توزیع فراوانی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین


دانلود پایان نامه

 

 

ب ـ۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه

نتایج بدست آمده نشان می دهد که ۲۸.۳ درصد از پاسخگویان تاثیر برگذاری آئین های مذهبی را بر پایبندی دانشجویان به دین در سطح خیلی کم و کم دانسته اند. پاسخگویانی که معتقدند برگزاری آئین های مذهبی در دانشگاه می تواند در حد زیاد و خیلی زیاد بر میزان پایبندی دانشجویان به دین تاثیر داشته باشد ۳۲.۱ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. ۳۹.۴ درصد نیز تاثیر گذاری این عامل را در حد متوسط عنوان نموده اند.

 

جدول شماره‌ ۱۵ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه

 

 

نمودار شماره ۱۵ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه

 

ب ـ۷ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

بررسی نتایج نشان می دهد که از نظر ۴۴.۱ درصد از پاسخگویان حجاب و رعایت آن در حد زیاد و خیلی زیاد در پایبندی به دین دانشجویان موثر است. اما ۲۵.۸ درصد از آنان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن را در سطح خیلی کم و کم دانسته اند. ۳۰ درصد از آنان نیز معتقدند که تاثیر این عامل در حد متوسط است.

 

جدول شماره‌ ۱۶ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

 

 

نمودار شماره ۱۶ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

 

 

ب ـ۸ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش

همانطور که ملاحظه می شود ۲۵.۴ درصد از پاسخگویان میزان پوشش و آرایش را در حد خیلی کم و کم در پایبندی به دین دانشجویان موثر دانسته اند. اما از نظر ۴۶ درصد از آنان تاثیر این عامل در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد. ۲۸.۶ درصد نیز تاثیر میزان پوشش و آرایش را در حد متوسط عنوان نموده اند.

 

جدول شماره‌ ۱۷ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش

 

 

نمودار شماره ۱۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش

 

 

 

ب ـ۹ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز

بررسی نتایج نشان می دهد که از نظر اکثریت پاسخگویان (۷۹.۴ درصد ) اهمیت دادن به نماز در حد زیاد و خیلی زیاد در پایبندی به دین دانشجویان موثر است. در مقابل تنها ۴.۲ درصد تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم عنوان نموده اند.۲۰.۷ درصد نیز معتقدند که تاثیر اهمیت دادن به نماز در حد متوسط می باشد.

 

جدول شماره‌ ۱۸ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز

 

 

نمودار شماره ۱۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز

 

 

 

ب ـ ۱۰ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیربرپایی نماز جماعت در دانشگاه

نتایج نظرسنجی از پاسخگویان بیانگر این مطلب است که بیش از نیمی از آنان (۵۱.۲ درصد) تاثیر برپایی نماز جماعت را در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. افرادی که تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم دانسته اند ۱۵.۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. ۳۳.۳ درصد نیز معتقدند که برپایی نماز جماعت در حد متوسط می باشد.

 

جدول شماره‌ ۱۹ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه

 

 

نمودار شماره ۱۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه

 

ب ـ۱۱ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین

همانطور که ملاحظه می شود ۴۱.۳ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که میزان پایبندی اساتید به دین می تواند بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد موثر باشد. اما ۲۷.۲ درصد از آنان تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم  عنوان نموده اند. افرادی که میزان تاثیر گذاری پایبندی اساتید به دین را در حد متوسط  دانسته اند ۳۱.۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۰ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین

 

 

نمودار شماره ۲۰ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین

 

ب ـ ۱۲ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه

نتایج بدست آمده نشان می دهد که از نظر ۳۴ درصد از پاسخگویان اسلامی شدن فضای دانشگاه در حد کم و خیلی کم در پایبندی به دین دانشجویان تاثیر داشته است. افرادی که تاثیر فضای دانشگاه را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند ۳۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. ۳۱.۱ درصد نیز معتقدند که تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط می باشد.

 

جدول شماره‌ ۲۱ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه

 

نمودار شماره ۲۱ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه

ب ـ ۱۳ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده

از نظر ۴۱.۱ درصد از پاسخگویان تاثیر میزان سطح تحصیلات خانواده بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد. ۲۰.۸ درصد از آنان نیز معتقدند که این عامل می تواند در حد کم و خیلی کم تاثیرگذار باشد. افرادی که تاثیر سطح تحصیلات خانواده را بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط دانسته اند ۳۸.۲ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۲ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده

 

نمودار شماره ۲۲ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده

ب ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق شهری

ب ـ۱ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر

نتایج بدست آمده نشان می دهد که ۲۸.۹ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که در مناطق پایین شهر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم می باشد. ۲۶.۱ درصد نیز میزان پایبندی به دین را در این مناطق در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. افرادی که میزان پایبندی به دین را در حد متوسط دانسته اند ۴۵ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۳ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر

 

نمودار شماره ۲۳ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر

ب ـ۲ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر

همانطور که ملاحظه می شود از نظر  ۳۳ درصد از پاسخگویان سکونت در مناطق متوسط شهر در حد زیاد و خیلی زیاد بر میزان پایبندی افراد به دین تاثیر داشته است. اما ۱۵.۳ درصد معتقدند که تاثیر این مناطق بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم است. البته بیش از نیمی از آنان تاثیرگذاری این مناطق را در حد متوسط عنوان نموده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۴ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر

 

نمودار شماره ۲۴ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر

 

ب ـ۳ ـ ۱۴ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر

بررسی نتایج نشان می دهد که بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۲.۶ درصد ) معتقدند که سکونت داشتن در مناطق بالای شهر بر میزان پایبندی به دین افراد در حد خیلی کم و کم می تواند تاثیر گذار باشد. در مقابل ۱۱.۹ درصد از آنان تاثیرگذاری این مناطق را در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. ۳۵.۴ درصد نیز میزان پایبندی در مناطق بالای شهر را در حد متوسط ارزیابی کرده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۵ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر

 

 

نمودار شماره ۲۵ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر

ب ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین با توجه به محل سکونت

ب ـ۱ ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر

نتایج نظرسنجی نشان می دهد که ۲۵.۲ درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که میزان پایبندی به دین افرادی که در شهر سکونت دارند در حد کم و خیلی کم می باشد. اما افرادی که میزان پایبندی را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند  ۲۱.۴ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. ۵۳.۳ درصد نیز تاثیر زندگی کردن در شهر را بر میزان پایبندی به دین در حد متوسط دانسته اند.

 

جدول شماره‌ ۲۶ ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در شهر

 

نمودار شماره ۲۶ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر

 

 

ب ـ ۲ ـ ۱۵ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا

همانطور که ملاحظه می شود از نظر ۶۲.۶ درصد از پاسخگویان زندگی در روستا باعث شده که میزان پایبندی به دین افراد در حد زیاد و خیلی زیاد باشد. در مقابل تنها ۱۰.۳ درصد از آنان میزان پایبندی را در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده اند. ۳۷.۴ درصد نیز معتقدند که زندگی در روستا می تواند در حد متوسط بر میزان پایبندی به دین افراد تاثیر داشته باشد.

 

جدول شماره‌ ۲۷ ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان پایبندی به دین در روستا

 

 

نمودار شماره ۲۷ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا

 

 

ب ـ ۱۶ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد

نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که ۲۸.۹ درصد از پاسخگویان تاثیر درآمد را بر میزان پایبندی به دین در حد کم و خیلی کم دانسته اند. اما از نظر ۲۸ درصد دیگر این عامل می تواند در حد زیاد و خیلی زیاد تاثیر داشته باشد. افرادی که تاثیر میزان درآمد را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط ارزیابی نموده اند ۴۳.۱ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۸ ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر درآمد

 

 

نمودار شماره ۲۸ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر درآمد

 

ب ـ ۱۷ ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

بررسی نتایج نظرسنجی نشان می دهد که ۲۶.۱ درصد از پاسخگویان عامل برخورداری از رفاه اقتصادی را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد کم و خیلی کم دانسته اند. در حالیکه ۳۴.۱ درصد بر این عقیده اند که تاثیر این عامل در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد. افرادی که تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی را بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد متوسط ارزیابی نموده اند ۳۹.۸ درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

 

جدول شماره‌ ۲۹ ـ  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

 

نمودار شماره ۲۹ ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *