جمع آوری اطلاعات:دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی


دانلود پایان نامه

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :

پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .


« فصل سوم»

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

1ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است كه چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی كه به صورت كیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یك متغیر از متغیر دیگر بكار می رود روش مجذور خی یا كااسكور x2 می باشد .

2ـ روش دیگری كه بكار می رود آزمون تی است كه برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بكار رفته منطق استفاده از این روش این است كه چند معدل راكه به صورت كمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

3ـ برای تنظیم پرسشنامه جهت كار آماری دو وضعیت خیلی زیاد و زیاد را در یك گروه زیاد ، تا حدودی در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جای داده ام .

 

 

میزان توافق زوجین با هم

جمع زیاد متوسط كم میزان توافق دفعات مردود شدن مردود شدن یا نشدن فرزندان
56 (67/32)37 (32/13)11 (10)8 هیچ بار
16 (33/9)10 (81/3)2 (86/2)4 فقط یكبار
12 (7)2 (86/2) 7 (14/2)3 دوبار یا بیشتر
84 49 20 15 جمع

توافق كم هیچ بار

توافق كم یكبار

توافق كم دوبار یا بیشتر

توافق متوسط هیچ بار

توافق متوسط یكبار

توافق متوسط دو بار یا بیشتر

توافق زیاد هیچ بار

توافق زیاد یك بار


میزان توافق در تربیت فرزندان

جمع زیاد متوسط كم توافق در تربیت دفعات تجدیدی با تجدید شدن یا نشدن
40 (76/24)30 (10/8)6 (14/7)4 هیچ بار
18 (14/11)13 (64/3)4 (12/3)2 فقط یكبار
16 (10/16)10 (26/5) 7 (46/4)9 دوبار یا بیشتر
84 53 17 15 جمع

میزان توافق كم هیچ بار

میزان توافق كم یكبار

میزان توافق كم دوبار یا بیشتر

میزان توافق متوسط هیچ بار

میزان توافق متوسط یكبار

میزان توافق دو بار یا بیشتر

میزان توافق زیاد هیچ بار

میزان توافق زیاد یك بار

میزان توافق دو بار یا بیشتر


میزان توافق در نحوه تربیت فرزندان

جمع توافق ندارند توافق دارند گروهها
52 (67/21)16 (33/30)36 دفعات مردود شدن هیچ بار
24 (10)13 (14)11 فقط یكبار
8 (33/3)6 (67/4)27 دوبار یا بیشتر
84 35 49 جمع

توافق دارند هیچ بار

توافق دارند فقط یكبار

توافق دارند دوبار یا بیشتر

توافق ندارند هیچ بار

توافق ندارند فقط یكبار

توافق ندارند دو بار یا بیشتر


« توافق در تربیت فرزندان »

جمع زیاد متوسط كم توافق در تربیت دفعات مردودی
40 (76/24)30 (10/8)6 (14/7)4 هیچ بار
44 (24/27)23 (90/8)11 (85/7)11 فقط یكبار یا بیشتر
84 53 17 15

كم هیچ بار

متوسط هیچ بار

كم فقط یك بار یا بیشتر

متوسط یك بار یا بیشتر

زیاد هیچ بار

زیاد یكبار یا بیشتر

چون فراوانی نظری كمتر از 5 شد مجبور شدیم هر دو ستون فقط یك بار و دوبار یا بیشتر با هم ادغام كنیم .

999/0 99/0 95/0 90/0 df
816/13 210/9 991/5 605/4 2
266/16 345/11 815/7 251/6 3

چون  محاسبه شده از مقدار معیار جدول از سطح اطمینان 95/0 بیشتر است . تفاوت معنی دار است . زیرا چون آزمون یك دامنه است و در یك دامنه سطح اشتباه نصف می شود بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان قضاوت كرد كه میزان توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان بطور معنی داری در پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است بدین لحاظ فرضیه شماره 2 /تحقیق كه ارتباط بین توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان و افت تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی بود تایید می گردد .


« توافق زوجین با هم »

جمع زیاد متوسط كم توافق زوجین دفعات مردودی
56 (67/32)37 (33/13)11 (10)8 هیچ بار
98 (33/16)12 (67/6)9 (5)7 فقط یكبار یا دو بار بیشتر
84 49 20 15 جمع

هیچ بار كم

فقط یك بار یابیشتر كم

هیچ بار متوسط

فقط یك بار بیشتر متوسط

زیاد هیچ بار

زیاد فقط یك بار یا بیشتر

999/0 99/0 95/0 90/0 df
816/13 210/9 991/5 605/4 2
266/16 345/11 815/7 251/6 3

چون  محاسبه شده از مقدار معیار جدول در سطح اطمینان 90/0 كوچكتر است تفاوت معنی دار نیست یعنی نمی توانیم قضاوت قابل اطمینان مبنی بر وجود رابطه میان توافق زوجین با هم و مردود شدن دانش آموزان نمود .

ذكر این توضیح لازم است كه چون  حاسبه شده در مرز معنی دار است شاید اگر تعداد نمونه یا بیشتر می بود واقعیت موجود بهتر متجلی می شد و حقایق كه در اطلاعات بدست آورده نهفته است بهتر متبلور می گردید .

جمع توافق ندارند توافق دارند        گروهها

دفعات مردود شدن

52 (67/21)16 (33/30)36 هیچ بار
24 (10)13 (14)11 فقط یك بار
8 (33/3)6 (67/4)2 دو بار یا بیشتر
84 35 49 جمع

توافق دارند هیچ بار

توافق دارند فقط یك بار

توافق دارند دو بار یا بیشتر

توافق دارند هیچ بار

توافق ندارند فقط یكبار

توافق ندارند دو بار یا بیشتر

999/0 99/0 95/0 90/0 df
816/13 210/9 991/5 605/4 2
266/16 345/11 815/7 251/6 3

چون كااسكور محاسبه شده از مقدار جدول از سطح اطمینان 95/0 بیشتر است تفاوت معنی دار است زیر چون آزمون یك دامنه است و از آزمون یك دامنه معنی دار است .

سطح اشتباه نصف می شود . بنابراین با 35/0 تقریباً اطمینان می توان قضاوت كرده كه میزان توافق والدین در نحوه تربیت فرزندان بطور معنی داری در پیشرفت تحصیلی در خصوص مردود شدن یا نشدن فرزندان كاملاً موثر است .

بدین لحاظ فرضیه مزبور صحیح و قابل تایید است .

معدل فرزندانی كه والدینشان با هم توافق دارند =

معدل فرزندانی كه والدینشان با هم توافق ندارند =

808/5 0164/2 41/2- 42/1 144 324 12 18
1681/0 0049/0 41/0- 07/0 196 22/277 14 65/16
9881/1 8164/12 41/1- 58/3- 169 169 13 13
5329/0 4963/2 73/0- 58/1- 14/187 225 68/13 15
1681/0 3364/0 41/0- 58/0- 196 256 12 16
6436/8 0289/0 94/2- 17/0 02/301 56/280 35/17 75/16
6481/3 6864/3 91/1- 92/1 25/156 25/342 5/12 5/18
1681/0 6564/61 41/0- 58/2- 196 196 14 14
3481/0 9729/4 59/0 23/2 225 82/353 15 81/18
6481/3 0225/7 91/1- 65/2 25/156 79/369 5/12 23/19
1681/0 9881/1 41/0- 41/1 196 13/230 14 17/15
168/0 3364/0 41/0- 58/0 196 47/294 14 16/17
8281/0 1681/0 91/0- 41/0- 2/182 47/261 5/13 17/16
1476/18 1764/0 26/4- 42/0 02/103 289 15/10 17
1936/0 2304/0 44/0 48/0- 52/220 21/259 85/14 1/16
3481/0 0324/0 59/0 18/0- 225 96/268 15 4/16
7081/6 3864/3 59/2 92/1 289 25/342 17 5/18
728/16 8164/12 09/4 25 25/342 169 5/18 13

ادامه جدول از صفحه قبل

8241/10 0889/11 29/3- 33/3 65/123 41/396 12/11 91/19
8081/5 6276/10 41/2- 26/3 144 63/393 12 84/19
5281/2 1764/0 59/1 42/0 256 289 16 17
3481/0 6264/2 59/0 62/0 225 24/331 15 2/18
5481/9 6864/3 09/3 92/1 25/306 25/342 5/17 5/18
8081/5 1089/0 41/2- 33/0- 144 06/264 12 25/16
9881/1 5254/8 41/1 92/2 169 25/380 13 5/19
3481/0 7969/9 59/0 13/3 225 48/388 15 71/19
3681/4 6964/11 09/2 42/3 25/272 400 5/16 20
7081/6 0164/2 59/2 42/1 289 324 17 18
3481/0 4025/2 59/0 55/1- 225 9/225 15 03/15
9044/1 8464/0 38/1- 92/0 78/169 25/306 03/13 5/17
1681/0 8564/5 41/0- 42/2 196 361 14 19
5225/23 6964/11 85/4 43/3 95/370 400 26/19 20
8881/8 3364/0 09/1 58/0- 25/240 256 5/15 16
9981/1 1025/1 41/1- 05/1 169 82/310 13 63/17
0225/7 65/2 79/369 23/19
6964/11 42/3 400 20
8164/12 58/3- 169 13
4 2 22/345 58/18

ادامه جدول از صفحه قبل

6564/6 58/2- 196 14
8164/12 58/3- 169 13
6564/6 58/2- 196 14
6564/6 58/2- 196 14
6564/6 58/2- 196 14
8164/12 58/3- 169 13
0625/0 25/0- 67/266 33/16
3264/4 08/2- 25/210 5/14
4964/2 58/1- 225 15
3924/1 18/1- 16/237 4/15
1364/31 58/5- 121 11
38/269 83/7305 51/13743       94/48 55/812

df 95/0 99/0 999/0
81/80 989/1 638/2 416/3

چون t محاسبه شده (25/4) از قدار معیار جدول در سطح اطمینان 999/0 بزرگتر است تفاوت كاملاً معنی دار است یعنی وضعیت تحصیل
دانش آموزانی كه بین والدینشان توافق برقرار است به میزان قابل توجهی بهتر از دانش آموزانی است كه بین والدینشان توافق برقرار نبوده است و بدین ترتیب فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینكه میزان توافق بین والدین و وضعیت تحصیلی دان آموز رابطه مستقیم وجود دارد تایید می گردد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *