تحلیل یافته ها:پایان نامه مشاوره,سنجش خلاقیت دانشجویان کارشناسی سه رشته علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی و روان‌شناسی

دانلود پایان نامه

نمودار (۱۴-۴) فراوانی جنس افراد شرکت کننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی رشته‌های مختلف را نشان می‌دهد.

 

مشاوره

مدیریت آموزشی

روانشناسی 

            جدول (۴۲-۴) پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان

جمع افراد میزان خلاقیت جنس افراد
پائین متوسط بالا
۱۰۹ ۲۰ ۷۵ ۱۴ زن
۱۵ ۳ ۹ ۳ مرد
۱۲۴ ۲۳ ۸۴ ۱۷ مجموع افراد

همانطور که در جدول (۴۲-۴) آمده است اکثریت افراد شرکت کننده از دو جنس زن و مرد دارای خلاقیت متوسط بوده‌اند، که در مجموع ۸۴ نفر می‌باشند، ۱۷ نفر دارای خلاقیت بالا، ۲۳ نفر دارای خلاقیت پائین بوده‌اند.  جدول (۴۳-۴)chi- square tests جنس افراد شرکت کننده  و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۷۱۸/۰ ۲ ۶۶۳/۰ خی دو  پیرسون

برای بررسی ارتباط بین متغیر خلاقیت و جنس افراد از آزمون فی دو پیرسون استفاده شده است.

روش ناپارامتری تست

با توجه به سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از ۵ درصد است.

پس H0 که بیانگر استقلال بین خلاقیت و جنس افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که وجود رابطه بین دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود. بنابراین بین خلاقیت و جنس افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

 

فرضیه دوم ارتباط بین سن و رشد خلاقیت را بیان می‌کند.

جدول زیر وضعیت سنی شرکت کنندگان در این تحقیق را نشان می‌دهد.

جدول (۴۴-۴) وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه GREE و مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی سن
۰/۲۵ ۹ ۰/۱۳ ۶ ۴/۲ ۱ ۲۰
۸/۲۷ ۱۰ ۳/۲۸ ۱۳ ۷/۳۵ ۱۵ ۲۱
۹/۱۳ ۵ ۷/۲۱ ۱۰ ۵/۴۰ ۱۷ ۲۲
۷/۱۶ ۶ ۷/۲۱ ۱۰ ۱/۷ ۳ ۲۳
۶/۵ ۲ ۵/۶ ۳ ۲۴
۶/۵ ۲ ۲/۲ ۱ ۲۵
۸/۲ ۱   ۸/۴ ۲ ۲۶
۸/۲ ۱ ۲/۲ ۱     ۲۷
۴/۲ ۱ ۲۸
۴/۲ ۱ ۲۹
۴/۲ ۱ ۳۰
             
۴/۲ ۱ ۳۵
۲/۲ ۱ ۴۶
۲/۲ ۱ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع

نتایج بدست آمده از وضعیت سنی افراد در این تحقیق نشان می‌دهد در رشته مشاوره سن ۲۲ و ۲۱ سال با ۷/۳۵ درصد و ۵/۴۰ درصد بیشترین فراوانی را دارند. در رشته مدیریت آموزشی، سن ۲۱، ۲۲ و ۲۳ به ترتیب هرکدام با ۳/۲۸ درصد و ۷/۲۱ درصد بیشترین فراوانی را دارند و در رشته روان‌شناسی ۲۰ و ۲۱ سالگی به ترتیب با ۲۵ درصد و ۸/۲۷ درصد بیشترین فراوانی را تشکیل می‌دهد.

نمودار (۱۵-۴) وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی سه رشته را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (۴۵-۴) پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی  و میزان خلاقیت آنان

میانگین رتبه سن افراد فراوانی میزان خلاقیت
۵۰/۶۳ ۱۷ بالا
۴۹/۵۹ ۸۳ متوسط
۹۶/۶۹ ۲۳ پائین
  ۱۲۳ مجموع افراد

 

جدول (۴۶-۴) آزمون kruskal  wallis سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی X2 مصاحبه شده  
۴۳۲/۰ ۲ ۶۷۷/۱ سن

برای بیان اینکه آیا بین خلاقیت و سن افراد رابطه وجود دارد یا نه از آزمون ناپارامتری (آزمون کروکسال والیس) استفاده شده است.  فرض برابری میانگین گروه سنی درخلاقیتهای مختلف پذیرفته می‌شود. و دلایل کافی برای رد H0 وجود ندارد. در توضیح مطلب بالا باید اضافه کرد چون اکثریت افراد در نمونه‌گیری دارای دامنه سنی ۲۳-۲۰ سال هستند به دلیل کم بودن دامنه متغیر سن تفاوت قابل ملاحظه‌ای در خلاقیت افراد دیده نشد.

نابراین H1 که فرض آن عدم برابری میانگین سنی گروهها بود رد می‌شود نتیجه اینکه بین سن و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج به توجه به سطح معناداری خی دو محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد می‌باشد بدست آمده است.

از فرضیات مطرح شده این است که رشد خلاقیت با رشته تحصیلی افراد در ارتباط است.

جدول (۴۷-۴) وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه GREE و مصاحبه کتبی

درصد فراوانی نوع رشته
۹/۳۳ ۴۲ مشاوره
۱/۳۷ ۴۶ مدیریت آموزشی
۰/۲۹ ۳۶ روان شناسی
۰/۱۰۰ ۱۲۴ مجموع افراد

جدول فوق تعداد افراد شرکت کننده در هر یک از رشته‌ها را نشان می‌دهد.

مدیریت آموزشی با ۱/۳۷ درصد بیشترین شرکت کننده را دارد سپس مشاوره با ۹/۳۳ درصد و بالاخره روان‌شناسی با ۲۹ درصد مجموعاً ۱۲۴ نفر آزمودنیهای این تحقیق را تشکیل می‌دهد.  نمودار (۱۶-۴) فراوانی افراد شرکت کننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی در هر کدام از رشته‌ها را به طور کلی نشان می دهد .

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزش

 

جدول (۴۸-۴) پیش‌آیندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت افراد

جمع افراد میزان خلاقیت رشته تحصیلی
پائین متوسط بالا
۴۲ ۷ ۲۸ ۷ مشاوره
۳۶ ۴ ۲۶ ۶ روان‌شناسی
۴۶ ۱۲ ۳۰ ۴ مدیریت آموزشی
۱۲۴ ۲۳ ۸۴ ۱۷ مجموع افراد

 

جدول (۴۹-۴) chi- square tests رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۳۹۸/۰ ۴ ۰۶۱/۴ X2  پیرسون

جدول (۴۸-۴) نشان می‌دهد که تعداد افراد با درجه خلاقیت بالا متوسط پائین و در رشته‌های مختلف فاصله زیادی ندارند. بنابراین H0 که استقلال رشته تحصیلی و میزان خلاقیت را بیان می‌کند پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که ارتباط این دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود. بنابراین بین رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج از سطح معناداری خی دو محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد می‌باشد به دست آمده است.

 

از فرضیات دیگر مطرح شده در این تحقیق این مسأله این است که دانشجویانی که نمرات خلاقیت آنها بالاست در طول دوره تحصیل نمرات معدلشان بالا بوده است.

جدول (۵۰-۴) پراکندگی نمرات معدل افراد را در تحقیق نشان می‌دهد.

 

 

 

 

جدول (۵۰-۴) وضعیت نمرات معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی معدل
۲/۲ ۱ ۴/۲ ۱ ۱۳-۱۲
۴/۴ ۲ ۰ ۰ ۱۴-۱۳
۸/۲ ۱ ۲/۲ ۱ ۸/۴ ۲ ۱۵-۱۴
۷/۱۶ ۶ ۱/۱۵ ۷ ۰/۱۲ ۵ ۱۶-۱۵
۲/۳۶ ۱۳ ۷/۳۲ ۱۵ ۵/۲۱ ۹ ۱۷-۱۶
۷/۱۶ ۶ ۸/۳۲ ۱۵ ۷/۲۸ ۱۲ ۱۸-۱۷
۵/۱۹ ۷ ۴/۴ ۲ ۲/۱۹ ۸ ۱۹-۱۸
۴/۲ ۱ ۲۰-۱۹
۳/۸ ۳ ۵/۶ ۳ ۵/۹ ۴ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع

همچنانکه در نمودار فوق آمده است سه رشته مشاوره و مدیریت آموزشی و روان‌شناسی معدل ۱۶ و ۱۷ بیشترین فراوانی و درصد را داراست.

نمودار (۱۷-۴) معدل افراد شرکت کننده درپرسشنامه  GREEو مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف رابه طور جداگانه نشان می‌دهد.   مشاوره

مدیریت آموزشی

روانشناسی

جدول (۵۱-۴) پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان

میانگین رتبه معدلها تعداد میزان خلاقیت
۹۳/۷۰ ۱۴ بالا
۲۶/۵۳ ۷۸ متوسط
۰۰/۶۴ ۲۲ پائین
  ۱۱۴ مجموع افراد

 

جدول (۵۲-۴) آزمون (kruskal-wallis) معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۱۰۶/۰ ۲ ۴۸۳/۴ معدل

برای اینکه بدانیم آیا میزان خلاقیت افراد شرکت کننده در آزمون در سه رشته با نمره معدل آنان در ارتباط است یا نه از آزمون کروکسال والیس استفاده شده است. از ۱۴ نفر افراد با خلاقیت بالا دارای نمره معدلهای متفاوتی بود که نمره ۵/۱۸ تا ۵/۱۵را شامل می‌شود.

در بین افراد با میزان خلاقیت متوسط معدل افراد بین ۵/۱۹-۱۲ در نوسان بود.

در بین افراد با میزان خلاقیت پائین معدل افراد بین ۷۵/۱۸-۱۳ درنوسان بود.

بنابراین فرض H0 که استقلال معدل و میزان خلاقیت افراد در رشته‌های مختلف را بیان می‌کند پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که رابطه این دو متغیر را نشان می‌داد رد می‌شود. بنابراین بین معدل و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

طبق آزمون برابری میانگین معدل افراد با خلاقیتهای مختلف پذیرفته می‌شود، و این نتایج از سطح معناداری خی دوی محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد است بدست می‌آید.

نمودار (۱۸-۴) معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می دهد

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار (۱۹-۴)معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی نشان می دهد .

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار (۲۰-۴)  معدل افراد دارای خلاقیت پائین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می دهد .

 

 

مشاوره ـ روانشناسی ـ مدیریت آموزشی

نمودار(۲۱-۴)آزمون ضریب همبستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت در سه گروه آزمودنی را نشان می دهد .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *