درست ۵                      بین این دو ۵               غلط ۵

۲ ) اگر اشخاص نظر خوبی به من ندارند این امر مانع آرامش فکری کامل من نمی شود.

درست ۵                  بین این دو ۵                غلط ۵

۳ ) دوست دارم نسبت به صحت آنچه می خواهم بگویم کاملاً مطمئن باشم قبل از اینکه عقیده خود را ابراز کنم.

بلی ۵                بین این دو ۵               غلط ۵

۴ ) تمایل دارم خود را به دست احساسات حسادت آمیز بسپارم.

گاهی ۵          به ندرت ۵                 هرگز ۵

۵ ) اگر قرار باشد که زندگیم را دوباره شروع کنم :

الف ) آن را به گونه ای متفاوت سازمان خواهم داد. ۵

ب ) دلم می خواهد همانطور باشد که قبلاً بوده است. ۵

۶ ) والدینم را در مورد همه مسائل تحسین می کنم.

بلی ۵                     بین این دو ۵               نه ۵

۷ ) اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم حتی وقتی می دانم که آن چیزی که می خواهم غیرممکن است.

درست ۵              بین این دو ۵              غلط ۵

۸ ) در مورد درستکاری اشخاص تردید می کنم که با من رفتاری دوستانه تر از آن دارند که انتظار داشته باشم.

درست ۵            بین این دو ۵              غلط ۵

۹ ) وقتی دستوراتی می دادند یا اطاعت مرا خواستار می شدند والدینم (یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند) :

همراه بسیار معقول بوده اند ۵         غالباً نامعقول بوده اند ۵      بین این دو ۵

۱۰ ) نیاز من به دوستانم بیشتر از نیاز آنها به من است.

به ندرت ۵              گاهی ۵                غالباً ۵

۱۱ ) من یقین دارم می توانم نیروهایم را بسیج کنم تا با یک مشکل ناگهانی مقابله نماییم.

همیشه ۵                گاهی ۵              به ندرت ۵

۱۲ ) وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم.

غالباً ۵                   گاهی ۵              هرگز ۵

۱۳ ) دیگران گاهی به من می گویند که به آسانی هیجانم را در صدایم و رفتارم نشان می دهم.

بلی ۵                   مردد ۵              نه ۵

۱۴ ) اگر اشخاص از ملاطفت من به طور ناشایسته استفاده کنند.

جریحه دار می شوم و کینه به دل می گیرم ۵      بزودی فراموش می کنم و می بخشم ۵ این دو ۵

۱۵ ) انتقادات شخصی بسیاری از اشخاص مرا ناراحت می کنند به جای آنکه به من کمک کنند.

غالباً ۵                گاهی ۵                هرگز ۵

۱۶ ) برایم غالباً اتفاق می افتد که خیلی زود علیه اشخاص خشمگین می شوم.

درست ۵            بین این دو ۵          غلط ۵

۱۷ ) احساس اضطراب می کنم مثل اینکه چیزی می خواهم بدون آنکه بدانم چیست.

به ندرت ۵       گاهی ۵                 غالباً ۵

۱۸ ) گاهی از خود می پرسم که آیا اشخاصی که با آنها صحبت می کنم نسبت به آنچه می گویم علاقمند هستند.

درست ۵        بین این دو ۵          غلط ۵

۱۹ ) من هرگز احساس مبهم ناراحتی هایی مانند دردهای نامعین، اختلالات هاضمه، احساس ضربان قلب و غیره را نداشتم.

درست ۵           مردود ۵                  غلط ۵

۲۰ ) در موقع صحبت با بعضی از اشخاص من آنقدر ناراحت می شوم که به سختی جرأت حرف زدن دارم.

گاهی ۵           به ندرت ۵              هرگز ۵

۲۱ ) من بیشتر از اغلب اشخاص به هنگام انجام کاری نیرو مصرف می کنم چون آن را با تمام قوا انجام می دهم.

درست ۵          مردود ۵              غلط ۵

۲۲ ) همواره به خود می گویم که حواس پرت نباشم و جزئیات را فراموش نکنم.

درست ۵         مردود ۵              غلط ۵

۲۳ ) هر اندازه موانع، مشکل و ناخوشایند باشند و من ایستادگی می کنم و هدفهای نخستین خود را حفظ می کنم.

بلی ۵              بین این دو ۵                    نه ۵

۲۴ ) من در موقعیتهای مشکل هیجان زده و سردرگم می شوم.

بلی ۵           بین این دو ۵                      نه ۵

۲۵ ) من گاه گاه خوابهایی می بینم که خوابم را مختل می کند.

بلی ۵         بین این دو ۵                       نه ۵

۲۶ ) من همواره به اندازه کافی نیرو دارن وقتی در برابر مشکلات قرار می گیرم.

بلی ۵        بین این دو ۵                       نه ۵

۲۷ ) گاهی خود را مجبور می بینم که چیزها بدون دلیل چه بشمارم.

درست ۵            مردود ۵              غلط ۵

۲۸ ) غالب اشخاص تا حدی روحیه ای عجیب دارند هرچند مایل به پذیرفتن آن نیستند.

درست ۵         مردود ۵                   غلط ۵

۲۹ ) وقتی در مقابل دیگران مرتکب اشتباه می شوم می توانم آن را سریعاً فراموش کنم.

بلی ۵           بین این دو ۵                   نه ۵

۳۰ ) من احساس بدخلقی می کنم و نمی خواهم کسی را ببینم.

گاهی ۵       تقریباً همیشه ۵             بین این دو ۵

۳۱ ) در مقابل بدبیاری ها به گریه می افتم.

هرگز ۵       بسیار بندرت ۵           گاهی ۵

۳۲ ) حتی در میان جمع گاهی احساس تنهایی و بی ارزش بر من چیره می شود.

بلی ۵         بین این دو ۵               نه ۵

۳۳ ) به هنگام شب بیدار می شوم و به دلیل اشتغالات فکری به سختی می توانم بخوانم.

غالباً ۵            گاهی ۵                  هرگز ۵

۳۴ ) مشکلاتی که برایم پیش می آید هرچه باشند معمولاً کاملاً حالم خوب است.

بلی ۵            بین این دو ۵             نه ۵

۳۵ ) گاهی برای چیزهای کوچک احساس گناه یا پشیمانی می کنم.

بلی ۵           بین این دو ۵             نه ۵

۳۶ ) اعصابم آنقدر تحریک است که بعضی صداها مثل صدای در به نظرم غیرقابل تحمل می آیند و هر تعشم می کنند.

غالباً ۵         گاهی ۵               هرگز ۵

۳۷ ) اگر چیزی به شدت ناراحتم کند معمولاً آرامشم را خیلی زود به دست می آورم.

بلی ۵         بین این دو ۵              نه ۵

۳۸ ) تمایل به دوزیدن و یا عرق کردن دارم وقتی به کار مشکلی فکر می کنم که باید انجام دهم.

بلی ۵            بین این دو ۵           نه ۵

۳۹ ) معمولاً به سرعت در عرض چند دقیقه خوابم می برد وقتی به رختخواب می روم.

بلی ۵         بین این دو ۵            نه ۵

۴۰ ) گاهی دچار حالت تنش یا ناآرامی می شوم وقتی به چیزهای فکر می کنم که اندکی پیش فکرم را مشغول کرده و توجهم را به خود جلب کرده بوده اند.

درست ۵         مردود ۵          غلط ۵

(هرمنس)

۱ ) کارکردن چیزی است که …………………

الف ) اصلاً دوست ندارم آن را انجام دهم.       ب ) دوست ندارم آنرا انجام دهم.

ج ) دوست دارم آنرا انجام دهم.                      د ) خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم.

۲ ) در خانه فکر می کنند من  …………………

الف ) بسیار سخت کوشش هستم.                      ب ) سخت کوش هستم.

ج ) نسبتاً راحت طلب هستم.                                د ) خیلی راحت طلب هستم.

۳ ) افراد دیگر فکر می کنند که من  …………………

الف ) خیلی سخت کوش هستم.                    ب ) سخت کوش هستم.

ج ) کم سخت کوش هستم.                         د ) اصلاً سخت کوش نیستم.

۴ ) اگر خود را از خیلی قبل برای انجام دادم یک تکلیف خیلی مهم آماده کنیم اینکار  …………………

الف ) واقعاً بی معنی است                  ب ) بی معنی است.

ج ) قبول واقعیت است                       د ) برای موفقیت ضروری است.

۵ ) توقعی که از خودم موقع کارکردن دارم  …………………

الف ) خیلی بالا است                      ب ) بالاست

ج ) پایین است                                 د ) خیلی پایین است.

۶ ) هنگامی که از من خواسته می شود تا کاری را انجام دهم  …………………

الف ) معمولاً تمام وجودم را به کار می گیرم تا کارم را بهترین وجه انجام دهم.

ب ) معمولاً به کاری که از من می خواهند توجه زیادی می کنم.

ج ) موقع انجام کار افکار من به سوی امور دیگر معرف می شود.

د ) بیشتر به اموری که مربوط به آن کار نیست علاقه مند می شوم.

۷ ) من معمولاً مقدار کاری که انجام می دهم  …………………

الف ) خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد آنرا داشتم.

ب ) بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشتم.

ج ) کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشتم.

د ) خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشتم.

۸ ) هرگاه تکلیفم (مسئولیتم) را خوب انجام نداده و به هدفم نرسیده باشم  …………………

الف ) برای رسیدن به هدف نهایی کوشش خود را می کنم.

ب ) برای رسیدن به هدف یکبار دیگر تلاش می کنم.

ج ) مایلم که از آن صرفنظر کنم.

د ) معمولاً از آن صرفنظر می کنم.

۹ ) در محیط کار داشتن پشتکار به نظرم  …………………

الف ) خیلی پر اهمیت است.                    ب ) نسبتاً بی اهمیت است.

ج ) با اهمیت است                                   د ) خیلی با اهمیت است.

۱۰ ) شروع کردن به انجام وظایف کاری  …………………

الف ) تلاش خیلی زیاد لازم دارد           ب ) تلاش کم لازم دارد.

ج ) تلاش زیاد لازم دارد                       د ) تلاش خیلی کم لازم دارد.

۱۱ ) هنگامی که هنوز مشغول تحصیل بودم معیارها و انتظاراتی که با توجه به میزان تواناییها از خود داشتم  …………………

الف ) خیلی بالا بود                               ب ) پایین بود

ج ) متوسط بود                                     د ) خیلی بالا بود

۱۲ ) اگر در حال انجام وظایفم، مرا به انجام کار دیگر فرا بخوانند بعد از آن  …………………

الف ) همیشه بلافاصله سرکار بر می گردم.

ب ) توقف کوتاهی می کنم و بعد به کار بر می گردم.

ج ) همیشه قبل از شروع مجدد کار کمی منتظر می مانم.

د ) برگشتن مجدد به کار را خیلی دشوار می بینم.

۱۳ ) من کاری را که انجام دادن آن احساس مسئولیت زیادی بخواهد را  …………………

الف ) خیلی دوست دارم

ب ) تنها در صورتی که پول خوبی بابت آن بپردازند انجام می دهم

ج ) فکر می کنم نتوانم انجام دهم.

د ) دوست ندارم .

۱۴ ) آن زندگی که اصلاً نیازی به کارکردن نداشته باشد از نظر من  …………………

الف ) خیلی خوشایند است                      ب ) ناخوشایند است

ج ) خوشایند است                                   د ) خیلی ناخوشایند است.

۱۵ ) زمانیکه تحصیل می کردم نائل شدن به یک موقعیت بالا در جامعه (مقام با موقعیتی را کسب کردن) …………………

الف ) اصلاً اهمیت ندارد                   ب ) زیاد اهمیت دارد

ج ) کم اهمیت دارد                           د ) خیلی زیاد اهمیت دارد.

۱۶ ) موقعی که در برابر انجام کاری با مشکل روبرو می شوم  …………………

الف ) خیلی سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم.

ب ) سریع از انجام دادن آن صرفنظر می کنم.

ج ) خیلی زود از انجام دادن آن صرف نظر می کنم.

د ) معمولاً آنرا به انجام می رسانم.

۱۷ ) من به طور کلی  …………………

الف ) خیلی زیاد آینده نگر هستم              ب ) کم آینده نگر هستم

ج ) زیاد آینده نگر هستم                           د ) اصلاً آینده نگر نیستم.

۱۸ ) در جامعه به نظر من کسانی که آدمهای پرکاری هستند  …………………

الف ) افراد خیلی ایده آلی هستند           ب ) افراد ایده آلی نیستند

ج ) افراد ایده آلی هستند                       د ) اصلاً افراد ایده آلی نیستند.

۱۹ ) در جامعه کسانی که به موقعیت بسیار بالایی نائل شده اند  …………………

الف ) خیلی زیاد تحسین می کنم             ب ) کم تحسین می کنم

ج ) زیاد تحسین می کنم                         د ) اصلاً تحسین نمی کنم.

۲۰ ) برای استفاده از لذتها و تفریحات اضافی زندگی  …………………

الف ) وقت ندارم                                 ب ) معمولاً به قدر کافی وقت دارم

ج ) اغلب وقت ندارم                           د ) همیشه وقت دارم

۲۱ ) من معمولاً فردی  …………………

الف ) خیلی مشغول هستم                  ب ) مشغول نیستم

ج ) مشغول (فعال) هستم                   د ) اصلاً مشغول نیستم.

۲۲ ) من بدون اینکه خسته شوم می توانم برای  …………………

الف ) مدت زمان خیلی زیادی روی یک امر خاصی کار کنم.

ب ) مدت زمان زیادی روی یک امر خاصی کار کنم.

ج ) مدت زمان کوتاهی روی یک امر خاصی کار کنم.

د ) مدت زمان خیلی کوتاه روی یک امر خاصی کار کنم.

۲۳ ) زمانیکه تحصیل می کردم رابطه خوب داشتن با معلمانم (استاد) …………………

الف ) خیلی زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت.

ب ) مورد قدردانی قرار می گرفت.

ج ) به نظر مهم نبود.

د ) به نظر می رسید کاملاً بی اهمیت باشد.

۲۴ ) افرادی که مایل به داشتن شغل مدیریت یک مؤسسه هستند  …………………

الف ) آنها مایلند فعالیت مؤسسه را توسعه بخشند.

ب ) از این لحاظ که مدیریت شغل خوبی است خوشبخت هستند.

ج ) آنها می توانند نظرات جدید خود را به عمل آورند.

د ) این آسانترین راه برای به دست آوردن پول است.

۲۵ ) زمانیکه تحصیل می کردم دلم می خواست  …………………

الف ) آدم خیلی مهمی باشم.                   ب ) آدم مهم باشم.

ج ) آدم نسبتاً مهمی باشم.                       د ) آدم معمولی باشم.

۲۶ ) من نظم دادن به امور را  …………………

الف ) خیلی زیاد دوست دارم                 ب ) زیاد دوست دارم

ب ) دوست دارم                                   د ) اصلاً دوست ندارم.

۲۷ ) زمانیکه کاری را شروع می کنم  …………………

الف ) هرگز آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

ب ) خیلی کم آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

ج ) گاهی آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

د ) همیشه آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

۲۸ ) من  …………………

الف ) بیشتر مواقع خسته هستم                 ب ) خیلی کم خسته هستم

ج ) اغلب خسته هستم                             د ) هرگز خسته نیستم.

۲۹ ) مطالعه کردن کاری است که من آنرا  …………………

الف ) خیلی زیاد دوست دارم                  ب ) دوست دارم

ج ) دوست ندارم                                      د ) اصلاً دوست ندارم.

پرسشنامه انگیزه با پیشرفت هرمنس :

سن :                                  جنس :

پاسخ دهندۀ گرامی پرسشنامه فوق دارای ۲۹ سؤال با جملات ناتمام می باشد از شما خواهشمند است با توجه به این نکته که این پرسشنامه بدون ذکر نام می باشد. بنابراین با مطالعه دقیق سؤالات یکی از چهار گزینه ای را که در ارتباط با شما از همه صحیح تر می باشد انتخاب فرمایید.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *