دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 2-4 رویكرد نقش گرای مایكل هلیدی:

دانلود پایان نامه

  2-4 رویكرد نقش گرای مایكل هلیدی:

با توجه به این نكته مهم كه بخش اعظم مفاهیم و ابزارهای تجزیه و تحلیل كلام مورد       .    استفاده در تحقیق حاضر، از ابزارهای معرفی شده در روش هالیدی می باشد و با توجه به نقش موثر این زبان شناس برجسته در تجزیه و تحلیل كلام ، در این قسمت از تحقیق به معرفی رویكرد وی می پردازیم.

برجسته ترین نظریه پرداز رویكرد نقش گرایی، مایكل هلیدی با الهام از مفهوم بافت موقعیت و نیز نظریه نظام ساختی جی. آر . فرث، زبان شناسی سازگانی یا نظام مند _ نقشی را معرفی كرد كه به رویكردی موفق در عرصه تحلیل متون تبدیل شد.

زبان شناسی نظام مند نقشی به اعتقاد روبینز دستور هر زبانی را مجموعه پیچیده ای از نظام هایی به شمار می آورد كه سخنگویان  هر زبان باید در درون آنها به انتخاب بپردازند. این نظام ها برخی متوالی و برخی همزمان هستند. سخنگو از طریق این نظامها، گفته ای را تولید میكند وشنونده گفته را در می یابد(روبینز، 1378 ، 464) .

در این رویكردزبان شناختی دو مفهوم بنیادین مستتر است كه نام این رویكرد از آنها گرفته شده است : نظام و نقش (هلیدی، 1985 ، xiii ).

در مورد “نظام” توضیح اینكه هر زبان نظامی از معانی است كه با صورت همراه می شود و در واقع با كمك صورت، معانی تظاهر پیدا می كنند.  در مورد “نقش” اینكه هلیدی دو مفهوم از آن در نظر دارد: الف) نقش های دستوری ب) نقش های زبانی او همه نقش های زبان را نقشهای اجتماعی می داند.(همان)

هلیدی دستور خود را دستور نقش گرا می داند زیرا چهار چوب مفهومی آن بیشتر نقش گراست تا صوری. اودر تفسیر سه مفهوم ، متن ، نظام ،   وعناصر ساختار زبان شناختی، نقش را مد نظر دارد (هلیدی، 1985 ، xiii).

2-4-1جایگاه معنا و دستور در این رویكرد

از نظر هلیدی (1994 ، xvii) زبان به عنوان یك نظام معانی به همراه صورت هایی است كه از طریق آن صورت ها، معانی تشخیص داده می شوند. از نظر او زبان نظامی برای ساختن معانی است كه دستور و معنی شناسی در نزد او صرفاً به معانی واژگان محدود نمی شود بلكه یك نظام كامل از همه معانی موجود در یك زبان است و این معانی همانقدر بوسیله دستور زبان تعیین می شود كه به وسیله واژگان . در حقیقت در این رویكرد معانی در قالب عبارت پردازی [1] رمز گذاری می شوند. به عبارتی دیگر رشته ای از عوامل دستوری و یا واحدهای نحوی شامل عناصر واژگانی چون افعال و اسامی و عناصر دستوری مانند حروف تعریف if, of, the ودر تعیین معنا نقش دارند. در رویكرد نقش گرای هلیدی رابطه بین معنی و عبارت پردازی یك امر قرارداری نیست بلكه صورت های دستوری به طور طبیعی با معانی كه رمزگذاری می شوند، ارتباط دارند.

هلیدی (1994، xviii) رابطه بین دستور و معنا شناسی را طبیعی می داند نه قرار دادی. بدین صورت كه ارتباط بین معنا و كلام در مرحله صورت اولیه یا صورت فرضی زبان قرار دادی بوده است. به عبارتی هیچ ارتباط طبیعی بین معنای جمله ای مانند « من آن را می خواهم »ویا « آن را به من بده » یا آواهایی چون «ماما» یا «نانا» كه اغلب به وسیله كودك ده ماهه تولید می شود وجود ندارد. برای شروع و تكامل نظام زبان ، این گونه قراردادهای اولیه ضروری است . در غیر این صورت، مسئله ارتباط تنها به تعداد اندكی معانی كه برای آنها، نشانه های طبیعی وجود دارد محدود می شد. بنابراین دستور واژگان شامل یك نظام نشانه ای طبیعی است و این تفكر در دیدگاه نقش گرایی هلیدی به خصوص تجزیه و تحلیل كلامش نقش بنیادین دارد. دستور نظام مند- نقشی هلیدی به معنا اهمیت و اولویت می بخشد و آن را در راس مدل سطحی خود قرار می دهد كه این سه سطح عبارتند از 1) معنی[2] 2) بیان[3] 3) نظام آوایی زبان[4]  (هلیدی ، 1985 ، xiii)

مفهوم معنا در نظریه، نظام مند – نقشی در سه فرا نقش[5] تجلی می یابد: فرا نقش اندیشگانی [6] فرا نقش بینا فردی [7] و فرا نقش متنی.[8] هلیدی ایفای نقش فرا نقش ها را در بند محقق می داند. از نظر او” بند” واحد تجزیه و تحلیل متن است. فرا نقش بینا فردی به مفاهیمی چون “نمود”، “وجهیت” و” ارزیابی” می پردازد و همه انتخابهایی را كه در بیان معانی بینا فردی داریم، توصیف می كند. فرا نقش اندیشگانی شامل مفاهیمی چون “شركت كننده” ،” فرایند “و” موقعیت” می شود و چگونگی ارجاع به موجودیت ها و وقایع را توصیف می كند. فرا نقش متنی شامل مفاهیمی چون” مبتدا” ،” خبر” و” انسجام” می شود وترتیب گروهها و عبارات را در بند باز می نمایاند( هلیدی ، 1985 xiii) .

تامپسون (1996 ، 35 ) از فرا نقش چهارمی به نام «فرا نقش منطقی»سخن به میان می آورد كه مجموعه ای از بندها را به هم ربط می دهد در حالی كه سه فرا نقش اول درون یك بند ایفای نقش می كنند. در این رویكرد، هر عنصری از زبان با ارجاع به نقش آن در سیستم كلی زبان تعریف و تبیین می شود. بر این اساس دستور نقشی، چیزی است كه همه واحدهای زبان (بندها، عبارت، واژگان و…) را به عنوان عنصری كه در قالب و شكل دهی نقش ها دخالت دارند با هم می بینند و در ارتباط با یكدیگر تفسیر می كنند.( هالیدی 1985،xiii  ).

هلیدی خود در توضیح این دستورچنین می گوید : این دستور یك دستور نقش گراست زیرا براساس چگونگی كاربرد زبان طراحی شده است.

هر متنی فراگفتاری یا فرانوشتاری، دربافت كاربردی، مفهوم خود را باز می یابد. علاوه بر این، كاربرد بیش از ده ها هزار نسل در طی اعصار تاریخ است كه  نظام زبان را به وجود آورده است و در طی این اعصار، زبان برای ارضاء نیاز انسان بتدریج رشد كرده است و بر اساس نقشی كه در ارتباط با نیازها ایفا می كند سازماندهی شده است(هالیدی، 1985، xiii).

2-5 از تحلیل كلام به تحلیل كلام انتقادی :

گرایش جدیدی در دهه های اخیر تحت عنوان تحلیل كلام انتقادی به وجود آمده است و انتقاداتی را بر مطالعات كلامی و از جمله نظریه نظام مند-نقشی هالیدی وارد آورده كه چند مورد را به اختصار توضیح می دهیم. نكته مهم این است كه این گرایش خود از درون نقش گرایی برخاسته ولی سطوح بالاتر و انتزاعی تری را شكل دهنده كلام معرفی می كند.

دیوید برچ زبان شناسی هلیدی را همانند چامسكی زبان شناسی جمله دانسته است. او معتقد است كه متن به عنوان یك واحد صوری در زبان است كه در حقیقت مثل یك ابر جمله عمل می كند.  این مساله باعث شده كه دستور متن به عبارات پیچیده منطق صوری تبدیل گردد.

نورمن فركلاف بین اهداف انتقادی و اهداف توصیفی تحلیل كلام تمایز قائل می شود . او معتقد است كه بازنمایی های ایدئولوژیكی به خاطر طبیعی بودنشان بدیهی فرض شده اند و در تحلیل كلام توصیفی غالب در دوره اخیر آنها را نادیده گرفته اند(ر.ك.فركلاف 1995 ).

به طور كلی بیشترین انتقادی كه تحلیل گران كلام انتقادی برصاحب نظران تحلیل كلام از جمله هلیدی وارد آورده اند این است كه آنها با كلام به طور «انتقادی» برخورد نكرده اند و متون را به صورت متونی بی طرف و عاری ازهرگونه ایدئولوژی درنظرگرفته اند. زبان شناسان انتقادی دریافته اند كه اشخاص ، در مقابل حوادث یا رویدادهای زبانی كه از پیش در قالب واقعیت های اجتماعی تبلور یافته اند، بی علاقه ، خنثی، مشاهده گر منفعل نمی باشند. بلكه به عكس آنها دارای گرایشات سیاسی هستند. اینگونه تحلیل گران انتقادی تلاش می كنند كه با رویكرد و اتخاذ روش انتقادی در مطالعات زبانی روشی ابداع كنند كه بتواند منشا تغییرات سیاسی – اجتماعی در جامعه باشند (برچ،1991،791 ).

 

 

 

 

 

 

 

[1]-WORDING

[3]-wording

[4]-sounding

[5]-metafunction

[6]-ideational

[7]-inter personal

[8]-textual

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *