حوزه روانی – حركتی:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

 

15-2- حوزه روانی – حركتی :

هدفهای حوزه روانی – حركتی به حركات و اعمال ماهرانة بدنی چون نوشتن، تایپ كردن، نواختن آلات موسیقی، ‌ورزش كردن، و انجام دادن مشاغل و حرفه های گوناگونی كه با فعالیت بدنی و روانی هر دو سروكار دارند گفته می‌شود. در آثار رواشناسی و آموزش و پرورش از مهارتهای روانی – حركتی بیشتر با اصطلاح مهارتهای « حركتی » یاد شده است.

متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی كه طبقه های سه گانة حوزه شناختی، ‌روانی – حركتی، و عاطفی را تهیه كرده اند. پس از طبقه بندی حوزه های شناختی و عاطفی، كار خود را متوقف ساختند. و طبقه بندی حوزة روانی – حركتی را تهیه نكردند. اما كسان دیگری به ایجاد طبقه بندیهایی برای حوزه روانی – حركتی اقدام نمودند. كیبلر، باركر و مایلز ( 1970 ) این حوزه را با توجه به مراحل رشد كودكان طبقه بندی كرده اند. شرح مختصر این طبقه بندی و تعدادی هدف نمونه برای طبقات مختلف آن در زیر آمده است.

00/1- حركات كلی بدنی : رفتارهای مربوط به این طبقه به وسیله حركات مستقل اندامها یا حركات یك اندام در هماهنگی با اندامهای دیگر مشخص می‌شوند. هر چند كه فعالیتهای این طبقه مستلزم هماهنگی بین چشم و گوش است، هدفهای این طبقه معمولاٌ نیرومندی، سرعت، ‌یا دقت این گونه حركات كلی را مورد تأكید قرار میدهند. خرده طبقه های این طبقه به قرار زیرند :

10/1- حركاتی كه مربوط می‌شوند به اعضای بالای بدن :

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند یك توپ بیس بال راتا فاصله 10 متری پرتاب كند.

20/1- حركاتی كه مربوط می‌شوند به اعضای پایین بدن :

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند 100 متر را در 15 ثانیه بدود.

30/1- حركاتی كه مربوط می‌شوند به دو یا چند عضو بدن :

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با شنای كرال استرالیایی 100 متر شنا كند.

00/2- حركات هماهنگ ظریف : الگو یا مراحلی از حركات هماهنگ كه معمولاٌ مستلزم همكاری چشم یا گوش با سایر اعضاء بدن است. هدفهای این طبقه در هنرهای ظریق، كارهای دستی، موسیقی، هنرهای تجاری و تبلیغی، ‌نوشتن، تایپ كردن، و از این قبیل یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :

10/2- حركات دست و انگشت.

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند، با لمس كردن، یك پنج ریالی را از یك دو ریالی تشخیص دهد.

20/2- هماهنگی دست و چشم.

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند در هر پنج دقیقه 60 كلمه را با كمتر از 4 اشتباه تایپ كند.

30/2- هماهنگی دست و گوش.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند نوتی را كه از پیانو می‌شنو با گیتار اجرا كند.

40/2- هماهنگی دست و چشم و پا.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یك زمان معقول با یك دستگاه نجاری، كه احتیاج به كاربرد دست و پا و چشم دارد، چهار وسیله را مطابق آنچه از او خواسته شده است بسازد.

50/2- تركیب حركات دست، ‌پا، چشم، گوش.

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یك اتومبیل را در یك خیابان اصلی در فاصلة سه چهارراه به طور صحیح براند، بدون اینكه خلافی مرتكب شود.

00/3- رفتارهای ارتباطی غیر كلامی :  هدفهای مربوط به رفتارهای ارتباطی غیر كلامی‌كه پیامی را بدون توسط به كلمات به گیرندگان پیام انتقال میدهند. این رفتارها اغلب در سخنرانی، ‌نمایش و سایر فعالیتهای هنری – اجتماعی یافت می‌شوند. این طبقه به خرده طبقه های زیر تقسیم شده است :‌

10/3- بیان چهره ای

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند از طریق حركات چهره « علاقه » خود را به دیگران نشان دهد.

20/3- اشارات سرودست.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با یك شخص ناشنوا از طریق اشارات سرودست رابطه برقرار كند.

30/3- حركات بدنی

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند از طریق حركات بدنی در سر میز غذا ادعای آدمهای پرخور را در‌آورد.

00/4- ارتباط كلامی :‌ هدفهای این طبقه در فعالیتها و دروس مربوط به سخنوری، علوم ارتباطات، و اصلاح گفتار یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :

10/4- تولید صدا

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند حروف صدادار را تلفظ كند.

20/4- تشكیل صدا – كلمه

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یك شعر فرانسوی را بدون اشتباه در تلفظ بخواند.

30/4- برد صدا

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یك محیط پر سروصدا طوری صحبت كند كه شنونده‌ای كه در فاصلة حدود 5/1 متری او قرار دارد 90 درصد حرفهای او را بفهمد.

40/4- هماهنگی صدا و اشارات سرودست

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند با درد دست داشتن یك پیام كلامی مبهم، از طریق افزودن حركات معنی دار سرودست به مطالبی كه میگوید، ‌قصد واقعی آن پیام را به هم كلاسیهای خود انتقال دهد.

علاوه بر طبقه بندی بالا، طبقه بندیهای دیگری برای حوزة روانی – حركتی تهیه شده اند. یكی از آنها طبقه بندی هارو ( 1972 ) است كه به وسیلة كیامنش ( 1365 ) به فارسی ترجمه شده است. پوفام ( 1987، ‌ص 34 ) در رابطه با طبقه بندی های حوزه روانی – حركتی گفته است « هر چند كه بعد از طبقه بندیهای حوزة شناختی و عاطفی چندین طبقه بندی برای حوزه روانی – حركتی تهیه شد، ‌هیچیك از آنها شهرت و حمایت دو طبقه بندی قبلی را كسب نكرد ».

آگاهی از طبقه بندیهای هدفهای آموزشی، معلم را با سطوح مختلف یادگیری آشنا می‌سازد، ‌و به او كمك می‌كند تا هدفهای آموزشی درس خود را متنوع تهیه كد و از تكرار هدفهایی كه به نوع بخصوصی از یادگیری یا به سطح معینی از آن محدود می‌شوند جلوگیری به عمل آورد.

یكی از مشكلات استفاده از طبقه بندی های بالا دقیق نبودن توصیف طبقه ها و لذا دشواری تشخیص تفاوت میان آنهاست. همین امر سبب می‌شود كه گاه بعضی از هدفهای آموزشی را نمیتوان به طور قطع و یقین در طبقات مناسب آنها قرار داد. سولیوان ( 1969 ) در این باره گفته است :

كوشش برای استفاده از این طبقه بندیها در نوشت هدفهای آموزشی باید ناظر بر كم دقتی طبقات آن باشد. اگر قرار است هدفهای آموزشی قابل استفاده ای تهیه شوند، توصیق آنها باید از توصیف طبقه های این طبقه بندی ها بسیار دقیق تر باشد.

برای استفاده بهتر از طبقه بندیهای بلوم و كراتول ( حوزه های شناختی و عاطفی متفسل، مایلك و كرسنر ( 1969 ) آنها را به صورت رفتارها و هدفهای رفتاری در آورده اند.

توجه به طبقه بندی هدفهای آموزشی معلم را هم در نوشتن هدفهای آموزشی و هم در تهیه سئوالات امتحانی كمك می‌كند. معلم آگاه از سطوح مختلف هدفهای یاد شده، ‌هدفهای آموزشی و سئوالات امتحانی خود را متنوع مینویسد و میكوشد تا هدفها و سئوالهای او در برگیرندة تعداد بیشتری از طبقات هدفهای آموزشی باشند.

 

16-2- طبقه بندی هدفهای آموزشی بر اساس انواع یادگیری :

روش دیگر دسته بندی هدفهای آموزشی مرتب كردن آنها برحسب انواع مختلف یادگیری است. رابرت گانیه ( 1977 ) انواع یادگیری را به صورت یك سلسله مراتب از ساده به پیچیده طبقه بندی كرده به نحوی كه در این طبقه بندی یادگیری هر رفتار برای یادگیری رفتارهای سطح بالاتر پیش نیاز محسوب می‌شود. این سلسله مراتب هشت نوع یادیگری زیر را به ترتیب از ساده به پیچیده شامل می‌شود.

  • یادگیری علامتی :‌

در این نوع یادگیری كه بیشتر با نام یادگیری رفتار بازتابی یا شرطی سازی كلاسیك پاولفی معروف است، ‌یادگیرنده پاسخی شرطی را به یك علامت می آموزد. پاسخ ترشح بزاق سگ پاولف به صدای زنگ مورد مشخصی از یادگیری علامتی است. وقتی دانش‌آموز یا دانشجو با دیدن سئوالات یك آزمون مضطرب می‌شود یا كودك با شنیدن صدای مادر خوشحال می‌شود، ‌یادگیری آنها از نوع یادگیری علامتی است.

  • یادگیری محرك – پاسخ :

این نوع یادگیری با دادن پاسخهای دقیق عضلانی به محركات معین مشخص می‌شو. وقتی رانندة اتومبیل با دیدن چراغ قرمز اتومبیلش را متوقف میسازد، یادگیری او از نوع یادگیری محرك – پاسخ ( S-R ) است، ‌زیرا او با دیدن یك محرك معین ( چراغ قرمز) به آن یك پاسخ عضلانی مشخص می‌دهد. پاسخ راننده به محرك چراغ قرمز مستلزم فشار دادن  پا بر روی پدال ترمز است.

  • یادگیری زنجیره ای :‌

یادگیرنده، از طریق یادگیری زنجیره ای، تعدادی از یادگیریهای محرك پاسخ قبلی را به هم پیوند میكند و زنجیره ای از رفتار پیچیدة محرك پاسخی را می آموزد. برای مثال، یادگیری كودكان در مورد مسواك زدن دندان نوعی یادگیری زنجیره ای است. این رفتار نسبتاٌ پیچیدة شامل اجزایی بدین شرح است كه همة آنها قبلاٌ آموخته شده و از طریق یادگیری زنجیره ای به هم متصل شده اند :‌گرفتن مسواك، گذاشتن خمیر دندان بر روی آن، ‌قرار دادن مسواك در دهان، حركت دادن آن بر روی دندانها در جهات مختلف، شستن دهان و مسواك، و بالاخره گذاشتن مسواك در جای مشخص آن. این گونه یادگیری را مهارت آموزی نیز می‌نامند. یادگیری كودكان در موارد بستن دكمة لباس، بستن بند كفش، ‌استفاده از قلم، بریدن اشیاء با چاقو، و یادگیری بزرگسالان درموارد نقاشی كردن، كاربرد ابزارهای مختلف، ‌و ورزشهای گوناگون از جملة این نوع یادگیری هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *