حوزه عاطفی:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

00/4- تحلیل یا تجزیه : ‌شكستن یك مطلب یا موضوع به اجزاء یا عناصر تشكیل دهندة آن، ‌به گونه ای كه سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورتی روشن نشانداده شود و روابط میان اندیشه های بیان شده مشخص گردند. خرده طبقه بندی های این طبقه به شرح زیرند :

10/4- تحلیل عناصر :‌

 • توانایی تشخیص واقعیتها از فرضیه ها.
 • توانایی تشخیص فرضهای بیان نشده در یك مطلب خواندنی.

20/4- تحلیل روابط :‌

 • توانایی تمیز دادن بین روابط علت و معلول از سایر روابط.
 • توانایی تشخیص روابط میان اندیش های یك مطلب.

30/4- تحلیل روابط سازمانی :‌

 • توانایی تشخیص نقطه نظرها یا تعصبات نویسنده در یك واقعه تاریخی.
 • توانایی تشخیص فنون مورد استفاده در مطالب ترغیبی، مانند تبلیغات، ‌پروپاگاند، و جز اینها.

00/5- تركیب :

‌پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یك كل یكپارچه و تولید طرح یا ساختی كه قبلاٌ بدین شكل وجود نداشته است. تركیب همان فعالیت ذهنی است كه به آفرینندگی یا خلاقیت معروف است. تركیب از خرده طبقه هایی به شرح زیر تشكیل یافته است :

100/5- تولید یك اثر بی همتا :

 • توانایی نوشتن یك داستان، مقاله، یا شعر ابتكاری.
 • توانایی بیان تجارب شخصی به طور موثر.

20/5- تولید یك نقشه یا یك مجموعه اقدامات پیشنهادی :

 • توانایی پیشنهاد دادن راههای آزمودن فرضیه ها.
 • توانایی طرح‌ریزی یك طرح آموزشی برای تدریس در یك موقعیت ویژه.

30/5- استنتاج مجموعه ای از روابط انتزاعی :

 • توانایی تدوین یك نظریة یادگیری قابل استفاده در آموزش كلاسی.
 • توانایی انجام اكتشافات ریاضی و تدوین اصول و قوانین ریاضی.

00/6- ارزشیابی :‌ داوری در بارة ارزش مطالب موضوعات برای مقاصد معین. طبقة ارزشیابی از دو خرده طبقة زیر تشكیل یافته است :

10/6- داوری بر اساس شواهد درونی :

 • توانایی كاربرد ملاكهای داده شده ( بر حسب معیارهای درونی ) برای قضاوت در بارة یك اثر.
 • توانایی نشان دادن اشتباهات منطقی یك بحث.

20/6- داوری بر اساس ملاكهای بیرونی :

 • توانایی مقایسه و ارزیابی نظریه ها، ‌تعمیم ها، و واقعیتها در بارة فرهنگهای خاص.
 • توانایی تشخیص و ارزیابی ارزشهای ملحوظ در اقدامات مختلف.

طبقه بندی دارای ویژگیهایی به شرح زیر است كه هنگام استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد :‌

 • این طبقه بندی به صورت یك سلسله مراتب از ساده به پیچیده تهیه شده به گونه ای كه هر یك از طبقه ها بر طبقه های قبلی استوار است و شامل عناصری از آن طبقات است.
 • هنگام استفاده از این طبقه بندی برای تعیین سطوح مختلف هدفهای آموزشی، باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار داد. زیرا مواردی كه از طبقات پائین تر درهدف گنجانده شده اند گامهای مقدماتی هستند كه برای رسیدن به هدف مورد نظر لازمند.
 • هنگام تعیین سطح هدفها و سئوالهای امتحانی بر اساس این طبقه بندی، تجارب قبلی و آموخته های پیشین یادگیرنده را باید در نظر گرفت. مثلاٌ‌امكان دارد یك سئوال ریاضی را در طبقة « تركیب » قرار داد، ‌اگر آن سئوال از نظر تجارب یادگیرنده به یك راه حل یا فورمول تازه بینجامد. اما اگر یافتن جاب آن تنها به یادآوری مطالب یادگرفته شده قبلی نیاز داشته باشد، سئوال در طبقه دانش یا معلومات قرار میگیرد. به عنوان نمونه، ‌برای دانش‌آموزیكه اطلاعات مربوط به بیماری مالاریا را خوانده است، این سئوال :‌« علت بیماری مالاریا چیست ؟ » یك سئوال حافظه ای است كه در طبقة دانش قرار میگیرد، در حالی كه برای دكتر ویلیام گرگاس، پیش از كشف رابطة بین پشه مالاریا و بیماری مالاریا، این سئوال یك سئوال تركیبی بوده است.

14-2-  حوزه عاطفی :

هدفهای حوزة عاطفی به احساس، ‌انگیزش، ‌نگرش، قدردانی، ارزش گذاری، ‌و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است كه یكی از دانش‌آموزان او علاقه ای به درس حساب نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشكل دانش‌آموز به حوزة عاطفی مربوط می‌شود. طبقه بندی هدفهای حوزة عاطفی به وسیله كراتول و همكاران ( 1964 ) تهیه شده است. این طبقه بندی از پنج طبقه به شرح زیر تشكیل یافته است :

0/1- دریافت كردن ( توجه كردن ) تأكید این طبقه برآن است كه یادگیرنده باید مایل به پذیرفتن یا توجه كردن به پدیده ها یا محركهای یادگیری باشد. برای آنكه یادگیرنده بتواند آنچه را كه معلم میخواهد آموزش دهد یاد بگیرد باید ابتدا به آن توجه كند. این طبقه به سه خرده طبقة زیر تقسیم شده است :

1/1- آگاهی :

 • آگاهی یافتن از عوامل زیبایی شناختی در لباس، مبلمان، ساختمان، طرح شهرها، هنر و غیره.
 • كسب آگاهی از رنگ، ‌شكل، ‌ترتیب، طرح، اشیاء و ساختمانهای اطراف.

2/1- میل به پذیرش :

 • توجه دقیق به صحبت دیگران – در مكالمات مستقیم و در مكالمات تلفنی.
 • درك و تحلیل الگوهای فرهنگی ( مذهبی، اجتماعی، ‌اقتصادی، ملی و غیره ) متعلق به دیگران.

3/1- توجه انتخابی :

 • گوش دادن به یك قطعه موسیقی با توجه به جنبه های مختلف آن و شناسایی میزان تأثیر هر یك از آلات موسیقی مورد استفاده در كل قطعه موسیقی.
 • حساس شدن نسبت به ارزشهای انسانی و قضاوتهای مربوط به زندگی آن گونه كه در ادبیات ثبت شده است.

0/2- پاسخ دادن : ‌این طبقه پاسخ هایی را شامل می‌شود كه از توجه كردن فراتر می‌روند. در این مرحله یادگیرنده، علاوه بر توجه كردن به پدیده ها یا محركها، ‌نسبت به آنچه كه می‌بیند یا می‌شنود فعالیت می‌كند، یعنی به آن پاسخ می‌دهد. خرده طبقه های این طبقه عبارتند از :

1/2- رضایت به پاسخدهی :

 • تمایل به پذیرفتن مقررات بهداشت.
 • اطاعت كردن از مقررات زمین بازی.

2/2- میل به پاسخدهی :‌

 • آشنا ساختن خود با مسائل مهم جاری مربوط به امور بین المللی، ‌سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق خواندن و بحث اختیاری در بارة آنها.
 • پذیرش مسئولیت در بارة سلامت خود و محافظت از سلامت در بارة آنها.
 • پذیرش مسئولیت در بارة سلامت خود و محافظت از سلامت دیگران.

3/2- خرسندی در پاسخدهی :

 • كسب لذت از مطالعه به عنوان تفریح.
 • كسب لذت از صحبت كردن با افراد مختلف.

0/3- ارزش گذاری : در این مرحله یادگیرنده احساس می‌كند كه چیزی چون درس فیزیك، شیمی، ریاضی و غیره دارای ارزش است. در این سطح از طبقه بندی، ‌یادگیرنده چیزی را بر چیزی دیگر ترجیح می‌دهد، و حتی ممكن است نسبت به آن نوعی تعهد احساس نماید. در این رابطه یادگیرنده رفتار مورد نظر را در موقعیتهای مختلف با چنان ثباتی از خود بروز می‌دهد كه میتوان پذیرفت او نوعی ارزش را برگزیده است. این طبقه از سه خرده طبقه به شرح زیر تشكیل یافته است :‌

1/3- پذیرش یك ارزش :

 • شوق مستمر در كسب توانایی صحبت كردن و نوشتن به طور موثر.
 • افزایش حس نوع دوستی و همرنگی با انسانهای دارای ملیتهای مختلف.

2/3- ترجیح دادن یك ارزش :

 • پذیرش مسئولیت بر ای جذب اعضاء گوشه گیر گروه به گفتگو.
 • آزمایش عمدی نقطه نظرهای گوناگون در مسائل مورد بحث به منظور كسب نوعی عقیده در باره آنها.

3/3- تعهد :

 • هواداری از عقاید و آرمانهایی كه اساس دموكراسی را تشكیل می‌دهند.
 • ایمان به نیروی استدلال و روشهای آزمایشی و مباحثه.

0/4- سازمان دادن ارزشها : معنی این طبقه آن است كه یادگیرنده مجموعه ای از ارزشها را معین می‌سازد. این طبقه به دو خرده طبقه با نامهای زیر تقسیم شده است :‌

4/1- درك مفهوم یك ارزش :

 • كوشش در جهت تشخیص ویژگیهای یك موضوع هنری مورد تحسین.
 • كسب قضاوت در بارة مسئولیت جامعه برای حفظ منابع انسانی و مادی.

2/4- سازمان دادن یك نظام ارزشی:

 • ارزیابی سیاستها و اقدامات اجتماعی مختلف با توجه به معیارهای رفاه اجتماعی نه با توجه به منافع گروههای اختصاصی.
 • برنامه‌ریزی برای تنظیم كردن زمان استراحت با فعالیتها.

0/5- تشخیص به وسیلة یك ارزش یا مجموعه ای از ارزشها : در این مرحله یادگیرنده طبق ارزشهای خود، به نحوی رفتار میكند كه رفتار او نشان دهندة شخصیت، جهان بینی، ‌و فلسفه مختص به اوست. این طبقه دارای دو خرده طبقه با نامهای زیر است :

1/5- آمادگی كلی :‌

 • آمادگی برای پذیرش قضاوتها و تغییر دادن رفتار بنابر تجارب به دست آمده.
 • قضاوت در بارة مسائل بر حسب موقعیتها، مقاصد، ‌و پیامدها نه بر حسب تصورات ثابت و جزمی‌یا اندیشه های احساسی شخصی.

2/5- تشخص :‌

 • كسب مجموعه ای از رفتار و اعمال برای تنظیم زندگی شخصی و اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی متناسب با آرمانهای دموكراتیك.
 • كسب یك فلسفة پایدار برای زندگی.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *