دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی ۵-۳- محدودیتهای تحقیق:


دانلود پایان نامه

 

۵-۳- محدودیتهای تحقیق:

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا به دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم.

–   عدم وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از کشور از مهمترین محدودیتها این پژوهش
می باشد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه را امکانپذیر نکرد.

– زیاد بودن تعداد سئوالات هر سه پرسشنامه(پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و سلامت روانی و عزت نفس ) و خصوصا به دلیل این که از نوع مقیاس لیکرت بود، رغبت آزمودنی ها را برای پاسخ کاهش می داد که خود عاملی برای عدم همکاری مناسب آزمودنی ها بود وجزء محدودیتهای تحقیق محسوب می شود.

– دسترسی سخت به پرسشنامه ها و خرده مقیاس های آن مجری را بامشکلات جدی مواجه کرد.

– دشورای دسترسی به پاسخگویان و جلب رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها نیز از محدودیتهای این پژوهش به حساب می آید.

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق :

۱-  پیشنهاد می شود که اجرای این تحقیق در سایر جوامع و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر انجام گیرد.

۲-  پیشنهاد می شود اجرای این تحقیق با دامنه سنی گسترده تر به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای دیگر بر بهزیستی روانشناختی انجام گیرد.

۳- با توجه به تحقیقاتی که انجام شده و اثرات مثبت سلامت روانی و عزت نفس  بر سرنوشت افراد و موفقیت آنها ثابت شده است و از طرفی مشخص شده بهزیستی روانشناختی قابل رشد است بنابراین پیشنهاد می شود با گذاشتن کارگاههای آموزشی برای خانواده ها بصورت آموزش خانواده در آموزش و پرورش زمینه های سلامت روانی و عزت نفس آنان  در والدین به آنها آموزش داده شود تا زمینه افزایش و رشد بهزیستی روانشناختی در والدین افزایش یابد.

۴- با توجه به رابطه مثبت و معنی دار سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی، آموزش های مورد نیاز برای والدین کودکان عادی و مرزی انجام گیرد.

۵- با توجه به نتایج تحقیق سعی شود مهارتهای بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان مرزی بیشتر تقویت شود.

۶- بر اساس نتایج، والدینی که میزان تحصیلاتشان و درآمدشان کمتر بوده مهارتهای بهزیستی روانشناختی پایینی داشته اند بنابراین مناسب است با اطلاع رسانی درست و به موقع و آموزش آنان نسبت به این مهارتها، بهره مندی آنان را بیشتر نمایند.

 

 

فهرست منابع:

– قرآن مجید .

– آزاد حسین،(۱۳۷۸)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

– آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی،(۱۳۸۱)،نظریه مشاوره وروان درمانی ،تهران،مرکزنشردانشگاهی.

– افروز غلامعلی،(۱۳۷۷)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۵)،مصاحبه و مشاوره با والدین کودکان استثنایی،تهران،دانشگاه تهران.

– افروز غلامعلی،(۱۳۸۴)،روانشناسی وتوانبخشی کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

– احمدی، زینب مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز ۱۳۷۷، ص۱  .

– اختیاری امیری راضیه،(۱۳۸۳)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(۱۳۸۷)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

– بیابانگرداسماعیل،(۱۳۷۲)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

– بختیاری پروین،(۱۳۷۹)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

– بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(۱۳۷۰)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.

– بهرامی احسان هادی،(۱۳۸۱)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره۱،ص۱۸۱-۱۹۹  .

– پورافکاری نصرالله،(۱۳۷۶)،فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.

– تقوی سید محمدرضا، (۱۳۸۰)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

– رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(۱۳۸۳)،ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

– راس،آ،آلن،(۱۳۷۷)،روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.

– زنجانی طبسی رضا،(۱۳۸۳)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(۱۳۸۲)،اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.

– سایت اینترنت.

– سنچولی حمیده،(۱۳۸۸)،رابطه تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، ۱۳۸۶ شماره ۷۴، ص۲۷  .

– شریعتی تقی،داورمنش عباس،(۱۳۷۰)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان ومقایسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد.

– شاملو، سعید،(۱۳۸۲)، بهداشت روانی تهران، رشد.

– شاملو، سعید،(۱۳۶۸)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .

– شکری امید،(۱۳۸۰)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره ۴  .

– شفیع آبادی عبدالله،(۱۳۷۲)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

– علیزاده حمید،(۱۳۸۱)،تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده،تعلیم وتربیت استثنایی،۱۳۸۱،شماره۱۴،ص۳-۷  .

– عمران نسب عمران،(۱۳۸۷)،برسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

– عباسپورعلی،(۱۳۸۵)،رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– فرهادی علی،(۱۳۸۴)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره ۲۵  .

– فیضی ژاله،(۱۳۸۶)،رابطه سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

– کرد تمینی بهمن،(۱۳۸۴)،نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسران و فرزندان شاهد استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

– کلمز هریسف،(۱۳۷۵)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان،ترجمه علیپور پروین،مشهد،آستان قدس رضوی.

– لطافتی بریس، امین (۱۳۸۸) نظریه پردازان سلامت روان،۷۶ فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، شماره ۵۵ و. ۵۶

– مشکی و همکاران(۱۳۸۷)، بررسی تاثیر برنامه آموزشی با به کارگیری عزت نفس و باورهای کنترل سلامت بر ارتقای سلامت روان دانشجویان، فصلنامه علمی  پژوهشی فیض، دوره دوازدهم، شماره ۴.

– مفیدی فرخنده،(۱۳۷۶)،آموزش خانواده راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی،انتشاراتی سرآمد کاوش.

– مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن، مسعودی میترا، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر ۱۲-۷ ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی ۱۳۸۰ شماره ۲ص۱۸۷ .

– میکائیلی منیع فرزانه، مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی وعادیف تعلیم وتربیت استثنایی، ۱۳۸۸، شماره ۹۲ص۸۸   .

– میلانی فر بهروز، (۱۳۷۴)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

– میلانی فر بهروز،(۱۳۸۲)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.

– نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، ۱۳۸۶ شماره ۳۳ و۳۴ ، ص۱۵-۲۴   .

– نجات حمید،(۱۳۷۸)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره ۳   .

– ولی زاده شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی ۱۳۸۷ شماره ۸۵ و ۸۴ ص۷۰ .

– هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(۱۹۸۸)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

– یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی۱۳۸۷ شماره ۸۵ و ۸۴ .

– هالان،دانیل پی،کافمن جیمزام(۱۳۷۱)،کودکان استثنایی(مقدمه ای بر آموزشهای ویژه)،ترجمه جوادیان مجتبی، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead

– Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters  on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

 

– Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

 

– Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231

– Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis

– Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany

-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66

– Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress

 

– Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41

– Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022

– Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *