دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایكولوژی


دانلود پایان نامه

 

مطالب فصل دوم در دو بخش كلی، تحت عنوان مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی مطرح می‌گردد:

بخش اول: مبانی نظری

1ـ تعریف اختلالهای یادگیری

اصطلاح اختلالهای یادگیری از نیاز به تشخیص و خدمت به دانش‌آموزانی برخاسته است كه به طور مداوم در كارهای درسی خود با شكست مواجه می‌شوند، و در عین حال در چهارچوب سنتی كودكان استثنایی نمی‌گنجند. شاخه‌های علمی متعددی به این حیطه كمك كرده‌اند (مثلاً پزشكی، زبان‌شناسی، روان‌شناسی، و آموزش و پرورش)، و حاصل این چندرشته‌ای بودن مبنایی، سبب بوجود آمدن اصطلاحات و تعریفهای متعددی گردیده است.

اصطلاح اختلالهای یادگیری[1] نخستین بار توسط ساموئل كرك[2] در سال 1963 مطرح گردید. كرك در جلسة نشست والدین و مربیان در شیكاگو این اصطلاح را پیشنهاد نمود و این به خاطر برچسبهای گوناگونی بود كه برای توصیف كودكانی با هوش طبیعی كه دچار مشكلات یادگیری بودند، به كار می‌رفت. این چنین كودكان اغلب به عنوان آسیب دیده خفیف مغزی،[3] كندآموز[4]، نارساخوان یا معلولیت ادراكی[5]، نامگذاری شده‌اند كه هر یك از این اصطلاحات با محدودیتهایی همراه بودند (لرنر، 1993).

بنابراین از زمان پیدایش حوزه اختلالهای یادگیری، متخصصان به دنبال تعریف مناسبی می‌گشتند كه به طور جامع، ماهیت ویژه اختلالهای یادگیری را تبیین كند. به دلیل ماهیت پیچیده این حوزه، متخصصان تاكنون قادر نبوده‌اند، تعریف جامعی از اختلالهای یادگیری ارائه دهند. تعاریف بسیاری توسط متخصصان عصب‌شناختی و روان‌شناختی صورت گرفته است كه در ذیل به ارائه شاخص ترین آنها می‌پردازیم:

1) تعریف كمیتة مشورتی ملی در مورد كودكان معلول (NACHC)

كمیته مشورتی ملی در مورد كودكان معلول[6] (NACHC) در سال 1968 شكل گرفت تا یك تعریف قابل قبول در زمینه اختلالهای یادگیری ارائه كند. این كمیته تحت سرپرستی كرك، تعریفی ارائه كرد كه در قانون عمومی 230-91 آئین‌نامه اختلالهای یادگیری خاص در سال 1969 گنجانده شد. این تعریف به شرح ذیل است:

«كودكان مبتلا به اختلالهای یادگیری خاص در یك یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی از قبیل فهم یا كاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری مشكل دارند، این مشكلات ممكن است به صورت اختلال در گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، هجی كردن یا حساب بروز كند. این تعریف شامل شرایطی از جمله نارساییهای ادراكی، آسیب مغزی، بدعملکردی جزئی مغز[7]، نارساخوانی، زبان پریشی تحولی[8] و غیره می‌شود، اما آن دسته از مشكلات یادگیری را كه نتیجه نقصهای بینایی، شنوایی، یا حركتی، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی یا محرومیتهای محیطی است، شامل نمی‌شود» (لرنر، 1993).

این تعریف به طور گسترده پذیرفته شد و در بسیاری از ایالت ‌های امریكا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج دو بررسی كه به وسیلة وزرات آموزش و پرورش امریكا در سالهای 1974 و 1975 انجام شد، نشان داد كه 62 درصد از 50 ایالت امریكا تعریف مزبور را بكار بردند (مرسر[9]، فورگان[10]، و ولکلینگ[11]، 1976، مارفی[12]، 1976). پس از چندی انتقادهای فزاینده نسبت به تعریف NACHC و ارائه قانون عمومی 142-94 موجب شد تا تلاشهای زیادی برای اصلاح و بهبود تعریف مذكور صورت گیرد. مسئولیت اصلاح این تعریف را وزارت آموزش و پرورش امریكا برعهده گرفت. در سال 1977 تعریف دقیق‌تری از اختلالهای یادگیری در آئین‌نامه فدرال[13] بیان گردید.

2) تعریف آئین‌نامه فدرال (1977):

وزارت آموزش و پرورش امریكا پس از تلاشهای گسترده برای اصلاح تعریف كمیته مشورت ملی (NACHC) آئین‌نامة فدرال 1977 را انتشار داد كه شامل مقررات وضع شده برای تعریف و مشخص كردن دانش‌آموزان دارای اختلالهای یادگیری تحت قانون 142-94 بود. این تعریف تقریباً مشابه با تعریف كمیتة مشورتی ملی در مورد كودكان معلول می باشد (NACHC). وبه شرح زیراست:

«اختلال یادگیری ویژه به معنی اختلال در یك یا چند فرآیند اساسی روان‌شناختی مانند درك یا كاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری است كه ممكن است خود را به صورت توانایی ناقص در گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، هجی كردن یا انجام محاسبات ریاضی نشان دهد. این اصطلاح شامل اختلالهای ادراكی، آسیب‌مغزی، بدعملکردی جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی می‌شود. اما كودكانی را كه مشكلات یادگیری آنان ناشی از نقصهای بینایی، شنوایی، یا حركتی بوده یا براثر عقب‌ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی، یا محرومیت‌های محیطی، فرهنگی یا اقتصادی ایجاد شده باشد، دربرنمی ‌گیرد (به نقل از هانت و مارشال[14]، 2002).»

این تعریف به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته و بسیاری از ایالت‌ها (بیش از 50 ایالت) در امریكا، تعریف فدرال را در زمینه اختلالهای یادگیری ویژه به عنوان تعریف ایالت خود بكار بردند. براساس این تعریف ، در صورتی یك دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری است كه اولاً تجارب و امكانات یادگیری متناسب با سن و توانایی‌اش ارائه شود، اما وی نتواند در یك یا چند زمینه از قبیل زبان گفتاری، درك مطلب شنیداری، زبان نوشتاری، مهارتهای اساسی خواندن، درك مطلب، محاسبات یا استدلال‌های ریاضی متناسب با سن و توانایی خود پیشرفت كند. ثانیاً یك ناهمخوانی شدید بین پیشرفت تحصیلی و هوشبهر كودك وجود داشته باشد (هانت و مارشال، 2002).

3) تعریف كمیتة مشترك ملی از اختلالهای یادگیری

نارضایتی نسبت به تعریف آئین‌نامة فدرال (1977) منجر به شكل‌گیری كمیتة مشترك ملی درباره اختلالهای یادگیری[15] (NJCLD) و ارائه یك تعریف گردید. این كمیته مركب از نمایندگانی است از انجمن شنوایی، زبان، گفتار امریكا[16] (ASHA)، انجمن كودكان و بزرگسالان دارای اختلالهای یادگیری[17] (ACLD) (در حال حاضر انجمن اختلالهای یادگیری امریكا[18] (LADD)، شورای اختلالهای یادگیری[19] (CID)، بخش كودكان دارای اختلالهای ارتباطی[20] (DCED)، انجمن بین‌المللی خواندن[21] (IRA) و انجمن نارساخوانی ارتون (ODS) كه تعریف زیر را به طور مشترك ارائه نموده‌اند:

«اختلالهای یادگیری یك اصطلاح كلی است و به گروهی ناهمگن از اختلالها اطلاق می‌شود كه به صورت مشكلات جدی در اكتساب و كاربرد گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن، یا توانایی‌های ریاضی تظاهر می‌كند. این اختلالها نسبت به فرد درونی هستند و فرض بر این است كه ناشی از اختلال كاركرد سیستم اعصاب مركزی است و ممكن است در تمام طول عمر رخ دهد.امکان دارد اختلالهای یادگیری با مشكلات در رفتارهای خود ـ گردانی[22]، ادراك اجتماعی و تعامل اجتماعی همراه باشد. اما هیچیک به تنهایی سبب اختلالهای یادگیری نمی‌شوند. اگرچه اختلالهای یادگیری ممكن است با سایر شرایط معلولیت (مثل آسیب‌دیدگی حسی[23]، عقب‌ماندگی ذهنی، اختلالهای هیجانی شدید) یا عوامل محیطی (مثل تفاوتهای فرهنگی، آموزش نامناسب یا ناكافی)، همراه باشد، ولی نتیجه مستقیم آن وضعیت‌ها یا عوامل محیطی نیست (كمیتة مشترك ملی، 1988، ص1؛   به نقل ازاسمیت[24]، 1998).

ارائه دهندگان تعریف كمیتة مشترك ملی معتقدند: تعریفی كه آنها ارائه داده‌اند نسبت به تعریف فدرال چند امتیاز دارد: 1ـ این تعریف منحصراً به كودكان محدود نمی‌شود؛ 2ـ این تعریف از ذكر عبارت «فرآیندهای روان‌شناختی اساسی» كه بسیار بحث‌انگیز بوده ، اجتناب كرده است؛ 3ـ هجی كردن را به این دلیل كه از نظر منطقی جزیی از نوشتن است دربر نگرفته است؛ 4ـ از ذكر شرایطی كه تعریف آن مشكل است (نظیر نارسایی ادراكی، نارساخوانی، بدعملکردی جزئی مغز) و سردرگمی زیادی به وجود آورده‌اند، خودداری كرده است و 5ـ این تعریف به روشنی بیان می‌كند كه اختلالهای یادگیری ممكن است با سایر شرایط معلولیت همراه باشد. وجه امتیاز دیگری كه بین تعریف فدرال و تعریف كمیته مشترك ملی وجود دارد این است كه تعریف اخیر، اختلالهای یادگیری را معلول اختلال عملكرد سیستم اعصاب مركزی می‌داند (هالاهان، 1985).

[1] – Learning disorder

[2] – Kirk

[3] – Minimal brain injoury

[4] – slow learner

[5] – perceptually handicapped

[6] – National Advisory Committee on Handicapped (NACHC)

[7] – Minimal brain dysfunction

[8] – Developmental Aphasia

[9] – Mercer

[10] – Forgone

[11] – Wolking

[12] – Murphy

[13] – Federal Register

[14] – Hunt & Marshall

[15] – National Joint Committee on Lerning Disabilities.

[16] – American speech, Language, Hearing Association (ASHA)

[17] – Association For Children and Adults with learning disability (ACLD)

[18] – Learning Disabilities Association of American (LDAA)

[19] – Council For Learning Disabilities (CLD)

[20] – Division of Children with Communication Disordres.

[21] – International Reading Association (IRA)

[22] – Self – Regulatory

[23] – Sensory impairment

[24] – Smith

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیقات اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 8

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *