جمع‌بندی:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

دانلود پایان نامه

 

 

 

فصل پنجم

نتایج تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵-۱ جمع‌بندی

در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد فراشناخت دانش‌آموزان پرداخته شده است، از این‌رو، در فصل اول تحقیق سوال‌ اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح گردید:

– آیا سبک‌های مدیریت کلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان فراشناخت دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

همچنین سوالات فرعی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

– آیا سبک‌های مدیریت کلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

– آیا سبک‌های مدیریت کلاس معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟

لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر پنج سوال جانبی نیز مطرح شده است که به ترتیب زیر عنوان می‌گردند:

– بهره‌مندی معلمان از سبک‌های مدیریت کلاس (مدیریت آموزشی، مدیریت افراد و مدیریت رفتار) به چه میزان است؟

– بهره‌مندی دانش‌آموزان از میزان فراشناخت (دانش فراشناخت و مهارت‌های فراشناخت) به چه میزان است؟

– آیا تفاوت معنی‌داری بین سبک‌های «مدیریت کلاس»  با تأکید بر «تحصیلات» وجود دارد؟

– آیا تفاوت معنی‌داری بین سبک‌های «مدیریت کلاس»  با تأکید بر «سابقه خدمت» وجود دارد؟

– آیا تفاوت معنی داری بین سبک‌های « مدیریت کلاس» با تاکید بر « رشته تحصیلی » وجود دارد ؟

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه تحقیق حاضر را تمامی معلمان و دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ مشهد  در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ تشکیل می‌دهند  که از بین آنها تعداد ۶۰ نفر معلم و ۲۹۲ نفر دانش‌آموز به عنوان نمونه آماری مدّنظر قرار گرفتند. در راستای آزمون فرضیه‌های تحقیق تجزیه و تحلیل داده‌ها، به توصیف داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، با استفاده از مدل آماری یکطرفه پرداخته شد و یافته‌ها نشان داد که میزان تأثیر سبک‌های مدیریت معلمان (غیر مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر میزان رشد دانش فراشناختی و میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموز یکسان بوده و تفاوت معنی‌داری بین میزان فراشناخت دانش‌آموزان در سه سبک مدیریت فوق، مشاهده نمی‌شود.

در نهایت با استفاده از مدل آماری t  تک گروهی مشخص گردید که میزان بهره‌مندی از سبک مدیریت آموزشی در معلمان بیشتر از حد متوسط است. در حالی که در دو سبک مدیریت افراد و مدیریت رفتار میانگین تجربی پایین‌تر از نظری است، از این‌رو، میزان بهره‌مندی از سبک مدیریت افراد و مدیریت رفتار در معلمان کمتر از حد متوسط است.


۵-۲ بحث و تفسیر

درگذشته چنین تصور می‌شد که عامل مهم یادگیری به ویژه یادگیری آموزشگاهی هوش ذاتی فرد است که هنگام تولد آن از طریق والدین خود به ارث می‌برد. در نظریه‌های جدید روان‌شناسی هوش؛ باور اکثریت این است که بخش مهمی از رفتار هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد. اهمیت رویکردهای جدید آن است که بر این باور پا می‌فشارند که برخلاف توانایی‌های ذاتی فرد که ارثی و غیرقابل تغییرند، کارکردهای شناختی اکتسابی و تغییرپذیرند. بنابراین اعمال هوشمندانه قابل آموزش و یادگیری هستند (سیف، ۱۳۷۹).

آنچه توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده، این است که آیا عوامل متعددی در رشد فراشناخت و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان مؤثر است یا خیر؟ به عبارتی دیگر، سبک‌های مدیریت کلاس، می‌تواند به رشد فراشناخت دانش‌آموزان یاری رساند؟ درک مطلب و خواندن، اساس فراگیری بسیاری از مفاهیم است که منجر به رشد فراشناخت می‌گردد.

براساس نظر پیاژه، دانش‌آموزان دوره ابتدایی از نظر شناختی در مرحله عملیات عینی هستند. آنها در حل مسأله بر درک خود و تجارب شناخته شده خویش اتکاء دارند. اکثر دانش‌آموزان در مراحل نهایی این وابستگی قرار دارند و برخی ممکن است در شرف انتقال به مرحله تفکر صوری باشند.

یکی از ضرورتهای نظام آموزشی موفقیت‌آمیز، گسترش مهارتهای لازم تحصیلی در دانش‌آموزان و به خصوص  فراشناخت است. در گذشته تفاوت فردی عامل اصلی در تفاوت و سطح تحصیلی بین دانش‌آموزان پنداشته می‌شد. تفاوت در استعدادها و قابلیت‌ها عامل تعیین‌کننده تفاوت بین دانش‌آموزان قلمداد و در نتیجه راهبردهای اندکی برای رفع نقایص و مشکلات یادگیری به آنان ارایه می‌شد، اما در سالهای اخیر به ویژه با مطرح شدن دیدگاه‌های شناختی و خبرپردازی نظرات جدیدی درباره مشکلات و نارسایی‌های یادگیری به آنان ارایه گردیده که تا حدودی مبین اهمیت فراگیری و نحوه کاربرد مهارتها و راهبردهای شناختی در یادگیری مباحث درسی است. در واقع تفاوت دانش‌آموزان نه در قابلیت‌ها و خصایص ذاتی بلکه در نحوه پردازش اطلاعات است. با استفاده از روش‌های مناسب و آموزش، زمینه رفع مشکلات و ارتقای سطح عملکرد یادگیری و تحصیلی دانش‌آموزان فراهم می‌آید.

در این میان، عوامل محیطی از جمله سبک‌های مدیریت کلاس نیز بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان بی‌تأثیر نبوده و می‌تواند کمک شایان توجهی را به رشد فراشناخت دانش‌آموزان نماید. بنابراین، سعی و تلاش و در واقع هدف در اینجا این است که بررسی شود آیا سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان در دو حیطه رشد دانش و رشد مهارتها  مؤثر است یا خیر؟  از این‌رو، در این تحقیق با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس یکطرفه، به بررسی وضعیت سبک‌های مدیریت کلاس (با سه سبک مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غیر مداخله‌گر) بر رشد دانش و مهارت‌های فراشناختی پرداخته شده است و در نهایت، یافته‌های تحقیق نشان داد که رشد دانش و مهارت‌های فراشناختی در هر سه سبک مدیریت کلاس (مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غیر مداخله‌گر) یکسان بوده و تفاوت معنی‌داری بین آنها مشاهده نمی‌شود.

در مقایسه یافته‌های تحقیق حاضر با یافته‌های تحقیقات انجام گرفته در داخل  کشور می‌توان مطرح نمود که تحقیق حاضر با تحقیقات فرخ‌نژاد (۱۳۸۰)،‌ غلامی (۱۳۷۷)، صفری (۱۳۷۵) و تحقیقات صورت  گرفته در خارج از کشور همچون جودی شایابا (۲۰۰۴)، مک‌ دونالد (۲۰۰۵)، درکارلو (۱۹۹۶) و کارل ونینگ (۲۰۰۴)، ناهماهنگ است؛ زیرا در تحقیقات حاضر، مطرح شده است که مدیریت اثربخش در کلاس می‌تواند منجر به تغییر دانش‌آموزان (فرخ نژاد، ۱۳۸۰)، سبک‌های مدیریت کلاس منجر به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (غلامی، ۱۳۷۷)، سبک‌های رهبری در مدیریت کلاس منجر به اثربخشی (صفری، ۱۳۷۵)، آموزش‌های قبل از خدمت معلمان منجر به رشد استراتژی‌های آگاهی فراشناختی بین دانش‌آموزان (جودی شایابا، ۲۰۰۴)، افزایش مهارت‌های شناختی منجر به یادگیری‌های مشارکتی (مک دونالد، ۲۰۰۵)، استفاده از سبک‌های مدیریت مداخله‌گر از سوی  معلمان منجر به  مدیریت کلاس (درکارلو، ۱۹۹۶) و سبک‌های مدیریت کلاس منجر به تغییر ویژگی‌های دانش‌آموزان (کال وینینگ، ۲۰۰۴) می‌گردد؛ در حالی که در تحقیق حاضر مشخص گردید که انواع سبک‌های  مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناخت یکسان است.

۵-۳ محدودیت‌های تحقیق

در این تحقیق با شش نوع محدودیت اساسی سروکار داشته که  به شرح زیر مطرح می‌شوند:

۱- مهمترین محدودیت تحقیق، در رابطه بین دو متغیر فراشناخت و مدیریت کلاس است که چون نمی‌شود با یقین تقدم وتاخر بین آنها را مشخص کرد؛ نمی‌توان بر رابطه علیت تاکید داشت. اگر این امکان وجود داشت که رابطه خطی وعلی تعیین کرد شناخت تاثیرعوامل کلاسی بر رشد فراشناخت کاری دقیق و با اطمینان بود

۲- ابزاری که در جهت سنجش ساختار کلاسی بکار گرفته شده به روش مصاحبه اشاره دارد که این وضیت شرایط کمی‌نمودن داده‌ها را خدشه دار نموده و تا حدودی محدودیت‌هایی را در عینیت مصاحبه ایجاد کرده است.

۳- ابزاری که در زمینه سنجش خودکارآمدی بکار رفته است در کشور ما هنجاریابی نگردیده و این وضعیت محدودیت‌هایی را در روایی درونی ایجاد می‌کند.

۴- متغیرهای مزاحم متعددی در این تحقیق وجود داشته که از جمله می‌توان به عامل هوش اشاره کرد اینگونه متغیرها نقش واسطه‌ای را ایفا نموده و به راحتی می‌تواند محدودیت‌هایی را در روایی درونی ایجاد نماید.

۵- به علت عدم نرم‌کردن پرسشنامه‌های تحقیق در دو حیطه سبک‌های مدیریت کلاس و رشد دانش و مهارت‌های فراشناخت در داخل کشور، به راحتی نمی‌توان در مورد مقایسه میزان فراشناخت دانش‌آموزان با دیگر مقاطع تحصیلی بحث نمود.

۶ ـ با توجه به اینکه تحقیق حاضر در ناحیه ۷ آموزش و پرورش مشهد اجرا شده است لذا قابل تعمیم به سایر مناطق آموزش و پرورش نمی‌باشد و فقط در منطقه مذکور قابل اجرا است.

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق

در این تحقیق با سه نوع پیشنهاد سروکار داشته که به شرح زیر مطرح می‌شوند:

۵-۴-۱ پیشنهاد به سیاستگذاران  و مسئولین 

– پیشنهاد می‌شود تا مسئولین آموزش و پرورش به  شناسایی دقیق‌تر سبک‌های مدیریت کلاس در مدارس پرداخته و به تأثیر آن بر عوامل شناختی،  ویژگی‌های شخصیتی و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بپردازند. از این‌رو، ضروری است تا به شناسایی عوامل مرتبط با فراشناخت پرداخته و نقش تجارب آموزشگاهی و بخصوص تجارب منفی در این سازه را مدنظر قرار داده تا بتوان اطلاعات کاربردی را برای سیستم‌های ارز‌شیابی بدست آورد.

۵-۴-۲ پیشنهاد به مدیران و دبیران

– پیشنهاد می‌شود که مدیران و معلمان  جهت مقایسه میزان رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان با سطوح پائین‌تر تحصیلی در طی یک تحقیق طولی به بررسی میزان فراشناخت در سطوح مختلف آموزشگاهی بپردازد و از این طریق بتواند عوامل مؤثر بر رشد مهارت‌های فراشناخت را شناسایی نموده تا از روش‌های مؤثرتری در تدریس و در محیط مدرسه پیروی نماید.

۵-۴-۳ پیشنهاد به پژوهشگران بعدی

۱- با توجه به یافته‌های این تحقیق می‌توان پیشنهاد نمود که باید تحقیقات فراوانی را در زمینه اثرات سبک‌های مدیریت کلاسی از یکسو و رشد مهارت‌های فراشناخت از سوی دیگر صورت داد تا بتوان شناخت کاملتری را نسبت به پیشرفت تحصیلی و تاثیرگذاری این عوامل بر روی آن بدست آورد.

۲- پیشنهاد می‌شود تا در تحقیقات آتی از روش تحلیل مسیر استفاده ‌شود تا بتوان نقش متغیر سبک‌های مدیریت کلاسی و مهارت‌های فراشناخت را در تبیین پیشرفت تحصیلی بدست آورد.

۳- در راستای شناخت عوامل موثر بر سبک مدیریت کلاس معلم، پیشنهاد میشود؛ رابطه عواملی چون « سبک مدیریتی و قوانین انضباطی مدرسه »،  « روشهای نظارت وراهنمایی»، « برنامه درسی » و « نظام سنجش وارزشیابی آموزشی » بر سبک مدیریت کلاس معلم بررسی شود.

۴- همچنین به منظور هماهنگ کردن کلیه عوامل مدرسه‌ای در جهت ارتقاء فراشناخت دانش‌آموزان، انجام تحیل محتوا برنامه درسی در دوره‌های متفاوت و دروس مختلف برمبنای هدف (برانگیختن مهارتهای فراشناختی) و نیز ارزیابی شیوه‌های سنجش وارزشیابی موجود در این راستا ضروری ومفید می‌باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *