دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی :استفاده از اینترنت توسط دانشجویان چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

دانلود پایان نامه

چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

۱-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت  توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی ۸۰-۸۱)).

نتایج ا ین  پایان‌نامه نشان داد: استفاده از اینترنت توسط دانشجویان به عنوان ابزار پژوهشی نسبت به اهداف آموزشی در اولویت قرار داشته است.
به گزارش سرویس پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌لیلا زکریائی در پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی خود با عنوان «بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و دانشگاه در سال تحصیلی ۸۱-۸۰»، آورده است: پاسخگویان به ترتیب اولویت از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی، ابزار آموزشی و ابزار ارتباطی استفاده کرده‌اند.

نتایج این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی مشخص شد اغلب پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعاتی که از طریق منابع دیگر قابل دسترسی نیست، دسترسی به گزارش‌های تحقیقی و پروژه‌ها و سوم دسترسی به نشریات تخصصی بهره می‌گیرند.

کمترین موارد استفاده از اینترنت در این قسمت نیز کسب اطلاعات پزشکی و بهداشتی و دسترسی به گزارش‌های دولتی بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه در هفته می‌باشد.

در ادامه این پایان‌نامه آمده است:‌ در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی مشخص شد، بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعات مرتبط با دروس، بسط و تبیین مفاهیم مربوط به موضوعات درسی و شناخت مفاهیم مرتبط با موضوعات درسی برای ارائه در کلاس استفاده می‌کنند.

کمترین موارد استفاده از اینترنت در این بخش شرکت در فعالیت‌های کلاسی on line و شرکت در امتحانات on line بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی ۲ ساعت و ۱۴ دقیقه می‌باشد.
مولف در ادامه این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی مشخص گردید بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور استفاده از پست الکترونیکی، برقرار ارتباط با دوستان، و برقراری ارتباط با افراد هم علاقه استفاده می‌کنند.

در ادامه این پایان‌نامه که در سال ۱۳۸۱ با راهنمایی دکتر علیرضا کیامنش در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تدوین شده، آمده است: بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند.
در بررسی رابطه بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و دوره تحصیلی مشخص شد که دانشجویان دوره دکتری در مقایسه با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از اینترنت استفاده بیشتری نموده‌اند.

نتایج به دست آمده در قسمت رابطه بین میزان چگونگی استفاده از اینترنت به صورت کلی و سه دانشگاه مورد بررسی نشان داد: دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر از دانشجویان دو دانشگاه دیگر از اینترنت بهره گرفته‌اند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در رتبه دوم و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در رتبه آخر قرار می‌گیرند.

در خاتمه این پایان‌نامه پیشنهاد شده، درسی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با اینترنت در واحدهای درسی تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی گنجانده شود و علاوه بر تقویت کارکرد پژوهشی اینترنت بر روی سایر کارکردها (ارتباطی و آموزشی) نیز تاکید بیشتری می‌شود و همچنین مواردی که در هر سه کارکرد کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تقویت شود. گفتنی است، جامعه مورد بررسی شامل دانشجویان سه دانشگاه تهران، تربیت معلم و تربیت مدرس در ۱۴ رشته انتخابی بود که جمعا ۳۷۷ نفر را تشکیل می‌دادند و به عنوان نمونه نیز در نظر گرفته شدند.

 

۲-پایان نامه آقای محمدحسین حسنی باعنوان(( اینترنت وارزشها:بررسی رابطه بین استفاده ازاینترنت وگرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی)).

این پژوهش برای بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر ارزشهای سیاسی کاربران، با تاکید بر آزادی بیان و مشارکت در حکومت و با استفاده از یک چارچوب نظری تلفیقی متشکل از نظریه های جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی انتقال ارزشی در رسانه ها و نظریه های پارسنز و اینگلهارت انجام شد. در این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه نهران با حجم نمونه ۳۰۰ نفر، به روش شبه آزمایشی و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیر من و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایح نشان داد که بین میزان استفاده از اینترنت و میزان اهمیت آزادی بیان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و میزان اهمیت مشارکت در حکومت تایید نشد. با کنترل متغیر های سن به روش آماری و میزان تحصیلات به روش همسان سازی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت، مهمترین متغیر هایی بودند که ۲۴ درصد از واریانس ارزشهای سیاسی را تبیین کردند. بنابر یافته های این پژوهشی توان گفت که اینترنت در تقویت بر خی از ارزشهای سیاسی، از جمله آزادی بیان، در بین کاربران نقش قابل توجهی دارد.

۳-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران

باعنوان: ((عوامل پیش برنده استفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی)).

طبق یافته های پژوهش، کاهش قیمت کامپیوتر و ملزومات آن در اولویت نخست عوامل پیش برندۀ اقتصادی و کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت در اولویت بعدی قرار دارد. ضمناً کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت از عوامل پیش برندۀ مهم است . براساس یافته های تحقیق برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی، اولویت نخست عوامل پیش برندۀ آموزشی است. برگزاری دوره های آموزش اینترنت و برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزشی کامپیوتر در گروه آموزشی دو اولویت بعدی این دسته از عوامل هستند.. یافته های این تحقیق نیز مؤید نتایج پژوهشهای مذکور است.

افزایش علاقۀ افراد به استفاده از فناوری اطلاعات اولویت نخست عوامل پیش برندۀ فردی است. ایجاد مرکز کامپیوتر مجهز به امکانات اینترنت و پس از آن، افزایش تعداد کامپیوترها در گروه آموزشی، دو اولویت نخست عوامل پیش برندۀ محیطی از نظر پاسخگویان اند.

یافته های تحقیق نشان می دهد که مطمئن کردن کاربر نسبت به اعتبار اطلاعات اینترنت، اولویت نخست عوامل نخست عوامل پیش برندۀ نگرشی است. «روزنزویگ»(۲۰۰۰) نیز معتبر نبودن منابع اطلاعات و بار کردن اطلاعات نامربوط را از جمله موانع استفاده از فناوری اطلاعات ذکر کرده است.

براساس یافته های تحقیق اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی, اختلاف نظر زیادی در مورد عوامل پیش برنده استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی ندارند و در اکثر موارد بر تأثیر  این عوامل در گسترش میزان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی توافق دارند.

راههای افزایش میزان وکیفیت استفاده ازاینترنت درکشورپیامدهای مثبت و منفی اینترنت به عنوان یک پدیده‌ی نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است و این ابزار در سطح کلان، در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره منجر شده و نقش آن بر امنیت ملی جوامع و در روند ارتباطی سازمان‌ها با مشتریان و حتا بر روابط خانوادگی به طور موثر در حال توسعه است.

به گزارش ایرسا، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که بر مبنای آن سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز بازرگانی، تجاری و اقتصادی برای بهره‌وری لازم اطلاعاتی و زیرساخت اقتصادی پویا و فعال برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، وابستگی شدیدی به آخرین اطلاعات و کسب آن از طریق اینترنت خواهند داشت.

جهان سوم نیز نیازمند اطلاعات علمی، فنی تجاری و غیره است؛ اطلاعاتی که حقیقتا برای این کشورها بسیار حیاتی و مهم است و در این میان شاید شبکه بین‌المللی اطلاع‌رسانی (اینترنت) پلی است تا جهان سوم از طریق آن با زدن یک راه میان‌بر به جهان اول قدم بگذارد.

کارشناسان امر معتقدند هزینه‌ی اینترنت در کشوری مانند ایران نسبت به میزان درآمد سرانه اشخاص، بالاست و همین امر موجب جلوگیری از گسترش این سرویس در ایران شده است و طبیعتا باعث شده در رابطه با میزان دسترسی به اینترنت، رتبه‌ی مناسبی در جهان نداشته باشیم.

شواهد نشان می‌دهند که مهم‌ترین دلیل قیمت بالای این سرویس در ایران گران بودن پهنای باند مورد نیاز ISP ها است که از طریق شرکت فن‌آوری اطلاعات و یا ICPها تامین می‌شود.

آمار هم از این حکایت دارند که در قیمت‌های خرده فروشی، هزینه پهنای باند چندین برابر قیمت جهانی است البته نباید منکر هزینه‌های انتقال پهنای باند به داخل کشور و تقسیم آن در کل کشور شد اما می توان با کاهش هزینه‌های پهنای باند میزان دسترسی به اینترنت را در کشور بالا ببرد.

در این خصوص مسعود ریاضیات ـ رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی ایران ـ با بیان این که با توجه به این که اینترنت یک پدیده‌ی اقتصادی بوده و سبب تسهیل امور و اطلاعات الکترونیکی می‌شود لذا باید نگاه‌ها نسبت به اینترنت و ارتقاء آن تغییر کند، اظهار کرد: اینترنت یک امر اقتصادی و بستری برای توسعه‌ی اقتصادی است به طوری که راه‌های اینترنت و تبادل اطلاعات بسیار موثر در پیشرفت اقتصاد کشور است.

به گفته‌ی او اینترنت یک پدیده‌ی اقتصادی مهم است که سبب کم رنگ شدن نقش راه‌ها در تبادل اطلاعات شده و باید مورد عنایت مسوولان دولت قرار گیرد.
رییس انجمن کارفرمایان شرکت‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه با توجه به نقش موثر جاده‌ها و اتوبان‌ در راه‌های کشور و تسهیل امور، لذا پرسرعت شدن اینترنت نیز از واجبات است، تصریح کرد: آماردهی وزارت ICT نسبت به بالا رفتن ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه باید در مقایسه با کشورهای دیگر باشد.

همچنین داوود مدنی – کارشناس فن‌آوری اطلاعات – با بیان اینکه با توجه به وجود نگاه غیرعلمی‌ و ناآگاهانه نسبت به اینترنت در کشور این موضوع هنوز به صورت فراگیر و همگانی مورد استفاده قرار نگرفته و علت آن نبود یک تعامل و وابستگی بین مراکز اداری صنعتی و دانشگاه‌ها است، اظهار کرد: کاربران اینترنت در سطوح مختلف برای تامین خواسته‌هایشان به نوعی از منابع و امکانات مختلف بهره می‌گیرند و برآورده کردن نیاز مراجعه‌کنندگان مختلف در هر سطح و گروهی از اهمیت ویژه و جامع بودن این منبع حکایت دارد.

به گفته‌ی او بانک اطلاعاتی کارآمدتر از اینترنت با اشتراک داده‌های کاربران آن در هر زمان و مکان با سرعتی به مراتب بالاتر از دیگر امکانات،‌ وجود ندارد.
این کارشناس تاکید کرد:‌ با گسترش اطلاعات اینترنت در هر لحظه و با افزودن سایت‌ها توسط کاربران بسیار در نقاط مختلف، اهمیت حضور و میزان استفاده و برخورداری از آن مورد سوال واقع می‌شود که ما در این بانک عظیم اطلاعات چه نقشی داریم.

مدنی گفـت: در جنبه‌های علمی ‌و تحقیقاتی آمار چشم‌گیری از کاربران در جهت رشد کمی‌ و کیفی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به چشم نمی‌خورد اما این بدان معنی نیست که هرگز کاری نکرده‌ایم یا حضوری نداشتیم بلکه میزان کارکرد یا نوع حضور مثمرثمر ارزیابی نمی‌شود.

به گفته‌ی این کارشناس اغلب سایت‌های مختلف تجاری و اداری هم صرفا به شکل نمادین استفاده می‌شوند و موسسه دارنده آن سایت به داشتن یک نام و سایت در اینترنت بسنده کرده و اگر محتوای سایت‌هایشان به‌روز و کارآمد بود، می‌توانستیم در بخش‌های اقتصادی نیز شاهد خدمات ارزنده باشیم.

کارشناسان این کاستی را نبود سیستم آموزش و فرهنگ مناسب استفاده از اینترنت در سطح کلان برمی‌شمرند و تاکید دارند که‌ معرفی کاستی‌ها و نداشتن پایگاه‌های مناسب وب‌سایت‌ها جهت حضور کودکان و نوجوانان و یا عامه کاربران در هر بخشی باید به آموزش صحیح استفاده از اینترنت و ایجاد پایگاه‌های مناسب در حوزه‌های مختلف منجر شود.

تحلیلگران بر این عقیده‌اند که تعریف درست از اینترنت و نگاه مثبت به آن، فراهم کردن تسهیلات خوب در جهت استفاده از اینترنت سرعت و قیمت، ارزش دادن به خدمات و کارکردهای مثبت، وابسته کردن اموری که نتایج حاصل از آن به منابع ملی بازگردد، ایجاد انگیزه در استفاده صحیح و تشویق به راه‌اندازی سایت‌ها و وبلاگ‌ها در شاخه‌های مختلف علمی‌ به مراتب بهتر از فیلتر کردن سایت‌ها و یا انعکاس جلوه‌های منفی آن است.

فروهر فرزانه ـ استاد دانشگاه ـ نیز گفت: با وجود کاربران اینترنت در ایران، سطح اینترنت کشور قابل توجه نبوده و نیازمند توجه مسوولان است. تعداد کاربران اینترنت کشور به دلیل جمعیت بالای دانش‌آموزی و دانشجویی بالاست اما نرخ سرویس‌ها و پهنای باند اینترنت کشور مناسب نیست و هزینه‌هایی که خانواده به استفاده از اینترنت اختصاص قابل توجه نیست.

او درباره‌ی سیاست‌های حمایتی از سوی دولت گفت: گسترش استفاده از خدمات اینترنت، به خرید رایانه و ایجاد اتصالات پرسرعت بستگی دارد که هم‌اکنون سرعت خدمات اینترنتی در مراکز علمی به هیچ وجه قابل توجه نیست چه برسد به خانوارها.
به گفته‌ی فرزانه سرعت خدمات اینترنت در موسسات و مراکز آموزش عالی مانند دانشگاه‌ها رضایت‌بخش نبوده و اکثر دانشجویان و اعضای هیات علمی از این نبود اینترنت پرسرعت رنج می‌برند.

او فعالیت بخش خصوصی در این بخش را نسبتا محدود دانست و گفت: احتمالا سرویس‌های اصلی که تعیین کننده اینترنت کشور است انحصارا در دست دولت بوده و یکی از علل محدود بودن فعالیت بخش خصوصی و نبود کیفیت مناسب است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی حداقل باید از دسترسی به نرخ بالاتری بهره‌مند شوند تا در صورت دانلود یک فایل، با مشکل مواجه نشوند همچنین مسوولان نباید وجه منفی استفاده از اینترنت را درنظر بگیرند و درصدد محدود کردن آن برآیند.

علاوه بر این عباس فرزین – کارشناس فن‌آوری اطلاعات – معتقد است: باید از جنبه‌های فرهنگی، فنی، تخصصی و اقتصادی به جامعه یاد داده شود که پیشرفت باید جهانی باشد که یکی از کرسی‌های اصلی جهانی شدن آشنایی با اینترنت است.

به گفته‌ی فرزین وجود اینترنت با پهنای باند بالا سبب صرفه‌جویی در وقت کاربران و تسهیل امور می‌شود و بسنده کردن به اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت جز عاملی بازدارنده، منفعتی ندارد.

او تاکید کرد: ‌روش‌های اجرایی باید با توجه به فهم فرهنگ جامعه عنوان شود لذا برای استفاده از ابزاری مانند اینترنت برای تسهیل امور در تبادل اطلاعات، روش موثر در جامعه و سبقت از کشورهای دیگر باید گام برداشت تا نحوه‌ی استفاده از آن مثمرثمر واقع شود.

از برآیند نظر کارشناسان چنین بر می‌آید که اینترنت یک پدیده‌ی اقتصادی بوده و سبب تسهیل امور و اطلاعات الکترونیکی می‌شود لذا باید نگاه‌ها نسبت به اینترنت و ارتقاء آن تغییر کند که در این راستا می توان با واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی حوزه‌ی IT به بخش خصوصی کاهش، هزینه‌ها و افزایش کیفیت اینترنت در سطح جهانی را باعث شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان وقوع استفاده از اینترنت توسط دانشجویان ۸۴برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *