حوزه عاطفی:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

۰۰/۴- تحلیل یا تجزیه : ‌شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن، ‌به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورتی روشن نشانداده شود و روابط میان اندیشه های بیان شده مشخص گردند. خرده طبقه بندی های این طبقه به شرح زیرند :

۱۰/۴- تحلیل عناصر :‌

 • توانایی تشخیص واقعیتها از فرضیه ها.
 • توانایی تشخیص فرضهای بیان نشده در یک مطلب خواندنی.

۲۰/۴- تحلیل روابط :‌

 • توانایی تمیز دادن بین روابط علت و معلول از سایر روابط.
 • توانایی تشخیص روابط میان اندیش های یک مطلب.

۳۰/۴- تحلیل روابط سازمانی :‌

 • توانایی تشخیص نقطه نظرها یا تعصبات نویسنده در یک واقعه تاریخی.
 • توانایی تشخیص فنون مورد استفاده در مطالب ترغیبی، مانند تبلیغات، ‌پروپاگاند، و جز اینها.

۰۰/۵- ترکیب :

‌پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلاٌ بدین شکل وجود نداشته است. ترکیب همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خلاقیت معروف است. ترکیب از خرده طبقه هایی به شرح زیر تشکیل یافته است :

۱۰۰/۵- تولید یک اثر بی همتا :

 • توانایی نوشتن یک داستان، مقاله، یا شعر ابتکاری.
 • توانایی بیان تجارب شخصی به طور موثر.

۲۰/۵- تولید یک نقشه یا یک مجموعه اقدامات پیشنهادی :

 • توانایی پیشنهاد دادن راههای آزمودن فرضیه ها.
 • توانایی طرح‌ریزی یک طرح آموزشی برای تدریس در یک موقعیت ویژه.

۳۰/۵- استنتاج مجموعه ای از روابط انتزاعی :

 • توانایی تدوین یک نظریه یادگیری قابل استفاده در آموزش کلاسی.
 • توانایی انجام اکتشافات ریاضی و تدوین اصول و قوانین ریاضی.

۰۰/۶- ارزشیابی :‌ داوری در باره ارزش مطالب موضوعات برای مقاصد معین. طبقه ارزشیابی از دو خرده طبقه زیر تشکیل یافته است :

۱۰/۶- داوری بر اساس شواهد درونی :

 • توانایی کاربرد ملاکهای داده شده ( بر حسب معیارهای درونی ) برای قضاوت در باره یک اثر.
 • توانایی نشان دادن اشتباهات منطقی یک بحث.

۲۰/۶- داوری بر اساس ملاکهای بیرونی :

 • توانایی مقایسه و ارزیابی نظریه ها، ‌تعمیم ها، و واقعیتها در باره فرهنگهای خاص.
 • توانایی تشخیص و ارزیابی ارزشهای ملحوظ در اقدامات مختلف.

طبقه بندی دارای ویژگیهایی به شرح زیر است که هنگام استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد :‌

 • این طبقه بندی به صورت یک سلسله مراتب از ساده به پیچیده تهیه شده به گونه ای که هر یک از طبقه ها بر طبقه های قبلی استوار است و شامل عناصری از آن طبقات است.
 • هنگام استفاده از این طبقه بندی برای تعیین سطوح مختلف هدفهای آموزشی، باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار داد. زیرا مواردی که از طبقات پائین تر درهدف گنجانده شده اند گامهای مقدماتی هستند که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازمند.
 • هنگام تعیین سطح هدفها و سئوالهای امتحانی بر اساس این طبقه بندی، تجارب قبلی و آموخته های پیشین یادگیرنده را باید در نظر گرفت. مثلاٌ‌امکان دارد یک سئوال ریاضی را در طبقه « ترکیب » قرار داد، ‌اگر آن سئوال از نظر تجارب یادگیرنده به یک راه حل یا فورمول تازه بینجامد. اما اگر یافتن جاب آن تنها به یادآوری مطالب یادگرفته شده قبلی نیاز داشته باشد، سئوال در طبقه دانش یا معلومات قرار میگیرد. به عنوان نمونه، ‌برای دانش‌آموزیکه اطلاعات مربوط به بیماری مالاریا را خوانده است، این سئوال :‌« علت بیماری مالاریا چیست ؟ » یک سئوال حافظه ای است که در طبقه دانش قرار میگیرد، در حالی که برای دکتر ویلیام گرگاس، پیش از کشف رابطه بین پشه مالاریا و بیماری مالاریا، این سئوال یک سئوال ترکیبی بوده است.

۱۴-۲-  حوزه عاطفی :

هدفهای حوزه عاطفی به احساس، ‌انگیزش، ‌نگرش، قدردانی، ارزش گذاری، ‌و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او علاقه ای به درس حساب نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه عاطفی مربوط می‌شود. طبقه بندی هدفهای حوزه عاطفی به وسیله کراتول و همکاران ( ۱۹۶۴ ) تهیه شده است. این طبقه بندی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :

۰/۱- دریافت کردن ( توجه کردن ) تأکید این طبقه برآن است که یادگیرنده باید مایل به پذیرفتن یا توجه کردن به پدیده ها یا محرکهای یادگیری باشد. برای آنکه یادگیرنده بتواند آنچه را که معلم میخواهد آموزش دهد یاد بگیرد باید ابتدا به آن توجه کند. این طبقه به سه خرده طبقه زیر تقسیم شده است :

۱/۱- آگاهی :

 • آگاهی یافتن از عوامل زیبایی شناختی در لباس، مبلمان، ساختمان، طرح شهرها، هنر و غیره.
 • کسب آگاهی از رنگ، ‌شکل، ‌ترتیب، طرح، اشیاء و ساختمانهای اطراف.

۲/۱- میل به پذیرش :

 • توجه دقیق به صحبت دیگران – در مکالمات مستقیم و در مکالمات تلفنی.
 • درک و تحلیل الگوهای فرهنگی ( مذهبی، اجتماعی، ‌اقتصادی، ملی و غیره ) متعلق به دیگران.

۳/۱- توجه انتخابی :

 • گوش دادن به یک قطعه موسیقی با توجه به جنبه های مختلف آن و شناسایی میزان تأثیر هر یک از آلات موسیقی مورد استفاده در کل قطعه موسیقی.
 • حساس شدن نسبت به ارزشهای انسانی و قضاوتهای مربوط به زندگی آن گونه که در ادبیات ثبت شده است.

۰/۲- پاسخ دادن : ‌این طبقه پاسخ هایی را شامل می‌شود که از توجه کردن فراتر می‌روند. در این مرحله یادگیرنده، علاوه بر توجه کردن به پدیده ها یا محرکها، ‌نسبت به آنچه که می‌بیند یا می‌شنود فعالیت می‌کند، یعنی به آن پاسخ می‌دهد. خرده طبقه های این طبقه عبارتند از :

۱/۲- رضایت به پاسخدهی :

 • تمایل به پذیرفتن مقررات بهداشت.
 • اطاعت کردن از مقررات زمین بازی.

۲/۲- میل به پاسخدهی :‌

 • آشنا ساختن خود با مسائل مهم جاری مربوط به امور بین المللی، ‌سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق خواندن و بحث اختیاری در باره آنها.
 • پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت در باره آنها.
 • پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت دیگران.

۳/۲- خرسندی در پاسخدهی :

 • کسب لذت از مطالعه به عنوان تفریح.
 • کسب لذت از صحبت کردن با افراد مختلف.

۰/۳- ارزش گذاری : در این مرحله یادگیرنده احساس می‌کند که چیزی چون درس فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره دارای ارزش است. در این سطح از طبقه بندی، ‌یادگیرنده چیزی را بر چیزی دیگر ترجیح می‌دهد، و حتی ممکن است نسبت به آن نوعی تعهد احساس نماید. در این رابطه یادگیرنده رفتار مورد نظر را در موقعیتهای مختلف با چنان ثباتی از خود بروز می‌دهد که میتوان پذیرفت او نوعی ارزش را برگزیده است. این طبقه از سه خرده طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :‌

۱/۳- پذیرش یک ارزش :

 • شوق مستمر در کسب توانایی صحبت کردن و نوشتن به طور موثر.
 • افزایش حس نوع دوستی و همرنگی با انسانهای دارای ملیتهای مختلف.

۲/۳- ترجیح دادن یک ارزش :

 • پذیرش مسئولیت بر ای جذب اعضاء گوشه گیر گروه به گفتگو.
 • آزمایش عمدی نقطه نظرهای گوناگون در مسائل مورد بحث به منظور کسب نوعی عقیده در باره آنها.

۳/۳- تعهد :

 • هواداری از عقاید و آرمانهایی که اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.
 • ایمان به نیروی استدلال و روشهای آزمایشی و مباحثه.

۰/۴- سازمان دادن ارزشها : معنی این طبقه آن است که یادگیرنده مجموعه ای از ارزشها را معین می‌سازد. این طبقه به دو خرده طبقه با نامهای زیر تقسیم شده است :‌

۴/۱- درک مفهوم یک ارزش :

 • کوشش در جهت تشخیص ویژگیهای یک موضوع هنری مورد تحسین.
 • کسب قضاوت در باره مسئولیت جامعه برای حفظ منابع انسانی و مادی.

۲/۴- سازمان دادن یک نظام ارزشی:

 • ارزیابی سیاستها و اقدامات اجتماعی مختلف با توجه به معیارهای رفاه اجتماعی نه با توجه به منافع گروههای اختصاصی.
 • برنامه‌ریزی برای تنظیم کردن زمان استراحت با فعالیتها.

۰/۵- تشخیص به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزشها : در این مرحله یادگیرنده طبق ارزشهای خود، به نحوی رفتار میکند که رفتار او نشان دهنده شخصیت، جهان بینی، ‌و فلسفه مختص به اوست. این طبقه دارای دو خرده طبقه با نامهای زیر است :

۱/۵- آمادگی کلی :‌

 • آمادگی برای پذیرش قضاوتها و تغییر دادن رفتار بنابر تجارب به دست آمده.
 • قضاوت در باره مسائل بر حسب موقعیتها، مقاصد، ‌و پیامدها نه بر حسب تصورات ثابت و جزمی‌یا اندیشه های احساسی شخصی.

۲/۵- تشخص :‌

 • کسب مجموعه ای از رفتار و اعمال برای تنظیم زندگی شخصی و اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی متناسب با آرمانهای دموکراتیک.
 • کسب یک فلسفه پایدار برای زندگی.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *