تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

ج) تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ :

 • تحقیق ( در یفوس و دیبورا [1]1990) در زمینه « نقش استدلال در سوء استفاده جنسی در كودكان [2]و روشهای كنار آمدن با آن » .

در این تحقیق تعداد نمونه شصت نفر بود وهمه آنان مذكر بودند و در گروهی سنی كودكان قرار داشتند ، این تعداد به سه گروه تقسیم شدند ، یك گروه بیست نفری از این پسران ، طی دوره كوتاهی نقش استدلال و روشهای كنار آمدن  بامشكلات آموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا با شخصیت داستانی همانند سازی كنند كه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و دیگران را برای انجام این عمل ترغیب می كرد .

 • گروه بیست نفری دیگری از این پسرا طی دوره طولانی تر ، نقش استدلال و روشهای كنار آمدن با مشكلات را آموزش دیدند وبعد از آن خواسته شد با شخصیت داستانی همانند سازی كنند كه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود ولی دیگران را به انجام این عمل ترغیب نمی كرد . گروه بیست نفری سوم ( گروه كنترل ) بدون دوره آموزشی و بدون همانند سازی با شخصیت داستان ، پس از اجرای آزمون ناكامی سنج روز نزوایگ ، نتایج آزمون  نشان داد كه پرخاشگری دو گروه اول و دوم د رمقایسه با گروه سوم بیشتر بود . گروه اول نوعی مقاومت بیرونی را در انجام اعمال خواسته شده از او با پرخاشگری نشان می داد و گروه دوم نوعی مقاومت درونی را با عكس العمل پرخاشگرانه د ربرابر آنچه خواسته شده بود نشا ن داد .
 • تحقیقات ( دور شاو – نتا – ماریو 1990[3]) د رزمینه « درماندگی آموخته شده و نظریه اسناد با واكنش در برابر ناكامی [4]: »

-در این تحقیق صد ونود ودو نفر ا زفارغ التحصیلان در چهار گروه : تنبیه و سرزنش درونی

-تنبیه و سرزنش بیرونی – مقاومت درونی و مقاومت بیرونی در معرض موقعیتهای : بدون مشكل ، مشكلات قابل حل ، و مشكل غیر قابل حل و چهار مشكل غیر قابل حل قرار دادند . آزمون روزتروایگ بر روی آنان اجرا گردید . ونتایج آن نشان داد : تنها افرادی كه در گروه مقاومت درونی قرار داشتند ، هم به سرعت به آزمون پاسخ دادند وهم در برابر مشكلات بدون احساس شكست بودند . سایر گروهها دراجرای آزمون سرعت كمتری داشته و در برابر مشكلات احساس شكست داشتند .

 • تحقیق ( روبرتس ، گایل 1993[5]) در رابطه با « واكنش میانسالان به ناكامی » .

-در این تحقیق گروه نمونه متشكل بود از صدو چهار نفر از میانسالانی كه در دو گروه قرار داشتند ، پنجاه و چهار نفر از آنان در خانه سالمندان بودند و پنجاه نفر از آنان در میان خانواده های خود زندگی می  كردند ، آزمون روزتر وایگ بر روی هر دو گروه اجرا گردید ونتایج آن نشان داد كه : میانسالانی كه در میان خانواده های خود زندگی می كردند در برابر موقعیت های ناكام كننده ، واكنش كمتری نشان داده و موقعیت را كمتر ناكام كننده تلقی می كردند تا افراد یكه در خانه سالمندان نگهداری می شدند . هوش كلامی آنان نیز از گروه مقابل بهتر بود ، ولی افرادیكه در خانه سالمندان بودند رشد « من[6] » نارس داشتند و همچنین عكس العملهای خصمانه تری به موقعیت های ناكام كننده نشان داده و در برابر چنین موقعیتهای خود را سرزنش می كردند .

 • تحقیق ( بالزانو و فرد یریكا [7]1994) در زمینه « نوع نژاد زنان سیاه پوستان در واكنش به ناكامی » :
 • این تحقیق بر روی صد و هجده نفر از زنان سیاهپوست از دو نژاد افریقایی و امریكایی انجام گرفت گروه نمونه در معرض موقعیتهای ناكام كننده شغلی ( البته بصورت ملایم ) قرار گرفتند و پس از انجام آزمون نتایج به دست آمد :

هر دو گروه از این زنان د ر برابر موقعیتهای ناكام كننده  شغلی واكنشهای پرخاشگرانه بیرونی را نشان دادند و تعدادی از آنها در برخی از موقعیتها بصورت درونی منكر ناكام كنندگی موقعیتها شده و حتی خودشان را سرزنش می كردند .

 • تحقیق ( فوهرر 1994[8]) در زمینه « كامیابی شخص احادیث فرستادگان خارجی ( طبق احادیث پروتستان ) د رموقعیتها ناكام كننده »:
 • گروه نمونه مركب بود از صد مرد وزن پروتستان مذهب كه طی سه سال ، شاترده مرتبه با آزمون روزتراویگ مورد آزمایش قرار گرفتند . نیمرخ روانی كه فوهرر برای این گروه رسم نمود طبیعی بود ولی نتایج تحقیق نشان داد كه وقتی این افراد در معرض موقعیتهای ناكام كننده یكسانی قرار گرفتند ، عكس العملهای متفاوتی نشان دادند : مردها تسلط كمی بر امور داشته واكنش آنان به ناكامی پرخاشگری بیرونی بود ، زنان در برابر ناكامی واكنش پرخاشگری درونی را بیشتر نشان داده و در موقعیت های ناكام كننده بیشتر حالت مطیع بودن ، امیدواری و اعتماد به احادیث انجیل ( طبق فرقه پروتستان ) را داشتند .
 • چیكده برخی ا زتحقیقاتی كه در زمینه های « پرخاشگری » « ناكامی » و « آزمون روزنزوایگ » در ایران انجام گرفته است .

الف ) تحقیقات د رزمینه پرخاشگری :

 • تحقیقی در زمینه « پرخاشگری و رابطه آنان با ساخت خانواده در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران »

توسط ( براهنی محمد تقی 1365) انجام گرفته است كه خلاصه آن به ترتیب زیر است :

الف ) كل اختلالات رفتاری د رمیان دانش آموزان پسر كلاسهای سوم ، چهارم ، پنجم دبستان ( 36/48) در هزار بوده است ، كه كلاس سوم ( 95/40) كلاس چهارم (98/52) كلاس پنجم (96/50) در هزار بوده است بیشترین اختلالات پرخاشگری (28/11) در هزار و كمترین اختلال استعمال سیگار (09/0 ) در هزار بوده است .

ب ) دانش آموزان پرخاشگر از لحاظ تحصیلی از همكلاسان خود پائینتر بودند ( 46 درصد ) آنان یك الی پنج بار مردود شده بودند .

ج) از لحاظ جسمانی ، قد بلند و قدرت جسمانی بالایی داشتند (3/9 درصد ) نقایص درونی داشتند و در مواردی هم اختلالاتی از قبیل : جویدن ناخن ، شب ادراری ، لكنت زبان ، صرع ،…

د) از لحاظ عاطفی و روانی ، مهمترین خصوصیات آنان پیروزی ، قدرت ، خود نمایی ، مخفی كردن همیشگی عیب خود بوده و حالت پرخاشگری را به صورت های لفظی و عملی و حمله به اشخاص و شكستن لوازم دیده شد .

ی ) پدران این دانش آموز ان ( 71/14 درصد ) دارای شخصیتهای بیمار گونه از قبیل هیپوكندر یا ، هیستری پارانودئید ، اسكیزوفرنیا بودند .

 • تحقیق در رابطه با « پرخاشگری كودكان و ارتباط آن با ساخت خانوا ده » « فراهانی 1365 )[9]این تحقیق درباره بررسی اختلال رفتاری در دانش آموزان پسر دبستانی د رمناطق بیست گانه آموزش و پرورش تهران ، ا زمیان اختلالات رفتاری به طور خاصی پرخاشگری كودكان در سن نه تا دوازده سالگی ( كلاسهای سوم ، چهارم ، پنجم ) بصورت اعتبار تصادفی كلی مراحلی با استفاده از تستهای و پرسشنامه ها انجام گرفته و پس از محرز شدن پرخاشگری آنان و بررسی و ضعیت و ساخت روانی و اجتماعی واقتصادی و فرهنگی خانواده آنها پرداخته شده است .
 • نتایج تحقیق ، مشابه به نتایجی تحقیقی بود كه توسط ( براهنی ) صورت گرفت . و نتایج جنبه اقتصادی و فرهنگی این خانواده ها نشا ن داد كه :
 • كودكان پرخاشگر متعلق به خانواده هایی هستند كه سطح در آمد آنها پایین است و این كودكان برای بر آورده كردن احتیاجاتشان دچا رناكامی می شوند واكثریت پدران این دانش آموزان ، در مشاغل پایین ، اشتغال دارند ، ا زنظر فرهنگی هم این دانش آ‎موزان اكثرا در میان خانواده های زندگی می كنند ،؟ كه دارای فرهنگی پایین هستند ، سطح تفكر آ‎نان پایینتر از سطح تفكر خانواده های دانش آموزان غیر پرخاشگر است .
 • تحقیق در زمینه « بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران » ( مرادی [10]1365)

نتایج تحقیق نشان داده است كه نوجوانان پرخاشگر اكثرا متعلق به خانواده های هستند كه سطح در آمد آنها پایینتر از سطح در آمد نوجوانان غیر پرخاشگر است . از نظر فرهنگی خانواده های نوجوانان پرخاشگر پاینتر از خانواده های نوجوانان غیر پرخاشگر بوده است . و خواستها و نیازهای عاطفی و روانی نوجوانان پرخاشگر در خانواده در نظر گرفته نمی شود والدین اكثرا به این نوجوانان توجهی نداشته و توقعات زیادی از آنان دارند .

نوجوانان پرخاشگر از نظر تحصیلی پایینتر ا زهمكلاسیهای خود بوده و بیشتر تمایل به تماشای برنامه های خشن و جنگجویانه دارند ، پرخاشگری آنان از نوع عملی و لفظی توام است این نوجوانان حتی در برابر خانواده های خود پرخاشگری و عصیان را نشان می دهند ، تحصیلات والدین آنها پایین بوده و متعلق به خانواده های شلوغ می باشند .

 • تحقیق در زمینه « بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان راهنمایی پسرانه شهر یزد » ( سالاری و اسلامی 1370[11])

-نتایج تحقیق نشان داده است كه : نوجوانان پرخاشگر بیشتر متعلق به خانواده های شلوغ بوده ( افزایش سن والدین ) بالای پنجاه سال ، فاكتور مهم و اساسی در میزان پرخاشگری نوجوانان محسوب می شود . عدم تامین نیازهای جسمی ، روانی ، عامل مهمی در پرخاشگری نوجوانان قلمداد می گردد . عدم توجه به نظرات و خواسته های آنان در پرخاشگری موثر است خانواده ها ی پر در آمد و كم در آمد هر دو در بروز پرخاشگری تاثیر دارند . نوجوانان و جوانان صاحب مشاغل آزاد د رمقایسه با خانواده های كارگران – كارمندان – كشاورزان بیشتر دچار پرخاشگری شده اند ، و عیب نقص هر یك از اندام و اعضاء و برداشت های فرد از محیط اطراف در این راستا تاثیر قابل ملاحظه ای در پرخاشگری دارند . مشاهده فیلم های جنگی – پلیسی و مطالعه این گونه  كتب در بروز و شدت رفتار پرخاشگرانه موثر می باشد . تنبیه بدنی و خشونت اعمال شده از طرف والدین عاملی در بروز و میزان پرخاشگری محسوب شده است . مورد استهزاء قرار گرفتن – شكست تحصیلی د ر رابطه نقش مستقیم دارد . دوستان افراد پرخاشگر شبیه افرادی جنگجو – عیاش و خوشگذران هستند . اعتقادات مذهبی و گرایش نوجوانان به نماز و شركت در نماز جمعه و هیات های عذار داری ا زعوامل مهم كاهش و عدم بروز رفتار پرخاشگرانه تلقی شده است . نوجوانان پر خاشگر بیشتر متعلق به خانواده های بیكار هستد ، نوجوانان پرخاشگر بیشتر به ورزشهای انفرادی می پردازند و غیر پرخاشگران به ورزشهای گروهی ، نوجوانان پرخاشگر خواستار رفتاری نرم و ملایم هستند تا اینكه آ‎نها را نصیحت كند و غیره …

 • تحقیق در زمینه « عوامل موثر بر پرخاشگری » ( محسنی كهنه شهری[12] 1350 ) و ( احمدی [13]1370)

از عوامل موثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .

 • عوامل اجتماعی : ( ناكامی ) ، اگر از صد نفری پیاده در خیابان خواسته شود كه مهمترین علت پرخاشگری با یك كلمه بیان كند ، اكثرا خواهند گفت : ناكامی ، بسیاری از آنها خواهند گفت كه ابطال هدفهای انسان مهمترین عامل سوق دهنده به طرف پرخاشگری است پذیرش این دیدگاه ا ز فرضیه ( ناكامی ) – پرخاشگری ) « جان دالرد » مایع می گیرد كه این فرضیه ، در فرم ابتدایی خود بیان می دارد كه :

الف ) ناكامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود . ب ) پرخاشگری همیشه ناشی از ناكامی است.

با این همه اكنون معلوم شده كه افراد ناكام همیشه با افكار ، تمایلات ، كلمات ، و اعمال پرخاشگرانه به ناكامی خود ، واكنش نشان نمی دهد . در واقع ممكن است واكنش های گوناگونی مانند : كنارگیری ، افسرد گی ، درماندگی ، یا تلاش برای تسلط بر منبع ناكامی را از خود نشان دهد . همچنین مشخص شده كه تمام پرخاشگریها ا زناكامی ناشی نمی گردد . مردمی مثل فوتبالیست ها و مشتزن ها به دلایل مختلف د رواكنش محرك های گوناگون رفتار پرخاشگرانه نشان می دهند . از محیط هایی كه می توان ناكامی را بوجود آورد « مدرسه » است . مدرسه به همان نسبت كه یك منبع یك ارضای نیاز است ، یك سرچشمه ناكامی نیز می باشد . زیرا كودك باید جهت تحمل كردن و پذیرش نتایجی كه در مدرسه برای او وجود دارد آمادگی و سازگاری لازم را كسب نماید .

یكی از مسائلی كه در ناكامی باید مورد توجه قرار گیرد ( درجه تحمل [14]) یا توانایی گذشت در برابر ناكامی است زیرا اگر فرد عكس العمل نامتناسبی در رفاه از خود نشان دهد ، توانایی گذشت در برابر ناكامی ضعیف است و این ضعف با تشدید و بیرونی شدن رفتار پر خاشگرانه بیشتر می شود .

اگر توانایی گذشت در برابر ناكامی كم باشد یا حالت روانی نژندی وحالت روان پریشی سر و كار داریم . و بالاعكس در حالت سلامت روانی درجه گذشت در برابر ناكامی بالاست بررسی دقیق قرائن موجود حاكی ا ز آن است كه نقش ناكامی در بوجود آوردن ویا نیاوردن پرخاشگری آ‎شكار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : نخست به نظر می رسد كه ناكامی زمانی موجب افزایش پرخاشگری می گردد . كه نسبتا شدید باشد اگر خفیف یا متوسط باشد ممكن است موجب تشدید و پرخاشگری نگردد – ثانیا شواهد فراوان نشان می دهدكه ناكامی زمانی بیشتر احتمال دارد پرخاشگری بوجود آورد كه غیر منصفانه و مستبدانه تلقی شود تا منصفانه و عادلانه .

[1] Dreyfuss – DEBORAH go (1990)

[2] CHILD SEXUAL ABUSE

[3] Dor, shar –Netta- Mario (1990)

[4] Learned helpess causal attribution and response to frustration

[5] ROBERTS. GAIL(1993)

[6] Ego

[7] BALZANO- FREDERICA(1994)

[8] Fuhrer (1994)

[9] محمد تقی فرمهینی فراهانی (65-1364) دانشگاه تربیت مدرس ( طرح پژوهشی )

[10] علیرضا مرادی (1365) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه )

[11] حیدر اسلامی – علی سالاری ( 1370) اداره آموزش و پرورش استان یزد ( پژوهشكده تعلیم و تربیت ) « طرح پژوهشی »

[12] ابراهیم محسنی كهنه شهری (1350) دانشگاه علوم انسانی تبریز ( پایان نامه )

[13] علی اصغر احمدی ( 1370) مجله تربیت – پژوهشگده تعلیم و تربیت ( مقاله )

[14] Tolerance

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *