دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام تحلیل داده ها و نتایج تحقیق

دانلود پایان نامه

تحلیل داده ها و نتایج تحقیق

 

 

 

5-1 مقدمه

در این بخش با انتخاب متون مختلف به آزمایش این فرضیه می پردازیم كه :

جامعه آماری در این تحقیق شامل گفتگو های رجال سیاسی ایرانی و آمریكایی می باشد.

نمونه آماری تحقیق با انتخاب یكصد جمله از رجال سیاسی مورد نظر صورت پذیرفت. یعنی برای بررسی این فرضیه جامعه آماری  تحقیق شامل دویست جمله می باشد.

5-2 روش تحقیق

روش تحقیق بر اساس روش توصیفی تحلیل محتوا و تحلیل كلام انتقادی است كه نگارنده با تجزیه و تحلیل متن بر اساس شاخص های زبان شناختی از قبیل ساختهای وجهی در مقابل ساختهای غیر وجهی ، افعال ربطی ، قیود ، صفات و …. اقدام به تهیه جدول بسامد و توزیع عوامل دال بر قطعیت در متون نمونه نموده است و سپس بسامد و توزیع هر یك از عوامل فوق كه نمایانگر درجه اطمینان و یقین  و یا عدم اطمینان و تردید در شناخت گوینده متن است ، مورد محاسبه قرار گرفته است.به منظور آزمون فرضیه تحقیق متغیرهای زبانی دال بر قطعیت و عدم قطعیت در قالب ذیل عملیاتی شده اند.

متغییرهای زبانی بیان گر قطعیت و اطمینان بیشتر:

الف) افعالی كه دلالت بر قطعی بودن عمل دارند مانند افعال ربطی بودن ، شدن ، هست ، نیست ، (هالیدی ،1985،92-85)(سیمپسون 1993،49-46)

ب) افعال وجهی شناختی یعنی به كار گیری افعال مربوط به بینش و ادراك كه بیانگر شناخت كامل هستند همچون عقیده داشتن ، دریافتن ، دانستن و درك كردن .

ج) قیود متقارن:قیودی كه از درجه تقارن و بسامد بالایی برخوردارند.قیدهای ارزشیابی مانند همیشه ، حتماً ، هرگز.(هالیدی 1995،339-332)

د) افعال كمكی وجهی مانند باید ، می بایست.

ها) وجه اخباری.

متغیر های زبانی بیانگر عدم قطعیت و اطمینان كمتر :

الف)افعال وجهی شناختی كه بیانگر عدم شناخت كامل و تردید هستند مانند خیال كردن ، فكر كردن،به نظر رسیدن ، تصور كردن ، حدس زدن ، استنباط كردن ،پنداشتن.

ب) قیود درجه بندی: قیودی كه از تقارن و بسامد پایین تر برخوردارند قیدهای ارزشیابی مانند بعضی وقتها گاهگاهی ، به ندرت ، شاید.

ج) افعالی چون احتمال دارد ، می تواند باشد

د) وجه شرطی ، التزامی، امری.

 

5-2-1 تفسیر یافته ها

 

الف) تحلیل جدول بسامد و توزیع ساختهای وجهی

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع ساخت های وجهی   جدول  شماره  1
         
كل افعال وجهی
شناختی تردیدی
افعال وجهی
شناختی قطعی
                    ساخت های وجهی
شماره جمله
7 0 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 0 100 درصد
16 15 1 فراوانی 100-200  (غربی)
100 93.75 6.25 درصد
23 15 8 فراوانی كل
100.00 65.22 34.78 درصد

 

 

 


 

نمودار جدول تحلیل بسامد و توزیع ساخت های وجهی

تحلیل جدول (1)

با مقایسه ساخت های وجهی به عنوان اولین متغیر در جدول داده ها می توان گفت كه : در گفتگوی زجال سیاسی ایرانی از متغیر افعال وجهی شناختی قطعی به میزان صددرصد استفاده شده ولی در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، از متغیر افعال وجهی شناختی تردیدی به میزان 75/93 درصد استفاده شده و در مقابل 25/6 درصد از افعال وجهی شناختی قطعی استفاده شده است . با مقایسه افعال وجهی شناختی قطعی در مقابل افعال وجهی شناختی تردیدی ، در كل می توان نتیجه گرفت از لحاظ این متغیر گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی از قطعیت بیشتری نسبت به گفتگوهای رجال سیاسی غربی برخوردار است .

 

 

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال كمكی وجهی جدول  شماره 2
         
كل كمكی وجهی
شناختی تردیدی
كمكی وجهی شناختی قطعی                     افعال وجهی
شماره جمله
13 6 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراوانی 100-200  (غربی)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراوانی كل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

            نمودار جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال كمكی وجهی

 

 

تحلیل جدول 2 :

متغیر دیگر در این تحقیق افعال كمكی وجهی است با مقایسه جمله ها از نظر كاربرد افعال كمكی وجهی قطعی و افعال كمكی وجهی تردیدی در جدول داده ها می توان گفت كه در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی 58-53 درصد از افعال كمكی وجهی قطعی استفاده شده است. اما این متغیر در گفتگوهای رجال سیاسی 71-35 درصد می باشد.

از نظر افعال كمكی وجهی تردیدی نیز، سیاست مداران ایرانی 15-46 درصد افعال كمكی وجهی تردیدی استفاده كرده اند. ولی سیاست مداران غربی از 29-64 درصد از افعال كمكی وجهی تردیدی استفاده كرده اند. با مقایسه این دو متغیر در كل می توان به این نتیجه رسید كه گرچه سیاست مداران غربی بطور كلی از این متغیر بیشتر استفاده كرده اند ولی در گفتگوهای آنها قطعیت كمتری مشاهده می‌گردد.

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع قیود جدول  شماره 3
         
كل قیود درجه بندی قیود متقارن                                قیود
شماره جمله
4 1 3 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 25.00 75.00 درصد
0 0 0 فراوانی 100-200  (غربی)
درصد
4 1 3 فراوانی كل
100.00 25.00 75.00 درصد

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع قیود

 

 

 

 

تحلیل جدول 3

 

با مقایسه قیود  متقارن در مقابل قیود درجه بندی: بعنوان سومین متغیردر جدول داده ها می توان گفت كه ساست مداران ایرانی بطور كلی از این متغیر بیشتر در گفتگوهای خود استفاده كرده اند و 75 درصد از قیود متقارن كه قطعیت بیشتری را نشان می دهد استفاده شده است در نتیجه در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی قطعیت بیشتری وجود دارد.

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال ربطی
  افعال ربطی شماره جمله
 
  37 فراوانی 1-100   (ایرانی)
    درصد
  45 فراوانی 100-200  (غربی)
    درصد
  82 فراوانی كل
    درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع افعال ربطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع جملات معلوم ومجهول جدول  شماره 5
         
كل جملات  مجهول جملات معلوم               جملات معلوم و مجهول
شماره جمله
100 0 100 فراوانی 1-100   (ایرانی)
درصد
100 7 93 فراوانی 100-200  (غربی)
100 7.00 93.00 درصد
200 7 193 فراوانی كل
100.00 3.50 96.50 درصد

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع جملات معلوم ومجهول

 

 

 

 

 

تحلیل جدول 5

با مقایسه جملات از نظر ساخت دستور می توان دریافت سیاست مداران ایرانی به هیچوجه از جملات مجهول استفاده نكرده اند و صد در صد از جملات معلوم استفاده كرده اند در مقایسه سیاست مداران غربی هم فقط هفت درصد از جملات مجهول و نود و سه درصد از جملات معلوم استفاده كرده اند. در كل سیاست مداران از جملات معلومی بیشتری استفاده كرده اند. در نتیجه در جملات آنها قطعیت بیشتری مشاهده می شود.

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال كمكی وجهی جدول  شماره 2
         
كل كمكی وجهی
شناختی تردیدی
كمكی وجهی شناختی قطعی                     افعال وجهی
شماره جمله
13 6 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراوانی 100-200  (غربی)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراوانی كل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع افعال كمكی وجهی

 

 

 

 

تحلیل جدول 6

با مقایسه جملات از نظر ساخت افعال از جهت وجه می توان گفت وجه اخباری در گفتگوهای سیاست مداران ایرانی هشتاد و هشت درصد و در گفتگوهای رجال سیاسی غربی هفتاد و هشت درصد بوده است در نتیجه سیاست مداران ایرانی از وجه اخباری بیشتری استفاده كرده اند و قطعیت بیشتری در گفتگوهای آنها به چشم می خورد. متغیرهای دیگر سه وجه شرطی ، التزامی ، امری هستند كه عدم قطعیت را نشان می دهند در گفتگوهای سیاست مداران غربی از وجه شرطی و التزامی به ترتیب با 6 و 7 درصد استفاده شده كه این دو متغیر در گفتگوهای سیاست مداران ایرانی 1 درصد است گرچه در گفتگوهای ایرانی وجه امری درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است ولی سیاست مداران غربی از مجموع این سه وجه بیشتر استفاده كرده اند در نتیجه تردید در گفتگوهای آنها بیشتر به چشم می خورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودارتحلیل بسامد و توزیع ساخت های مختلف

 

 

 

 

 

تحلیل جدول 8 :

این جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر قطعیت است . در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی افعال وجهی شناختی قطعی 89/2 ، افعال كمكی وجهی شناختی قطعی ، 89/2 ، قیود متقارن 24/1 ، افعال ربطی 29/15 ، جملات معلوم 32/41 ، وجه اخباری 36/36 از كل متغیرهای دال بر قطعیت را تشكیل می دهد . در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، افعال وجهی شناختی قطعی ، افعال كمكی وجهی شناختی قطعی ، قیود متقارن ، افعال ربطی ، جملات معلوم ، وجه اخباری به ترتیب 69/0 ، 47/3 ، 25/31 ،17/54  درصد از كل متغیرهای  دال بر قطعیت را به خود اختصاص داده اند .

 


تحلیل جدول 9 :

این جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر عدم قطعیت است . در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی ، افعال وجهی شناختی تردیدی ، 58/31 ، افعال كمكی وجهی تردیدی ، 58/31 ، قیود درجه بندی 26/5 ، جملات مجهول 0 ، وجه شرطی 26/5 ، وجه التزامی 26/5 ، وجه امری 63/52 درصد از كل متغیرهای دال بر عدم قطعیت و احتمال را تشكیل می دهند .

در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، افعال وجهی شناختی تردیدی افعال كمكی وجهی تردیدی قیود درجعه بندی ، جملات مجهول ، وجه شرطی ، وجه التزامی ، وجه امری به ترتیب 39/48 ، 3/29 ، 58/22 ، 35/19 ، 58/22 ، 3/29 درصد از كل متغیرهای دال بر عدم قطعیت و احتمال را به خود اختصاص داده اند  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره (1) گفتمان به مثابه متن، كنش متقابل و زمینه

این تصویر حاوی نكاتی اساسی زیر است:

الف)متن در درجة اول دارای كلیتی است كه خود بدان وابسته است. در داخل متن مجموعه ای از عناصر وجود دارند كه نه تنها به یكدیگر مرتبط بود. بلكه كلیتی را می سازند كه بدان متن یا گفتمان می گویند.

ب)متن یا گفتمان به مجموعه ای از عوامل بیرون متكی است. این عوامل هم در فرایند تولید متن مؤثرند و هم در فرایند تفسیر. به عبارت دیگر دومین مربع داخل تصویر شماره (1) حاكی است كه یك متن درچه فرآیند گسترده ای تولید و در عین حال نفسیر می شود. فرایند تولید و تفسیر با همدیگر دارای كنش متقابلند و در نتیجه همدیگر را متأثر می سازند.

ج)مربع سوم كه بسیار گسترده و وسیع است و همه موارد فوق را در بردار نشانگر آن است كه یك متن علاوه بر بافت متن و فرایند و تفسیر متن شدیداً متأثر از شرایط اجتماعی است كه متن تولید و یا تفسیر می شود. بافت اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بافت متن و فرایند تولید و تفسیر آن دارد. در واقع این تصویر بیش از هر چیز نمایانگر سطوح گفتمان است . سطح اول گفتمان به مثابه متن ، سطح دوم كه وسیع تر از اولی است ، گفتمان به مثابه تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر متن و سطح سوم كه سطح كلان است گفتمان به مثابه زمینه است .

 

 

توصیف (تحلیل متن)

تفسیر (تحلیل فرآیند)

تبیین (تحلیل اجتماعی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره (2) : این تصویر به ما نشان می دهد كه این تحلیل بایستی ناظر به چه سطحی باشد . بیشتر گفتیم كه گفتمان دارای سطوح متفاوتی است به همین دلیل ، سطوح تحلیل نیز بایستی متفاوت باشد . در واقع تصویر شمارة 2 نشان می دهد كه در تحلیل كلام سطوح تحلیل چگونه بایستی مطابق با سطوح كلام باشد ، اگر محقق كلام را به منزلة متن (اعم از گفتاری یا نوشتاری) در نظر گرفته است ، سطح تحلیلی او توصیفی (تحلیل متن) است . و اگر محقق كلام را به منزلة كنش متقابل بین فرآیند تولید و فرآیند تفسیر متن در نظر می گیرند و می خواند رابطة جریان تولید متن و جریان تفسیر متن و متن را بررسی كنند سطح تحلیل او ناظر به تحلیل فرایندها یا تفسیر متن است . و اگر نهایتاً محقق كلام را بافت یا زمینة كلی ای كه متن در آن تولید و تفسیر می شود در نظر می گیرد تحلیل او تبیینی و در عین حال اجتماعی است چراكه این سطح تحلیل نه تنها ناظر به كردار گفتمانی است بلكه به كردار اجتماعی و فرهنگی یا به عبارت بهتر به بافت و زمینة كلی متن معطوف است . در این سطح ، محقق متن را ناهماهنگ ، متضاد و متأثر از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و موقعیتی می داند و می كوشد با استفاده از دلالت های ضمنی متن ، الزام ها ، پیش فرضها ، تلقی ها و تداعی ها ، معانی نهفته و پنهان متن را كشف و بیان كند . بنابراین همچنانكه كلام را در سطوح متفاوت ، كلام به منزلة متن ، كلام به منزلة كنش متقابل یا كردار گفتمانی و كلام در سطح اجتماعی ، می توان مدنظر قرار داد . روش تحلیل كلام را نیز می توان به سطوح متفاوت توصیف (زبان شناختی متن) ، تفسیر روابط بین فرایندهای تفسیری و تولید كلام و تبیین روابط بین فرایندهای كلامی و فرایندهای اجتماعی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *