خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

«خلاصه ی تحقیقات راجع به مدیریّت آموزشی و رضایت شغلی »

الف – خلاصه ی تحقیق انجام شده در خارج از كشور :

تحقیقی توسط هیر ( Haire ) و گیسلی ( Ghselli ) و پورتر ( Porter ) در سالهای 1962 تا 1966 برای ارزیابی و باورهای رهبری مدیران آموزشی 14 كشور به عمل آمد. هیر و همكارانش با استفاده از یك پرسشنامه ی هشت سؤالی با انتخاب 3774 مدیر در 14 كشور نشان دادن كه میان عقاید و باور های مدیران در دو زمینه ی زیر تضاد و تفاوت وجود دارد.

الف– عقاید و باور آنها راجع به ظرفیت های فردی زیر دستان برای پیش قدمی و رهبری.

ب – عقاید و باور آنها در مورد مشاركت كاركنان در اطّلاعات و اهداف و همچنین در مدیریّت در سیستم های كنترا.

آنان چنین نتیجه گرفتند كه فرد متوسط ترجیح می دهد تا هدایت گردد و از قبول مسئولیّت بر حذر باشد. لذا این طبیعت انسانی، اعتقاد به كاربرد شیوه ی دیكتاتوری و آمرانه را موجب می گردد و همزمان و در جهت عكس وی معتقد است كه باید زیر دستان در اطّلاعات، اهداف، مدیریّت و كنترل مشاركت داشته باشند. ( انتشارات دانشگاه تهران )

لیپت ( Lipet ) در باره ی گروهی كه دارای رهبری خود كامه بوده اند مطالعاتی كرده است و نتایج مطالعات خویش را با حاصل برّرسی از گروه دیگری كه دارای رهبری بر موازین آزاد منشی بوده اند مقایسه كرده است و نتیجه گرفته كه افراد وابسته به گروهی كه از رهبری خود كامه بوده اند سی مرتبه بیشتر از گروهی كه رهبری مبتنی بر موازین آزاد منشی داشته اند نسبت به یك دیگر خصومت و دشمنی نشان داده اند ( سرمدی، محمّد رضا، 1370 ).

لایكرت ( Licrate ) بعد از تحقیقات زیادی كه انجام داد به این نتیجه رسید كه سرپرستی به شیوه ی دموكراتیك بیش از نظازت توأم با تهدید و فشار، نتیجه ی مطلوب خواهد داد و مدیر موفّق كسی است كه توسط كاركنان به عنوان پشتیبان و دوست شناخته شده باشد ( پرهیزگار، كمال، 1368 ).

ناش ( Nash ) طی برّرسی هایی كشف كرده است كه مدیران كار‌آمد، علایق كلامی و مجاب سازی بسیاری دارند. پژوهش های انجام شده توسط دونت ( Dont ) در سال 1967، تصویری از یك مدیر موفّق ترسیم میكند كه واجد خصوصیّات تسلّط اعتماد به نفس و جسارت است. گیزه لی ( Gizelli ) در سال 1971 با انجام پژوهش هایی هشت صفت شخصیّتی و پنج صفت انگیزشی را به لحاظ اهمیّت احتمالی آنها، برای موفّقیّت مدیریّت مورد مطالعه قرار داده است ولی نتیجه گیری های جالبی را پیشنهاد می كند و معتقد است اهمّیت اعتماد به نفس در موفّقیّت مدیر كاملاً مورد تأیید قرار گرفته است. سرانجام كورمن نون ورایان ( Corman Non Rayan ) ( 1975 ) در مطالعه بر روی چند هزار مدیر سطوح متوسطه و بالا كشف كردند كه مهارت های شناختی و اقدام به زیر دستان تا اندازه ی زیادی پیش بینی كننده ی موفّقیّت هستند ( كورمن، ك، آبراهام، 1370 ).

مك كردی ( 1977 ) می نویسد كه عدم رضایت شغلی منجر به یكی از چهار وضعیّت زیر می گردد :

1- مدیران و كاركنان خونسرد و بی علاقه می شوند.

2- جاه طلبی های خود را با بالا رفتن از نرده بان سازمان به طور افراطی نشان می دهند.

3- واكنش های دفاعی خاصّی از خود بروز می دهند.

4- سازمان را ترك می كنند.

مریسر ( Mercer‌ ) ( 1993 ) می گوید كه رضایت شغلی در تحقیقات فراموش شده است و بیشتر بر روی اطّلاعات موجود كار می شود. نامبرده می گوید كه محقّقین به این نتیجه رسیده اند كه تحقیق در زمینه ی رضلیت شغلی مدیران، سخت مورد نیاز می باشد.

ب – خلاصه ی تحقیقات انجام شده در ایران :

از تازه ترین تحقیقات كه در این زمینه به عمل آمده، تحقیق خانم صفیّه محمّدیان كه راجع به عوامل مؤثّر بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی مقطع ابتدایی ( دخترانه ) نواحی هفت گانه شهر مشهد است كه در سال 1377 انجام پذیرفته است و نتایج حاصل ار آن به شرح زیر می باشد :

1- نتایج فرضیّه ی اوّل حاكی از آن است كه رشته ی تحصیلی بر عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی تأثیر ندارد  و آزمون های آماری معنا دار بودن ارتباط ر تأیید نكرده است، ولی نتیجه ی بعضی تحقیقات نشان دادند كه بیشتر مدیران مدارس تخصّص شغلی لازم را ندارند و اكثر آنان به دلیل فقدان تخصّص در رشته ی مدیریّت آموزشی و رشته ای مربوط به آموزش و پرورش و طی نكردن دوره های آموزشی مدیریّت از اصول مدیریّت، اطّلاع كافی ندارند و می تواند به طور جدّی در ایفای نقش ایشان مؤثّر باشد.

2- مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 99% از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی و پیش بینی واكنش های این افراد و بسیج منافع و امكانات موجود توانا ترند ( قنّاد رضایی، عبّاس، 1369 ).

3- سابقه ی مدیریّت كم هم می تواند یكی از عوامل مؤثّر در نارضایتی مدیران آموزشی باشد.

4- وجود سابقه ی خدمت اكثر مدیران آموزشی عصر جدید رو به كاهش است و این خود صراحتاً عامل مهمّی در عدم رضایت شغلی مدیران آموزشی می تواند باشد.

5- الف) سبك‌ مدیریّت هدف گرایی متوسط را اكثریّت افراد قبول دارند و هیچ ارتباطی بین این نوع سبك مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان، شناسایی نشده است. امّا به هر حال با توجّه به اهمیّت مشاركت كاركنان در چند سال اخیر، این گونه سبك مدیریّت كه اهدافش فقط اهداف سازمان و عدم توجّه به خلّاقیّت كاركنان است ، مورد پسند جامعه و نظام كنونی كشورمان نمی باشد.

ب) در سبك مدیریّت عضو گرا، مدیریّت سعی دارد با ایجاد رضایت باطنی در كاركنان به انگیزش انجام امور محوّله و تشویق و ترغیب در كاركنان بپردازد ( عسكریان، مصطفی، 1373 )، كه البته جامعه ی ما زیاده روی را مطلوب نمی داند.

ج ) در سبك مدیریّت سایه نما به نظر می رسد كه ارتباط بین این سبك مدیریّت و عدم رضایت شغلی به وضوح مشخّص می باشد.

د ) اثر افراد موافق سبك میتنه رویی در حدّ متوسط بوده اند و تحلیل درصدی ارتباط بین عدم رضایت شغلی و این سبك را نشان می دهد.

ه ) بین سبك ایده  آل مدیریّت و عدم رضایت شغلی پاسخگویان شدّت رابطه ی ضعیف به دست آمده است . قابل تعمیم به جامعه ی آماری نمی باشد. عبّاس قنّاد رضایی در سال 1369 تحقیقی تحت عنوان « مقایسه ی مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی تغییر و نو آوری از نظر دبیران مدارس راهنمایی پسرانه ی تهران » انجام داده است. نتایج به دست آمده از سؤالات و فرضیه های این تحقیق نشان دادند كه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 90 درصد در مواردی از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی توانا ترند كه پاره ای از این موارد عبارتند از :

– توانایی ریشه یابی و حل ابتكاری مشكلات

– انتقاد پذیری نسبت به معلّمان

– داشتن آگاهی كافی نسبت به وضع مطلوب تعلیم و تربیت

– خنثی سازی مقاومت های معلّمین به طریق منطقی در مقابل تغییر

– آگاهی به محدودیّت هایی كه ابزار و تكنولوژی برای معلّمین در ایفای وظایفشان به وجود     می آآورد.

– تخصّص در زمینه ی اجرای طرح های تغییر و نو آوری

– بسیج افراد مؤثّر در حمایت از وجود تغییر و نو آوری

همچنین در این تحقیق نتیجه گرفته شده كه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی به احتمال 99 % از مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی شناخت افراد پر نفوذ اجتماعی، پیش بینش واكنش های این افراد، بسیج منافع و امكانات موجود توانا ترند.

تحقیقی در سال 1370 تسط گروه تحقیق و برنامه ریزی كارشناسی آموزش ابتدایی استان اصفهان در مورد « رابطه ی مدیران مدارس با مدرك تحصیلی و سوابق خدمت آنان » انجام گرفته كه در تجزیه و تحلیل اطّلاعات، موارد زیر از جمله غلل موفّقیّت در امر مدیریّت شناخته شده است.

– داشتن سطح علمی بالاتر نسبت به سایر معلّمان

– داشتن توانایی های تخصّصی شغلی

– داشتن اطّلاعات كافی در زمینه ی محتوای مطالب درسی به ویژه روش های تدریس

– آشنایی به مسایل تربیتی و روان شناسی كودكان

– آگاهی در تهیّه، تكمیل و كاربرد وسایل كمك آموزشی

– داشتن اطّلاعات تخصّصی در زمینه ی طراحی آموزشی – تحلیل آموزشی

نتایج تحقیق خانم اكرم منتظر الظهور در سال 1373 در مورد برّرسی ویژگی های مدیر آموزشی موفّق شهرستان اصفهان نشان می دهد كه ویژگی « مهارت در بر قراری روابط انسانی و ایجاد روحیّه ی تفاهم و همكاری » یكی از ویژه گی های مهمّی است كه در تئوری های جدید مدیریّت و نظام های آموزشی، بسیار مطرح و مورد نظر می باشد و 5/94 % دبیران و اولیا و 3/93 % مسئولین و مدیران این ویژگی را برا یمدیر آموزشی لازم و ضروری دانسته اند و در رابطه با دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در زمینه ی مدیریّت آموزشی و علوم تربیتی 96 % دبیران و اولیا ، 99 % مسئولین و مدیران نظر كاملاً موافق داشته اند و در نتیجه یافته ها نشان داد كه دارا بودن دانش و اطّلاعات كافی در زمینه ی مدیریّت برای مدیر آموزشی موفّق مورد تأكید قرار دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *