تکنیکهای خلاقیت و نوآوری:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پایان نامه

تکنیکهای خلاقیت و نوآوری

برای وارد نمودن موضوع خلاقیت به سیستم آموزشی دو راه به نظر می رسد. اول آنکه همانند سایر دروس در هفته چند ساعتی به این موضوع اختصاص یافته و به گونه رسمی خلاقیت را در مدارس آموزش داد . شیوه دیگر آن است که با تغییر روش تدریس و نحوه آموزش مطالب به گونه ای عمل کنیم که خلاقیت در تمامی دروس وارد شود و همزمان با تدریس و آموزش ، تفکر خلاق را در دانش آموزان رشد داده و شکوفا نمود . با توجه به نظام کنونی آموزش و پرورش ما و هم چنین با توجه به ماهیت خلاقیت به نظر می رسد شیوه دوم مناسبتر باشد .

نلر شیوه دوم را مناسبتر می داند و دو دلیل برای برتری این روش اعلام می دارد : نخست آنکه هنوزآگاهی ما درباره خلاقیت چندان نیست که بتوان آنرا به طور موثری به عنوان موضوع درس مجزائی تدریس کنیم .ثانیا مهمتر از آن خلاقیت فرایند مجزائی نیست بلکه ترکیبی از انواع بسیار فعالیتهاست . ( نلر ، مسدد ، ۱۳۶۹ ، ص : ۶۰ )

۱ یورش فکری :

این تکنیک را نخستین بار دکتر الکس ، اس ، اسبورن مطرح کرد و چنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمانها در غرب قرار گرفته که جزئی از زندگی آنها شده است .

اجرای این تکنیک گرد همائی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص با انباشتن تمام ایده هائی که در جامعه به وسیله اعضا ارائه می گردد بیابند.

در این تکنیک تمام شرکت کنندگان به ایده هائی در محیطی که موکدا خالی از عوامل باز دارنده است هدایت می شوند و همین روحیه آزاد منجر به آنچه که می توان آنرا ایده های خارق العاده نامید می گردد . بدین ترتیب زنجیره های عادت شکسته شده و ایده ها بدون آنکه بوسیله تجارب گذشته محکوم شده باشند آزادانه به جریان می افتند. کنفرانس های ایده یابی نسبتا بی ثمرند مگر آنکه بعضی از مقررات به وسیله تمام افراد حاضر درک گردیده و با صمیمیت از آن پیروی شود . در اینجا چهار قانون اساسی یورش فکری گروهی شرح داده می شود .

 1. انتقاد ممنوع است : از ابراز قضاوت مخالف و ناسازگار باید تا مدتی خودداری شود .
 2. چرخش آزاد با استقبال روبرو می شود : هر چه ایده ها خارج از ذهن تر و جسورانه تر باشد بهتر است . مهار ایده ها آسانتر از تدبیر جسورانه و خارج از ذهن ایده ها است .
 3. کمیت مد نظر است : هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد ، احتمال ظهور ایده های مفید بیشتر است .
 4. ترکیبات ایده ها و اصلاح آنها : علاوه بر ایفای سهم خود در ایجاد ایده های خویش به شرکت کنندگان پیشنهاد کنند که چگونه می توان ایده های دیگران را به ایده های بهتری تبدیل نمود یا آنکه چگونه دو یا چند ایده را می توان ترکیب نموده تا به ایده های دیگری تبدیل کرد .

یورش فکری گروهی فقط برای مسائلی که اساسا به ایده یابی بستگی دارند مناسب است ولی برای مسائلی که اساسا به داوری و قضاوت بستگی دارند مناسب نمی باشند . یورش فکری هم چنین برای مسائلی که دو یا سه راه حل برای آنها وجود دارد مناسب نمی باشد .

الکس ، اس ، اسبورن می گوید : تجربه نشان داده است که یک هیات ایده ال باید از ۱۲ نفر که معمولا شامل یک سرپرست ، یک معاون ، در حدود پنج عضو دائمی و یا عضو اصلی و در حدود پنج نفر میهمان تشکیل گردد . این اعضاء اصلی به عنوان پیشگام عمل می نمایند و با این افرادی که دارای مهارت فوق متوسط ، برای ارائه پیشنهادات هستند انتخاب شوند و افراد گروه حتی الامکان باید از نظر مقام در یک ردیف سازمانی باشند .( آقائی فیشانی ، ۱۳۷۷ )

در رگبار ذهنی گروهی با ایجاد تداعی معانی جریان دو طرفه ایجاد می شود . به عبارت دیگر وقتی هر یک از اعضای گروه مطالبی را باز گو می کند ، فکر مذکور در تخیل آن فرد محرکی می شود برای تولید فکر دیگر . و همچنین همان فکر ، به صورت محرکی برای ایجاد تداعیهای مربوط در تمام افراد گروه عمل می کند .

فرد شارپ در این مورد می گوید ، جرقه ای که از فکر یک نفر حادث می شود ، تخیلات زیادی را در افکار دیگران روشن می کند درست مانند کبریت زدن به تعدادی ترقه با تحقیقات انجام شده در این زمینه ثابت شده است که تعداد ۴۳۵۶ افکار حاصل از رگبار ذهنی گروهی ۱۴۰۰ عددآن افکار زائیده افکار دیگر افراد گروه بوده است . (آرلت،۱۳۵۹)

      

 

 1. مدل سینکتیکس [۱]:

گوردن و همکاران شیوه جالبی برای رشد خلاقیت ابداع کردند. عبارت سینکتیکس به معنی اتصال عواملی که به ظاهر همانند نیستند می باشد روشها یا عملیات آن کاوش برای به حداکثر رساندن احتمال آنکه سنتزها ترکیبهائی از نوع « آهان » یا « یافتم » یا همان ساتوری به زبان ژاپنی که رسیدن به قلعه نتویر فکری می باشد افزایش می دهد . گروههای حل مسائل به جستجوی افرادی می روند که به انواع مختلف سنتز شده اند افرادی که در دانشگاه دو رشته تخصصی انتخاب کرده اند ، تغییر رشته داده اند ، در موسسه خود مشاغل مختلف داشته اند ، در موسسات مختلف کار کرده اند و نظایر آن . این مدل اساسا بر استفاده از تشابه ساختی ، مدلها و آزمایش آنها گرد هم آوردن افرادی که در رشته های متخلف آکادمیک آموزش دیده و در نواحی مختلف جغرافیائی  بزرگ شده اند و دارای شیوه های مختلف یادگیری و تفکرند متکی است .

مدل سینکتیکس ، تاکید زیادی بر « عجیب را آشنا کردن و آشنا را عجیب کردن » می گذارد . از طریق تکنیکهای مربوط به این موضوع کسی که بر تفکر خلاق مباردت می کند نسبت به آنچه عجیب است با ارتباط دادن آن با چیزی آشنا و به همان ترتیب نسبت به آنچه که آشناست از طریق ارتباط دادن با چیزی که عجیب است گرم می شو . استفاده از تشابهات ، یکی از مکانیزمهای اسا سی برای اینکار است برای ارتقاء بیشتر مرحله گرم شدن ، گاهی یک مدل از طریق تشابه ساخته می شود که از آن نیز راههای متنوع بیشتری را به ذهن می آورد . در استفاده از تشابهات شخص ، فرد خود را یک چیز فرض می کنند و در حرکات ، صداها و سایر ویژگیهای آن چیز ، شرکت می کند : مثلا یک عضو گروه سیکتیکس نقش یک رنگ را روی یک ساختمان که برای بار دوم رنگ شده است ایفا می کند . ایفاگر نقش کوشید از طریق عاطفی و جسمی آنچه را که یک قطره رنگ تجربه می کند را تجربه کند . این به نوبه خود شمیست رنگ شرکت کننده در گروه را گرم کرد تا بتواند نیازهای یک رنگ که برای مدت زیادی بر روی ساختمان که قبلا رنگ شده بود بچسبد درک کند . با اینکار توانست چنین رنگی را بسازد .

 1. ۳. تکنیک دلفی[۲] :

در این تکنیک هنگامی که افراد روبروی یکدیگر می نشینند و به اصطلاح چشمشان به چشم یگدیگر می افتد ماخوذ به حیا می شوند و رو در بایستی بوجود می آید که مانع از ابراز صریح و واقعی عقاید می شوند . در تکنیک دلفی که به وسیله محققین سازمان راند بوجود آمده است ، سعی شده است ضمن اینکه اعضای گروه از عقاید یکدیگر آگاه می شوند از این قبیل محظورات جلوگیری می شود . در این تکنیک افراد هیچگاه بصورت گروه و در یک جلسه و دور یک میز ، گرد یکدیگ جمع نمی آیند و رویاروئی مستقیم روی نمی دهد . تکنیک دلفی متشکل از ۵ مرحله است :

مرحله ۱ : هر یک از اعضاء گروه مستقلا و مخفیانه عقیده و نظر و یا راه حلهای را که درباره موضوع تصمیم گیری دارد را می نویسد .

مرحله ۲ : نظرات کتبی به یک ایستگاه مرکزی ارسال می شود در اینجا نظرات گردآوری و تکثیر می شوند .

مرحله ۳ : برای هر یک عضو ، تمامی نظرات ارائه شده ارسال می شود .

مرحله ۴ : هر عضو در مورد نظرات دیگران اظهار عقیده می نمایند و هر فکر جدیدی را که احتمالا در اثر آگاهی از عقاید دیگران در او بوجود آمده باشد ، می نویسد و نتیجه را به ایستگاه مرکزی برمی گرداند .

مرحله ۵ : مراحل ۳ و ۴ آنقدر تکرار می شود تا اتفاق آراء بدست آید .( آقائی فیشانی ، ۱۳۷۷).

 1. تکنیک آئینه مورینو :

یک راه حل خلاق برای حل اختلافاتی از قبیل ، اختلاف شدید کاری یا خانوادگی ، یا موارد مشابه از طریق اجرای درام اجتماعی وجود دارد . که به کمک این روش ، طرفین بازیکنان نقشها را در حال بازی مشاهده نموده و غالبا لحظاتی از بینش درباره رفتار خود مشاهده نموده و راه حلهائی را که تا آن موقع از نظرشان دور مانده بود فورا به نظرشان می رسد . در روش نمایش اجتماعی بازیکنان نقشها ، خود یک راه حل یا طیفی از راه حلهائی که برای طرفین صاحب اختلاف مورد قبول باشد بدست می آورند به همان ترتیب ، اختلافات همراه برخورد بین زنان و شوهرانی که با مشاورین خانواده کار می کنند و حتی اختلافات بین والدین و کودکان را می توان حل نمود . در مدارس مربیان و مشاورین و روانشناسان ممکن است این روش را برای یافتن راحلهای خلاق در مورد اختلاف بین دو کودک ، یک کودک و مربی وی ، دو مربی ، کودکان و مدیران مدارس و نظایر آن می توان مورد استفاده قرار داد . یک روش مشابه را می توان در درک و ارزیابی اختلافات موجود در موضوعاتی از قبیل تاریخ ، جامعه شناسی ، اقتصاد و علوم ، ادبیات و سایر رشته ها در تمامی سطوح آموزشی بکار برد .( تورنس ، قاسم زاده ، ۱۳۷۵) .

  ۵ . تکنیک ارتباط اجباری :

این روش توسط چارلز وایتینگ طراحی شده است ، نوعی رابطه اجباری و تحمیل شده بین دو یا چند چیز یا فکر است ، در امری که معمولا هیچ ارتباطی با هم ندارند . با مربوط ساختن دو فکر یا دو شیء که هیچ گونه رابطه ای با یکدیگر ندارند مفهوم تازه ای بدست می آید که زمینه ای برای ایده یابی و ایجاد تفکر خلاق می گردد .این روش مبتنی بر این اندیشه است که هر فکر یا شی ترکیب جدیدی از امور است . آسانترین راه برای انجام این شیوه استفاده از جدول است . اشیاء و تصورات و افکار در سمت چپ جدول به ترتیب نوشته می شود و اشیاء و تصورات دیگر در بالای جدول، نقطه تلاقی هر کدام ترکیب و مفهوم تازه ای است که بسیاری اوقات ایده بخش است . بنابراین در این روش افراد حاضر در جلسه برای یافتن ارتباط بین چیزهای نامانوس فکر می کنند . بدین ترتیب به ایده های جدید دست می یابند . مثال زیر برای روشن شدن طرز کار با این تکنیک است . یک تولید کننده محصولات شیشه ای به دنبال طراحی یک فراورده جدید و نو است . او برای یافتن این محصول جدید از تکنیک ارتباط اجباری به اینگونه استفاده می کند که فهرستی از محصولات ساخته شده از شیشه مانند حباب چراغ ، ایوان، آئینه ، بطری جام شیشه و مانند آن تهیه کرده و در مقابل آنها سیاهه ای از بازیهای مختلف را می نویسد سپس از اعضاء گروهی که برای یافتن محصول جدید گردهم آمده اند می خواهد که بین اقلام این دو فهرست رابطه ای را برقرار کند . گروه ممکن است در ایجاد این ارتباط به ایده جدیدی در مورد محصول شیشه ای برسد و مثلا طراحی لیوانهایی را پیشنهاد کنند که روی آنها شکلهائی نقش می بندد و بتوان با آنها بازی خاصی را انجام داد یا شیشه ای را تولید کرد که در مقابل ضربه های توپ مقاوم بوده و نمی شکنند و یا آینه چند تکه ای را تولید نمود که برای سرگرم کردن بچه ها می توان از آن استفاده نمود . در این مثال اگر فهرست بازیها در مقابل محصولات شیشه ای به نتیجه مطلوبی نرسید فهرست دیگری در زمینه کاملا متفاوت تنظیم شده  و از اعضاء خواسته می شود بین اقلام فهرست جدید و محصولات رابطه ای برقرار کنند . بطور خلاصه در تکنیک ارتباط اجباری اعضاء جلسه برای یافتن یک رابطه بین دو زمینه ای که با یکدیگر مانوس و مرتبط نیستند دست به تلاش فکری زده و در این راه به ایده ها و نظرات جدیدی دست می یابند . البته در آغاز جلسه هدف از ایجاد ارتباط اجباری برای شرکت کنندگان بیان میشود و آنها ضمن ایجاد ارتباط همواره در نظر دارند که که هدف اصلی چیست و باید به دنبال چه چیزی باشند . در مثال بالا هدف یافتن محصول جدیدی بود که از شیشه تولید می شد و ایجاد ارتباط اجباری باید منتج به یافتن این فراورده جدید می گردید (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷) .

 1. روش فهرست سوالات :

در این روش فهرستی از سوالات مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن قدرت تفکر و تصور فرد گردد سوالات آنگونه تنظیم می شوند که ایده برانگیز باشند این روش توسط اسبورن طراحی شده است . می تواند به شکل فردی یا گروهی مورد استفاده قرار گیرد . فهرست سوالات به افردکمک می کند تا بتوانند ایده های تازه و مناسبی پیرامون موضوعی که روی آن کار می کنند ارائه بدهند . زیرا این سوالات به منزله محرکی است که استعداد خلاق افراد را بکار اندازد حتی افرادی که قوه تخیل خلاق خویش را ، فعلیت بخشیده اند و در بروز خلاقیت موفق بوده اند باز نیازمند استفاده از این فهرست سوالات هستند .

 1. کاربردهای دیگر : آیا می توان از این وسایل استفاده دیگری نمود ؟

۲.اقتباس : چه روش دیگری را میتوان برای این کار اقتباس کرد ؟ (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷).

 1. ۷. روش فهرست خصوصیات :

این روش توسط رابرت کرافورد مطرح گردیده است .

در این روش به جای اینکه به موضوع به شکل کلی بنگریم آنرا به اجزائ کوچکتری تقسیم می کنیم و به هر جزء مستقلا می پردازیم . در این روش فرد فهرستی از صفات مختلف یک شیء یا ایده را آماده می کند و سپس هر صفت را جداگانه بررسی می نمایند . می توان این روش را در مورد مسائل انسانی و معنوی بکار برد . مثلا : هنگامیکه می خواهیم مشکل ناسازگاری در کودکان و نوجوانان را تغییر و اصلاح کنیم و یا روش تدریس مناسبی برای توسعه تفکر خلاق در دانش آموزان طراحی کنیم . می توان مسئله را به اجزاء مختلف تقسیم و برای هر جزء راه حلهائی را ارائه کرد این روش را می توان هم برای مسائل ساده و هم پیچیده بکار برد و هم چنین از اشیاء با مسائل انتزاعی را در بر گرفت . (حسینی ، ۱۳۷۸ ).

۸  . صورت تطبیقی اسکمپر[۳] یا سوالات ایده برانگیز :

صورتهای تطبیقی را می توان مکمل در آموزش چهار قانون یورش فکری بکار برد . یکی از پرطرفدارترین صورتهای از این نوع عبارت است از صورت باب ابرل موسوم به اسکمپر است .

اسکمپر یک لغت متشکل از حروف اول فعلهائی است که در ایده یابی مورد استفاده قرار می گیرد و وسیله ای است که کاربرد و بیاد آوردن آن در وضعیتهای عمل کمک می کند . این ابزار را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :

چه چیزی را می توان جایگزین کرد[۴] ؟ به جای این فرد چه کسی ؟ به جای این چیز چه چیزی ؟ چه ماده دیگری ؟ چه فرایند دیگری ؟ چه جای دیگری ؟

چه چیز را می توان با آن ترکیب کرد[۵] ؟ چطور است مخلوط کنیم ؟ یک آلیاژ ، یک مجموعه ؟ واحدها را ترکیب کنیم ؟ ایده ها را ترکیب کنیم ؟ مفاهیم را ترکیب کنیم ؟

وفق دادن[۶] ؟ چه چیز دیگری مثل این است ؟ چه ایده های دیگری را پیشنهاد می کنید ؟ آیا گذشته چیز مشابهی را ارائه می کند ؟

تغییر دادن ، چرخش جدید[۷] ؟ تغییر معنی ، حرکت ، صدا، رایحه ، شکل ، اندام ، تغییرات دیگر ؟

بزرگ کردن [۸] چه چیزی بیفزائیم ؟ زمان بیشتر ؟ تکرار بیشتر ؟ قویتر ؟ بلندتر ؟ طولانی تر ؟ ضخیم تر؟ ارزش بیشتر ؟ ضرب کردن؟ درشت کردن ؟ تکثیر کردن؟

به کاربردهای دیگر گذاشتن[۹] ؟ راههای جدید استفاده به صورت فعلی ؟ تغییرات دیگر اگر تغییراتی داده شود؟ کاربرد در جاهای دیگر ؟ دسترسی یافتن به افراد دیگر؟

حذف کردن[۱۰] ؟ کوچک کردن ؟ چه چیزی را حذف کنیم ؟ چه چیزی را تفریق کنیم ؟ کوچکتر ؟ متراکم کردن ؟ پائین تر کردن ؟ کوتاهتر ؟ سبکتر ؟ تکه تکه کردن ؟ ساده کردن ؟ کوچک تلقی کردن ؟

تغییر ترتیب دادن[۱۱] ؟ اجزاء را جابجا کردن ؟ الگوهای دیگر ؟ نقشه دیگر ؟ توالی دیگر ؟ علت و معلوم را جابجا کردن ؟ (آقائی فیشانی، ۱۳۷۷).

 1. گردش تخیلی :

در سال ۱۹۶۱ روان شناسی بنام گوردن نتایج پژوهشهای ده ساله خود را در مورد افراد خلاق منتشر نمود و ضمن آن اعلام کرد که ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد کنیم خلاقیت امکان وجود می یابد . او در گروههای ایجاد خلاقیت ، اعضاء گروه را از طریق بکارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره ای به گردش تخیلی ترغیب می نمود و در این حالت ایده ها و نظرات بدیعی را کشف می کرد . ذهن افراد در این گردش خیالی و دستاویز استعاره ها به نکاتی نو که هدف جلسه خلاقیت بود می رسید . و روابط تازه ای را بین پدیده ها پیدا می کرد آنان پدیده هائی را که چندان باهم تجانس نداشتند را تلفیق و ترکیب می کردند و به ایده های جدیدی دست می یافتند در جلسات خلاقیت به کمک استعاره و تخیل ، کار تلفیق و ترکیب در ذهن افراد انجام می گرفت و از این رو روش گوردن را شیوه و تلفیق نامتجانسها نیز نامیده اند.

در جلسات خلاقیت تعداد افراد ۶ تا ۸ نفر می باشند. فردی رهبری جلسه را عهده دار است و بحثها را هدایت کرده ، ایده های ابراز شده را ثبت می کند . برای ثبت ایده ها می توان از یک منشی نیز استفاده نمود فرد دیگری هم در جلسه حضور دارد که او را صاحب مشکل یا مشتری می نامند وی مشکل یا مسئله را مطرح ساخته و ایده های ارائه شده را از جهت حل مشکل نقد نموده و آنها را می پذیرد یا رد می کند ولی ابتدا ایده های مطرح شده را ارزیابی کرده و تعدادی از آنها را که برای حل مشکل بهتر می یابد را انتخاب می کند و مجددا برای تنقیح و تکمیل به گروه ارائه می کند تا بهترین ایده ایجاد شده و انتخاب شود . گروه برای ایده یابی به تخیل و تفکر ترغیب شده و رهبر جلسه با طرح استعاره ها و تمثیلهائی کار تخیل را ساده تر می کند . در این روش نقش رهبر و مشتری بسیار حساس بوده و تجربه و دانش آنها در ثمر بخش بودن جلسه تعیین کننده است .

 1. ۱۰. الگو برداری از طبیعت :

یکی از تکنیکهای خلاقیت و نو آوری که در ابداعات فنی کاربرد گسترده و موفقی داشته تکنیک تقلید و الگو برداری از طبیعت است . ابداعاتی که در زمینه علم ارتباطات و کنترل در دهه های اخیر شکل گرفته اند ، برنامه ریزیهای کامپیوتر و موضوع هوش مصنوعی همه با الگو برداری و تقلید از فعالیتهای مغز آدمی انجام داده اند و روند فعالیتها به گونه ای است که در آینده با ادامه اینکار فنون و ابزارهای بدیع و جدیدی ساخته خواهد شد . کار ابداع و نو آوری با توجه به رفتارهای جانوران ونیز متداول و معمول است و بسیاری از روشهای مبارزه با آفات با الهام از نحوه رفتار حشرات ابداع شده است دانشمندان به بسیاری از واکنشهای طبیعی گیاهان و نحوه رشد و نموآنها دست یافته اند . اندیشمندی در این زمینه عقیده دارد که ذهن با قدرت انتخا بگرش جریانهای طبیعی را در قالب قوانینی می ریزد و می نگرد که عمدتا موافق با انگاره انتخاب خود اوست و می توان گفت ذهن در کشف این نظام قوانین ، همان چیزی را از طبیعت باز پس می گیرد که در طبیعت نهاده یا به طبیعت نسبت داده است . بدین ترتیب باز این ذهن خلاق آدمی است که عرصه های جدیدی را پیش روی انسان می گشاید و ابداعات و اختراعات جدیدی را به او ارزانی می دارد (آقائی فیشانی،۱۳۷۷) .

    ۱۱ . تفکر موازی :

خلاقیت گریختن و پرهیز از موانعی است که ذهن را شکل داده است . فرد را به روشها و رویه هائی خوگر ساخته . در مانع شکنی فرد به شکستن این موانع ترغیب می شود تا به نظرات و مفاهیم نو دست یابد و بصیرتهای تازه ای را حاصل کند برای شکستن ذهنییتهای پیشین و ورود به عرصه های نوین تکنیکهای چندی ابداع شده است . که متداولترین آنها « تفکر موازی » است واضع این شیوه ادوارد دوبونو است روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصیف می کند که با افزایش اطلاعات ، فرد همان گودال را عمیقتر می سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن باز می ماند در حالیکه تفکر موازی نگاه فرد را به دیدن نقاط جدید معطوف می سازد و اطلاعات و تجربه های جدید صرفا به اندیشه های قبلی او افزوده نمی شود . بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می کند .

یکی از راههای تحقق تفکر موازی ، ایجاد یک اندیشه واسطه غیر ممکن است این اندیشه موجب طیران فکر و ذهن شده و با تعدیل آن می توان به اندیشه نو و عملی دست یافت . بعنوان مثال افسانه های تخیلی در مورد سفر به اعماق زمین یا به کرات دیگر اگر چه اندیشه هایی غیر ممکن است ولی بعنوان واسطه ای می تواند موجب دست یافتن به راههای جدید سفر به آن مکانها گردد . یا فرضا شما بعنوان مدیر مراجعانی دارید که باید در مذاکره با آنها از افکار و مقاصدشان آگاه باشید چه خوب بود اگر مغز این افراد در محفظه ای شفاف قرار داشت و شما می توانستید افکار آنان را بخوانید . این واسطه ای غیر ممکن است و با تعدیل آن شاید بتوانید به روشی دست پیدا کنید که شما را از اندیشه های طرف مقابل آگاه سازد .

راه دیگر در تفکر موازی پیوند تصادفی است . فرض کنید دیوان خواجه حافظ را به قصد تفال می گشائید و مطلع غزلی را می خوانید و می کوشید تا مفاد آنرا با موضوع مورد نظر خود پیوند داده و به نتیجه ای برسید در این کار شما از روش  پیوند تصادفی استفاده کرده اید . این قسمت شباهت زیادی به ارتباط اجباری دارد منتهی تصادفی بودن روش اخیر وجه تمایز این دو روش است . که در آن شخص سعی می کند تا بین واژه های تصادفی و نا آشنا ، با موضوع پیوندی ایجاد کند و در این جریان به ایده های جدیدی برسد (آقائی فیشانی،۱۳۷۷).

 

۱ . synectics

۱ . delphi tec

 1. scamper

۲.substitute

 1. combine
 2. adapt
 3. modify
 4. mognify
 5. put to other uses
 6. eliminate
 7. rearrange

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *