توزیع فراوانی وضعیت عامل:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود پایان نامه

– جدول (۷-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۵/۵ ۵/۵ ۵/۵ ۶ بسیار ضعیف
۱/۳۹ ۶/۳۳ ۶/۳۳ ۳۷ ضعیف
۶/۸۳ ۵/۴۴ ۵/۴۴ ۴۹ متوسط
۱/۹۹ ۵/۱۵ ۵/۱۵ ۱۷ زیاد
۱۰۰ ۹/۰ ۹/۰ ۱ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۷-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۷-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۱۶- ۲۲ ۶

بسیار ضعیف

۱۵ ۲۲ ۳۷ ضعیف
۲۷ ۲۲ ۴۹ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵- ۲۲ ۱۷ زیاد
۹۹% ۴ ۱۸/۷۶ ۲۱- ۲۲ ۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۸/۷۶ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان
شاخص

– جدول (۸-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۵/۱۴ ۵/۱۴ ۵/۱۴ ۱۶ بسیار ضعیف
۶/۳۳ ۱/۱۹ ۱/۱۹ ۲۱ ضعیف
۴/۸۶ ۷/۵۲ ۷/۵۲ ۵۸ متوسط
۱۰۰ ۶/۱۳ ۶/۱۳ ۱۵ زیاد
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۸-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۸-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۵/۱۱- ۵/۲۷ ۱۶

بسیار ضعیف

۵/۶- ۵/۲۷ ۲۱ ضعیف
۵/۳۰ ۵/۲۷ ۵۸ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵/۱۲- ۵/۲۷ ۱۵ زیاد
۹۹% ۳ ۸۵/۴۵ ۰ ۰ ۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۸۵/۴۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۹-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۳/۷ ۳/۷ ۳/۷ ۸ ضعیف
۵/۳۴ ۳/۲۷ ۳/۲۷ ۳۰ متوسط
۹/۹۰ ۴/۵۶ ۴/۵۶ ۶۲ زیاد
۱۰۰ ۱/۹ ۱/۹ ۱۰ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه بافت خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۹-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۵/۱۹- ۵/۲۷ ۸ ضعیف
۵/۲ ۵/۲۷ ۳۰ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵/۳۴ ۵/۲۷ ۶۲ زیاد
۹۹% ۳ ۴۷/۶۸ ۵/۱۷- ۵/۲۷ ۱۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۴۷/۶۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۶/۳ ۶/۳ ۶/۳ ۴ ضعیف
۹/۲۰ ۳/۱۷ ۳/۱۷ ۱۹ متوسط
۴/۷۶ ۵/۵۵ ۵/۵۵ ۶۱ زیاد
۱۰۰ ۶/۲۳ ۶/۲۳ ۲۶ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ذهنی باف بودن طرح و نقشه» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۰-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۰-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۵/۲۳- ۵/۲۷ ۴ ضعیف
۵/۸- ۵/۲۷ ۱۹ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵/۳۳ ۵/۲۷ ۶۱ زیاد
۹۹% ۳ ۶۰/۶۳ ۵/۱- ۵/۲۷ ۲۶ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۰/۶۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۹/۰ ۹/۰ ۹/۰ ۱ بسیار ضعیف
۵/۵ ۵/۴ ۵/۴ ۵ ضعیف
۵/۳۵ ۳۰ ۳۰ ۳۳ متوسط
۹/۸۰ ۵/۴۵ ۵/۴۵ ۵۰ زیاد
۱۰۰ ۱/۱۹ ۱/۱۹ ۲۱ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تنوع رنگی محدود در نقشه های خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۱-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۱-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۲۱- ۲۲ ۱

بسیار ضعیف

۱۷- ۲۲ ۵ ضعیف
۱۱ ۲۲ ۳۳ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۲۸ ۲۲ ۵۰ زیاد
۹۹% ۴ ۳۶/۷۴ ۱- ۲۲ ۲۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۶/۷۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۴/۶ ۴/۶ ۴/۶ ۷ ضعیف
۴۰ ۶/۳۳ ۶/۳۳ ۳۷ متوسط
۸/۸۱ ۸/۴۱ ۸/۴۱ ۴۶ زیاد
۱۰۰ ۲/۱۸ ۲/۱۸ ۲۰ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عدم دسترسی به رنگزاهای طبیعی در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۲-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۲-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۵/۲۰- ۵/۲۷ ۷ ضعیف
۵/۹ ۵/۲۷ ۳۷ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵/۱۸ ۵/۲۷ ۴۶ زیاد
۹۹% ۳ ۰۵/۳۳ ۵/۷- ۵/۲۷ ۲۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۵/۳۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۶-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۴/۶ ۴/۶ ۴/۶ ۷ بسیار ضعیف
۳۰ ۶/۲۳ ۶/۲۳ ۲۶ ضعیف
۷/۵۲ ۷/۲۲ ۷/۲۲ ۲۵ متوسط
۴/۸۶ ۶/۳۳ ۶/۳۳ ۳۷ زیاد
۱۰۰ ۶/۱۳ ۶/۱۳ ۱۵ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کیفیت پشم قابل دسترس در استان» بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان همدان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۳-۲-۶-۴) : مقایسه وضعیت عامل
– جدول (۱۳-۳-۶-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۱۵- ۲۲ ۷

بسیار ضعیف

۴ ۲۲ ۲۶ ضعیف
۳ ۲۲ ۲۵ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۱۵ ۲۲ ۳۷ زیاد
۹۹% ۴ ۸۱/۲۳ ۷- ۲۲ ۱۵ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۸۱/۲۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *