دانلود پایان نامه بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت (رایگان) تجزیه و تحلیل داده ها


دانلود پایان نامه

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه یک : مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t انگیزه پیشرفت دو گروه دختر و پسر.

 

پسر دختر ردیف
۷۲۲۵ ۸۸۳۶ ۸۵ ۹۴ ۱
۶۴۰۰ ۶۷۲۴ ۸۰ ۸۲ ۲
۸۲۸۱ ۶۸۸۹ ۹۱ ۸۳ ۳
۶۸۸۹ ۷۷۴۴ ۸۳ ۸۸ ۴
۷۰۵۶ ۶۷۲۴ ۸۴ ۸۲ ۵
۹۴۰۹ ۷۰۵۶ ۹۷ ۸۴ ۶
۶۲۴۱ ۶۰۸۴ ۷۹ ۷۸ ۷
۷۷۴۴ ۶۴۰۰ ۸۸ ۸۰ ۸
۷۵۶۹ ۷۵۶۹ ۸۷ ۸۷ ۹
۴۷۶۱ ۸۸۳۶ ۶۹ ۹۴ ۱۰
۷۹۲۱ ۷۳۹۶ ۸۹ ۸۶ ۱۱
۵۰۴۱ ۸۲۸۱ ۷۱ ۹۱ ۱۲
۶۰۸۴ ۵۴۷۶ ۷۸ ۷۴ ۱۳
۶۴۰۰ ۸۸۳۶ ۸۰ ۹۴ ۱۴
۷۷۴۴ ۵۶۲۵ ۸۸ ۷۵ ۱۵
۶۰۸۴ ۶۴۰۰ ۷۸ ۸۰ ۱۶
۷۲۲۵ ۷۰۵۶ ۸۵ ۸۴ ۱۷
۸۲۸۱ ۷۲۲۵ ۹۱ ۸۵ ۱۸
۵۳۲۹ ۷۵۶۹ ۷۳ ۸۷ ۱۹
۷۳۲۹ ۵۱۸۴ ۸۶ ۷۲ ۲۰
۷۰۵۶ ۷۲۲۵ ۸۴ ۸۴ ۲۱
۸۱۰۰ ۷۷۴۴ ۹۰ ۸۸ ۲۲
۶۴۰۰ ۷۹۲۱ ۸۰ ۸۹ ۲۳
۵۷۷۶ ۸۱۰۰ ۷۶ ۹۰ ۲۴
۵۹۲۹ ۳۶۰۰ ۷۷ ۶۰ ۲۵
۶۰۸۴ ۳۹۶۹ ۷۸ ۶۳ ۲۶
۴۹۰۰ ۷۲۲۵ ۷۰ ۸۵ ۲۷
۵۱۸۴ ۶۴۰۰ ۷۲ ۸۰ ۲۸
۶۷۲۴ ۸۱۰۰ ۸۲ ۹۰ ۲۹
۸۸۳۶ ۸۱۰۰ ۹۴ ۹۰ ۳۰
۲۰۴۰۶۹ ۲۱۱۹۴۴ ۳۱

 

 

 

 

 

 

فرضیه صفر : بین پسران و دختران از لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت وجود ندارد.

فرضیه خلاف : بین پسران و دختران از لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد. برای استخراج t جدول در سطح ۰۵/۰ با درجات آزادی ( d . f = 30 + 30 – ۲ = ۵۸) با توجه به جدول ضمیمه شده مراجعه می کنیم مقدار t جدول مساوی ۲۰۰۰ است چون t محاسبه شده (۷۵۵/۰) کوچکتر از t جدول (۲۰۰۰) می باشد. بنابراین فرضیه صفر تائید می شود و فرضیه ی پژوهش رد می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

 

فرضیه دوم : مقایسۀ میانگین های دو گروه مستقل با استفاده از آزمون t اضطراب دو گروه دختر و پسر.

پسر دختر ردیف
۱۶۸۱ ۱۴۴۴ ۴۱ ۳۸ ۱
۸۴۱ ۱۷۶۴ ۲۹ ۴۲ ۲
۱۵۲۱ ۱۴۴۴ ۳۹ ۳۸ ۳
۱۲۲۵ ۱۰۲۴ ۳۵ ۳۲ ۴
۱۵۲۱ ۷۲۹ ۳۹ ۲۷ ۵
۹۰۰ ۹۶۱ ۳۰ ۳۱ ۶
۷۸۴ ۱۱۵۶ ۲۸ ۳۴ ۷
۹۶۱ ۱۰۸۹ ۳۱ ۳۳ ۸
۷۸۴ ۸۴۱ ۲۸ ۲۹ ۹
۳۶۱ ۷۸۴ ۲۹ ۲۸ ۱۰
۱۲۹۶ ۱۱۵۶ ۳۶ ۳۴ ۱۱
۶۷۶ ۱۱۵۶ ۲۶ ۳۴ ۱۲
۱۳۶۹ ۷۲۹ ۳۷ ۲۷ ۱۳
۷۸۴ ۹۰۰ ۲۸ ۳۰ ۱۴
۱۵۲۱ ۱۹۶ ۳۹ ۱۴ ۱۵
۸۴۱ ۹۶۱ ۲۹ ۳۱ ۱۶
۲۸۹ ۶۲۵ ۱۷ ۲۵ ۱۷
۱۵۲۱ ۱۶۸۱ ۳۹ ۴۱ ۱۸
۱۱۵۶ ۸۴۱ ۳۴ ۲۹ ۱۹
۱۰۸۹ ۱۵۲۱ ۳۳ ۳۹ ۲۰
۹۶۱ ۱۰۲۴ ۳۱ ۳۲ ۲۱
۲۲۰۹ ۷۸۴ ۴۷ ۲۸ ۲۲
۱۰۲۴ ۷۲۹ ۳۲ ۲۷ ۲۳
۱۳۶۹ ۱۰۸۹ ۳۷ ۳۳ ۲۴
۱۴۴۴ ۱۶۰۰ ۳۸ ۴۰ ۲۵
۱۶۰۰ ۶۷۶ ۴۰ ۲۶ ۲۶
۱۰۲۴ ۱۴۴۴ ۳۲ ۳۸ ۲۷
۸۴۱ ۲۲۰۹ ۲۹ ۴۷ ۲۸
۶۷۶ ۱۵۲۱ ۲۶ ۳۹ ۲۹
۱۲۹۶ ۱۰۲۴ ۳۶ ۳۲ ۳۰
۳۱

 

 

فرضیه ی صفر : بین دختران و پسران از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری هست دارد.

فرضیه ی خلاف : بین دختران و پسران از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به درجه ی آزادی ( d . f = 30 + 30 – ۲ = ۵۸) و با توجه به جدول توزیع t استودنت با سطح اطمینان ۰۵/۰ و با توجه به اینکه t محاسبه شده (۱۶۴/۱ -) کوچکتر از (۲۰۰۰) t جدول می باشد بنابراین فرضیه ی صفر تائید می شود و فرض محقق (پژوهش) تائید می شود و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم : محاسبه ضریب هم بستگی پیرسون رابطه ی بین انگیزه ی پیشرفت و اضطراب

xy اضطراب y انگیزه پیشرفت x ردیف
۳۴۸۵ ۱۶۸۱ ۷۲۲۵ ۴۱ ۸۵ ۱
۲۳۲۰ ۸۴۱ ۶۴۰۰ ۲۹ ۸۰ ۲
۳۵۴۹ ۱۵۲۱ ۸۲۸۱ ۳۹ ۹۱ ۳
۲۹۰۵ ۱۲۲۵ ۶۸۸۹ ۳۵ ۸۳ ۴
۳۲۷۶ ۱۵۲۱ ۷۰۵۶ ۳۹ ۸۴ ۵
۲۹۱۰ ۹۰۰ ۹۴۰۹ ۳۰ ۹۷ ۶
۲۲۱۲ ۷۸۴ ۶۲۴۱ ۲۸ ۷۹ ۷
۲۷۲۸ ۹۶۱ ۷۷۴۴ ۳۱ ۸۸ ۸
۲۴۳۶ ۷۸۴ ۷۵۶۹ ۲۸ ۸۷ ۹
۱۳۱۱ ۳۶۱ ۴۷۶۱ ۱۹ ۶۹ ۱۰
۳۲۰۴ ۱۲۹۶ ۷۹۲۱ ۳۶ ۸۹ ۱۱
۱۸۴۶ ۶۷۶ ۵۰۴۱ ۲۶ ۷۱ ۱۲
۲۸۸۶ ۱۳۶۹ ۶۰۸۴ ۳۷ ۷۸ ۱۳
۲۲۴۰ ۷۸۴ ۶۴۰۰ ۲۸ ۸۰ ۱۴
۳۴۳۲ ۱۵۲۱ ۷۷۴۴ ۳۹ ۸۸ ۱۵
۲۲۶۲ ۸۴۱ ۶۰۸۴ ۲۹ ۷۸ ۱۶
۱۴۴۵ ۲۸۹ ۷۲۲۵ ۱۷ ۸۵ ۱۷
۳۵۴۹ ۱۵۲۱ ۸۲۸۱ ۳۹ ۹۱ ۱۸
۲۴۸۲ ۱۱۵۶ ۵۳۲۹ ۳۴ ۷۳ ۱۹
۲۸۳۸ ۱۰۸۹ ۷۳۹۶ ۳۳ ۸۶ ۲۰
۲۶۰۴ ۹۶۱ ۷۰۵۶ ۳۱ ۸۴ ۲۱
۴۲۳۰ ۲۲۰۹ ۸۱۰۰ ۴۷ ۹۰ ۲۲
۲۵۶۰ ۱۰۲۴ ۶۴۰۰ ۳۲ ۸۰ ۲۳
۲۸۱۲ ۱۳۶۹ ۵۷۷۶ ۳۷ ۷۶ ۲۴
۲۹۲۶ ۱۴۴۴ ۵۹۲۹ ۳۸ ۷۷ ۲۵
۳۱۲۰ ۱۶۰۰ ۶۰۸۶ ۴۰ ۷۸ ۲۶
۲۲۴۰ ۱۰۲۴ ۴۹۰۰ ۳۲ ۷۰ ۲۷
۲۰۸۸ ۸۴۱ ۵۱۸۴ ۲۹ ۷۲ ۲۸
۲۱۳۲ ۶۷۶ ۶۷۲۴ ۲۶ ۸۲ ۲۹
۳۳۸۴ ۱۲۹۶ ۸۸۳۶ ۳۶ ۹۴ ۳۰
۳۱

 

 

 

۲۹ = ۱ – ۳۰ = ۱ – d . f = n                                    ۳۵۵/۰ = r جدول

همانطوریکه مشاهده می شود مقدار r محاسبه شده برابر است با ۳۸/۰ – می باشد. و r جدول در سطح ۰۵/۰ با درجه آزادی ۲۹ برابر است با ۳۵۵/۰ می باشد. پس مقدار r به دست آمده از r جدول بزرگتر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و فرضیه محقق تائید می شود نتیجه می گیریم که بین انگیزه پیشرفت در پسران اضطراب در آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم : ضریب محاسبه هم بستگی پیرسون رابطه ی بین انگیزه ی پیشرفت و اضطراب دختران

xy y x ردیف
۳۵۷۲ ۱۴۴۴ ۸۸۳۶ ۳۸ ۹۴ ۱
۳۴۸۶ ۱۷۶۴ ۶۸۸۹ ۴۲ ۸۲ ۲
۳۱۵۴ ۱۴۴۴ ۶۸۸۹ ۳۸ ۸۳ ۳
۲۸۱۶ ۱۰۲۴ ۷۷۴۴ ۳۲ ۸۸ ۴
۲۲۱۴ ۷۲۹ ۶۷۲۴ ۲۷ ۸۲ ۵
۲۶۰۴ ۹۶۱ ۷۰۵۶ ۳۱ ۸۴ ۶
۲۹۵۸ ۱۱۵۶ ۷۵۶۹ ۳۴ ۷۸ ۷
۲۶۴۰ ۱۰۸۹ ۶۴۰۰ ۳۳ ۸۰ ۸
۲۵۲۴ ۸۴۱ ۷۵۶۹ ۲۹ ۸۷ ۹
۲۶۳۲ ۷۸۴ ۸۸۳۶ ۲۸ ۹۴ ۱۰
۲۹۲۴ ۱۱۵۶ ۷۳۹۶ ۳۴ ۸۶ ۱۱
۸۲۸۱ ۱۱۵۶ ۸۲۸۱ ۳۴ ۹۱ ۱۲
۵۴۷۶ ۷۲۹ ۵۴۷۶ ۲۷ ۷۴ ۱۳
۸۸۳۶ ۹۰۰ ۸۸۳۶ ۳۰ ۹۴ ۱۴
۵۶۲۵ ۱۹۶ ۵۶۲۵ ۱۴ ۷۵ ۱۵
۲۴۸۰ ۹۶۱ ۶۴۰۰ ۳۱ ۸۰ ۱۶
۲۱۰۰ ۶۲۵ ۷۰۵۶ ۲۵ ۸۴ ۱۷
۳۴۸۵ ۱۶۸۱ ۷۲۲۵ ۴۱ ۸۵ ۱۸
۲۵۲۳ ۸۴۱ ۷۵۶۹ ۲۹ ۸۷ ۱۹
۲۰۱۶ ۷۸۴ ۵۱۸۴ ۳۹ ۷۲ ۲۰
۲۸۰۸ ۱۰۲۴ ۷۲۲۵ ۳۲ ۸۵ ۲۱
۲۴۶۴ ۱۵۲۱ ۷۷۴۴ ۲۸ ۸۸ ۲۲
۲۴۰۳ ۷۲۹ ۷۹۲۱ ۲۷ ۸۹ ۲۳
۲۹۷۰ ۱۰۸۹ ۸۱۰۰ ۳۳ ۹۰ ۲۴
۲۴۰۰ ۱۶۰۰ ۳۶۰۰ ۴۰ ۶۰ ۲۵
۱۶۳۸ ۶۷۶ ۳۹۶۹ ۲۶ ۶۳ ۲۶
۳۲۳۰ ۱۴۴۴ ۷۲۲۵ ۳۸ ۸۵ ۲۷
۳۷۶۰ ۲۲۰۹ ۶۴۰۰ ۴۷ ۸۰ ۲۸
۳۵۱۰ ۱۵۲۱ ۸۱۰۰ ۳۹ ۹۰ ۲۹
۲۸۸۰ ۱۰۲۴ ۸۱۰۰ ۳۲ ۹۰ ۳۰
۳۱

 

 

 

۲۹ = ۱ – ۳۰ = ۱ – d . f = n                                    ۳۵/۰ = r جدول

همانطوریکه مشاهده می شود مقدار r محاسبه شده برابر است با ۲۷۶/۰ می باشد و r جدول در سطح ۰۵/۰ با درجه آزادی ۲۹ برابر است با ۳۵/۰ می باشد. r به دست آمده از r جدول کوچکتر است. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و نتیجه می گیریم فرضیه محقق تائید می شود. و بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد.

اگر r به دست آمده کوچکتر از r جدول باشد فرض صفر تائید و فرض تحقیق رد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *