دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 16

دانلود پایان نامه

6 -مدل‌های خواندن:

1) مدل پایین-بالا[1] و مدل بالا-پایین[2]

خواننده بر اساس مدل پایین-بالا ابتدا به بازشناسی حروف می‌پردازد و سپس بین حروف و صدای آن رابطه برقرار می‌كند. از تركیب حروف به ساختن كلمه می‌پردازد. در نهایت معانی كلمه را درك می‌كند.اینمدل به دو مولفه زیر نیاز دارد: 1ـ تبدیل نمادهای نوشتاری به صوت 2ـ تبدیل صوت به معنی است. نظریه‌پردازان مدل پایین-بالا اظهار می‌دارند كه مغز، پردازش بازشناسی حروف و كلمات و ایجاد رابطه بین حروف و صدا و معانی آن را خیلی سریع انجام می‌دهد و به طوری که به صورت خودكار درمی‌آید.

خواننده بر اساس مدل بالا-پایین ابتدا معانی كلمه را از طریق نشانه‌های متنی (متن نحوی[3]و متن معنایی[4]) درك می‌كند. سپس به بازشناسی كلمه و حروف و صدای آن می‌پردازد.( رید، 2003).

فرآیند مدلهای مزبور در شکل 1 ارائه شده است:

 

 

مدل بالا-پایین مدل پایین- بالا
تجربه زبانی و كلمه

 

حدس زدن كلمات و اصطلاحات

 

بازشناسی كلمات

 

بازشناسی حروف

 

آگاهی آواشناختی

استفاده از كلمه در زبان

 

معنی كلمات

 

بازشناسی كلمات

 

بازشناسی حروف

 

آگاهی آواشناختی

شکل 1: مدل‌های بالا به پایین و پایین به بالا(رید، 2003)

2) مدل تعاملی جبرانی[5]

مدل‌های بالا-پایین و پایین – بالا با توجه به دركی كه از فرآیند خواندن دارند، دارای محدودیت هایی می‌باشند، زیرا هنگام خواندن، هر دو مدل به كاربسته می‌شوند. مدل جبرانی تعاملی به توضیح نحوه كاركرد این دو مدل می‌پردازد. بر مبنای این مدل در فرآیند خواندن، بازشناسی كلمه بر مبنای اطلاعاتی كه همزمان از سوی متن و هم از سوی خواننده، فراهم می‌شود، صورت می‌گیرد. به اعتقاد استانویچ (1988) ، این مدل مبتنی بر فرضیه‌های ذیل است:

-خوانندگان به طور همزمان از اطلاعاتی كه از سطوح مختلف بدست می‌آید، استفاده می‌كنند و لزوما از سطح ترسیمی(پایین- بالا) و یا بافتی(بالا-پایین) شروع نمی‌كنند.

– هنگام تحول مهارتهای خواندن، خوانندگان ممكن است به برخی سطوح پردازش بیش از بقیه متكی شوند(مثلا ممكن است از متن استفاده بیشتر یا كمتری بنمایند).

– خواننده می‌تواند با قدرت و پشتكار خودش، ضعف خود را جبران كند.

استانویچ نسبت به این دیدگاه كه خوانندگان ماهر از مدل بالا-پایین بیش از خوانندگان ضعیف استفاده می‌كنند، شك داشت. علاوه بر این، همانطور كه ذكر گردید خوانندگان ماهر به جزئیات ترسیمی توجه بیشتری كرده و خوانندگان ضعیف‌تر بیشتر به متن متكی هستند. از این رو برای پردازش سطوح بالاتر لزوما نیازی به تكمیل شدن سطوح پایین پردازش نیست. مدل استانویچ بیانگر این حقیقت است كه بسیاری از خوانندگان ضعیف، برای جبران مشكلات مربوط به پردازش اطلاعات خود، راهبردهای خاصی را گسترش دهند.

3) مدل پیوندگرایی[6]

مدل مسیر دوتایی[7](كولترت[8]، 1978)، سالیان مدیدی به عنوان مدل غالب در تحول خواندن به شمار می‌رفته است. بر مبنای این مدل، خوانندگان از دو راهبرد استفاده می‌كنند.(1) راهبرد دیداری /مستقیم[9]كه برای خواندن كلمات آشنا بكار می‌رود.

(2) راهبرد مسیر غیرمستقیم[10]، برای خواندن كلمات ناآشنا استفاده می‌شود كه در فرهنگ واژگان دیداری كودك وجود ندارد. درواقع کودک از راهبردهای آواشناختی[11]استفاده می‌كند. این مدل دارای شقوق مختلفی می‌باشد كه آنها را می‌توان به عنوان مدل‌های پیوندگرایی یا پردازش توزیع موازی[12] (PDP) در نظر گرفت. این مل چهارچوبی را ارائه می‌كند كه فعالیت‌های پردازش شناختی، مانند اكتساب زبان، حافظه و خواندن را در بر دارد(مك‌كلند[13]، 1988) بر مبنای مدل پیوندگرایی، كودكان خواندن را از طریق رابطه دوجانبه بین توالی حروف و واجها[14] و توانایی تبدیل حروف به توالی حروف و واجهای سازنده واحدهای صوتی در زبان، یاد می‌گیرند. این مدل بر این باور است كه كودكان برای انجام این كار به تمام قابلیت‌های شناختی خود دسترسی دارند. اهری(1997) معتقد است كه كودكان در طول زمان، در حقیقت یك نظام ارتوگرافیك[15]را شكل می‌دهند تا اینكه از یك مدل مسیر دوتایی(دوطرفه) استفاده كنند. رویكرد پیوندگرایی همچنین معتقد است كه كلمات باقاعده راحت‌تر از كلمات بی‌قاعده قابل دست‌یابی خواهند بود. زیرا همواره با الگوئی كه كودك خواهد آموخت، همخوانی دارد. زبان انگلیسی برخلاف دیگر زبانها مانند آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی دارای الگوهای بی‌قاعده زیادی است كه با الگوی آموخته شده توسط كودك، تناقض دارد. به همین دلیل كلمات باقاعده آسانتر از كلمات بی‌قاعده آموخته می‌شوند و از آنجایی كه دانش مربوط به الگوهای بی‌قاعده در حافظه، نیازهای شناختی خاصی را ایجاب می‌كند و همچنین شباهت‌های موجود با بازنمائی‌های واجی دیگر، برای كودكان نارساخوان ایجاد دردسر می‌كند. این مدل برای پرآموزی[16] اهمیت زیادی قائل است، زیرا بر این مساله دلالت دارد كه با تداعی‌ها، ارتباطات قوی‌تر می‌شوند. بر طبق گفته اسنولینگ (2000) ، وجود این ارتباطات، دانشی را در اختیار كودك قرار می‌دهد كه وی هنگام رویارویی با یك لغت تازه از آنها استفاده می‌كند.

 

 

4)  مدل آوایی[17]

این مدل بر اهمیت واج‌شناسی[18]،ا صوات حروف و تركیبات حروف تاکید دارد.(رید، 2003) .

تعدادی از برنامه‌های آوایی ساختارمند وجود دارند كه هدف از آموزش آنها این است كه كودكان بتوانند بین 44 واحد واجی یا صوتی در زبان انگلیسی با استفاده از راهبردهای مختلف، تمایز قائل شوند(همان منبع).

اگر چه برنامه‌های آوایی دارای ساختار هستند و ساخت برای كودكان مبتلا به مشكلات یادگیری خاص مفید می‌باشد، با این وجود، به این برنامه‌ها، ایراداتی وارد شده است. كه مهم‌ترین آنها شامل موارد زیراست:

– آنها ممكن است با افزایش میزان اطلاعاتی كه كودك باید به خاطر بسپارد، بار حافظه كوتاه‌مدت و بلند مدت را در آنها افزایش دهند.

– كلماتی مانند” از و گاهی “وجود دارند كه به عنوان واژگان دیداری باید تدریس شوند زیرا در طبقه «تركیب صدا[19]» قرار نمی‌گیرند.

روشهای آوایی به كودكانی كه مشكلات آشكاری در یادگیری و بخاطرسپاری تركیبات صدا ، حروف مصوت و تركیب آنها برای ساختن یك كلمه، دارند، كمك می‌كند. در همین زمان آنها ممكن است با یادگیری اضافی كه به نظر بی‌معنی و خارج از بافت به نظر می‌رسد، مواجه شوند. برخی مشكلات ممكن است در پیوند دو مولفه(یعنی دانش صدا و دانش زبان) كه برای تسهیل تجربه خواندن بامعنی است، خود را نشان بدهند (رید، 2003).

کال و پاپ[20](1996) بر نیاز به تدریس آواها تاكید كرده و گفته‌اند كه اگر تدریس به درستی صورت بگیرد، معنی‌دار نیز می‌شود، زیرا از طریق آواها، كودكان به صدای كلمه نزدیك شده و سپس به معنای آن می‌رسند. آنها یك رویكرد آوای نظامدار را برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی پیشنهاد كرده‌اند كه با فعالیت‌های موجود در یك برنامه كلی خواندن، مرتبط می‌باشد.

فریث (1995) بر واج‌شناسی به عنوان یك متغیر اصلی در یادگیری خواندن و به خصوص ارتباط آن با نارساخوانی تاكید كرده است. «مدل متغیر اصلی واج شناسی[21]» به عنوان تبیینی از مشكلات مربوط به نارساخوانی، رهنمونی است به سوی فعالیت‌های تحقیقاتی و تحول برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء مهارتهای واج شناسی  (ریزن و فردریكسون[22] ، 1996، هاچر[23] و دیگران 1994، ایورسن و تانمر[24]، 1993، ویلسون[25]و فردریكسون، 1995 ، به نقل از رید، 2003).

5ـ مدل ببین و بگو:

تاكید شیوه‌های ببین و بگو[26]، مواجهه بیشتر با مواد چاپی است تا كودكان بیشتر با كلمات آشنا شوند و دامنه واژگان دیداری خود را از این طریق گسترش بدهند. بنابراین در این مدل تاكید بر واحدهای معنادار زبان است تا صوت‌های گفتاری، در این روش نیاز به كتابهای جذابی است كه به تدریج همگام با نیازهای دانش‌آموز، پیشرفت كند، در مراحل اولیه نیاز به برگه های تمرین بصری[27] و عكس می‌باشد. در این روش، شكل‌های حروف و كلمات به خوبی به یاد می‌ماند و توانایی یادگرفتن بسیاری از هجاهای بی‌قاعده و رابطه بین نماد-صوت افزایش می‌یابد. البته كودكان نارساخوان نیز در این زمینه مشكل خواهند داشت، زیرا آنها دارای حافظه ضعیفی هستند كه به سرعت پر می‌شود. برخی عناصر رویكردهای آوایی، بیشتر با روشهای ببین و بگو سروكار دارند.

[1]– bottim-up

[2]– top-down

[3]– Syntactic

[4]– semantic context

[5] – Interactive Compensatory Model

[6]– Connectioist Model

[7]-dual Route Model

[8]– Coltheart

[9]– Direct/visual strategy

[10]– Indirect Route Strategy

[11]– phonological

[12]– parallel Distributed processing

[13]– Mcclelland

[14]– phonemes

[15]– orthographic

[16]– overlearning

[17]– phonic

[18]-phonology

[19]– sound blending

[20]– Call and papp

[21]– phonological core variable Model

[22]– Reason and Frederickson

[23] – Hatcher

[24]– Iversen and Tunmen

[25]– Wilson

[26]– Look-and-say Model

[27]– Flashcands

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *