جدول بررسی تولید فرش دستباف در استان خراسان:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


دانلود پایان نامه

 

شاخص آماری

جدول(۲-۵-۴): بررسی مشخصه های آمار توصیفی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان

میانگین

میانه

مد انحراف استاندارد واریانس دامنه

آموزش بافندگان

۴ ۴ ۴ ۹/۰ ۷/۰ ۴

ایجاد کارگاههای مجتمع تولید فرش

۳ ۴ ۴ ۹/۰ ۸/۰ ۴

وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش

۳ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴

هماهنگی بین بخش تولید و صادرات

۴ ۴ ۴ ۸/۰ ۷/۰ ۳

استفاده از رنگزاهای طبیعی

۴ ۴ ۴ ۸/۰ ۶/۰ ۳

استفاده از مواد اولیه مرغوب

۴ ۴ ۴ ۹/۰ ۸/۰ ۴

تسهیلات و اعتبارات دولتی

۳ ۳ ۳ ۱ ۹/۰ ۴

ایجاد بازار بورس فرش

۳ ۳ ۴ ۱ ۹/۰ ۴

شیوه بافت خاص استان (گره،چله کشی،پودگذاری،…)

۴ ۴ ۴ ۷/۰ ۶/۰ ۳

قابلیت دسترسی و فراوانی رنگزاهای طبیعی

۴ ۴ ۴ ۷/۰ ۵/۰ ۳

شیوه های مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه

۴ ۴ ۴ ۷/۰ ۶/۰ ۳

نوع مواد اولیه قابل دسترس دراستان

۴ ۴ ۴ ۷/۰ ۵/۰ ۳

طرح و نقشه های بومی استان

۴ ۴ ۴ ۷/۰ ۵/۰ ۳

  • « تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۱-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۱/۲ ۱/۲ ۱/۲ ۳ بسیار ضعیف
۸/۹ ۷/۷ ۷/۷ ۱۱ ضعیف
۶/۴۷ ۸/۳۷ ۸/۳۷ ۵۴ متوسط
۸/۸۸ ۳/۴۱ ۳/۴۱ ۵۹ زیاد
۱۰۰ ۲/۱۱ ۲/۱۱ ۱۶ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۳ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر آموزش بافندگان » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶/۲۵- ۶/۲۸ ۳

بسیار ضعیف

۶/۱۷- ۶/۲۸ ۱۱ ضعیف
۴/۲۵ ۶/۲۸ ۵۴ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۴/۳۰ ۶/۲۸ ۵۹ زیاد
۹۹% ۴ ۱۷/۹۴ ۶/۱۲- ۶/۲۸ ۱۶ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۷/۹۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۲-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۲/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۶ بسیار ضعیف
۷/۱۴ ۵/۱۰ ۵/۱۰ ۱۵ ضعیف
۳/۴۸ ۶/۳۳ ۶/۳۳ ۴۸ متوسط
۹۳ ۸/۴۴ ۸/۴۴ ۶۴ زیاد
۱۰۰ ۷ ۷ ۱۰ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۳ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۲-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۲-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶/۲۲- ۶/۲۸ ۶

بسیار ضعیف

۶/۱۳- ۶/۲۸ ۱۵ ضعیف
۴/۱۹ ۶/۲۸ ۴۸ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۴/۳۵ ۶/۲۸ ۶۴ زیاد
۹۹% ۴ ۳۹/۹۳ ۶/۱۸- ۶/۲۸ ۱۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۹/۹۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۳-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۸/۹ ۸/۹ ۸/۹ ۱۴ بسیار ضعیف
۸/۱۶ ۷ ۷ ۱۰ ضعیف
۸/۴۴ ۲۸ ۲۸ ۴۰ متوسط
۹/۹۷ ۱/۵۳ ۱/۵۳ ۷۶ زیاد
۱۰۰ ۱/۲ ۱/۲ ۳ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۳ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۳-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۳-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶/۱۴- ۶/۲۸ ۱۴

بسیار ضعیف

۶/۱۸- ۶/۲۸ ۱۰ ضعیف
۴/۱۱ ۶/۲۸ ۴۰ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۴/۴۷ ۶/۲۸ ۷۶ زیاد
۹۹% ۴ ۵۷/۱۲۵ ۶/۲۵- ۶/۲۸ ۳ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۵۷/۱۲۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۴-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۸/۲ ۸/۲ ۸/۲ ۴ ضعیف
۲/۲۵ ۴/۲۲ ۴/۲۲ ۳۲ متوسط
۹/۶۲ ۸/۳۷ ۸/۳۷ ۵۴ زیاد
۱۰۰ ۱/۳۷ ۱/۳۷ ۵۳ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۳ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۴-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۴-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۸/۳۱- ۸/۳۵ ۴ ضعیف
۸/۳- ۸/۳۵ ۳۲ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۳/۱۸ ۸/۳۵ ۵۴ زیاد
۹۹% ۳ ۲۳/۴۶ ۳/۱۷ ۸/۳۵ ۵۳ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۴۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۵-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۸/۲ ۸/۲ ۸/۲ ۴ ضعیف
۹/۳۲ ۱/۳۰ ۱/۳۰ ۴۳ متوسط
۳/۷۸ ۵/۴۵ ۵/۴۵ ۶۵ زیاد
۱۰۰ ۷/۲۱ ۷/۲۱ ۳۱ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۴۳ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۵-۲-۵-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۵-۳-۵-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۸/۳۱- ۸/۳۵ ۴ ضعیف
۳/۷ ۸/۳۵ ۴۳ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۳/۲۹ ۸/۳۵ ۶۵ زیاد
۹۹% ۳ ۲۳/۵۴ ۸/۴- ۸/۳۵ ۳۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۵۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان
شاخص

– جدول (۶-۲-۵-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۷/۰ ۷/۰ ۷/۰ ۱ بسیار ضعیف
۴/۸ ۷/۷ ۷/۷ ۱۱ ضعیف
۴/۳۶ ۲۸ ۲۸ ۴۰ متوسط
۷/۷۹ ۴/۴۳ ۴/۴۳ ۶۲ زیاد
۱۰۰ ۳/۲۰ ۳/۲۰ ۲۹ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *