تحقیق درباره caspica، castaneifolia، Carpinus، betulus


دانلود پایان نامه

coriariifolia
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
3
3
2
3
3
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cardamine tenera
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
+
1
1
1
+
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
+
.
+
+
.
.
+
+
.
.
.
.
Veronica persica
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
r
.
1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rubus persicus
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
.
r
1
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Arum maculatum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
+
+
.
.
.
+
+
.
.
.
.
.
.
r
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
Phyllitis scolopendrium
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
+
.
+
.
+
.
+
1
1
.
r
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
+
.
.
.
Ophioglossum vulgatum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
+
.
.
+
1
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Polystichum woronowii
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
r
+
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Polystichum aculeatum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
+
+
r
.
+
.
.
.
.
.
.
.
r
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ادامهی جدول (۳-۴)
Poa nemoralis
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
2
1
1
2
+
+
2
1
.
+
.
1
.
1
.
+
+
+
.
+
.
.
+
.
.
+
+
+
.
+
.
+
+
.
+
+
Athyrium filix-femina
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pterocarya fraxinifolia
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
2
2
3
3
3
.
2
1
.
3
2
4
.
.
1
.
.
.
3
.
+
3
2
.
+
.
.
.
1
.
.
2
4
.
.
.
Pteris dentate
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
1
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
Euphorbia amygdaloides
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
+
1
+
r
r
.
.
+
.
.
1
.
.
+
.
.
.
r
+
+
.
.
.
+
.
+
r
+
+
.
.
+
+
+
.
Alnus glutinosa ssp. barbata
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
2
.
.
3
2
.
1
2
.
.
4
.
.
.
2
2
2
.
.
.
.
.
.
2
2
.
.
.
2
.
2
.
.
2
.
.
.
Pteris cretica
6
.
.
.
+
.
+
.
.
.
.
.
.
1
1
+
.
.
1
+
.
+
1
.
+
r
+
1
.
.
.
1
.
1
1
+
+
+
.
.
.
.
.
+
.
1
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
Pterocarya fraxinifolia
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
Fraxinus excelsior ssp. coriariifolia
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
+
.
+
+
.
.
.
.
.
Alnus glutinosa ssp. barbata
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Populus caspica
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
2
.
2
.
.
3
2
2
2
2
3
.
2
3
2
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Alnus subcordata
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
2
4
3
3
2
3
.
4
3
.
3
.
.
.
.
.
.
2
.
.
3
.
.
.
.
2
.
3
.
.
Carex divulsa ssp. divulsa
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
1
.
.
.
.
1
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ulmus minor
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
1
1
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ulmus minor
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Galium ghilanicum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Populus caspica
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Populus caspica
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
1
.
.
.
.
.
Stellaria media
6
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
+
1
.
r
.
.
.
+
.
+
1
+
+
+
+
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ajuga reptans
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
+
.
.
+
+
+
.
.
.
1
+
+
+
.
.
+
.
Viola alba
6
+
+
+
+
.
+
+
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
.
1
.
1
.
.
.
+
1
.
+
.
.
.
r
.
.
.
.
1
1
+
.
+
+
+
+
1
+
+
2
1
+
+
+
1
+
+
Geum urbanum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
+
.
.
+
+
.
+
.
.
.
.
+
.
+
+
.
+
.
Veronica crista-galli
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
+
.
+
.
.
+
.
1
+
.
.
.
1
.
1
.
.
+
+
1
+
+
+
.
+
+
+
+
+
1
+
.
+
+
+
r
.
Poa trivialis
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
+
+
.
1
.
+
+
1
.
1
1
.
.
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
.
+
ادامهی جدول (۳-۴)
Lindelofia kandavanensis
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
+
.
1
.
Carex strigosa
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
1
.
1
1
.
.
1
+
2
1
1
+
1
1
+
.
1
+
.
1
1
1
+
+
1
+
+
+
1
+
1
+
+
+
+
+
+
+
Geranium molle
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
r
.
.
.
Microstegium vimineum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
1
1
.
1
.
+
.
+
.
.
.
.
.
.
+
+
1
.
1
+
Gleditsia caspica
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
+
.
.
+
.
.
+
.
1
.
+
.
.
1
1
.
1
1
+
.
1
1
.
.
.
1
+
1
Scutellaria tournefortii
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
+
+
.
.
.
.
+
+
Rumex sanguineus
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
1
.
.
.
.
+
+
.
1
.
+
1
+
.
+
.
.
+
+
+
+
+
+
.
+
r
+
+
+
+
.
.
+
Circaea lutetiana
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
r
.
1
1
.
.
.
.
.
+
+
.
1
.
1
1
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
.
Clinopodium umbrosum
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
Potentilla reptans
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
+
+
.
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
.
Veronica francispetae
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
r
.
+
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.
.
+
r
.
.
.
.
+
Oplismenus undulatifolius
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
1
1
1
1
1
1
+
2
2
1
.
1
2
+
2
2
+
1
1
1
1
1
+
+
.
1
+
1
1
2
1
+
+
1
1
1
+
Carex remota
6
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
.
.
1
+
1
1
1
1
1
+
+
1
.
1
+
+
1
+
+
+
1
+
.
+
+
+
+
+
+
+
Carex sylvatica
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
+
.
.
.
2
.
.
1
1
1
1
1
1
1
+
1
1
1
1
+
+
+
1
.
1
+
+
1
+
+
+
1
+
1
+
+
+
+
+
+
+
Gleditsia caspica
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
2
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gleditsia caspica
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Parrotia persica
2
2
3
3
.
2
3
2
.
3
.
4
3
3
+
4
.
.
3
3
3
4
3
3
4
2
2
1
2
4
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
.
.
4
.
2
.
2
2
2
5
2
3
.
3
3
Parrotia persica
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Carpinus betulus
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
2
3
2
3
3
.
2
2
.
2
4
2
3
1
2
3
4
2
4
3
4
5
3
4
3
4
5
4
4
5
3
2
3
3
4
3
4
Carpinus betulus
3
.
.
.
.
.
3
5
3
3
3
2
2
.
3
4
2
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Carpinus betulus
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Carpinus betulus
7
.
.
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quercus castaneifolia
1
4
3
.
4
4
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
2
.
3
.
.
.
3
.
.
.
2
.
.
2
.
.
.
3
.
.
Quercus castaneifolia
4
.
.
.
.
.
1
+
.
.
.
.
1
1
+
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ادامهی جدول (۳-۴)
Quercus castaneifolia
7
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quercus castaneifolia
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
+
.
+
.
1
.
.
1
+
.
1
r
.
1
.
1
.
1
.
Crataegus microphylla
3
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
2
.
.
+
+
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Crataegus microphylla
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
2
.
.
2
.
.
.
1
3
.
.
1
r
.
2
1
1
3
1
3
+
.
2
1
2
.
2
2
2
2
1
+
2
1
.
.
Diospyros lotus
3
.
.
.
.
.
2
.
.
2
.
.
1
.
.
.
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Diospyros lotus
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
.
+
.
1
.
.
+
.
.
1
+
+
1
+
1
Diospyros

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *