تعاریف:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

تعاریف و نظریهای پیشرفت تحصیلی :

در خصوص پیشرفت تحصیلی ، مطالب بسیاری وجود دارد و هر كدام پیشرفت تحصیلی را به نوعی تعریف كرده‎اند .

برخی از تعاریف پیشرفت تحصیلی بدین قرار است :

پیشرفت تحصیلی در لغت به معنی ارتقاء  و ترقی معنی می‎شود . ( گروسی ، 1378)

پیشرفت تحصیلی عبارت است از فعالیت‎های آموزشی و كوششهای یادگیری دانش آموزان برای رسیدن به هدفهای آموزش و نتایج مطلوب .

منظور از پیشرفت تحصیلی میزان فعالیت درس شاگرد است كه به وسیله معلمین از طریق نمرات امتحانی آنها ارزش‎یابی می‎شود و نتیجه آن به صورت معدل كل درسی دانش آموزان ارائه می‎گردد. ( خلفی ، 1377)

برای اینكه مفهوم پیشرفت تحصیلی روشن شود ابتدا باید مفهوم افت تحصیلی را كه واژه‎ای در مقابل آن به شمار می‎آید ، روشن كرد . افت تحصیلی ، افت عملكرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . چنانچه فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت درسی مشهود باشد، چنین فاصله‎ای را افت تحصیلی می‎نامند.

روشن است كه افت تحصیلی فقط در مردودی و یا تجدیدی خلاصه نمی‎شود و در مورد هر دانش آموزی كه یادگیریهای او كمتر از توان و استعداد بالقوه و حد انتظار باشد ، صدق می‎كند. بنابراین حتی دانش آموزان تیز هوش نیز ممكن است دچار افت تحصیلی گردند. با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی اكنون می‎توان مفهوم پیشرفت تحصیلی را به صورتی شفاف دریافت . چنانچه آموخته‎های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوة او باشد و در یادگیری فاصله‎ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد، می‎توانیم بگوییم كه دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نائل گردیده است.

مدل كارول در یادگیری مدرسه‎ای

مدل یادگیری مدرسه‎ای كه بوسیلة كارول در سال 1963 ارائه شد ، پایه و اساس بسیاری از بحثهای نظری در مورد عوامل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی بوده است . مطالعات انجمن بین‌المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فرصتهای آزمون این تئوری و مدلهای استنباط شده از آن را فراهم كرد و موجب شد كه به طور تجربی مورد آزمایش قرار گیرد .( به  نقل از كیوز1 1991)

كارول بمنظور پیش بینی موفقیت در یادگیری‎های مسائل پیچیده این مدل را تهیه كرد .سه « متغیر مرتبط با زمان2 »   در این مدل تعیین شده‎اند كه عبارتند از :

  1. متغیر « استعداد» : كه عبارت است از مقدار زمانی كه یك دانش آموز نیاز دارد تا یك موضوع خاصی را به اندازة معیار تعیین شده بیاموزد به شرط آنكه انگیزه و امكانات مناسب برای یادگیری وجود داشته باشد و كیفیت تدریس نیز در حد مطلوب تأمین شده باشد.

1.      متغیر « پشتكار و ثبات قدم 1» : كه عبارت است از مقدار زمانی كه یك دانش آموز   علاقه مند است برای آموختن صرف كند.

2.      متغیر « فرصت یادگیری 2 » : كه عبارت از مقدار زمانی است كه برای یادگیری یك موضوع خاص در اختیار یادگیرنده قرار می‎گیرد.

علاوه بر این ، دو متغیر دیگر نیز در این مدل مورد توجه بوده است كه با زمان ارتباطی ندارد و عبارتند از :

  1. متغیر « قدرت درك آنچه از تدریس بر می‎آید » كه به كیفیت تدریسی كه ارائه می‎شود بستگی دارد .
  2. « كیفیت تدریس » كه عواملی چون چهار چوب بندی موضوع یادگیری ، مؤثر بودن طرز ارائة درس و مهارت معلم و مدرس ، سطح آنرا تعیین می‎كنند .

این دو متغیر نه تنها با یكدیگر ارتباط دارند و در یكدیگر تأثیر می‎گذارند، بلكه با سه عامل مرتبط با زمان نیز بستگی نزدیك دارند. بلوم ( 1974) توجه محققان را به ارتباط یافته‎های انجمن با تأثیر عامل « زمان » در یادگیریهای مدرسه‎ای جلب كرد و از آن زمان بتدریج ، اهمیت زمان بعنوان یك عامل كلیدی در یادگیری مورد قبول قرار گرفته است .

 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی:

عوامل متعددی در پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان نقش دارند كه از جهت میزان كنترل فرد، این عوامل را می‎توان به دو دسته تقسیم كرد. یك دسته عوامل محیطی است و دستة دیگر عوامل فردی و شخصیتی است . عوامل محیطی مانند معلمان ، خانواده ، دوستان ، رسانه‎های جمعی و سایر شرایط و امكانات محیطی لازم برای تحصیل می‎باشند، و عوامل شخصیتی و فردی مانند سطح هوش و فرد ، توانایی‎ها و استعدادهای مختلف ، رغبت ها وانگیزه‎ها، معلومات و مانند اینها می‎باشند. از جهت میزان تأثیر گذاری نظام آموزشی و پرورشی كشور بر پیشرفت تحصیلی و یا افت تحصیلی دانش آموزان می‎توان دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را ذكر كرد . عوامل درون سازمانی بر می‎گردد به سیاستهایی كه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و اجرا می‎گردد مانند محتوی كتب درسی، بخشنامه‎ها ، شیوه‎های گزینشی و استخدام معلمان و مانند اینها و عوامل برون سازمانی آن عواملی هستند كه وزارت آموزش و پرورش كنترل چندانی بر آنها ندارد مانند تأثیر خانواده ، دوستان ، مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

یكی از عوامل محیطی كه تأثیر به سزایی در پیشرفت تحصیلی دارد ، خانه و خانواده است كه اشاره به شاخصهای خانواده ضروری است.

شاخصهای خانواده و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی :

تأثیر خانواده به عنوان یكی از مهمترین و با نفوذترین عوامل رشد شخصیت فرض می‎شود و به همین میزان در بررسی منابع مشكلات دانش‎آموزان باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد. مختصات محیط خانواده از ابعاد گوناگون چون ساخت و ارزشهای حاكم ، نحوة انتظارات و توقعات از فرزندان ، روابط درون‎گروهی و برون‎گروهی خانواده ، پایگاه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، حجم خانواده و تعداد فرزندان ، شخصیت و منش خانواده و سایر عوامل قابل بررسی می‎باشد.

الف : محیط خانواده :

صاحب نظران روان‎شناسی و علوم تربیتی یكی از مهمترین نهادهای مؤثر در تربیت و رفتار آدمی را سازمان خانواده می‎دانند. زیرا محیط خانواده اولین و بادوام‎ترین عامل در تكوین شخصیت كودكان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی ، اخلاقی ، عقلانی و عاطفی آنان است. علاوه بر آن اهمیت خانواده و نقش آن در تربیت كودكان تقریبأ در تمامی كتب روانشناشی ، تعلیم و تربیت و ….. به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طبعأ در هر نوشته‎ای این موضوع از بعد یا ابعاد خاصی مطرح شده است .( مرتضوی‎زاده ،نشریه ماهنامه آموزشی پیوند ، شماره 288، 1382)

نظام حاكم در خانواده با برخورداری از ارزشها و خواسته‎های ویژه‎اش در كودك تأثیر به سزایی می‎گذارد كه از ارزشهای اجتماع بزرگ دور نیست و در اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری كودك نقش عمده‎ای بازی می‎كند . پدر و مادر در مقابل جامعه مسئولیت دارند و فرزندان آنها عضو جامعه فرد است و می‎بایست فرد سالم و موفق تحویل جامعه گردد.

ب- جو عاطفی و روانی خانواده :

منظور از جو عاطفی خانواده ، نحوة ارتباط و طرز برخورد افراد یك خانواده با هم است . نظر افراد خانواده نسبت به هم و علاقة آنها به یك دیگر و چگونگی دخالت آنها در كارهای هم و همكاری یا رقابت آنها با یكدیگر ، نحوة ارتباط ایشان را نشان می‎دهد ، هر خانواده‎ای برخوردار از شكل خاصی از فضای روانی – عاطفی است كه تعیین كنندة نوع رفتارها و روابط بین اعضای آن است. نحوة ارتباط والدین با یكدیگر و با دیگر اعضای خانواده و امنیت یا عدم امنیت در خانه اثر مستقیم بر روی كودكان دارد.

ج- بی سوادی یا كم سوادی والدین:

یكی از عواملی كه در افت تحصیلی دانش آموزان تأثیر زیادی دارد، بی سوادی یا كم سوادی والدین است. زیرا بی سوادی یا كم سوادی والدین هم از نظر درك وظایف مدرسه، برنامه‎های آن و تداوم حضور مرتب دانش آموزان در مدرسه مشكلاتی برای تحصیل آنان فراهم می‎كند ، و هم از نظر ناتوانی آنان در كمك فكری و عملی به امور برنامة درسی دانش آموزان در منزل ، از پیشرفت مناسب تحصیلی فرزندان می‎كاهد. والدین باسواد علاوه بر نقش كمك‌رسانی در آموزش فرزندان خود الگوی منسجمی از یك فرد با سواد نیز به شمار می‎آیند. (نشریه ماهنامه آموزشی ، پیو.ند 288  مرتضوی‎زاده،1382)

1 .John.p.keevs

2 . Variables in terms of time

1 . Perseverence

2 . Opportunity to learn

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *