دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 3-5-2 نشانه شناسی اجتماعی :

دانلود پایان نامه

3-5-2 نشانه شناسی اجتماعی :

كرس (1988 ،6 ) معتقد است كه در  تحلیل گفتمان انتقادی فرض بر این است كه تنها        .    یك معنا در متن وجود ندارد بلكه به طور بالقوه هر متن دارای معانی متنوعی است كه    بعضی از آن ها به دلایل اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و دلایل دیگر ، در مواقع مختلف بر بقیه اولویت دارند

البته گفتمان به عنوان جایگاه و یا محدوده ای است كه در آن صورت های نهادهای اجتماعی ، با نظام علائم در تولید متون با هم تلفیق می شوند ومعانی و ارزش ها تنها امكانات فردی یك جانبه نیستند بلكه آنها ، اجبار ایدئولوژیكی و انگیزه های سیاسی  زمان به‌شمار می‌روند.

 

3-5-3كنترل :

زبان همانطور كه یك ابزار ارتباطی است یك ابزار كنترل نیز می باشد. مردم می توانند به وسیله زبان مطلع شوند و هم به وسیله آن فریب خورند و چون بازیچه ای در اختیار و كنترل دیگران قرار گیرند (كرس و هاج ،1976، 6).

نظریه های زبان در واقع نظریه های ایدئولوژی هستند كه به شكل های مختلف واقعیت اجتماعی را سازماندهی می كنند. ساخت های زبانی برای نظام مند كردن ، تبدیل وانتقال،اغلب برای ارائه تحلیل های مخدوش و مبهم از واقعیت به كارگرفته می‌شوند. همه این فعالیت ها برای به نظم درآوردن،كنترل افكار و رفتار دیگران صورت می‌گیرد( فاولرو دیگران 1979 ، 2 ).

3-5-4طبقه بندی :

زبان شناسی انتقادی می گوید انسان معنی جهان را به وسیله طبقه بندی دنیای گفتمانی تعیین می كند. این بدان معنا است كه معنی یك امری است كه در تعامل ها و تلاش های عمومی شكل می گیرد. به عبارت دیگر شخص جهان را تجربه می كند ، البته نه به خاطر داشتن دانش پیش زبانی واقعی بلكه به خاطر نقش فعال زبان در فراهم ساختن امر طبقه بندی پدیده ها و تجربه ها. بنابراین واقعیت ها از طریق گفتمان شكل می گیرد. شكل گیری واقعیت ها به نوبه خود تابع محدودیت و جبر گفتمانی است . ( فاولر ،1986 ،15 )

3-5-5 روش تحقیق و تحلیل متن

زبان شناسی انتقادی سعی می كند به بررسی گفتمان نه تنها به عنوان انعكاس زبانی ساختار اجتماعی بلكه به عنوان یك بخش سیاسی شده مشتق از آن ساختار بپردازد.فاولر ( 1981 ، 25 ) پیرامون راه كار عملی مطلب فوق می گوید: “زبان شناسی انتقادی بانگاه انتقادی متون را گزینش می كند و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. در راه كار عملی زبان شناسی انتقادی،پاسخ به این سوال مطرح است كه چرا از میان امكانات زبانی متنوع برای تولید متن، از امكانات خاصی استفاده می شود و متونی با ساختهای ویژه تولید می شود.این ساخت های گفتمانی و استراتژی ها به منظور تاكید خاص بر انگاره های معانی انتخاب می شوند كه بیشتر این انگاره ها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی ظالمانه هستند. تحلیل متون بدین روش ، شامل پرسش های دقیق تحلیلی درباره مقوله های ایدئولوژیكی ، قوانین و نقش ها ، نهادهای صاحب قدرت و غیره است كه از طریق آنها یك جامعه شكل می گیرد وفهم وآگاهی های اعضای جامعه حفظ می شود”.

تحلیل گفتمان انتقادی در روش تحقیق خود اهمیت ویژه ای برای انتخاب متون نقدپذیر قائل است. این امری قراردادی نبوده وبا زاویه دیدونحوه نگرش تحلیل گر نسبت به گفتمان هایی كه ضروریست تجزبه و تحلیل شوند، تاانگاره های كنترل و تخاصم وظلم و بی عدالتی شناسایی و معرفی شوند ارتباط دارد( فاولر ، 1981 ، 39 ) .

تحلیل گفتمان انتقادی در روش تحلیل خود از روش زبان شناختی دستور نظام بنیاد هالیدی و اصطلاحات زبان شناسی دستور زایشی به عنوان ابزاری برای تبیین ایدئولوژی های پنهان و منابع قدرت در پشت متن های زبانی بهره می گیرد. تحلیل گفتمان انتقادی از نظر روش شناختی گلچینی از روشهای تحلیل رویكردهای زبان شناسی موجود است. یعنی این روش، افعال وجهی یا میزان قطعیت را از نقش گرایی هالیدی گشتار را از زبان شناسی چامسكی و كنش گفتار را از جان سرل گرفته است و در این رویكرد هر عنصر زبانی از تكواژ تا طرح واره های معنا شناختی حامل بار ایدئولوژیكی می باشند. ( مالم كایر، 2000 ، 91 )

3-5-6 گزینش و محدودیت ها:

زبان شناسی انتقادی معتقد است كه صورت های زبانی به طور آزادانه انتخاب نمی شوند. انتخاب های زبان بر اساس یك سری از محدودیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ایدئولوژی صورت می پذیرد. وجود این محدودیت ها به معنی آن است كه مردم می توانند با شگردهای خاص تحت كنترل قرار گیرند. استحكام متون در قالب انسجام و یا پیوستگی معنایی و تضاد ، همگی به عنوان یك بخش مشتق شده از نظام های كنترل زبان و جامعه هستند.( فاولر، 1981،24 ).

3-6  تحلیل كلام انتقادی از دیدگاه فركلاف :

یكی از زبان شناسان متاثر از آراء فوكو، كه در سالهای اخیر، همه تلاش خود را بر رویكرد تحلیل كلام انتقادی مصروف داشته، نورمن فركلاف است. او معتقد است كه مفهوم گفتمان در علوم و رویكردهای بسیار متفاوت همچون زبان شناسی، ادبیات و فلسفه به كار می رود. از نظر او تحلیل گفتمان به مجموعه ای خنثی از ابزارهای روش شناختی اشاره دارد كه برای تجزیه و تحلیل گفتار، نوشتار، مصاحبه، مكالمه و جزء آن بكار می رود. ( فركلاف، 1992،37-12).

فركلاف (1989،7) از جریان مسلط زبان شناسی به این علت كه دیدگاهی غیراجتماعی نسبت به زبان دارد و راجع به رابطه بین زبان، قدرت و ایدئولوژی حرفی برای گفتن ندارد، انتقاد می كند. او نیز چون دیگران حوزه های دیگر مطالعه زبان، همچون، جامع شناسی زبان،منظورشناسی، تحلیل گفتمان را به باد انتقاد می گیرد. انتقادش از جامعه شناسی زبان، این است كه شدیدا در درون سنت اثبات گرایی جای دارد و  می خواهد بر «توصیف عینی» و «واقعیت های» اجتماعی متمركز شود و«طبقات» اجتماعی فرضی را با ویژگی های زبانی مرتبط سازد.

مشكل منظورشناسی از نظر او فردگرایانه بوده است. منظورشناسی از نظر او مسئله قدرت اجتماعی را نادیده می گیرد. فركلاف از  تحلیل كلام نیز از آن رو انتقاد می كند كه اینها گفتگو و گفتمان را كنش اجتماعی ماهرانه ای می دانند كه در خلاء اجتماعی وجود دارند ، گویا سخن گفتن و برقراری ارتباط گفتاری به منظور ارتباط كلامی محض صورت می گیرد (فركلاف،12،1989).

فركلاف (1988،107 ) با توجه به رابطه دیالكتیكی كه بین ساختارهای خرد گفتمان (ویژگیهای زبان شناختی ) و ساختارهای كلان جامعه (ایدئولوژی وساختارهای اجتماعی) قایل است بر این نكته تایید می ورزد كه اگرچه ممكن است ساختارهای كلان جامعه، ساختارهای خرد گفتمان راتعیین می كند. ساختارهای گفتمانی نیز به نوبه خود ساختارهای ایدئولوژیك و گفتمانی را باز تولید می كنند. چند سطح متفاوت دیگر نیز بین سطوح خرد و كلان وجود دارند، به نحوی كه این دیدگاه گفتمانی را الگویی با سه سطح باید درنظر گرفت.

روش تحلیل گفتمانی فركلاف از سه سطح “توصیف”،” تفسیر” و”تبیین” تشكیل می شود. درسطح توصیف متن بر اساس مشخصه های زبان شناختی خاص موجود در گفتمان توصیف می شود.در سطح تفسیر ، روابط موجود در بین فرایندهایی كه باعث تولید و درك گفتمان مورد نظر می شود و تاثیر انتخابهایی كه در پیكره گفتمان، از لحاظ واژگان، ساخت و … صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تبیین به توضیح و چرایی رابطه بین عناصر گفتمانی و اجتماع می پردازد. یعنی به توضیح تاثیر گفتمان در چارچوب عمل  می‌پردازد و با توجه به پیشینه فرهنگی آن گفتمان دلایل انتخاب و بكارگیری واژگان خاص در متن را بررسی می كند (ر.ك1995).

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *