دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی

دانلود پایان نامه

۵-۱- خلاصه یافته ها ی پژوهش:

    بر اساس نتایج تحقیق، تعداد پاسخگویان را ۵۸ درصد والدین پدر و ۴۲ درصد مادر تشکیل داده اند.

بر حسب محل سکونت پاسخگویان، ۵۵.۵ درصد شهری و۴۴.۵ درصد روستایی تشکیل داده اند.

به لحاظ سن، ۲.۵ درصد از  پاسخگویان  کمتر از ۲۰ سال سن داشته اند، ۵.۴ درصد بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۱۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۰ سال،۳۹ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال ۳۴.۴ درصد بین ۴۰ تا ۶۰ سال و ۱.۶ درصد بیشتر از ۶۰ سال را تشکیل داده اند. بررسی میزان تحصیلات در بین پاسخگویان نشان داده است که: ۳۶ درصد از پاسخگویان  ابتدایی، ۲۱.۱ درصد سیکل، ۲۴.۴ درصد دیپلم ،۷.۲ درصد فوق دیپلم،۱۰.۸ درصد لیسانس و ۰.۴درصد فوق لیسانس بوده اند. متغیر میزان درآمد ماهیانه نیز نشان می دهد که:۱۶.۴ درصد از پاسخگویان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند، ۲۰.۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان،۲۰.۲ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان،۱۸ درصد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان،۲۲.۴ درصد بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و ۲.۲ درصد بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

     نتایج نشان داد که در بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی،  بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی آمده است و کمترین میانگین به  رشد و بالندگی تعلق دارد. بر اساس مشخصه های آماری از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی، ارتباط مثبت با دیگران، بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی مربوط می باشد. بر اساس نتایج میانگین از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران  بیشترین  و رشد و بالندگی  کمترین مورد مربوط می باشد.

بر اساس نتایج والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند. بر اساس نتایج والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روانی نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند.


 

۵-۲- بحث و نتیجه گیری :

در این قسمت به بحث و نتیجه گیری فرضیات پرداخته می شود.

 

 ôفرضیه یک تحقیق :

« بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد .»

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از ۰.۰۵ می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

مطالعات تجربی در ۱۵ سال گذشته نشانگر این نکته است که عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم اثرگذار بر سلامت و کیفیت زندگی به شمار می رود. با افزایش عزت نفس، احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد به وجود می آید و تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش برای کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس بالا، بلند همت بودن و تمایل به داشتن سلامت بهتر در فرد پدیدار می شود .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بک و همکارانش همخوانی داشته است بطوریکه عزت نفس می تواند رابطه ی متضاد و معکوسی با مشکلات روانشناختی به ویژه سلامت روانی داشته باشد به طوری که در برخی از این تحقیقات نمونه ها با داشتن مشکلات روانشناختی از عزت نفس بالایی برخوردار بودند. همچنین در تعدادی از مطالعات بین عزت نفس با مشکلات و اختلالات سلامت روانی، روابط علی کاملاً واضح و متقنی گزارش نشده است.

 

 

 

ôفرضیه دو تحقیق:

« بین سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد .»

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی
(۰۰۰/۰ (sig و مرزی ( ۰۰۱/۰ (sigکمتر از ۰۵/۰ است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

این نتایج با تحقیق احمدپناه(۱۳۸۰) همخوانی دارد. همچنین با  نتایج تحقیق جاکز(۲۰۰۶)  هماهنگ است. همسو بودن این نتایج با تحقیقات جورج لاندرمن(۱۹۸۴)، آریندل و همکاران(۱۹۹۹) و همچنین شات و ریف و رونی و همکاران(۲۰۰۳) هماهنگ بوده است.

 

 

ôفرضیه سه تحقیق :

« بین بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد .»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۰۰۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق احمدپناه (۱۳۸۰) هماهنگ بوده است. همچنین با نتایج تحقیق  میکائیلی(۱۳۸۸)  همخوانی دارد.

 

 

ôفرضیه چهار تحقیق:

« بین عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۴۵sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

این نتایج با نتایج تحقیقات احمدی(۱۳۷۷)،  خواجه پور(۱۳۷۷)، زکی(۱۳۸۶)  و رنجبر(۱۳۸۵) همخوانی ندارد.

 

 ôفرضیه پنج تحقیق:

« بین سلامت روان والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۰۰۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است. با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

نتایج تحقیق با پژوهش مهرابی زاده و همکاران ۱۳۸۰ همخوانی دارد که بین سلامت روانی والدین کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین با نتایج تحقیق شریعتی و داور منش(۱۳۷۰)هماهنگ می باشد. این نتایج با تحقیق لاجوردی(۱۳۷۱) همسو نمی باشد. همچنین با نتایج پژوهش خواجه پور(۱۳۷۷) همخوانی ندارد. این نتایج با تحقیق نریمانی، محمد و همکاران(۱۳۸۴) همخوانی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

ôفرضیه شش تحقیق:

  « رابطه بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای»

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و سن: رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشده است. این نتایج با تحقیق آقای میکائیلی(۱۳۸۸) همخوانی دارد.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و میزان درآمد: رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است. این نتایج با تحقیق  آقای میکائیلی(۱۳۸۸) همخوانی ندارد.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تحصیلات: رابطه این دو متغیر با آزمون آماری  اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و جنس: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری (۹۸sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  این نتایج با تحقیق شکری و همکاران همخوانی ندارد.

í    رابطه بین بهزیستی روانشناختی و محل سکونت: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۱۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *