دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی تجزیه و تحلیل داده ها :

دانلود پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده ها :

در این فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارایه می گردد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصیفی ب) استنباطی تنظیم شده است.

۴ – ۱ –بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها:

۴-۱-۱- بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،تعداد پاسخگویان را ۵۸ درصد والدین پدر و ۴۲ درصد مادر تشکیل داده اند.

جدول ۴ ۱--۱- توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت والدین

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
پدر ۱۸۴ ۵۸.۰ ۵۸.۰ ۵۸.۰
مادر ۱۳۳ ۴۲.۰ ۴۲.۰ ۱۰۰.۰
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

 

۴-۱-۲- بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، تعداد پاسخگویان را ۵۵.۵ درصد شهری و۴۴.۵ درصد روستایی تشکیل داده اند.

جدول ۴ ۱--۲- توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
شهر ۱۷۶ ۵۵.۵ ۵۵.۵ ۵۵.۵
روستا ۱۴۱ ۴۴.۵ ۴۴.۵ ۱۰۰.۰
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

۴-۱-۳- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،۲.۵ درصد از  پاسخگویان  کمتر از ۲۰ سال سن داشته اند، ۵.۴ درصد بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۱۷ درصد بین ۲۵ تا ۳۰ سال،۳۹.۱ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۳۴.۴ درصد بین ۴۰ تا ۶۰ سال و ۱.۶ درصد بیشتر از ۶۰ سال را تشکیل داده اند.

 

جدول ۴ ۱--۳- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
کمتر از ۲۰ سال ۸ ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵
بین ۲۰ تا ۲۵ سال ۱۷ ۵.۴ ۵.۴ ۷.۹
بین ۲۵ تا ۳۰ سال ۵۴ ۱۷.۰ ۱۷.۰ ۲۴.۹
بین ۳۰ تا ۴۰ سال ۱۲۴ ۳۹.۱ ۳۹.۱ ۶۴.۰
بین ۴۰ تا ۶۰ سال ۱۰۹ ۳۴.۴ ۳۴.۴ ۹۸.۴
بیشتر از ۶۰ سال ۵ ۱.۶ ۱.۶ ۱۰۰.۰
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

۴-۱-۴- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،۳۶ درصد از  پاسخگویان  ابتدایی، ۲۱.۲ درصد سیکل، ۲۴.۴ درصد دیپلم

،۷.۲ درصد فوق دیپلم،۱۰.۸ درصد لیسانس و ۰.۴درصد فوق لیسانس بوده اند.

 

 

جدول ۴ ۱--۴- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
ابتدایی ۹۰ ۲۸.۴ ۳۶.۰ ۳۶.۰
سیکل ۵۳ ۱۶.۷ ۲۱.۲ ۵۷.۲
دیپلم ۶۱ ۱۹.۲ ۲۴.۴ ۸۱.۶
فوق دیپلم ۱۸ ۵.۷ ۷.۲ ۸۸.۸
لیسانس ۲۷ ۸.۵ ۱۰.۸ ۹۹.۶
فوق لیسانس ۱ ۱۰۰.۰
جمع ۲۵۰ ۷۸.۹ ۱۰۰.۰  
بی جواب ۶۷ ۲۱.۱    
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

۴-۱-۵- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید، ۲۵.۲ درصد از  پاسخگویان  آزاد، ۴.۹ درصد بیکار، ۳۱.۷ درصد خانه دار،۱۹ درصد کارمند و ۲.۶ درصد بازنشسته بوده اند.

 

جدول ۴ ۱--۵- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
آزاد ۷۷ ۲۴.۳ ۲۵.۲ ۲۵.۲
بیکار ۱۵ ۴.۷ ۴.۹ ۳۰.۱
خانه دار ۹۷ ۳۰.۶ ۳۱.۷ ۶۱.۸
کارمند ۵۸ ۱۸.۳ ۱۹.۰ ۸۰.۷
بازنشسته ۸ ۲.۵ ۲.۶ ۸۳.۳
کارگر ۴۵ ۱۴.۲ ۱۴.۷ ۹۸.۰
دانشجو ۴ ۱.۳ ۱.۳ ۹۹.۳
روحانی ۱ ۹۹.۷
جمع ۳۰۶ ۹۶.۵ ۱۰۰.۰  
بی جواب ۱۱ ۳.۵    
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

 

۴-۱-۶- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:

 

همچنانکه در جدول مشاهده می کنید،۱۶.۴ درصد از پاسخگویان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند، ۲۰.۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان،۲۰.۲ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان،۱۸ درصد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان،۲۲.۴ درصد بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و ۲.۲ درصد بیشتر از ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

 

 

جدول ۴ ۱--۶  توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

  فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی
کمتر از ۱۰۰ هزار تومان ۳۰ ۹.۵ ۱۶.۴ ۱۶.۴
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان ۳۸ ۱۲.۰ ۲۰.۸ ۳۷.۲
بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان ۳۷ ۱۱.۷ ۲۰.۲ ۵۷.۴
بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان ۳۳ ۱۰.۴ ۱۸.۰ ۷۵.۴
بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان ۴۱ ۱۲.۹ ۲۲.۴ ۹۷.۸
بیشتر از ۶۰۰ هزار ۴ ۱.۳ ۲.۲ ۱۰۰.۰
جمع ۱۸۳ ۵۷.۷ ۱۰۰.۰  
بی جواب ۱۳۴ ۴۲.۳    
جمع ۳۱۷ ۱۰۰.۰    

 

۴ – ۲ – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:

 

در اینجا ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق توصیف شده و در ادامه فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس های پرسشنامه برای  پاسخگویان(والدین) ارایه شده است.

 

جدول ۴  ۱-۲-میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی

  تعداد میانگین انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رضایت از زندگی ۳۱۶ ۳.۸۱ ۰.۴۳
معنویت ۳۱۷ ۳.۸۰ ۰.۴۲
خوشی ۳۱۵ ۳.۶۷ ۰.۳۸
رشد و بالندگی ۳۱۱ ۳.۲۹ ۰.۴۰
ارتباط مثبت با دیگران ۳۱۱ ۴.۱۹ ۰.۴۹
خود پیروی ۳۱۱ ۳.۶۵ ۰.۴۵

 

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  (۱۹/۴)تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی با میانگین(۳.۸۱)  و رشد و بالندگی با کمترین میانگین( ۳.۲۹ ) بدست آمده است.

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین  دانش آموزان عادی ارایه شده است.

 

جدول ۴- ۲-۲میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی  در بین والدین دانش آموزان عادی

  تعداد میانگین انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی رضایت از زندگی ۱۵۳ ۳.۹۲ ۰.۳۸
معنویت ۱۵۴ ۳.۸۸ ۰.۴۰
خوشی ۱۵۳ ۳.۸۰ ۰.۳۵
رشد و بالندگی ۱۵۰ ۳.۳۵ ۰.۳۷
ارتباط مثبت با دیگران ۱۵۰ ۴.۲۹ ۰.۴۳
خود پیروی ۱۵۰ ۳.۷۱ ۰.۴۵

 

  بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین۲۹/۴ بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی با میانگین ۳۵/۳ مربوط می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی  برای والدین دانش آموزان مرزی ارایه شده است.

 

جدول ۴۲-۳میانگین و انحراف معیار  در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی

  تعداد میانگین انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روان شناختی رضایت از زندگی ۱۶۳ ۳.۶۹ ۰.۴۵
معنویت ۱۶۳ ۳.۷۲ ۰.۴۲
خوشی ۱۶۲ ۳.۵۶ ۰.۳۸
رشد و بالندگی ۱۶۱ ۳.۲۲ ۰.۴۲
ارتباط مثبت با دیگران ۱۶۱ ۴.۰۹ ۰.۵۳
خود پیروی ۱۶۱ ۳.۶۰ ۰.۴۵

 بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران با میانگین۰۹/۴ بیشترین  بوده است و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین ۲۲ /۳ مربوط می باشد.

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه عزت نفس  به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

 

جدول ۴  ۴-۲-میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

  تعداد میانگین انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه عزت نفس والدین دانش آموزان عادی ۱۵۴ ۲.۴۸ ۰.۳۷
والدین دانش آموزان مرزی ۱۶۳ ۲.۰۰ ۰.۴۷

 

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان عادی ۲.۴۸ و برای والدین دانش آموزان مرزی ۲ می باشد.

 

 

در جدول زیر مشخصه های آماری نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارایه شده است.

 

جدول ۴  ۵-۲-میانگین و انحراف معیار  در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

  تعداد میانگین انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه سلامت روان والدین دانش آموزان عادی ۱۵۴ ۱.۸۰ ۰.۴۰
والدین دانش آموزان مرزی ۱۶۳ ۲.۰۰ ۰.۴۷

 

     بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روان نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند. بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان مرزی ۲.۰۰ و برای والدین دانش آموزان عادی۱.۸۰ می باشد.


فرضیه های تحقیق:

فرضیه یک : بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

 

 

جدول۴-۳-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس   والدین دانش آموزان عادی ۰۸/۰- ۲۹/۰
والدین دانش آموزان مرزی ۰۸/۰ ۴۵/۰

 

 

 

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از ۰.۰۵ می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان- شناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

 

فرضیه دو : بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

 

 

جدول۴-۳-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

بهزیستی روانشناختی همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی    والدین دانش آموزان عادی ۴۰/۰ ۰۰۰/۰
والدین دانش آموزان مرزی ۳۷/۰ ۰۰۱/۰

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(۰۰۰/۰ (sig و مرزی ( ۰۰۱/۰ (sigکمتر از ۰۵/۰ است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

 

 

فرضیه سه: بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول۴ ۳-۳–بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح ۹۵%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها ۷۸۰/۰ ۳۷/۰ ۷۱/۴ ۳۱۵ ۰۰۰/۰ ۱۷۵/۰ ۰۳۷/۰ ۱۰۳۴۳/۰ ۲۵۱۴/۰
برای نابرابری واریانس ها ۷۲/۴ ۹۸۰/۳۱۴ ۰۰۰/۰ ۱۷۷/۰ ۰۳۷/۰ ۳۸۵۹/۴- ۲۵۱/۰

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۰۰۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد. بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی ۱۵۴ ۸۲/۳ ۳۲/۰ ۰۲۶/۰  
والدین دانش آموزان مرزی ۱۶۳ ۶۵/۳ ۳۴/۰ ۰۲۷/۰  

 

 

فرضیه چهار: عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول۴۴-۳– عزت نفس در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح ۹۵%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها ۳۱/۰ ۷۵/۰ ۷۵/۰- ۳۱۵ ۴۵/۰ ۰۳۴/۰- ۰۴۵۳/۰ ۱۲۳۳/۰- ۰۵۵۱/۰
برای نابرابری واریانس ها ۷۴/۰- ۸۷۳/۳۰۱ ۴۵/۰ ۰۳۴/۰ ۰۴۵۵/۰ ۱۲۳۷/۰- ۰۵۵۵/۰

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۴۵sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی ۱۵۴ ۴۵/۲ ۴۳/۰ ۰۳۴/۰  
والدین دانش آموزان مرزی ۱۶۳ ۴۸/۲ ۳۷/۰ ۰۲۹/۰  

 

 

فرضیه پنج: سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان سلامت روانی بین والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

 

جدول ۴  ۵-۳–سلامت روانی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح ۹۵%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها ۲۰۶/۵ ۰۲۳/۰ ۱۸۷/۴- ۳۱۵ ۰۰۰/۰ ۲۰۶/۰- ۰۴۹۴/۰ ۰۴۹۴/۰- ۱۰۹۶/۰-
برای نابرابری واریانس ها ۲۰۶/۴- ۳۶۵/۳۱۱ ۰۰۰/۰ ۲۰۶/۰- ۰۴۹۱/۰ ۰۴۹۱/۰- ۱۱۰۱/۰-

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۰۰۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
والدین دانش آموزان عادی ۱۵۴ ۸۰۴/۱ ۴۰/۰ ۰۳۲/۰  
والدین دانش آموزان مرزی ۱۶۳ ۰۰۳/۲ ۴۷/۰ ۰۳۷/۰  

 

 

 

فرضیه شش : رابطه بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای:

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان رابطه بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول۴-۳-۶ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی ۰۹/۰- ۱۰/۰
سن

 

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از ۰.۰۵ می باشد. بدین معنی که بین سن پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

 

در جدول زیر نتایج آزمون پیرسون  برای سنجش میزان رابطه بین میزان درآمد ماهیانه پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول۴-۳-۶-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر درآمد ماهیانه و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی پیرسون( r) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی ۲۵/۰ ۰۰۱/۰
میزان درآمد ماهیانه

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از ۰.۰۵ می باشد. بدین معنی که هر چه درآمد والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون اسپیرمن برای سنجش میزان رابطه بین میزان تحصیلات پاسخگویان و بهزیستی روانشناختی آنان ارائه شده است.

 

 

جدول۴-۳-۶-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی

متغیر همبستگی اسپیرمن(sp) سطح معنی داری( (sig
بهزیستی روان شناختی ۲۸/۰ ۰۰۰/۰
میزان تحصیلات

 

 

 

 

رابطه این دو متغیر با آزمون آماری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با توجه به سطح معنی داری نشان می دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری کمتر از ۰.۰۵ می باشد. بدین معنی که هر چه میزان تحصیلات والدین بیشتر شود بهزیستی روانشناختی آنان بیشتر می شود.

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روانشناختی والدین دانش آموزان و جنسیت آنان ارائه شده است.

 

جدول ۴ ۴–بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح ۹۵%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها ۰۵۸/۰ ۸۱۰/۰ ۰۱۶/۰ ۳۱۵ ۹۸۷/۰ ۰۰۰۶/۰ ۰۳۹۴۳/۰ ۰۷۶۹/۰- ۰۷۸۲/۰
برای نابرابری واریانس ها ۰۱۶/۰ ۰۲۶/۲۸۴ ۹۸۷/۰ ۰۰۰۶/۰ ۰۳۹۴۵/۰ ۰۷۷۰/۰- ۰۷۸۲/۰

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۹۸sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  بدین معنی که والدین مرد و زن از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
مرد ۱۸۴ ۷۳۶/۳ ۳۴۵/۰ ۰۲۵/۰  
زن ۱۳۳ ۷۳۶/۳ ۳۴۷/۰ ۰۳۰/۰  

 

 

در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین دانش آموزان و محل سکونت آنان ارائه شده است.

 

جدول۴-۵ بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت

 

  ضریب f سطح معنی داری

Sig

 

ارزش t درجه آزادی سطح معناداری

Sig

 

تفاوت میانگین احتمال انحراف استاندارد ضریب فاصله اطمنیان

در سطح ۹۵%

کمترین بیشترین
برای برابری واریانس ها ۹۱۹/۱ ۱۶۷/۰ ۶۴۴/۱ ۳۱۵ ۱۰۱/۰ ۰۶۱۴/۰ ۰۳۸۹/۰ ۰۱۲۶/۰- ۱۴۰۸/۰
برای نابرابری واریانس ها ۶۱۹/۱ ۵۸۰/۲۷۸ ۱۰۷/۰ ۰۶۴۱/۰ ۰۳۹۶/۰ ۰۱۳۸/۰- ۱۴۲۰/۰

 

 

 

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(۱۰sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.  بدین معنی که  والدینی که در شهر و روستا زندگی می کنند از لحاظ بهزیستی روانشناختی شبیه به هم می باشند.

 

 

 

گروهها تعداد میانگین انحراف استاندارد خطای معیار میانگین
شهر ۱۷۶ ۷۶۵/۳ ۳۲۲/۰ ۰۲۴/۰  
روستا ۱۴۱ ۷۰۱/۳ ۳۷۱/۰ ۰۳۱/۰  

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *