جمع‌بندی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد


دانلود پایان نامه

 

 

 

فصل پنجم

نتایج تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1 جمع‌بندی

در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سبك‌های مدیریت كلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد فراشناخت دانش‌آموزان پرداخته شده است، از این‌رو، در فصل اول تحقیق سوال‌ اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح گردید:

– آیا سبك‌های مدیریت كلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان فراشناخت دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

همچنین سوالات فرعی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

– آیا سبك‌های مدیریت كلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

– آیا سبك‌های مدیریت كلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

لازم به ذكر است كه در تحقیق حاضر پنج سوال جانبی نیز مطرح شده است كه به ترتیب زیر عنوان می‌گردند:

– بهره‌مندی معلمان از سبك‌های مدیریت كلاس (مدیریت آموزشی، مدیریت افراد و مدیریت رفتار) به چه میزان است؟

– بهره‌مندی دانش‌آموزان از میزان فراشناخت (دانش فراشناخت و مهارت‌های فراشناخت) به چه میزان است؟

– آیا تفاوت معنی‌داری بین سبك‌های «مدیریت كلاس»  با تأكید بر «تحصیلات» وجود دارد؟

– آیا تفاوت معنی‌داری بین سبك‌های «مدیریت كلاس»  با تأكید بر «سابقه خدمت» وجود دارد؟

– آیا تفاوت معنی داری بین سبک‌های « مدیریت کلاس» با تاکید بر « رشته تحصیلی » وجود دارد ؟

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه تحقیق حاضر را تمامی معلمان و دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 7 مشهد  در سال تحصیلی 87-1386 تشكیل می‌دهند  كه از بین آنها تعداد 60 نفر معلم و 292 نفر دانش‌آموز به عنوان نمونه آماری مدّنظر قرار گرفتند. در راستای آزمون فرضیه‌های تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌ها، به توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، با استفاده از مدل آماری یكطرفه پرداخته شد و یافته‌ها نشان داد كه میزان تأثیر سبك‌های مدیریت معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد دانش فراشناختی و میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموز یكسان بوده و تفاوت معنی‌داری بین میزان فراشناخت دانش‌آموزان در سه سبك مدیریت فوق، مشاهده نمی‌شود.

در نهایت با استفاده از مدل آماری t  تك گروهی مشخص گردید كه میزان بهره‌مندی از سبك مدیریت آموزشی در معلمان بیشتر از حد متوسط است. در حالی كه در دو سبك مدیریت افراد و مدیریت رفتار میانگین تجربی پایین‌تر از نظری است، از این‌رو، میزان بهره‌مندی از سبك مدیریت افراد و مدیریت رفتار در معلمان كمتر از حد متوسط است.


5-2 بحث و تفسیر

درگذشته چنین تصور می‌شد كه عامل مهم یادگیری به ویژه یادگیری آموزشگاهی هوش ذاتی فرد است كه هنگام تولد آن از طریق والدین خود به ارث می‌برد. در نظریه‌های جدید روان‌شناسی هوش؛ باور اكثریت این است كه بخش مهمی از رفتار هوشمندانه را كاركردهای شناختی تشكیل می‌دهد. اهمیت رویكردهای جدید آن است كه بر این باور پا می‌فشارند كه برخلاف توانایی‌های ذاتی فرد كه ارثی و غیرقابل تغییرند، كاركردهای شناختی اكتسابی و تغییرپذیرند. بنابراین اعمال هوشمندانه قابل آموزش و یادگیری هستند (سیف، 1379).

آنچه توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده، این است كه آیا عوامل متعددی در رشد فراشناخت و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان مؤثر است یا خیر؟ به عبارتی دیگر، سبك‌های مدیریت كلاس، می‌تواند به رشد فراشناخت دانش‌آموزان یاری رساند؟ درك مطلب و خواندن، اساس فراگیری بسیاری از مفاهیم است كه منجر به رشد فراشناخت می‌گردد.

براساس نظر پیاژه، دانش‌آموزان دورة ابتدایی از نظر شناختی در مرحلة عملیات عینی هستند. آنها در حل مسأله بر درك خود و تجارب شناخته شدة خویش اتكاء دارند. اكثر دانش‌آموزان در مراحل نهایی این وابستگی قرار دارند و برخی ممكن است در شرف انتقال به مرحلة تفكر صوری باشند.

یكی از ضرورتهای نظام آموزشی موفقیت‌آمیز، گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش‌آموزان و به خصوص  فراشناخت است. در گذشته تفاوت فردی عامل اصلی در تفاوت و سطح تحصیلی بین دانش‌آموزان پنداشته می‌شد. تفاوت در استعدادها و قابلیت‌ها عامل تعیین‌كنندة تفاوت بین دانش‌آموزان قلمداد و در نتیجه راهبردهای اندكی برای رفع نقایص و مشكلات یادگیری به آنان ارایه می‌شد، اما در سالهای اخیر به ویژه با مطرح شدن دیدگاه‌های شناختی و خبرپردازی نظرات جدیدی دربارة مشكلات و نارسایی‌های یادگیری به آنان ارایه گردیده كه تا حدودی مبین اهمیت فراگیری و نحوة كاربرد مهارتها و راهبردهای شناختی در یادگیری مباحث درسی است. در واقع تفاوت دانش‌آموزان نه در قابلیت‌ها و خصایص ذاتی بلكه در نحوة پردازش اطلاعات است. با استفاده از روش‌های مناسب و آموزش، زمینة رفع مشكلات و ارتقای سطح عملكرد یادگیری و تحصیلی دانش‌آموزان فراهم می‌آید.

در این میان، عوامل محیطی از جمله سبك‌های مدیریت كلاس نیز بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان بی‌تأثیر نبوده و می‌تواند كمك شایان توجهی را به رشد فراشناخت دانش‌آموزان نماید. بنابراین، سعی و تلاش و در واقع هدف در اینجا این است كه بررسی شود آیا سبك‌های مدیریت كلاس بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان در دو حیطه رشد دانش و رشد مهارتها  مؤثر است یا خیر؟  از این‌رو، در این تحقیق با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس یكطرفه، به بررسی وضعیت سبك‌های مدیریت كلاس (با سه سبك مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غیر مداخله‌گر) بر رشد دانش و مهارت‌های فراشناختی پرداخته شده است و در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد كه رشد دانش و مهارت‌های فراشناختی در هر سه سبك مدیریت كلاس (مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غیر مداخله‌گر) یكسان بوده و تفاوت معنی‌داری بین آنها مشاهده نمی‌شود.

در مقایسه یافته‌های تحقیق حاضر با یافته‌های تحقیقات انجام گرفته در داخل  كشور می‌توان مطرح نمود كه تحقیق حاضر با تحقیقات فرخ‌نژاد (1380)،‌ غلامی (1377)، صفری (1375) و تحقیقات صورت  گرفته در خارج از كشور همچون جودی شایابا (2004)، مك‌ دونالد (2005)، دركارلو (1996) و كارل ونینگ (2004)، ناهماهنگ است؛ زیرا در تحقیقات حاضر، مطرح شده است كه مدیریت اثربخش در كلاس می‌تواند منجر به تغییر دانش‌آموزان (فرخ نژاد، 1380)، سبك‌های مدیریت كلاس منجر به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (غلامی، 1377)، سبك‌های رهبری در مدیریت كلاس منجر به اثربخشی (صفری، 1375)، آموزش‌های قبل از خدمت معلمان منجر به رشد استراتژی‌های آگاهی فراشناختی بین دانش‌آموزان (جودی شایابا، 2004)، افزایش مهارت‌های شناختی منجر به یادگیری‌های مشاركتی (مك دونالد، 2005)، استفاده از سبك‌های مدیریت مداخله‌گر از سوی  معلمان منجر به  مدیریت كلاس (دركارلو، 1996) و سبك‌های مدیریت كلاس منجر به تغییر ویژگی‌های دانش‌آموزان (كال وینینگ، 2004) می‌گردد؛ در حالی كه در تحقیق حاضر مشخص گردید كه انواع سبك‌های  مدیریت كلاس بر رشد مهارت‌های فراشناخت یكسان است.

5-3 محدودیت‌های تحقیق

در این تحقیق با شش نوع محدودیت اساسی سروكار داشته كه  به شرح زیر مطرح می‌شوند:

1- مهمترین محدودیت تحقیق، در رابطه بین دو متغیر فراشناخت و مدیریت کلاس است که چون نمی‌شود با یقین تقدم وتاخر بین آنها را مشخص کرد؛ نمی‌توان بر رابطه علیت تاکید داشت. اگر این امکان وجود داشت که رابطه خطی وعلی تعیین کرد شناخت تاثیرعوامل کلاسی بر رشد فراشناخت کاری دقیق و با اطمینان بود

2- ابزاری که در جهت سنجش ساختار کلاسی بکار گرفته شده به روش مصاحبه اشاره دارد که این وضیت شرایط کمی‌نمودن داده‌ها را خدشه دار نموده و تا حدودی محدودیت‌هایی را در عینیت مصاحبه ایجاد کرده است.

3- ابزاری كه در زمینه سنجش خودكارآمدی بكار رفته است در كشور ما هنجاریابی نگردیده و این وضعیت محدودیت‌هایی را در روایی درونی ایجاد می‌كند.

4- متغیرهای مزاحم متعددی در این تحقیق وجود داشته كه از جمله می‌توان به عامل هوش اشاره كرد اینگونه متغیرها نقش واسطه‌ای را ایفا نموده و به راحتی می‌تواند محدودیت‌هایی را در روایی درونی ایجاد نماید.

5- به علت عدم نرم‌كردن پرسشنامه‌های تحقیق در دو حیطه سبك‌های مدیریت كلاس و رشد دانش و مهارت‌های فراشناخت در داخل كشور، به راحتی نمی‌توان در مورد مقایسة میزان فراشناخت دانش‌آموزان با دیگر مقاطع تحصیلی بحث نمود.

6 ـ با توجه به اینكه تحقیق حاضر در ناحیه 7 آموزش و پرورش مشهد اجرا شده است لذا قابل تعمیم به سایر مناطق آموزش و پرورش نمی‌باشد و فقط در منطقه مذكور قابل اجرا است.

5-4 پیشنهادهای تحقیق

در این تحقیق با سه نوع پیشنهاد سروكار داشته كه به شرح زیر مطرح می‌شوند:

5-4-1 پیشنهاد به سیاستگذاران  و مسئولین 

– پیشنهاد می‌شود تا مسئولین آموزش و پرورش به  شناسایی دقیق‌تر سبك‌های مدیریت كلاس در مدارس پرداخته و به تأثیر آن بر عوامل شناختی،  ویژگی‌های شخصیتی و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بپردازند. از این‌رو، ضروری است تا به شناسایی عوامل مرتبط با فراشناخت پرداخته و نقش تجارب آموزشگاهی و بخصوص تجارب منفی در این سازه را مدنظر قرار داده تا بتوان اطلاعات كاربردی را برای سیستم‌های ارز‌شیابی بدست آورد.

5-4-2 پیشنهاد به مدیران و دبیران

– پیشنهاد می‌شود كه مدیران و معلمان  جهت مقایسه میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان با سطوح پائین‌تر تحصیلی در طی یك تحقیق طولی به بررسی میزان فراشناخت در سطوح مختلف آموزشگاهی بپردازد و از این طریق بتواند عوامل مؤثر بر رشد مهارت‌های فراشناخت را شناسایی نموده تا از روش‌های مؤثرتری در تدریس و در محیط مدرسه پیروی نماید.

5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران بعدی

1- با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان پیشنهاد نمود كه باید تحقیقات فراوانی را در زمینه اثرات سبك‌های مدیریت كلاسی از یكسو و رشد مهارت‌های فراشناخت از سوی دیگر صورت داد تا بتوان شناخت كاملتری را نسبت به پیشرفت تحصیلی و تاثیرگذاری این عوامل بر روی آن بدست آورد.

2- پیشنهاد می‌شود تا در تحقیقات آتی از روش تحلیل مسیر استفاده ‌شود تا بتوان نقش متغیر سبك‌های مدیریت كلاسی و مهارت‌های فراشناخت را در تبیین پیشرفت تحصیلی بدست آورد.

3- در راستای شناخت عوامل موثر بر سبک مدیریت کلاس معلم، پیشنهاد میشود؛ رابطه عواملی چون « سبک مدیریتی و قوانین انضباطی مدرسه »،  « روشهای نظارت وراهنمایی»، « برنامه درسی » و « نظام سنجش وارزشیابی آموزشی » بر سبک مدیریت کلاس معلم بررسی شود.

4- همچنین به منظور هماهنگ کردن کلیه عوامل مدرسه‌ای در جهت ارتقاء فراشناخت دانش‌آموزان، انجام تحیل محتوا برنامه درسی در دوره‌های متفاوت و دروس مختلف برمبنای هدف (برانگیختن مهارتهای فراشناختی) و نیز ارزیابی شیوه‌های سنجش وارزشیابی موجود در این راستا ضروری ومفید می‌باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *