تحلیل تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


دانلود پایان نامه
 • « تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۳-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۶/۷ ۶/۷ ۶/۷ ۱۳ بسیار ضعیف
۹/۱۶ ۳/۹ ۳/۹ ۱۶ ضعیف
۲/۴۴ ۳/۲۷ ۳/۲۷ ۴۷ متوسط
۶/۹۳ ۴/۴۹ ۴/۴۹ ۸۵ زیاد
۱۰۰ ۴/۶ ۴/۶ ۱۱ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود متولیان مختلف در فرایند تولید فرش» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۳-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۳-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۴/۲۱- ۴/۳۴ ۱۳

بسیار ضعیف

          ۴/۱۸- ۴/۳۴ ۱۶ ضعیف
          ۶/۱۲ ۴/۳۴ ۴۷ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۶/۵۰ ۴/۳۴ ۸۵ زیاد
۹۹% ۴ ۱۱/۱۱۸     ۴/۲۳- ۴/۳۴ ۱۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۱/۱۱۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۴-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲ ضعیف
۱/۱۵ ۱۴ ۱۴ ۲۴ متوسط
۵/۵۳ ۴/۳۸ ۴/۳۸ ۶۶ زیاد
۱۰۰ ۵/۴۶ ۵/۴۶ ۸۰ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر هماهنگی بین بخش تولید و صادرات » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه «بسیار زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۴-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۴-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۴۱- ۴۳ ۲ ضعیف
          ۱۹- ۴۳ ۲۴ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۲۳ ۴۳ ۶۶ زیاد
۹۹% ۳ ۶۲/۹۱     ۳۷ ۴۳ ۸۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۹۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۵-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۹/۲ ۹/۲ ۹/۲ ۵ ضعیف
۳/۱۶ ۴/۱۳ ۴/۱۳ ۲۳ متوسط
۷۵ ۷/۵۸ ۷/۵۸ ۱۰۱ زیاد
۱۰۰ ۲۵ ۲۵ ۴۳ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از رنگزاهای طبیعی» بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۵-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۵-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۳۸- ۴۳ ۵ ضعیف
          ۲۰- ۴۳ ۲۳ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۵۸ ۴۳ ۱۰۱ زیاد
۹۹% ۳ ۱۱/۱۲۱     ۰ ۴۳ ۴۳ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۱۱/۱۲۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۶-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۶/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۱ بسیار ضعیف
۲/۱ ۶/۰ ۶/۰ ۱ ضعیف
۸/۱۲ ۶/۱۱ ۶/۱۱ ۲۰ متوسط
۲/۶۲ ۴/۴۹ ۴/۴۹ ۸۵ زیاد
۱۰۰ ۸/۳۷ ۸/۳۷ ۶۵ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر استفاده از مواد اولیه مرغوب » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «ضعیف و بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۶-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۶-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۴/۳۳- ۴/۳۴ ۱

بسیار ضعیف

          ۴/۳۳- ۴/۳۴ ۱ ضعیف
          ۴/۱۴- ۴/۳۴ ۲۰ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۶/۵۰ ۴/۳۴ ۸۵ زیاد
۹۹% ۴ ۵۳/۱۷۲     ۶/۳۰ ۴/۳۴ ۶۵ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۵۳/۱۷۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۷-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۸/۵ ۸/۵ ۸/۵ ۱۰ بسیار ضعیف
۷/۵۴ ۸/۴۸ ۸/۴۸ ۸۴ ضعیف
۶/۹۳ ۳۹ ۳۹ ۶۷ متوسط
۳/۹۸ ۷/۴ ۷/۴ ۸ زیاد
۱۰۰ ۷/۱ ۷/۱ ۳ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر تسهیلات و اعتبارات دولتی » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۷-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۷-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۴/۲۴- ۴/۳۴ ۱۰

بسیار ضعیف

          ۶/۴۹ ۴/۳۴ ۸۴ ضعیف
          ۶/۳۲ ۴/۳۴ ۶۷ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۴/۲۶- ۴/۳۴ ۸ زیاد
۹۹% ۴ ۶۴/۱۶۸     ۴/۳۱- ۴/۳۴ ۳ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۴/۱۶۸ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۸-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۹ بسیار ضعیف
۲/۳۷ ۲/۲۶ ۲/۲۶ ۴۵ ضعیف
۳/۷۷ ۱/۴۰ ۱/۴۰ ۶۹ متوسط
۸/۹۸ ۵/۲۱ ۵/۲۱ ۳۷ زیاد
۱۰۰ ۲/۱ ۲/۱ ۲ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۸-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۸-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۴/۱۵- ۴/۳۴ ۱۹

بسیار ضعیف

          ۶/۱۰ ۴/۳۴ ۴۵ ضعیف
          ۶/۳۴ ۴/۳۴ ۶۹ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۶/۲ ۴/۳۴ ۳۷ زیاد
۹۹% ۴ ۶۷/۷۵     ۴/۳۲- ۴/۳۴ ۲ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۷/۷۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۹-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ ۹ ضعیف
۶/۴۳ ۴/۳۸ ۴/۳۸ ۶۶ متوسط
۹/۹۱ ۳/۴۸ ۳/۴۸ ۸۳ زیاد
۱۰۰ ۱/۸ ۱/۸ ۱۴ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت ویژه بافت دراستان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۹-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۳۴- ۴۳ ۹ ضعیف
          ۲۳ ۴۳ ۶۶ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۴۰ ۴۳ ۸۳ زیاد
۹۹% ۳ ۹۵/۹۵     ۲۹- ۴۳ ۱۴ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۹۵/۹۵ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۶/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۱ ضعیف
۱۸ ۴/۱۷ ۴/۱۷ ۳۰ متوسط
۹/۸۴ ۹/۶۶ ۹/۶۶ ۱۱۵ زیاد
۱۰۰ ۱/۱۵ ۱/۱۵ ۲۶ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر طرح و نقشه های خاص منطقه  » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۰-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۰-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۴۲- ۴۳ ۱ ضعیف
          ۱۳- ۴۳ ۳۰ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۷۲ ۴۳ ۱۱۵ زیاد
۹۹% ۳ ۲۳/۱۷۲     ۱۷- ۴۳ ۲۶ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۲۳/۱۷۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر رنگ أمیزی خاص استان » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۷/۱ ۷/۱ ۷/۱ ۳ ضعیف
۷/۱۵ ۱۴ ۱۴ ۲۴ متوسط
۹/۷۰ ۲/۵۵ ۲/۵۵ ۹۵ زیاد
۱۰۰ ۱/۲۹ ۱/۲۹ ۵۰ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر رنگ أمیزی خاص استان» بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه « بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۱-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۱-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۴۰- ۴۳ ۳ ضعیف
          ۱۹- ۴۳ ۲۴ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۵۲ ۴۳ ۹۵ زیاد
۹۹% ۳ ۶۲/۱۰۹     ۷ ۴۳ ۵۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۱۰۹ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۶/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۱ ضعیف
۱۴ ۴/۱۳ ۴/۱۳ ۲۳ متوسط
۶/۶۸ ۷/۵۴ ۷/۵۴ ۹۴ زیاد
۱۰۰ ۴/۳۱ ۴/۳۱ ۵۴ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر وجود مهارت استاد کاران رنگرزی گیاهی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۲-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۲-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۴۲- ۴۳ ۱ ضعیف
          ۲۰- ۴۳ ۲۳ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۵۱ ۴۳ ۹۴ زیاد
۹۹% ۳ ۶۲/۱۱۳     ۱۱ ۴۳ ۵۴ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۲/۱۱۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۲/۱ ۲/۱ ۲/۱ ۲ ضعیف
۹/۱۶ ۷/۱۵ ۷/۱۵ ۲۷ متوسط
۳/۷۳ ۴/۵۶ ۴/۵۶ ۹۷ زیاد
۱۰۰ ۷/۲۶ ۷/۲۶ ۴۶ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر فراوانی رنگزاهای طبیعی » بر مزیت نسبی تولید فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۳-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۳-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

          ۴۱- ۴۳ ۲ ضعیف
          ۱۶- ۴۳ ۲۷ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۵۴ ۴۳ ۹۷ زیاد
۹۹% ۳ ۰۷/۱۱۳     ۳ ۴۳ ۴۶ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۷/۱۱۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

 • « تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (۱۴-۲-۴-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق  
۷ ۷ ۷ ۱۲ بسیار ضعیف
۴/۱۷ ۵/۱۰ ۵/۱۰ ۱۸ ضعیف
۴/۳۸ ۹/۲۰ ۹/۲۰ ۳۶ متوسط
۱/۷۲ ۷/۳۳ ۷/۳۳ ۵۸ زیاد
۱۰۰ ۹/۲۷ ۹/۲۷ ۴۸ بسیار زیاد
  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۷۲ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود «تأثیر شیوه های خاص بافت و نقشه ذهنی باف » بر مزیت نسبی تولید فرش معمولی باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.

– نمودار (۱۴-۲-۴-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۴-۳-۴-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

          پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
          ۴/۲۲- ۴/۳۴ ۱۲

بسیار ضعیف

          ۴/۱۶- ۴/۳۴ ۱۸ ضعیف
          ۶/۱ ۴/۳۴ ۳۶ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو     ۶/۲۳ ۴/۳۴ ۵۸ زیاد
۹۹% ۴ ۰۴/۴۴     ۶/۱۳ ۴/۳۴ ۴۸ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۴/۴۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *