تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها:دانلود رایگان پایان نامه ارشد,بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان


دانلود پایان نامه

فصل چهارم

تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

(4-1) مقدمه:

امروزه كاربرد مفاهیم و ابزارهای آماری در تحقیقات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و اكثر پژوهشهای رفتاری با استفاده از شیوه‌های آماری، به طبقه‌بندی، خلاصه كردن، تهیه جداول و رسم نمودارها و در نهایت به آزمون فرضهای تحقیق می‌پردازند.

همانگونه كه می‌دانیم یكی از اهداف مهم پژوهشهای علمی این است كه نتایج حاصل از یك نمونه را به جامعه بزرگتر گسترش دهند. به عبارت دیگر تعمیم‌پذیری[1] از اهداف تحقیق است یعنی پژوهشگران با مطالعه خصوصیات گروه كوچكی از افراد در پی یافتن ویژگیهای گروههای بزرگ هستند و برای نیل به چنین مقصودی می‌بایستی از روشهای موجود آمار استنباطی سود جست. همین ضرورت و راهكار برای مواقعی كه محقق با مطالعه دو یا چند گروه، در پی یافتن تفاوتهای موجود بین آنها می‌باشد نیز وجود دارد.

در اینجا نیز پژوهشگر، با استفاده از روشهای آماری مناسب به آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌پردازد و با توجه به اینكه در تحقیقات علمی همواره امكان خطا وجود دارد. لذا قبل از هر گونه استنباطی از داده‌ها یا نمونه، شایسته است سهم عوامل خطا را مشخص نماییم.

در پژوهش حاضر قبل از اینكه به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده‌ اقدام نماییم، لازم است به روش و نتیجه آزمون همتاسازی دو گروه تشكیل شده اشاره داشته باشیم.

(4-2) آزمون همتاسازی:

پس از آنكه دو گروه تصادفی از دو كلاس انتخاب شده و سپس بصورت تصادفی به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند و قبل از اجرای تحقیق، با استفاده از آزمون T مستقل به احراز همتا بودن دو گروه پرداخته شد.

نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ثلث دوم از پرونده تحصیلی دانش‌آموزان استخراج شد.

جدول زیر شاخص‌های آماری میانگین، مجموع مجذورات انحراف نمرات از میانگین، واریانس و انحراف استاندارد را جهت مقایسه دو گروه در اختیار می‌گذارد.

جدول شماره (10-4) مقایسه شاخص‌های آماری نمرات ثلث دوم دو گروه تجربی و گواه

انحراف استانداردS واریانس مجموع مجذورات انحراف از میانگین میانگین شاخص

گروه

33/2 43/5 128/76 88/9 گروه تجربی
38/2 68/5 64/79 13/10 گروه گواه

با توجه به داده‌های فوق می توان در نموداری به مقایسه وضعیت میانگین‌های نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی ثلث دوم پرداخت كه به شكل ذیل می‌باشد.

برای آزمون همتا بودن از آزمون آماری t مستقل جهت مقایسه میانگین‌های دو گروه به شرح ذیل استفاده گردید:

حال با توجه به اینكه درجه آزادی 28 می‌باشد و با فرض میزان 05/0=a و با در نظر گرفتن اینكه آزمون دو دامنه می‌باشد به جدول t مراجعه نموده و t جدول را به دست می‌آوریم

2=              41/0- =

بنابرنی چون [2]t مشاهده شده یا تفاوت بین میانگین‌ها از t جدول كوچكتر است لذا می‌توان نتیجه گرفت كه بین میانگین‌ها تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد و بنابراین می‌توان دو گروه را همتا فرض كرد.

(4-3) تحلیل دادها با استفاده از آمار توصیفی

جدولهای زیر توزیع فراوانی نمرات به دست آمده از گروه گواه در مراحل مختلف پژوهش را نشان می‌دهند

جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پیش آزمون مقیاس نگرش سنج نسبت به ریاضی (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

54

53

52

49

48

46

45

44

43

42

15=N

جدول (4-3) اندازه‌های گرایش مركزی[3] و تغییر پذیری[4] مربوط به نمرات گروه گواه در پیش آزمون نگرش نسبت به ریاضی

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین[5] 48
میانه[6] Md 5/49
نما[7] Mo چندنمایی
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر[8] R 11
واریانس[9] 07/20
انحراف معیار[10] S 48/4

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پس آزمون مقیاس نگرش سنج نسبت به ریاضیات (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
1

1

2

1

1

2

3

4

56

55

52

50

49

48

46

45

15=N

 

جدول (4-5) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییر پذیری مربوط به نمرات جدول بالا

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین x 53/48
میانه Md 5/47
نما Mo 45
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر 12
واریانس 83/13
انحراف معیار 71/3

جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات گروه گواه در پس آزمون مقیاس پیشرفت تحصیلی ریاضی (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
1

2

4

3

1

4

14

13

12

11

10

8

15=N

جدول (4-7) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییر پذیری مربوط به نمرات جدول بالا

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین 85/10
میانه Md 25/12
نما Mo دونمایی
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر R 7
واریانس 11/4
انحراف معیار S 02/2

جدول زیر توزیع فراوانی نمرات به دست آمده از گروه آزمایشی را در مراحل مختلف پژوهش نشان می‌دهند.

جدول (4-8) توزیع فراوانی نمرات گروه آزمایش در پیش آزمون نگرش نسبت به ریاضی (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

53

52

50

48

47

46

45

44

42

41

40

38

15=N

جدول (4-9) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییر پذیری مربوط به نمرات جدول قبل

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین 33/45
میانه Md 46
نما Mo سه نمایی
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر R 16
واریانس 35/19
انحراف معیار S 39/4

جدول (4-10) توزیع فراوانی نمرات گروه آزمایش در پس آزمون مقیاس نگرش سنج نسبت به ریاضیات (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

64

63

62

61

60

57

56

55

53

50

43

42

15=N

جدول (4-11) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییر پذیری مربوط به نمرات جدول قبل

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین 26/56
میانه Md 5/59
نما Mo سه نمایی
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر R 23
واریانس 85/46
انحراف معیار S 84/6

جدول (4-12) توزیع فراوانی نمرات گروه آزمایش در پس آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیات (نمرات طبقه‌بندی نشده)

فراوانی F نمره x
2

4

3

2

2

1

1

17

15

13

12

10

9

7

15=N

جدول (4-13) اندازه‌های گرایش مركزی و تغییر پذیری مربوط به نمرات جدول بالا

شاخص گرایش مركزی اندازه
میانگین 86/12
میانه Md 5/12
نما Mo 15
شاخص تغییرپذیری اندازه
دامنه تغییر R 11
واریانس 85/9
انحراف معیار S 14/3

در زیر نمودار ستونی میانگین‌های به دست آمده از گروه گواه و آزمایشی در مراحل مختلف پژوهش نشان داده شده‌اند.

 

نمودار (4-2): نمودار ستونی میانگین‌های دو گروه گواه و آزمایشی پیشرفت تحصیلی ریاضیات

نمودار (4-3): نمودار ستونی میانگین‌های نمرات حاصل از تفاوت نمرات آزمودنی‌های دو گروه گواه و آزمایشی در پیش آزمون و پس آزمون مقیاس نگرش نسبت به ریاضیات

 

80- Generalization

[2] – مقادیر   و از جدول مقادیر بحرانی t استیودنت از جتاب احتمالات و آمار كرابردی دكتر علی دلاور استخراج شده است.

 

82- Measures of central tendency

83- Variability

[5] – Mean

[6] – Mediam

[7] – Mode

[8] – Range

[9] – Variance

[10] – Standerd deviation

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *