دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت 15

دانلود پایان نامه

4ـ تعریف خواندن:

خواندن فرآیندی پیچیده و عالی است كه اجزاء بسیار متفاوتی را دربر می‌گیرد كه از چندین رفتار یا مهارت مجزا تشكیل شده است. به اعتقاد هریس و سایپی[1] (1983) خواندن، تفسیر معنادار نمادهای نوشته شده است. مؤلفان از دیدگاههای مختلف به تعریف خواندن پرداخته‌اند. در اینجا به پاره‌ای از تعاریف اشاره می‌كنیم:

به اعتقاد اهری[2] (2002) یادگیری برای خواندن شامل دو فرآیند اساسی است:

فرآیند اول شامل رمزگردانی كلمات است (یعنی یادگیری تبدیل توالی حروف به كلمات آشنا و معنادار). فرآیند دوم شامل درك معانی كلمات است. وقتی كودكان، مهارتهای خواندن را كسب می‌كنند، در واقع یاد می‌گیرند كه چگونه از این فرآیندهای خواندن استفاده كنند. یعنی آنها هنگام خواندن، به طور همزمان به رمزگردانی كلمات و معنای متن توجه دارند (رید، 2003).

بنابراین، خواندن فرآیندی تعاملی و دوجانبه می‌باشد. بدین معنی كه هرچقدر كودك به منظور اكتساب شایستگی بیشتر، مهارتهای بیشتری كسب كند، نه تنها در خواندن به عنوان یك فعالیت، بلكه در حوزه مهارتهای مربوط به خواندن نیز، پیشرفت می‌كند. عكس این قضیه نیز صادق است، به این معنی كه كودكانی كه فاقد شایستگی لازم در حوزه مهارتهای مربوط به خواندن هستند، برای خواندن آمادگی نخواهند داشت، در نتیجه از فرصت‌های مربوط به گسترش این مهارتها نیز محروم خواهند ماند. به این مسأله اثر Mathew گفته می‌شود (استانویچ[3]، 1989، به نقل از رید، 2003). این ماهیت تعاملی مدل خواندن در مدل سیستم آدامز[4] (b1990) در شكل 1 ارائه شده است. این مدل خواندن، تعامل‌های موجود بین متن[5]، معانی، ارتوگرافی[6] (نوشتاری) و فنولوژی[7] (گفتار) را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار                                               نوشتاری

شكل 1: مدل نظام خواندن آدامز (b1990)

پردازشگر ارتوگرافی، مسئول تعین توالی حروف یك كلمه است. پردازشگر واج‌شناسی مسئول همتاسازی حروف باصدای آن است، پردازشگر معانی مربوط به دانش خواننده در مورد معانی كلمه است و پردازشگر متن، یك دید كلی از معانی متن را در اختیار شخص قرار می‌دهد. این پردازشگرها با هم كار كرده و از یكدیگر بازخورد دریافت می‌كنند (رید، 2003).

اهری (2002) براین باور است كه كودكان هنگام پردازش متن قادرند از چهار روش مختلف برای خواندن كلمات بهره جویند. این روشها عبارتند از:

1ـ رمزگردانی كلمات[8]: این روش شامل تبدیل حروف به صداها و تركیب صداها برای ساختن كلمات معنادار می‌باشد.

2ـ بازشناسی كلمات از طریق قیاس[9]: فرد با استفاده از این روش می‌تواند نحوة هجی كردن یك كلمة جدید را در قیاس با كلمه آشنای قبلی مدنظرقراردهد. مثلاً خواندن كلمة beak در قیاس با peak. گوزامی[10] (1990) اظهار نمود كه خوانندگان مبتدی می‌توانند از دانش خود در مورد كلمات هم‌قافیه، برای خواندن كلمات دیگر از راه قیاس استفاده كنند، به خصوص اگر نشانه و سرنخی نیز در اختیار داشته باشند. با این حال، اهری معتقد است كه خوانندگان مبتدی برای استفاده از قیاس در مورد ریخت كلی كلمات در حافظه‌شان، به برخی مهارتهای رمزگردانی نیاز دارند(رید، 2003).

3ـ حدس زدن كلمات از روی نشانه‌های متنی ونگاره ای[11]: خوانندگان می‌توانند كلمه ناآشنا را با استفاده از نشانه‌های متنی مانند تصاویر و یا متن قبلی(گودمن[12]، 1976) ، حروف آغازین(تانمرو چاپمن[13]، 1987 ) یا دانش خودشان در مورد زبان-بافت نحوی-حدس بزنند.

4ـ از طریق حافظه(دیداری): خواندن كلمات دیداری مستلزم این است كه كودكان با استفاده از تجارب قبلی خواندن و حافظه خویش، به بازشناسی كلمه ب‌پردازند(اهری، 1992). این امر بدین معناست كه آنها با این كلمات دیداری آشنا هستند و در حافظه خود قبلا ذخیره نموده‌اند.( رید، 2003).

خواندن بر مبنای مدل تعادل بیكر(1990، 2002) فرآیندی پیچیده است كه در فرآیند تحول آن هر دو نیمكره مغزی چپ و راست نقش دارند. به اعتقاد بیكر، خواندن ابتدا مستلزم یك تحلیل ادراكی از شكل و جهت حروف و كلمات می‌باشد. این تحلیل ادراكی توسط نیمكره راست صورت می‌گیرد. سپس باید این خواندن مقدماتی روان و سلیس شود این امر در صورتی امكا‌ن‌پذیر است كه «صندلی مدیریت» خواندن از نیمكره راست به نیمكره چپ منتقل شود. بنابراین، حداقل دو نوع تحول لازم است كه سیالی خواندن تسهیل گردد. نخست تحلیل ادراكی ویژگیهای متن خودكار شود و سطح خواندن آگاهانه كاهش یابد. ثانیا، كودك هر چه بیشتر با قوانین نحوی آشنا شود و واژگان وی گسترش یابد. در نتیجه كودك، حرف به حرف یا هجا به هجا نمی‌خواند، بلكه به جای آن، كودك بخشهای بزرگتری از جمله را پردازش می‌كند. براساس مدل تعادل، خواندن توسط قوانین نحوی و تجربه زمانی هدایت می‌شود كه این امر عمدتا توسط نیمكره چپ صورت می‌گیرد. نتایج بسیاری از تحقیقات از این نظریه حمایت می‌كند(بیكرو رابرتسون، 2002).

بنابراین بر طبق مدل تعادل بیكر (1990، 2002) خواندن عمدتا در مراحل مقدماتی توسط نیمكره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمكره چپ صورت می‌گیرد.

5ـ تحول خواندن:

فریث[14] در سال 1985 مدل تحولی زیر را برای اكتساب مهارتهای خواندن پیشنهاد كرده است. این مدل دارای سه مرحله است كه در آن كودك از مرحله اول یعنی لو گوگرافی[15](راهبرد دیداری یا كل كلمه) به مرحله دوم یعنی الفبایی[16]می‌رود، جایی كه رابطه واج-نویسه[17](رابطه بین حرف و صدا) آموخته می‌شود. مرحله نهایی، مرحله ارتوگرافی[18]است كه وابسته به واژك‌های[19] رایج زبان است.(واژكها كوچكترین واحدهای زبان هستند كه دارای معانی می‌باشند). این مراحل گوناگون، كاربردهای متفاوت برای خواندن و هجی كردن دارند(رابرتسون، 2000).

[1] – Haris

2-saipy

[2] – Ehri

[3] – Stanovich

[4] – Adams

[5] – context

[6] – Orthography

[7] – phonology

[8] – Decoding words

[9] – Analogising

[10] – Goswami

[11] – graphonemic

[12]– Goodman

[13]– Tunmer & Chapman

[14]– Frith

[15]– Logographic

[16]– Alphabetic

[17]– grapheme-phoneme

[18]– Orthegraphic

[19]– Morphemes

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *