توضیح و تحلیل داده‌ها:دانلود پایان نامه روانشناسی,مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

دانلود پایان نامه

 

 

 

فصل چهارم

 

توضیح و تحلیل داده‌ها

 

 

۱-۴ مقدمه

در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده به کمک روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است.

در بخش توصیف داده‌ها:

در این بخش مشخصات دموگرافیک با استفاده از جداول دو بعدی (۱-۴) الی (۶-۴) نشان داده شده است.

۲-۴: توصیف داده ها

جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی افراد برحسب سن کودک و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

              گروه

 

سن کودک

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱۱-۹ ۸ ۲۰ ۱ ۵/۲ ۹ ۲۵/۱۱
۱۴-۱۲ ۲۶ ۶۵ ۳۹ ۵/۹۷ ۶۵ ۲۵/۸۱
۱۷-۱۵ ۶ ۱۵ ۰ ۰ ۶ ۵/۷
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰

همانگونه که جدول ۱-۴ نشان می‌دهد ۶۵ درصدمادران کودکان عقب مانده ذهنی و۵/۹۷ درصد مادران کودکان عادی دارای فرزند رده سنی ۱۴-۱۲ سال بودند. در مجموع ۲۵/۸۱ درصد مادران دارای فرزند

۱۴-۱۲ ساله بودند.

جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب سن آنها و به تفکیک دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

     گروه

 

سن مادر

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۳۰-۱۹ ۷ ۵/۱۷ ۶ ۱۵ ۱۳ ۲۵/۱۶
۴۰-۳۱ ۲۱ ۵/۵۲ ۲۵ ۵/۶۲ ۴۶ ۵/۵۷
۵۰-۴۱ ۶ ۱۵ ۵ ۵/۱۲ ۱۱ ۷۵/۱۳
۶۰-۵۱ ۶ ۱۵ ۴ ۱۰ ۱۰ ۵/۱۲
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰

جدول ۲-۴ نشان می‌دهد که ۵/۵۲ درصد‌ مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۵/۶۲ درصد مادران کودکان عادی در رده سنی ۴۰-۳۱ سالگی بودند و در مجموع ۵/۵۷ درصد مادران در رده سنی۴۰-۳۱ سالگی بودند.

جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب طول مدت ازدواج در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه

 

طول مدت ازدواج

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۲۰-۹ ۲۱ ۵/۵۲ ۲۷ ۵/۶۷ ۴۸ ۶۰
۳۰-۲۱ ۱۴ ۳۵ ۱۰ ۵/۲ ۲۴ ۳۰
۴۰-۳۱ ۵ ۵/۱۲ ۳ ۵/۷ ۸ ۱۰
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰

 

جدول ۳-۴ گویای آن است که ۵/۵۲ درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۵/۶۷ درصد مادران کودکان عادی ۲۰-۹ سال بود که ازدواج کرده بودندو در مجموع ۶۰ درصد از مادران ۲۰-۹ سال از ازدواج آنها سپری شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات مادران در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه

 

 

سطح تحصیلات مادر

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
بیسواد ۸ ۲۰ ۱ ۵/۲ ۹ ۲۵/۱۱
ابتدایی ۲۳ ۵/۵۷ ۲۰ ۵۰ ۴۳ ۷۵/۵۳
سیکل ۲ ۱۰ ۱۲ ۳۰ ۱۶ ۲۰
دیپلم و بالاتر ۵ ۵/۱۲ ۷ ۵/۱۷ ۱۲ ۱۵
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰۴۰ ۱۰۰

 

جدول ۴-۴ : نشان می‌دهد که ۵/۵۷ درصد مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۵۰درصد مادران کودکان عادی دارای تحصیلات ابتدائی بودند، در مجموع ۷۵/۵۳ درصد از مادران دارای تحصیلات ابتدائی بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۵-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب تعداد فرزندان به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه

 

 

تعداد فرزندان

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱ ۴ ۱۰ ۳ ۵/۷ ۷ ۷۵/۸
۲ ۱۲ ۳۰ ۲۰ ۵۰ ۳۲ ۴۰
۳ و بیشتر ۲۴ ۶۰ ۱۷ ۵/۴۲ ۴۱ ۲۵/۵۱
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰

جدول ۵-۴ نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۳ و بیشتر از ۳ فرزند داشتنند در حالیکه ۵۰ درصد مادران کودکان عادی ۲ فرزند داشتند.

جدول ۶-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه برحسب رتبه تولد فرزند به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

                  گروه

 

رتبه تولد فرزند‌ مورد

مطالعه

مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
اول ۱۴ ۳۵ ۲۳ ۵/۵۷ ۳۷ ۲۵/۴۶
دوم ۴ ۱۰ ۴ ۱۰ ۸ ۱۰
سوم و بالاتر ۲۲ ۵۵ ۱۳ ۵/۳۲ ۳۵ ۷۵/۴۳
جمع ۴۰ ۱۰۰ ۴۰ ۱۰۰ ۸۰ ۱۰۰

جدول ۶-۴ گویای آن است که ۵۵ درصد از مادران، کودک عقب مانده شان فرزند سوم یا بالاتر بود در حالیکه ۵/۵۷ درصد از مادران کودکان عادی، کودکشان فرزند اول بود.

۳-۴ : تجزیه و تحلیل داده‌ها

دراین بخش نخست توزیع نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ومادران کودکان عادی شهرستان کاشان در ابعاد وظایف روزمره، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی، وضعیت اقتصادی در جدول ۷-۴ نمایش داده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۷-۴ : توزیع نمرات سازگاری اجتماعی به تفکیک در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

متغیر مادران کودکان عقب مانده ذهنی مادران کودکان عادی
تعداد آمار کلموگروف اسمیروتف p-value معنی داری تعداد آمار کلموگروف اسمیروتف p-value معنی داری
وظایف روزمره ۴۰ ۹۱۶/۰ ۳۷/۰ * ۴۰ ۱۹/۱ ۱۱/۰ *
فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه ۴۰ ۵۵۱/۰ ۹۲/۰ * ۴۰ ۹۶۰/۰ ۳۱/۰ *
روابط خویشاوندی ۴۰ ۷۰۵/۰ ۷۰/۰ * ۴۰ ۳۷/۱ ۰۴/۰  
روابط زناشوئی ۴۰ ۷۹۳/۰ ۵۵/۰ * ۳۸ ۷۹۰/۰ ۵۶/۰ *
روابط والدینی ۴۰ ۶۳/۱ ۰۰۹/۰ * ۴۰ ۴۴/۱ ۰۳/۰  
روابط خانوادگی ۴۰ ۲۰/۱ ۱/۰ * ۴۰ ۷۰/۱ ۰۰۶/۰  
وضعیت اقتصادی ۴۰ ۲۷۴/۱ ۰۷/۰ * ۴۰ ۱۱/۲ ۰۰۱/  
سازگاری کلی ۴۰ ۶۸۹/۰ ۷۲/۰ * ۴۰ ۹۹۷/۰ ۲۷/۰  

* به معنی معنی دار بودن است.

 

 

 

 

جهت پاسخ به فرضیه‌های پژوهش به ترتیب جداول (۸-۴)الی (۲۳-۴)تنظیم شده است.

جدول ۸-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۰۲/۹۰ ۵۸/۱۹ ۰۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۸۷/۶۸ ۸۴/۱۱

 

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره سازگاری اجتماعی نرمال است (۶۸۹p=% ). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون  tاستفاده شده است. نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۰۲/۹۰) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی(۸۷/۶۸) وجود دارد (۰۰۱/۰=P).

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

در مورد سازگاری اجتماعی دامنه نمرات از ۴۲ تا ۲۱۰ می‌باشد. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۶/۱۰۹) به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره را گرفته بودند‌، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره را داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

 

 

 

 

 

جدول ۹-۴ : فراوانی ناسازگاری در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                         ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده  ذهنی ۴۰ ۸ ۲۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۰ ۰

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۸ نفر (۲۰ در صد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری اجتماعی پائین‌تری برخوردار بودند.

جدول ۱۰-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در رابطه با انجام وظایف روزمره

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۴۲/۱۱ ۷۶/۳ ۰۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۸۰/۸ ۰۳/۳

 

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره فعالیتهای روزمره نرمال است (۹۱۶p=% ). بنابر‌این جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شده است.

نتیجه آزمونt  نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۴۲/۱۱) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۸۰/۸) وجود دارد (۰۰۱/۰=P).

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

با توجه به اینکه دامنه نمرات فعالیت روزمره از ۶ تا ۳۰ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۸۳/۱۱)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره را کسب کردند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول ۱۱-۴ : فراوانی مادران ناسازگاری در رابطه با انجام وظایف روزمره در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۱۶ ۴۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۷ ۵/۱۷

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۱۶ نفر (۴۰ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۸ نفر (۵/۱۷ درصد) از مادران کودکان عادی در انجام وظایف روزمره از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول (۱۲-۴): ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۵۷/۲۶ ۲۲/۶ ۰۰۴/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۶۷/۲۲ ۶۶/۵

 

با توجه به تست  نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه نرمال است(۵۵۱/۰=p). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمونt  نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۵۷/۲۶) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۶۷/۲۲) وجود دارد (۰۰۴/۰=p). همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

در مورد فعالیت اجتماعی و فوق برنامه دامنه نمرات از ۱۱ تا ۵۵ می‌باشد. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۳۳/۲۸)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره را کسب کرده بودند، سازگار تلقی شدند.جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول ۱۳-۴ : فراوانی مادران ناسازگار در انجام فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

گروه تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده  ذهنی ۴۰ ۱۲ ۳۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۴ ۱۰

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۱۲ نفر (۳۰ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۴ نفر (۱۰ درصد) از مادران کودکان عادی در بعد فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول ۱۴-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد روابط با خویشاوندان

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۶۷/۱۴ ۵۵/۳ ۰۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۴۲/۱۰ ۰۳/۳

با توجه به تست نرمالیتی کلمونگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط با خویشاوندان نرمال است (۷۰۵/۰=P). بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره (مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۶۷/۱۴) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۴۲/۱۰) وجود دارد (۰۰۱/۰>p).

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

در مورد سازگاری در روابط با خویشاوندان دامنه نمرات از ۸ تا ۴۰ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۴۵/۱۳)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره را کسب کردند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول ۱۵-۴ : فراوانی مادران ناسازگار در روابط با خویشاوندان در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                     ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده  ذهنی ۴۰ ۲۷ ۵/۶۷
مادران کودکان عادی ۴۰ ۴ ۱۰

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۲۷ نفر (۵/۶۷ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۴ نفر (۱۰ درصد) از مادران کودکان عادی در روابط با خویشاوندان از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

 

 

 

جدول ۱۶-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد روابط زناشویی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۶۵/۲۱ ۱۴/۶ ۰۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۳۸* ۳۳/۱۶ ۳۵/۳

 

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط زناشویی نرمال است (۷۹۳/۰=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۶۵/۲۱) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۳۳/۱۶) وجود دارد (۰۰۱/۰P<).

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

در مورد روابط زناشویی دامنه نمرات از ۹ تا ۴۵ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۶۸/۱۹)، به عنوان نمره برش در نظرگرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره را کسب کرده بودند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

 

 

 

 

جدول ۱۷-۴ : فراوانی مادران ناسازگار در روابط زناشویی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                             ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۲۲ ۵۵
مادران کودکان عادی ۳۸ ۷ ۵/۱۷

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۲۲ نفر (۵۵ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۷ نفر (۵/۱۷ درصد) مادران کودکان عادی در روابط زناشویی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول ۱۸-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در نقش والدینی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۲۷/۸ ۲۱/۳ ۰۰۶/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۷۵/۶ ۲۳/۱

 

با توجه به تست  نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره نقش والدینی نرمال است (۶۳/۱=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد که تفاوت معنی‌داری از لحاظ آماری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۲۷/۸) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۷۵/۶) وجود ندارد (۰۰۶/۰=p).

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پایین‌تری برخوردار بودند.

با توجه به اینکه دامنه نمرات نقش والدینی از ۴ تا ۲۰ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۹۸/۷)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دو گروه نشان داد.

جدول ۱۹-۴ : فراوانی مادران ناسازگار در نقش والدین در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                            ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۲۲ ۵۵
مادران کودکان عادی ۴۰ ۱۱ ۵/۲۷

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۲۲ نفر(۵۵ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۱۱ نفر(۵/۲۷ در صد) از مادران کودکان عادی در نقش والدینی از ناسازگاری کمتری برخوردار بودند.

جدول ۲۰-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در روابط خانوادگی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۸۲/۴ ۰۴/۲ ۰۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۴۵/۳ ۵۳/۱

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره روابط خانوادگی نرمال است (۲۰۸/۱=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۸۲/۴) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۴۵/۳) وجود دارد (۰۰۱/۰P=).

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری پائین‌تری برخوردار بودند.

در مورد روابط خانوادگی دامنه نمرات از ۳ تا ۱۵ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۹۸/۴)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره قرار داشتند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول ۲۱-۴ : فراوانی مادران ناسازگار در روابط خانواده در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                 ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۲۰ ۵۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۷ ۵/۱۷

 

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۲۰ نفر(۵۰ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۷ نفر(۵/۱۷ در صد) از مادران کودکان عادی در بعد خانواده از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

 

 

جدول ۲۲-۴ : ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مقایسه آن با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عادی در بعد وضعیت اقتصادی

 

گروه تعداد میانگین SD P-value
مادران کودکان عقب مانده ذهنی ۴۰ ۵۵/۲ ۹۸/۰ ۰۱/۰
مادران کودکان عادی ۴۰ ۵۷/۲ ۶۵/۰

با توجه به تست نرمالیتی کلموگروف اسمیرونف توزیع نمره وضعیت اقتصادی نرمال است (۲۷۱/۱=p)، بنابراین جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد.

نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره مادران کودکان عقب مانده ذهنی (۵۵/۲) و نمره سازگاری مادران کودکان عادی (۵۷/۲) وجود دارد (۰۱/۰P=).

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود میانگین نمره سازگاری مادران کودکان عقب مانده ذهنی بیشتر از مادران کودکان عادی بود به این معنی که مادران کودکان عقب مانده ذهنی از سازگاری کمتری برخوردار بودند.

در مورد وضعیت اقتصادی دامنه نمرات از ۱ تا ۵ است. برای تحلیل بیشتر یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین نمره مادران کودکان عادی (۷۲/۲)، به عنوان نمره برش در نظر گرفته شد. افرادی که بالاتر از این نمره بودند، ناسازگار و افرادی که پایین‌تر از این نمره را کسب کرده بودند، سازگار تلقی شدند. جدول زیر فراوانی مادران ناسازگار را در هر دوگروه نشان داد.

جدول ۲۳-۴ : فراوانی مادران ناسازگار از نظر وضعیت اقتصادی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی

 

                  ناسازگاری

گروه

تعداد فراوانی درصد
مادران کودکان عقب مانده  ذهنی ۴۰ ۲۱ ۵/۵۲
مادران کودکان عادی ۴۰ ۸ ۲۰

همانطور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود ۲۱ نفر(۵/۵۲ درصد) از مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ۸ نفر(۲۰ درصد) از مادران کودکان عادی از نظر وضعیت اقتصادی سازگاری کمتری داشتند.

نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با نمرات سازگاری ارزیابی کلی آنها بررسی شد. جهت مقایسه میانگین‌ها از آزمون t استفاده شد. نتیجه آزمون t نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و ارزیابی کلی آنها وجود نداشت (۰۰۷/۰P=).

جهت پاسخ به سوالهای پژوهش جداول ۲۴-۴، ۲۵-۴ و ۲۶-۴ تنظیم شده است.

جدول ۲۴-۴ : همبستگی بین سازگاری اجتماعی و متغیرهای سن کودک، سن مادر، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان در گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

           متغیر

سازگاری اجتماعی

سن کودک سن مادر طول مدت ازدواج تعداد فرزندان
همبستگی ۱۰۴/۰ ۰۸/۰ ۲۵/۰ ۰۹/۰-
سطح معناداری ۵۲۳/۰ ۶۲۳/۰ ۱۱۴/۰ ۵۶۲/۰

 

ضریب همبستگی سن کودک و سازگاری اجتماعی مادران ۱۰۴/۰ در سطح معنی‌داری (۵۲۳/۰=P) محاسبه شد. این بدین معنی است که سن کودک با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی رابطه معنی‌داری ندارد.

همینطور ضریب همبستگی ۰۸/۰ بین سن مادر و سازگاری اجتماعی، او نشان داد که سن مادر رابطه‌ای با سازگاری اجتماعی او ندارد (۶۲۳/۰=P).

همینطور ضریب همبستگی ۲۵/۰ بین طول مدت ازدواج و سازگاری اجتماعی، نشان داد که بین طول مدت ازدواج و سازگاری مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (۱۱۴/۰=P). این بدین معنی که طول مدت ازدواج با سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی همبستگی ندارد.

با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، مقدار ۰۹/۰- نشان داده شد که بین تعداد فرزندان و سازگاری اجتماعی مادران رابطه معنی‌دار وجود ندارد (۵۶۲/۰=P).

این بدین معنی که تعداد فرزندان با سازگاری اجتماعی همبستگی ندارد. بعبارت دیگر سازگاری یا سازگاری پایین مادران کودکان عقب مانده ذهنی به تعداد فرزندان آنها بستگی ندارد.

جدول ۲۵-۴ : آنالیز واریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر چهار حالتی سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-value
بیسواد ۸ ۶۲/۷۰ ۴۸/۱۲ ۷۴۹/۰
ابتدایی ۲۲ ۱۸/۶۸ ۱۶/۱۱
سیکل ۵ ۲۰/۶۵ ۹۴/۲
دیپلم وبالاتر ۵ ۸۰/۷۲ ۶۷/۱۹
جمع ۴۰ ۸۷/۶۸ ۸۴/۱۱

 

همانطور که در جدول ۲۵-۴ ملاحظه می‌شود رابطه‌ای بین سطح تحصیلات مادران و سازگاری آنها دیده نشد.

 

 

 

 

 

 

جدول ۲۶-۴ : آنالیزواریانس بین سازگاری اجتماعی با متغیر سه حالتی رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی

 

رتبه تولد فرزند مادران کودکان عقب مانده ذهنی تعداد میانگین SD P-Value
اول ۱۳ ۳۰/۷۲ ۴۵/۱۲ ۳۰۶/۰
دوم ۳ ۷۳ ۷۳/۱۸
سوم و بالاتر ۲۴ ۵۰/۶۶ ۵۷/۱۰
جمع ۴۰ ۸۷/۶۸ ۸۴/۱۱

نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران و رتبه تولد فرزند رابطه‌ای وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* به دلیل اینکه دو نفر ازنمونه‌ها همسرانشان فوت شده بودند، سئوالات این قسمت پرسیده نشد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *