داده های فیزیولوژی:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

پرخاشگری در حیوانات :

پرخاشگری در حیوانات برای دفاع از قلمرو و یا حفظ مقام و نقش طبقاتی دردرون یك گروه اتفاق می افتد . دارا بودن یك قلمرو موجب بروز رفتار پرخاشگرانه میشود واگر حیوان ا زقلمرو خود دور شود پرخاشگری نیز كاهش می یابد .

همچنین پرخاشگری واقعی میان یك تیره از حیوانات برای تصاحب قلمرو و یا ماده ها برای دفاع از آ”شیانه ، غذا ، یا گروهی از حیوانات همنوع بروز می كند ، در حیوانات « خود داری » همراه با رفتار پرخاشگرانه دیده می شود : خود داری مادران در برابر فرزندان ، بزرگتر ها در برابر كوچكترها و …

داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری :

كارلی [1] می نویسد : فیزیولوژیستها درباره چیزی بنام « غریزه پرخاشگری » مطالعه نمی كنند ، بلكه سلوكهای پرخاشگرانه را بررسی می نمایند .

آمادگیهای فیزیولوژیكی می تواند در حیوان عكس العملهای شبه عاطفی با تظاهرات هیجانی ایجاد كند ، این عكس العمل ها در حالتی كه كرتكس صدمه دیده شود دوام بیشتری دارد ، پذیرفته شده كه منطقه قدامی هیپوتالاموس برای ایجاد چنین پدیده ای ضروری است . بحرانهای هیجانی شبه خشم[2] در حیواناتی كه مخ آنها برداشته شده باشد دیده نمی شود . تحریك الكتریكی منطقه قدامی هیپوتالاموس در حیوانات سالم تظاهرات شبه عاطفی ، مشابه آنچه كه  در حیوان عاری از كرتكس دیده شده بوجود می آورد .

كارلی ،دخالت هیپوتالاموس در رفتار پر خاشگرانه و (عادت شده )را می پذیرد . اما می گوید ورود آن رفتار ئر ساخت روانی و یا بكارگیری آن در یك حادثه وابسته به سیستم لمبیك است .

هسته های درونی هیپوتالاموس نقش بازدارنده در رفتار پرخاشگرانه را دارد . پرخاشگری پدیده ای اجتماعی است .بررسی آن در افراد به تنهایی با مشگلاتی همراه است و نمی تواند اطلاع درستی بدست دهد .تعبیر و تفسیر جامعه شناسی یا مردم شناسی رفتار پرخاشگرانهع به تنهایی نتیجه ای دو پهلو و غیر قابل اطمینان خواهد داشت ،تجربه نشان داده بدون تعارض های اجتماعی ،با تحریك التریكی مغز می توان تغیراتی در چهره ،حركات بد ن ایجاد كرد ،معادل آنچه تعارضات

اجتماعی بوجود می آورد .

پژوهشگرانی مانند دلگادو [3]در منطقه زیرین كرتكس و لمبیك نقاطی را پیدا كرده اند كه تقویت كننده پرخاشگری هستند و نقاط دیگری یافته اند كه موجب كاهش و حذف پرخاشگری می شود . –در انسان قسمت پهن بخش پیشین پیشانی [4]و بخشی ا زقسمت بالایی آن موجب كاهش پرخاشگری می شود ، اعمال جراحی كه در قسمت هایی از تالاموس ، پیشانی ، هیپوتالاموس . قسمت زیرین مغز انجام شده است با كاهش عكس العملهای پرخاشگرانه در انسان همراه بوده است .

درسال 1966 سانو [5]و عده ای دیگر از جراحان ژاپنی ، برای كنترل رفتار حمله و پرخاش دركودكانی كه ناراحتی مغزی داشتند قسمت عقب هیپوتالاموس را به مقدار كمی برداشتند و ملاحظه  كردند كه عمل جراحی آنان مفید بود وهمین عمل در منطقه میانی هیپوتالاموس نیز مفید بود .

  • برونسون [6]نقش هورمونها را د ر فیزیولوژی پرخاشگری بررسی كرده است و نشان می دهد كه تراشحات تستوسترون در رفتار جنگجویانه به افراد بزرگ سال مؤثر است .. نبرد كردن در تمام ترشحات غده داخلی تغیر ایجاد می كند .

-اثر داروها نیز در ایجادرفتار پرخاشگرانه مؤثر است ، مصرف آمفتامینها با سایر داروها در حیوانات جونده ایجاد خشم شدید می كند ولی دوام ندارد . یا مشخصات رفتار پرخاشگرانه حیوانات را در بر نمی گیرد ، مصرف كلر و دپازپوزین موجب تقلیل پرخاشگری می شود ( پرخاشگری وناكامی ص 13)

  • به طور كلی در افراد بهنجار تعداد دفعاتی كه در آنها رفتار پرخاشگرانه تجلی می كند و صورتهایی كه این رفتار به خود می گیرد . و موقعیت هایی كه در آن بروز می كند همه تا حدود زیادی تابع یادگیری و تاثیرات اجتماعی است .

دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری :

  • پرخاشگری به عنوان یك سائق : فروید پرخاشگری را به عنوان یك غریزه اساسی می نگریست نیروی غرایز مرگ ، در درون جاندار انباشته می شود و سرانجام به حدی می رسد كه باید تخلیه شود ، خواه روبه بیرون وبه شكل پرخاشگری آشكار و خواه روبه درو و به صورت اعمال خود تخریبی ، اعتماد به وجود سائق پرخاشگری بسیار رواج دارد ، زیرا خشونت را معمولا نوعی رفتار غیر منطقی ، ناگهانی و انفجاری تلقی می كنند ، چنانچه گویی نوعی نیروی پرخاشگری انباشته شده است و باید مفری پیدا كند ، نحوه انعكاس جنایات در جراید ، تلویزیون نیز معمولا مشوق چنین دیدگاهی است .
  • پرخاشگری بعنوان یك پاسخ آموخته شده : بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ، پرخاشگری هیچ فرقی با پاسخهای آموخته شده ندارد و پرخاشگری می تواند از طریق مشاهده یا تقلید ، آ”موخته شود ( مشاهده رفتار دیگران ، تقلید از رفتارها ی پرخاشگرانه ) و هر چه بیشتر تقویت شود احتمال وقوع آن بیشتر است . بندورا[7] در آزمایشهای كه انجام داد نشان می دهد كه تقلید كردن عامل مهمی در مدلهای پرخاشگری كودكان است . او شباهت قابل توجه رفتار كودكانه و رفتار والدین آنها را مورد تاكید قرار می دهد .

نتیجه :

پرخاشگری به عنوان یك فعالیت دفاعی در وجود انسان سازمان ویژه ای برای چگونگی بروز پیدا می كند ، این سازمان با تغییرات بیوشیمیایی و هورمونی فعال می شود . عوامل اجتماعی موجب تغییر و جهت دادن به پرخاشگری می گردند و پرخاشگری درفرد می تواند با والاگرایی همراه باشد و به صورتی مفید در آید .

مزلو[8]می نویسد : در انواع حیوانات پرخاشگری به طور فطری برا ی دفاع است . اما در انسان فطری نیست ، بلكه حاصل اختلال در سازمان نیروهای بی اختیاری است كه به دو عوامل درونی و بیرونی فرد و همچنین به كمبود فرهنگ و قدرت كنترل او وابسته است .

بندر[9]معتقد است : كودك در انتظار آن است كه بزرگتری او را در برابر حملات خصمانه محافظت كنند و می خواهد با او صحبت نمایند . غذا بدهند و لباس بپوشانند . درمقابل مزلو معتقد است كه پرخاشگری به منزله پاسخ به ناكامیهای مانند گرسنگی ، كمبود عاطفی ، كمبود ارتباط با دیگران ، ضعف ارضاء جنسی و پذیرفته نشدن از طرف دیگران است . اگر پرخاشگری را به صورت واكنشی د رنظر بگیریم می پذیریم كه پرخاشگری عكس العملی در برابر اعمال پرخاش دیگران است و وابسته به تربیت خانوادگی و كمبود های عاطفی است . (روف كاربالو)[10]

انواع عكس العملهای  پرخاشگرانه:

1-پرخاشگری مستقیم :مستقما به شخص یا شی كه موجد پرخاشگری است نشان داده میشود .

2-پرخاشگری غیر مستقیم (جابجا شده ):چون شخصی نمی تواند پرخاشگری خود را به صورت مستقیم به عامل موجد پرخاشگری نشان بدهد ،آْنرا به فرد یا شی دیگری انتقال می دهد و موضوع پرخاشگری را جابجا می كند ،مثلا معلمی ازدست همسرش عصبانی است ، خشم خود را با فریاد زدن بر سر دانش آموزان نشان می دهد چون قادر نیست به همسرش خشمگین شده و یا فریاد بزند . و یا كودكی كه از دست والدینش عصبانی است چون نمی تواند با آنها با پرخاش واكنش نشان بدهد ، اسباب بازیهای خودش را خراب كرده ویا می شكند .

  • پرخاشگری درونی : كه در آن ضربات خشم متوجه خود فرد است كه در این نوع « دلهره [11]» تسلط دارد مثل خود كشی .
  • پرخاشگری بیرونی : كه ضربات خود را به بیرون و محیط وارد می كند و در رابطه فرد با محیط به شكل تقلیدی .، اجتماعی و تكامل یافته تر بروز می كند مثل آدم كشی .
  • پرخاشگری نسبت به خود : پرخاشگری نسبت به خود به صورت خود آزاری اولیه مثل خود را گاز گرفتن ، چنگ زدن ، .. خود آزاری ثانویه و هدایت شده مثل كوبیدن سر به دیوار ، نرده ، … كه موجب زخمهای خطرناك می شود و آنافروید [12]نشان داد كه : پرخاشگری ثانویه در كودكانی كه در مؤسسه نگهداری كودك هستند بیشتر است . همچنین در كودكان عقب مانده و روانپریش اهمیت زیادتری دارد . رفتارهای خود آزاری ثانویه جزء اختلالات كم و بیش دائمی هستند و غالبا به حد افراطی می رسند و به منزله بروز خشم برای تخریب خود است . كودك نسبت به رفتار خود بی تفاوت است ولی ناظرین دستخوش ترس و وحشت می شوند . در خود آزاری اولیه ، رفتارهای كه از كودك سر می زند ، از عوامل عادی و سرشتی شخصیت است یعنی وسیله ای است برای سازگاری ، اكتشاف ، سازماندهی و خود كامجویی او .

[1] p.Karli

[2] Pseudorage

[3] Delgado

[4] Lobotomies

[5] Sano

[6] Bronson (F.H)

[7] Bandura(A)

[8] Mezio

[9] Bender

[10] Rof Carbalo

[11] Angoisse

[12] Freud

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *