دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام مطالعه زبان

دانلود پایان نامه

مقدمه  

مطالعه زبان در سطوح مختلف ، همیشه محققان علوم مختلف از جمله فلسفه ، روانشناسی، مردم شناسی ، جامعه شناسی و بالاخص زبان شناسی را مجذوب خود كرده است .

بررسی ، شناخت و تبیین زبان بعنوان پدیده ای پیچیده ، زنده ، زایاو در حال تحول و چگونگی درك ویژگیهای این پدیده نیازمند رویكردی جزء نگر و ژرف كاوی در بن مایه های زایش ،شكل گیری و تولید واحدهای زبانی می باشد ضرورتی كه در گذر زمان كه با پیشرفت مداوم زبان شناسی و رشته های مرتبط بیش از پیش رخ می‌نماید.

در راستای این مطالعات و تحقیقات ، شاخه‌ها و رویكردهای مختلف زبان شناسی چون تحلیل كلام ومعناشناسی ، كاربرد شناسی ، تحلیل كلام انتقادی تبلور پیدا كرده است.

 

 


 

 

فصل اول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلیات تحقیق

 

 


1-1 مقدمه

در این فصل به بیان ویژگی‌‌ها و اصول مورد نیاز یك تحقیق علمی از قبیل طرح مسئله و بیان سئولات تحقیق ، فرضیه‌ها ، اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ، اهداف و كاربردهای آن ، روش شناسی و محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

1-2 طرح مسئله و بیان سئوالات تحقیق:

همه محققان علاقه مند به بحث تحلیل كلام در جستجوی یافتن پاسخ به این سئوال هستند كه كلام یا متن چگونه تولیدوتحلیل می گردد؟

آیا موقعیت و جهان پیرامون متن است  كه معنی را تعیین می كند یا خود متن به تنهایی می‌تواند نمایانگر معنی باشد ؟

چه ویژگیهایی در تشكیل یك متن یا كلام لازم است ؟

در این میان تفاوت‌های كلامی ناشی از تفاوت‌ها فرهنگی ، اجتماعی و جغرافیایی موجود در گونه های زبانی و زبان‌های مختلف رخ می نماید . رساله حاضر در پی شناخت تفاوت‌های كلامی در دو جامعه‌ی‌زبانی ایرانی و غربی می باشد به منظور مشخص كردن چهار چوب موضوع مورد بررسی و اجتناب از گستردگی آن ، تفاوت‌های كلامی سیاست پیشگان و رجال سیاسی غربی و ایرانی حول محور قطعیت و عدم قطعیت در سخنرانی ها و گفتگوهای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقیق حاضر به لحاظ نظری با تكیه بر اصول و مبانی تحلیل كلام‌وتحلیل كلام انتقادی در صدد تبیین سئوالات زیر می باشد:

 1. آیا وجوه مشترك ومتفاوتی در گفتمان‌های رجال سیاسی ایرانی و غربی از نظر قطعیت و عدم قطعیت دیده می شود؟
 2. آیا در چهارچوب نظریه هالیدی مسئله قطعیت[1] و عدم قطعیت گفتمان ایرانی و غربی قابل تبیین است ؟

 

  1-3 فرضیه تحقیق:

 1. گفتمان سیاسی حاكم بر دو جامعه زبانی ایرانی و غربی متفاوتند .
 2. در چارچوب نظریه‌ی هالیدی مسئله‌ی قطعیت و عدم قطعیت در گفتگو های سیاسی ایرانی و غربی به طور جامع قابل تبیین است

 

1-4  اهداف و كاربرد تحقیق:

این تحقیق اهداف و كاربردهای ذیل را دنبال می كند .

 

1-4- 1  اهداف

الف) بررسی گفتمان های سیاسی از بعد تحلیل كلام انتقادی

ب) آشكار ساختن رابطه متن و ایدئولوژی:

تحلیل گفتمان از زمان پیدایش همواره در صدد بوده است تا نشان دهد كه هیچ متن یا گفتار و نوشتاری بی طرف نیست بلكه به موقعیتی خاص وابسته است این امر ممكن است كاملا ناآگاهانه وغیر عامدانه باشد .

ج)ارائه  روشی جدید در مطالعه متون ، رسانه ها ، و گفتمان سیاسی.

1-4-2 كاربردهای تحقیق:

الف) به دست دادن سازوكارهایی در جهت تشخیص متون مختلف از بعد تحلیل

كلام انتقادى

ب) استفاده از زبان در جهت معرفی دیدگاه های سیاسی فرهنگ های متفاوت .  ج) به كار گیری راه كارهای نوین در امر ترجمه و تفسیر متون

كاربرد یافته های تحقیق در آموزش زبان از قبیل روش تدریس، مهارت های           زبانی چون درك شنیداری ،خواندن، درك مطلب و دستور.

 

1-5- پیشینه‌ی تحقیق:

تحلیل كلام در ابتدا تنها به عنوان متممی برای مطالعات و تحلیل های كلاسیك محتوا مطرح شد ولی اكنون به نظر می رسد كه رویكرد تحلیل كلام در مطالعات رسانه های همگانی ، علوم سیاسی و… مورد قبول واقع شده است . با وجود این كارهایی كه در این زمینه انجام شده است (در غرب و نه در ایران ) هنوز محدود و در عین حال بسیار پراكنده و متنوع بوده و محدود به حوزه خاصی نیست . عمدة این كارها تئاتر از گرایش های زبان شناختی تحلیل كلام ، تحلیل متن و نشانه شناسی است . (رك ، فركلاف ، تحلیل گفتمان انتقادی ، 1995، وندایك ، مطالعه بین رشته ای اخبار به مثابه گفتمان ، 1991 ) اكثر این كارها كه در انگلستان و فرانسه انجام شده‌اند به ابعاد ایدئولوژیك پیام های رسانه ها توجه خاصی مبذول داشته اند . (رك ، آسابرگر، 1991) در ایران نیز ،‌در این زمینه پایان نامه ها و تحقیقات محدودی به چشم می خورد كه از زوایای مختلفی به بررسی این موضوع پرداخته اند .

یكی از تحقیقات انجام شده در زمینه ی تحلیل كلام انتقادی پایان نامه ای كارشناسی ارشد مهدی دمالی امیری از پشوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان تبلور ایدئولوژی و قدرت در كلا م تحلیل انتقادی اخبار رسانه ای است او در این تحقیق ضمن معرفی پیشینه و ساختار تحلیل كلام انتقادی و خواستگاه آن به بررسی فرضیه های ذیل می پردازد.

هیچ متن خنثی یابی طرفی وجود ندارد متون دارای بار ایدیولوژیك می باشند نحو متن نیز معنادار است زیرا نحو دارای معنای اجتماعی و ایدیولوژیك است و این معنا در جای خود به عواملی كه دال هارا می‌سازند از قبیل رمزها ، بافتها و مشاركت وابسته است هر متنی به یك منبع قدرت یا اقتدار (نه لزوما سیاسی) مرتبط است.

در این تحقیق آمده است كه جنبشهای اجتماعی برای به كرسی نشاندن ادعای خود مبنی بر وجود ظلم و ستم در جامعه ای ادبیات تحلیل كلام را گشترش داده اند از دیدگاه تحلیل كلام انتقادی كه متأثر از نظریه انتقادی مكتب فرانكفورت و تفكرات ماركسیستی است.

زبان بر پایه ای سه گذاره ای مقدماتی استوار است نخست تمامی نشانه ها مادی هستند و به شكل فیزیكی تبلور می یاید دوم نشانه ها ماهیتی اجتماعی دارند. سوم چون نشانه زبان اجتماعی اند هر رویكر دبه زبان باید بر گفتار متمركز باشد.

خارج از گفتار زبان فاقد حیات است و شكل نشان ها بیش از هر چیز با سازمان اجتماعی مشاركت كنندگان در آن مشروعیت می یابد ( امیری 1380 : 8-10).امیری ضمن برخی از مفاهیم نظری در زبان شناسی انتقادی از قبیل ساختار خرد و كلان قدرت به عنوان كنترل با ارائه ای شواهد زبانی و تحلیل آنها كه غالباّ از متون رسانه ای می باشند موفق به تأیید فرضیه های تحقیق می شود ( همان 115 – 29).

پایان نامه سید فاطمه علوی (1381 ) تحت عنوان بررسی دیدگاههای روایی در سه داستان كوتاه صادق چوبك رویكرد تحلیل كلام انتقادی از دانشگاه تهران پژوهش دیگری است كه ادبیات را از نگاه راجرفاولر در چارچوب تحلیل كلام انتقادی مورد بررسی قرار داده است.

علوی در این پایان نامه تحلیل ایدئولوژیك دیدگاه نویسنده را در تعامل با خواننده هدف غایی رویكرد تحلیل كلام انتقادی معرفی نموده است بر این اساس این پایان نامه طبق نظر فاولر و دیگر تحلیل گران كلام انتقادی ادبیات نه به عنوان هنر كلامی بلكه به عنوان زبان و به عنوان كلام در نظر گرفته می شود پس می توان همانند متون دیگر بستری برا ی انتقال ایدئولوژی و در نتیجه ابزاری انتقادی باشد وی در این تحقیق تلاش می كند كه برای سئوالاتی همچون :

 • خوانده آثار صادق چوبك چه راههای برای فهم موظع راوی در لحظات پردازش داستانهایش در اختیار دارد؟
 • چرا خوانده داستانهای كوتاه صادق چوبك گاهی با شخصیتها احساس یگانگی و همدردی می كند و گاهی آنها را از خود مستقل و متفاوت می بیند؟

 

پاسخ بیابید(1381-4)

علوی ( 1381-28) به نقل از فائولر چهار موضوع محوری در نقد زبان شناختی مطرح می نماید این چهار موضوع برای درك مدل نقشه متنی فائولر كه ریشه در تحلیل كلام و نیز تحلیل كلام انتقالی دارند عبارتند از

 • ادبیات به منزله ای زبان
 • ادبیات به منزله ای كلام
 • رابطه ای زبان و ایدئولوژی
 • نقش خواننده

برای فائولر ساختار اجتماعی و ایدئولوژی منابع اصلی دانش و مفرضیات در چهارچوب نقد زبان شناختی هستند ایدئولوژی عبارت است از نظام باورها و ارزشها و مقولاتی كه شخص یا جامعه با ارجاع به آنها جهان را درك می كند و این زبان است كه نقش حیاتی در تثبیت باز تولید  و تفسیر ایدئولوژی ایفا می‌كند و به طور كلی منظور  او از ایدئولوژی مجموع ارزشها یا نظام اعتقادی است كه زبان متن منتقل می كند و در این دیدگاه خواننده به اندازه نویسنده در تولید فراساخت و فرا معنی مهم است. (همان 31-30)

علوی با پاسخ به پرسشهای تحقیق خود نتیجه می گیرد كه از نظر ایدئولوژی با توجه به اینكه راوی داستان موضع بیرونی و عینی نسبت به شخصیتها و وقایع اتخاذ كرده است این متون بر اساس برشی واقعی از اوضاع اجتماعی ، اقتصادی  و فرهنگی زمان نوشته شده است.

یار محمدی در كتاب شانزده مقاله در زبان شناسی كاربردی مقاله سیزدهم را به میزان قطعیت در متون نوشتار، علمی و ادبی دانش آموزان اختصاص داده است.

یار محمدی میزان قطعیت یا افال وجهی در كلام را یكی از نتایج عملكرد تعاملی زبان می داند وی به نقل از كتاب مقدمه ای بر دستور نقشه گرایی هالیدی ( 1985) می گوید . هالیدی سه نقش عمده بر زبان قائل است .

 • عملكرد تجربی كه ضمن آن شخص تجربه و احساس خویش از عالم را بیان می كند.
 • عملكرد تعاملی كه گوینده یا نویسنده از قضیه ای استفاده می كند تا با دیگران ارتباط برقرار كند.
 • عملكرد متنی كه ضمن آن گوینده یا نویسنده پیامی را به دیگران منتقل می كند.

هر یك از این عملكردها به صورت مختلفی ادا می شوند یكی از جنبه های تعاملی زبان ارایه ای میزان قطعیت در كلام است عبارت است از نگرش گوینده یا نویسنده نسبت به میزان توفیق انجام عمل یا سئوال را می توان با قطعیت تمام یا نفی و یا اثبات جواب داد نفی یا اثبات درد دو قطب متقارن قرار دارند لذا این حالت نفی و اثبات را می توان با تقارن نامید حالت مختلف دیگر را می توان بی تقارن خواند كه ضمن آن گوینده با استفاده از افعال و تغییرات خاص مانند : احتمال دارد، ممكن است، شاید و غیر مطلب را با درجه های مختلفی از قاطعیت بیان می كند وی در این مقاله خاطر نشان می سازد كه درصد قطعیت در نوشته های علمی دانش آموزان بیشتر از نوشته های ادبی ایشان است البته یارمحمدی میزان قطعیت را در چهارچوب تحلیل كلام بررسی كرده است نه تنها تحلیل كلام انتقادی.

آقای گلزاده در رساله دكتری تحت عنوان ( مقایسه و نقد رویكردهای تحلیل كلام و تحلیل كلام انتقادی در تولید و درك متن ) ابتدا به بررسی رویكردهای مختلف تحلیل كلام و خواستگاه آنها پرداخته سپس ضرورت تحلیل كلام انتقادی را مطرح نموده است.

وی در بخشهای از پایان نامه خود با تجزیه و تحلیل متون برگزیده از رسانه های ایرانی نشان می دهد كه آنچه برخی از متون بخصوص متون سیاسی و اجتماعی رسانه ها را شكل می بخشد ایدئولوژی و جهان بینی حاكم بر آنها ست.

آقا گلزاده همچنین با انتخاب متون مختلف فلسفی ، عرفانی ، علمی غیره  ترجمه ای با استفاده از ساخت افعال از جهت وجه : التزامی ، اخباری، ساخت صفات و قیود، ساختهای دستوری مستقیم و غیر مستقیم ، معلوم و مجهول و عوامل انسجام از قبیل پیوندهای انسجامی همچون افزایشی ، نقیضی، علی، شرطی و انسجام واژگانی مانند هم آوای واژگانی و پیوستگی معنای در چهارچوب هالیدی و فركلاف و فالر به نتایج ذیل دست یافت.

 • تراكم متغیرهای قطعیت و یقین در متون فلسفی بسیار بیشتر از بسامد متغیرهای عدم قطعیت می باشد.
 • درصد بسامد متغیرهای قطعیت و یقین در متون عرفانی بسیار بالاتر از متغیرهای عدم قطعیت یا احتمال در متون عرفانی است.

وی بر پایه نتایج حاصل شده ، درستی فرضیه خود مبنی بر دخالت موثر جهان بینی ، شناخت و ابزارهای شناخت در تولید و درك متن از سوی نویسنده یا گوینده را اثبات نموده است.

1- 6 روش تحقیق

روش تحقیق حاضر ، روش توصیفی-تحلیل است كه بر اساس دو بخش ذیل تحقق یافته است:

الف) نوع  داده ها و نحوه گردآوری آنها .

بی تردید از محور های اساسی هرگونه ارزیابی و سنجش علمی میان پدیده ها و متغیرهای گوناگون در تحقیقات و پژوهشها وجود ویژگی  « قابلیت مقایسه بودن » است و این مهم جزء با تحدید و مطالعه در چهار چوب اجزای همسان و شرایط یكسان حاصل نخواهد شد از اجزاء همسان برابری و تشابه متغیرهای مورد مطالعه را مراد می كنیم و شرایط یكسان را به معنای بستر زمانی و موضوعی واحد به كار می بریم.

بر این اساس ارزیابی و اندازه گیری آثار و نتایج متفاوت یا متشابه ناشی از متغیر های مورد بررسی و در نهایت تحلیل آنها شالوده ای قابل اتكا و مبنایی صحیح خواهد داشت.

در تحقیق حاضر نیز جمع آوری داده ها محدود و مقید به شروط پیش گفته بوده است . از اجزای همسان در این تحقیق هم ترازی مقامات و رجال سیاسی دو جامعه مورد بررسی در سطح روسای جمهوری و وزرای امور خارجه می باشد.همچنین شرایط یكسان موضوع واحد یعنی حمله نظامی آمریكا به عراق – زمان واحد یعنی اسفند 81 لغایت مرداد ماه 82  و شیوه واحد ابراز نظرات و عقاید از طریق سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی را در بر می گیرد.به تناسب موضوع تحقیق و فاصله زمانی آن با انجام تحقیق رسانه های همگانی مكتوب شامل مطبوعات ( همشهری، ایران ، ….) ، و اطلاعات منعكس شده در سایتهای اینترنتی (BBC-ششم فوریه 2003 و CNN- هجدهم جولای 2003 ) منابع گردآوری داده ها بوده اند.

ب) نحوه تجزیه و تحلیل داده ها

بر طبق نظر باركوس تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای  ارتباطی است . پیام می تواند به صورت رمان ، یادداشتهای سیاسی و سخنرانی سر مقاله باشد از نظر وی این روش كاملا علمی است و با وجود جامع بودن از نظر ماهیت  نیازمند تحلیلی دقیق و منظم است.(باركوس ،1951، 8)

روش تجزیه و تحلیل پایان نامه ی حاضر روش تحلیل محتوا بر اساس شاخص‌های زبانی است. این شاخص‌ها عبارتند از افعال وجهی ، افعال كمكی ، افعال ربطی ، قیدها ، وجه اخباری ، وجه شرطی ، وجه التزامی ، وجه امری ، جملات معلوم و مجهول و..

در ادامه یك صد جمله از رجال سیاسی ایرانی و یك صد جمله از رجال سیاسی غربی انتخاب شده است و این شاخص ها در این جمله به صورت درصد اندازه گیری شده است . با استفاده از كارشناسان آمار درصد شاخص ها و فراوانی آن ها در جملات مزبور به منظور درك قطعیت و عدم قطعیت در جدول هایی كه در پایان آمده است ارائه شده است . در تحقیق حاضر به روش استقرایی عمل شده و نتیجه گیری نهایی حاصل بررسی جزء جزء واژگان است كه به یك تعبیر معناشناختی منتهی شده است .

 

 

 

 

  1- Modality

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *