توضیح و تحلیل داده‌ها:دانلود پایان نامه روانشناسی,مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی


دانلود پایان نامه

 

 

 

فصل چهارم

 

توضیح و تحلیل داده‌ها

 

 

1-4 مقدمه

در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده به كمك روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.

در بخش توصیف داده‌ها:

در این بخش مشخصات دموگرافیک با استفاده از جداول دو بعدی (1-4) الی (6-4) نشان داده شده است.

2-4: توصیف داده ها

جدول 1-4 : توزیع فراوانی افراد برحسب سن کودک و به تفکیک دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

              گروه

 

سن کودک

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
11-9 8 20 1 5/2 9 25/11
14-12 26 65 39 5/97 65 25/81
17-15 6 15 0 0 6 5/7
جمع 40 100 40 100 80 100

همانگونه كه جدول 1-4 نشان می‌دهد 65 درصدمادران كودكان عقب مانده ذهنی و5/97 درصد مادران كودكان عادی دارای فرزند رده سنی 14-12 سال بودند. در مجموع 25/81 درصد مادران دارای فرزند

14-12 ساله بودند.

جدول 2-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن آنها و به تفکیک دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

     گروه

 

سن مادر

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
30-19 7 5/17 6 15 13 25/16
40-31 21 5/52 25 5/62 46 5/57
50-41 6 15 5 5/12 11 75/13
60-51 6 15 4 10 10 5/12
جمع 40 100 40 100 80 100

جدول 2-4 نشان می‌دهد كه 5/52 درصد‌ مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 5/62 درصد مادران كودكان عادی در رده سنی 40-31 سالگی بودند و در مجموع 5/57 درصد مادران در رده سنی40-31 سالگی بودند.

جدول 3-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب طول مدت ازدواج در دو گروه مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

گروه

 

طول مدت ازدواج

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
20-9 21 5/52 27 5/67 48 60
30-21 14 35 10 5/2 24 30
40-31 5 5/12 3 5/7 8 10
جمع 40 100 40 100 80 100

 

جدول 3-4 گویای آن است كه 5/52 درصد از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 5/67 درصد مادران كودكان عادی 20-9 سال بود كه ازدواج كرده بودندو در مجموع 60 درصد از مادران 20-9 سال از ازدواج آنها سپری شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادران در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه

 

 

سطح تحصیلات مادر

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
بیسواد 8 20 1 5/2 9 25/11
ابتدایی 23 5/57 20 50 43 75/53
سیكل 2 10 12 30 16 20
دیپلم و بالاتر 5 5/12 7 5/17 12 15
جمع 40 100 40 100 8040 100

 

جدول 4-4 : نشان می‌دهد که 5/57 درصد مادران کودکان عقب مانده ذهنی و 50درصد مادران کودکان عادی دارای تحصیلات ابتدائی بودند، در مجموع 75/53 درصد از مادران دارای تحصیلات ابتدائی بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب تعداد فرزندان به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه

 

 

تعداد فرزندان

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
1 4 10 3 5/7 7 75/8
2 12 30 20 50 32 40
3 و بیشتر 24 60 17 5/42 41 25/51
جمع 40 100 40 100 80 100

جدول 5-4 نشان می‌دهد که 60 درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی 3 و بیشتر از 3 فرزند داشتنند در حالیکه 50 درصد مادران کودکان عادی 2 فرزند داشتند.

جدول 6-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رتبه تولد فرزند به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

                  گروه

 

رتبه تولد فرزند‌ مورد

مطالعه

مادران كودكان عقب مانده ذهنی مادران كودكان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
اول 14 35 23 5/57 37 25/46
دوم 4 10 4 10 8 10
سوم و بالاتر 22 55 13 5/32 35 75/43
جمع 40 100 40 100 80 100

جدول 6-4 گویای آن است که 55 درصد از مادران، کودک عقب مانده شان فرزند سوم یا بالاتر بود در حالیکه 5/57 درصد از مادران کودکان عادی، کودکشان فرزند اول بود.

3-4 : تجزیه و تحلیل داده‌ها

دراین بخش نخست توزیع نمرات سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی ومادران كودكان عادی شهرستان كاشان در ابعاد وظایف روزمره، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی، وضعیت اقتصادی در جدول 7-4 نمایش داده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 7-4 : توزیع نمرات سازگاری اجتماعی به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

متغیر مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی
تعداد آمار کلموگروف اسمیروتف p-value معنی داری تعداد آمار کلموگروف اسمیروتف p-value معنی داری
وظایف روزمره 40 916/0 37/0 * 40 19/1 11/0 *
فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه 40 551/0 92/0 * 40 960/0 31/0 *
روابط خویشاوندی 40 705/0 70/0 * 40 37/1 04/0  
روابط زناشوئی 40 793/0 55/0 * 38 790/0 56/0 *
روابط والدینی 40 63/1 009/0 * 40 44/1 03/0  
روابط خانوادگی 40 20/1 1/0 * 40 70/1 006/0  
وضعیت اقتصادی 40 274/1 07/0 * 40 11/2 001/  
سازگاری کلی 40 689/0 72/0 * 40 997/0 27/0  

* به معنی معنی دار بودن است.

 

 

 

 

جهت پاسخ به فرضیه‌های پژوهش به ترتیب جداول (8-4)الی (23-4)تنظیم شده است.

جدول 8-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 02/90 58/19 001/0
مادران كودكان عادی 40 87/68 84/11

 

با توجه به تست نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره سازگاری اجتماعی نرمال است (689p=% ). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون  tاستفاده شده است. نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (02/90) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی(87/68) وجود دارد (001/0=P).

همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

در مورد سازگاری اجتماعی دامنه نمرات از 42 تا 210 می‌باشد. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (6/109) به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره را گرفته بودند‌، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره را داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

 

 

 

 

 

جدول 9-4 : فراوانی ناسازگاری در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                         ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده  ذهنی 40 8 20
مادران كودكان عادی 40 0 0

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 8 نفر (20 در صد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری اجتماعی پائین‌تری برخوردار بودند.

جدول 10-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در رابطه با انجام وظایف روزمره

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 42/11 76/3 001/0
مادران كودكان عادی 40 80/8 03/3

 

با توجه به تست نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره فعالیتهای روزمره نرمال است (916p=% ). بنابر‌این جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شده است.

نتیجه آزمونt  نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (42/11) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (80/8) وجود دارد (001/0=P).

همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

با توجه به اینكه دامنه نمرات فعالیت روزمره از 6 تا 30 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (83/11)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره را كسب كردند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول 11-4 : فراوانی مادران ناسازگاری در رابطه با انجام وظایف روزمره در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 16 40
مادران كودكان عادی 40 7 5/17

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 16 نفر (40 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 8 نفر (5/17 درصد) از مادران كودكان عادی در انجام وظایف روزمره از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول (12-4): ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در بعد فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 57/26 22/6 004/0
مادران كودكان عادی 40 67/22 66/5

 

با توجه به تست  نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه نرمال است(551/0=p). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمونt  نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (57/26) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (67/22) وجود دارد (004/0=p). همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود، میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

در مورد فعالیت اجتماعی و فوق برنامه دامنه نمرات از 11 تا 55 می‌باشد. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (33/28)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره را كسب كرده بودند، سازگار تلقی شدند.جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول 13-4 : فراوانی مادران ناسازگار در انجام فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

گروه تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده  ذهنی 40 12 30
مادران كودكان عادی 40 4 10

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 12 نفر (30 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 4 نفر (10 درصد) از مادران كودكان عادی در بعد فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول 14-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در بعد روابط با خویشاوندان

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 67/14 55/3 001/0
مادران كودكان عادی 40 42/10 03/3

با توجه به تست نرمالیتی كلمونگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط با خویشاوندان نرمال است (705/0=P). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره (مادران كودكان عقب مانده ذهنی (67/14) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (42/10) وجود دارد (001/0>p).

همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

در مورد سازگاری در روابط با خویشاوندان دامنه نمرات از 8 تا 40 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (45/13)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره را كسب كردند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول 15-4 : فراوانی مادران ناسازگار در روابط با خویشاوندان در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                     ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده  ذهنی 40 27 5/67
مادران كودكان عادی 40 4 10

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 27 نفر (5/67 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 4 نفر (10 درصد) از مادران كودكان عادی در روابط با خویشاوندان از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

 

 

 

جدول 16-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در بعد روابط زناشویی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 65/21 14/6 001/0
مادران كودكان عادی 38* 33/16 35/3

 

با توجه به تست نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط زناشویی نرمال است (793/0=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (65/21) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (33/16) وجود دارد (001/0P<).

همانگونه كه در جدول فوق ملاحظه می‌‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

در مورد روابط زناشویی دامنه نمرات از 9 تا 45 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (68/19)، به عنوان نمره برش در نظرگرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره را كسب كرده بودند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

 

 

 

 

جدول 17-4 : فراوانی مادران ناسازگار در روابط زناشویی در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                             ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 22 55
مادران كودكان عادی 38 7 5/17

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 22 نفر (55 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 7 نفر (5/17 درصد) مادران كودكان عادی در روابط زناشویی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول 18-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در نقش والدینی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 27/8 21/3 006/0
مادران كودكان عادی 40 75/6 23/1

 

با توجه به تست  نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره نقش والدینی نرمال است (63/1=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد كه تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (27/8) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (75/6) وجود ندارد (006/0=p).

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

با توجه به اینكه دامنه نمرات نقش والدینی از 4 تا 20 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (98/7)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول 19-4 : فراوانی مادران ناسازگار در نقش والدین در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                            ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 22 55
مادران كودكان عادی 40 11 5/27

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 22 نفر(55 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 11 نفر(5/27 در صد) از مادران كودكان عادی در نقش والدینی از ناسازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول 20-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در روابط خانوادگی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 82/4 04/2 001/0
مادران كودكان عادی 40 45/3 53/1

با توجه به تست نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط خانوادگی نرمال است (208/1=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (82/4) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (45/3) وجود دارد (001/0P=).

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

در مورد روابط خانوادگی دامنه نمرات از 3 تا 15 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (98/4)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول 21-4 : فراوانی مادران ناسازگار در روابط خانواده در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                 ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 20 50
مادران كودكان عادی 40 7 5/17

 

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 20 نفر(50 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 7 نفر(5/17 در صد) از مادران كودكان عادی در بعد خانواده از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

 

 

جدول 22-4 : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران كودكان عادی در بعد وضعیت اقتصادی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران كودكان عقب مانده ذهنی 40 55/2 98/0 01/0
مادران كودكان عادی 40 57/2 65/0

با توجه به تست نرمالیتی كلموگروف اسمیرونف توزیع نمره وضعیت اقتصادی نرمال است (271/1=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران كودكان عقب مانده ذهنی (55/2) و نمره سازگاری مادران كودكان عادی (57/2) وجود دارد (01/0P=).

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران كودكان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران كودكان عادی بود به این معنی كه مادران كودكان عقب مانده ذهنی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

در مورد وضعیت اقتصادی دامنه نمرات از 1 تا 5 است. برای تحلیل بیشتر یك انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران كودكان عادی (72/2)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی كه بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی كه پایین‌تر از این نمره را كسب كرده بودند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول 23-4 : فراوانی مادران ناسازگار از نظر وضعیت اقتصادی در مادران كودكان عقب مانده ذهنی و مادران كودكان عادی

 

                  ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران كودكان عقب مانده  ذهنی 40 21 5/52
مادران كودكان عادی 40 8 20

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می‌شود 21 نفر(5/52 درصد) از مادران كودكان عقب مانده ذهنی و 8 نفر(20 درصد) از مادران كودكان عادی از نظر وضعیت اقتصادی سازگاری کمتری داشتند.

نمرات سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی با نمرات سازگاری ارزیابی كلی آنها بررسی شد. جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد كه از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی مادران كودكان عقب مانده ذهنی و ارزیابی كلی آنها وجود نداشت (007/0P=).

جهت پاسخ به سوالهای پژوهش جداول 24-4، 25-4 و 26-4 تنظیم شده است.

جدول 24-4 : همبستگی بین سازگاری اجتماعی و متغیرهای سن کودک، سن مادر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان در گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

           متغیر

سازگاری اجتماعی

سن کودک سن مادر طول مدت ازدواج تعداد فرزندان
همبستگی 104/0 08/0 25/0 09/0-
سطح معناداری 523/0 623/0 114/0 562/0

 

ضریب همبستگی سن کودک و سازگاری اجتماعی مادران 104/0 در سطح معنی‌داری (523/0=P) محاسبه شد. این بدین معنی است که سن کودک با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی رابطه معنی‌داری ندارد.

همینطور ضریب همبستگی 08/0 بین سن مادر و سازگاری اجتماعی، او نشان داد كه سن مادر رابطه‌ای با سازگاری اجتماعی او ندارد (623/0=P).

همینطور ضریب همبستگی 25/0 بین طول مدت ازدواج و سازگاری اجتماعی، نشان داد كه بین طول مدت ازدواج و سازگاری مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (114/0=P). این بدین معنی که طول مدت ازدواج با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی همبستگی ندارد.

با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، مقدار 09/0- نشان داده شد كه بین تعداد فرزندان و سازگاری اجتماعی مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (562/0=P).

این بدین معنی که تعداد فرزندان با سازگاری اجتماعی همبستگی ندارد. بعبارت دیگر سازگاری یا سازگاری پایین مادران کودکان عقب مانده ذهنی به تعداد فرزندان آنها بستگی ندارد.

جدول 25-4 : آنالیز واریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر چهار حالتی سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-value
بیسواد 8 62/70 48/12 749/0
ابتدایی 22 18/68 16/11
سیکل 5 20/65 94/2
دیپلم وبالاتر 5 80/72 67/19
جمع 40 87/68 84/11

 

همانطور كه در جدول 25-4 ملاحظه می‌شود رابطه‌ای بین سطح تحصیلات مادران و سازگاری آنها دیده نشد.

 

 

 

 

 

 

جدول 26-4 : آنالیزواریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر سه حالتی رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-Value
اول 13 30/72 45/12 306/0
دوم 3 73 73/18
سوم و بالاتر 24 50/66 57/10
جمع 40 87/68 84/11

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد كه بین سازگاری اجتماعی مادران و رتبه تولد فرزند رابطه‌ای وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* به دلیل اینکه دو نفر ازنمونه‌ها همسرانشان فوت شده بودند، سئوالات این قسمت پرسیده نشد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *