تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

ج) تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ :

 • تحقیق ( در یفوس و دیبورا [۱]۱۹۹۰) در زمینه « نقش استدلال در سوء استفاده جنسی در کودکان [۲]و روشهای کنار آمدن با آن » .

در این تحقیق تعداد نمونه شصت نفر بود وهمه آنان مذکر بودند و در گروهی سنی کودکان قرار داشتند ، این تعداد به سه گروه تقسیم شدند ، یک گروه بیست نفری از این پسران ، طی دوره کوتاهی نقش استدلال و روشهای کنار آمدن  بامشکلات آموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا با شخصیت داستانی همانند سازی کنند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و دیگران را برای انجام این عمل ترغیب می کرد .

 • گروه بیست نفری دیگری از این پسرا طی دوره طولانی تر ، نقش استدلال و روشهای کنار آمدن با مشکلات را آموزش دیدند وبعد از آن خواسته شد با شخصیت داستانی همانند سازی کنند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود ولی دیگران را به انجام این عمل ترغیب نمی کرد . گروه بیست نفری سوم ( گروه کنترل ) بدون دوره آموزشی و بدون همانند سازی با شخصیت داستان ، پس از اجرای آزمون ناکامی سنج روز نزوایگ ، نتایج آزمون  نشان داد که پرخاشگری دو گروه اول و دوم د رمقایسه با گروه سوم بیشتر بود . گروه اول نوعی مقاومت بیرونی را در انجام اعمال خواسته شده از او با پرخاشگری نشان می داد و گروه دوم نوعی مقاومت درونی را با عکس العمل پرخاشگرانه د ربرابر آنچه خواسته شده بود نشا ن داد .
 • تحقیقات ( دور شاو – نتا – ماریو ۱۹۹۰[۳]) د رزمینه « درماندگی آموخته شده و نظریه اسناد با واکنش در برابر ناکامی [۴]: »

-در این تحقیق صد ونود ودو نفر ا زفارغ التحصیلان در چهار گروه : تنبیه و سرزنش درونی

-تنبیه و سرزنش بیرونی – مقاومت درونی و مقاومت بیرونی در معرض موقعیتهای : بدون مشکل ، مشکلات قابل حل ، و مشکل غیر قابل حل و چهار مشکل غیر قابل حل قرار دادند . آزمون روزتروایگ بر روی آنان اجرا گردید . ونتایج آن نشان داد : تنها افرادی که در گروه مقاومت درونی قرار داشتند ، هم به سرعت به آزمون پاسخ دادند وهم در برابر مشکلات بدون احساس شکست بودند . سایر گروهها دراجرای آزمون سرعت کمتری داشته و در برابر مشکلات احساس شکست داشتند .

 • تحقیق ( روبرتس ، گایل ۱۹۹۳[۵]) در رابطه با « واکنش میانسالان به ناکامی » .

-در این تحقیق گروه نمونه متشکل بود از صدو چهار نفر از میانسالانی که در دو گروه قرار داشتند ، پنجاه و چهار نفر از آنان در خانه سالمندان بودند و پنجاه نفر از آنان در میان خانواده های خود زندگی می  کردند ، آزمون روزتر وایگ بر روی هر دو گروه اجرا گردید ونتایج آن نشان داد که : میانسالانی که در میان خانواده های خود زندگی می کردند در برابر موقعیت های ناکام کننده ، واکنش کمتری نشان داده و موقعیت را کمتر ناکام کننده تلقی می کردند تا افراد یکه در خانه سالمندان نگهداری می شدند . هوش کلامی آنان نیز از گروه مقابل بهتر بود ، ولی افرادیکه در خانه سالمندان بودند رشد « من[۶] » نارس داشتند و همچنین عکس العملهای خصمانه تری به موقعیت های ناکام کننده نشان داده و در برابر چنین موقعیتهای خود را سرزنش می کردند .

 • تحقیق ( بالزانو و فرد یریکا [۷]۱۹۹۴) در زمینه « نوع نژاد زنان سیاه پوستان در واکنش به ناکامی » :
 • این تحقیق بر روی صد و هجده نفر از زنان سیاهپوست از دو نژاد افریقایی و امریکایی انجام گرفت گروه نمونه در معرض موقعیتهای ناکام کننده شغلی ( البته بصورت ملایم ) قرار گرفتند و پس از انجام آزمون نتایج به دست آمد :

هر دو گروه از این زنان د ر برابر موقعیتهای ناکام کننده  شغلی واکنشهای پرخاشگرانه بیرونی را نشان دادند و تعدادی از آنها در برخی از موقعیتها بصورت درونی منکر ناکام کنندگی موقعیتها شده و حتی خودشان را سرزنش می کردند .

 • تحقیق ( فوهرر ۱۹۹۴[۸]) در زمینه « کامیابی شخص احادیث فرستادگان خارجی ( طبق احادیث پروتستان ) د رموقعیتها ناکام کننده »:
 • گروه نمونه مرکب بود از صد مرد وزن پروتستان مذهب که طی سه سال ، شاترده مرتبه با آزمون روزتراویگ مورد آزمایش قرار گرفتند . نیمرخ روانی که فوهرر برای این گروه رسم نمود طبیعی بود ولی نتایج تحقیق نشان داد که وقتی این افراد در معرض موقعیتهای ناکام کننده یکسانی قرار گرفتند ، عکس العملهای متفاوتی نشان دادند : مردها تسلط کمی بر امور داشته واکنش آنان به ناکامی پرخاشگری بیرونی بود ، زنان در برابر ناکامی واکنش پرخاشگری درونی را بیشتر نشان داده و در موقعیت های ناکام کننده بیشتر حالت مطیع بودن ، امیدواری و اعتماد به احادیث انجیل ( طبق فرقه پروتستان ) را داشتند .
 • چیکده برخی ا زتحقیقاتی که در زمینه های « پرخاشگری » « ناکامی » و « آزمون روزنزوایگ » در ایران انجام گرفته است .

الف ) تحقیقات د رزمینه پرخاشگری :

 • تحقیقی در زمینه « پرخاشگری و رابطه آنان با ساخت خانواده در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران »

توسط ( براهنی محمد تقی ۱۳۶۵) انجام گرفته است که خلاصه آن به ترتیب زیر است :

الف ) کل اختلالات رفتاری د رمیان دانش آموزان پسر کلاسهای سوم ، چهارم ، پنجم دبستان ( ۳۶/۴۸) در هزار بوده است ، که کلاس سوم ( ۹۵/۴۰) کلاس چهارم (۹۸/۵۲) کلاس پنجم (۹۶/۵۰) در هزار بوده است بیشترین اختلالات پرخاشگری (۲۸/۱۱) در هزار و کمترین اختلال استعمال سیگار (۰۹/۰ ) در هزار بوده است .

ب ) دانش آموزان پرخاشگر از لحاظ تحصیلی از همکلاسان خود پائینتر بودند ( ۴۶ درصد ) آنان یک الی پنج بار مردود شده بودند .

ج) از لحاظ جسمانی ، قد بلند و قدرت جسمانی بالایی داشتند (۳/۹ درصد ) نقایص درونی داشتند و در مواردی هم اختلالاتی از قبیل : جویدن ناخن ، شب ادراری ، لکنت زبان ، صرع ،…

د) از لحاظ عاطفی و روانی ، مهمترین خصوصیات آنان پیروزی ، قدرت ، خود نمایی ، مخفی کردن همیشگی عیب خود بوده و حالت پرخاشگری را به صورت های لفظی و عملی و حمله به اشخاص و شکستن لوازم دیده شد .

ی ) پدران این دانش آموز ان ( ۷۱/۱۴ درصد ) دارای شخصیتهای بیمار گونه از قبیل هیپوکندر یا ، هیستری پارانودئید ، اسکیزوفرنیا بودند .

 • تحقیق در رابطه با « پرخاشگری کودکان و ارتباط آن با ساخت خانوا ده » « فراهانی ۱۳۶۵ )[۹]این تحقیق درباره بررسی اختلال رفتاری در دانش آموزان پسر دبستانی د رمناطق بیست گانه آموزش و پرورش تهران ، ا زمیان اختلالات رفتاری به طور خاصی پرخاشگری کودکان در سن نه تا دوازده سالگی ( کلاسهای سوم ، چهارم ، پنجم ) بصورت اعتبار تصادفی کلی مراحلی با استفاده از تستهای و پرسشنامه ها انجام گرفته و پس از محرز شدن پرخاشگری آنان و بررسی و ضعیت و ساخت روانی و اجتماعی واقتصادی و فرهنگی خانواده آنها پرداخته شده است .
 • نتایج تحقیق ، مشابه به نتایجی تحقیقی بود که توسط ( براهنی ) صورت گرفت . و نتایج جنبه اقتصادی و فرهنگی این خانواده ها نشا ن داد که :
 • کودکان پرخاشگر متعلق به خانواده هایی هستند که سطح در آمد آنها پایین است و این کودکان برای بر آورده کردن احتیاجاتشان دچا رناکامی می شوند واکثریت پدران این دانش آموزان ، در مشاغل پایین ، اشتغال دارند ، ا زنظر فرهنگی هم این دانش آ‎موزان اکثرا در میان خانواده های زندگی می کنند ،؟ که دارای فرهنگی پایین هستند ، سطح تفکر آ‎نان پایینتر از سطح تفکر خانواده های دانش آموزان غیر پرخاشگر است .
 • تحقیق در زمینه « بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران » ( مرادی [۱۰]۱۳۶۵)

نتایج تحقیق نشان داده است که نوجوانان پرخاشگر اکثرا متعلق به خانواده های هستند که سطح در آمد آنها پایینتر از سطح در آمد نوجوانان غیر پرخاشگر است . از نظر فرهنگی خانواده های نوجوانان پرخاشگر پاینتر از خانواده های نوجوانان غیر پرخاشگر بوده است . و خواستها و نیازهای عاطفی و روانی نوجوانان پرخاشگر در خانواده در نظر گرفته نمی شود والدین اکثرا به این نوجوانان توجهی نداشته و توقعات زیادی از آنان دارند .

نوجوانان پرخاشگر از نظر تحصیلی پایینتر ا زهمکلاسیهای خود بوده و بیشتر تمایل به تماشای برنامه های خشن و جنگجویانه دارند ، پرخاشگری آنان از نوع عملی و لفظی توام است این نوجوانان حتی در برابر خانواده های خود پرخاشگری و عصیان را نشان می دهند ، تحصیلات والدین آنها پایین بوده و متعلق به خانواده های شلوغ می باشند .

 • تحقیق در زمینه « بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان راهنمایی پسرانه شهر یزد » ( سالاری و اسلامی ۱۳۷۰[۱۱])

-نتایج تحقیق نشان داده است که : نوجوانان پرخاشگر بیشتر متعلق به خانواده های شلوغ بوده ( افزایش سن والدین ) بالای پنجاه سال ، فاکتور مهم و اساسی در میزان پرخاشگری نوجوانان محسوب می شود . عدم تامین نیازهای جسمی ، روانی ، عامل مهمی در پرخاشگری نوجوانان قلمداد می گردد . عدم توجه به نظرات و خواسته های آنان در پرخاشگری موثر است خانواده ها ی پر در آمد و کم در آمد هر دو در بروز پرخاشگری تاثیر دارند . نوجوانان و جوانان صاحب مشاغل آزاد د رمقایسه با خانواده های کارگران – کارمندان – کشاورزان بیشتر دچار پرخاشگری شده اند ، و عیب نقص هر یک از اندام و اعضاء و برداشت های فرد از محیط اطراف در این راستا تاثیر قابل ملاحظه ای در پرخاشگری دارند . مشاهده فیلم های جنگی – پلیسی و مطالعه این گونه  کتب در بروز و شدت رفتار پرخاشگرانه موثر می باشد . تنبیه بدنی و خشونت اعمال شده از طرف والدین عاملی در بروز و میزان پرخاشگری محسوب شده است . مورد استهزاء قرار گرفتن – شکست تحصیلی د ر رابطه نقش مستقیم دارد . دوستان افراد پرخاشگر شبیه افرادی جنگجو – عیاش و خوشگذران هستند . اعتقادات مذهبی و گرایش نوجوانان به نماز و شرکت در نماز جمعه و هیات های عذار داری ا زعوامل مهم کاهش و عدم بروز رفتار پرخاشگرانه تلقی شده است . نوجوانان پر خاشگر بیشتر متعلق به خانواده های بیکار هستد ، نوجوانان پرخاشگر بیشتر به ورزشهای انفرادی می پردازند و غیر پرخاشگران به ورزشهای گروهی ، نوجوانان پرخاشگر خواستار رفتاری نرم و ملایم هستند تا اینکه آ‎نها را نصیحت کند و غیره …

 • تحقیق در زمینه « عوامل موثر بر پرخاشگری » ( محسنی کهنه شهری[۱۲] ۱۳۵۰ ) و ( احمدی [۱۳]۱۳۷۰)

از عوامل موثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .

 • عوامل اجتماعی : ( ناکامی ) ، اگر از صد نفری پیاده در خیابان خواسته شود که مهمترین علت پرخاشگری با یک کلمه بیان کند ، اکثرا خواهند گفت : ناکامی ، بسیاری از آنها خواهند گفت که ابطال هدفهای انسان مهمترین عامل سوق دهنده به طرف پرخاشگری است پذیرش این دیدگاه ا ز فرضیه ( ناکامی ) – پرخاشگری ) « جان دالرد » مایع می گیرد که این فرضیه ، در فرم ابتدایی خود بیان می دارد که :

الف ) ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود . ب ) پرخاشگری همیشه ناشی از ناکامی است.

با این همه اکنون معلوم شده که افراد ناکام همیشه با افکار ، تمایلات ، کلمات ، و اعمال پرخاشگرانه به ناکامی خود ، واکنش نشان نمی دهد . در واقع ممکن است واکنش های گوناگونی مانند : کنارگیری ، افسرد گی ، درماندگی ، یا تلاش برای تسلط بر منبع ناکامی را از خود نشان دهد . همچنین مشخص شده که تمام پرخاشگریها ا زناکامی ناشی نمی گردد . مردمی مثل فوتبالیست ها و مشتزن ها به دلایل مختلف د رواکنش محرک های گوناگون رفتار پرخاشگرانه نشان می دهند . از محیط هایی که می توان ناکامی را بوجود آورد « مدرسه » است . مدرسه به همان نسبت که یک منبع یک ارضای نیاز است ، یک سرچشمه ناکامی نیز می باشد . زیرا کودک باید جهت تحمل کردن و پذیرش نتایجی که در مدرسه برای او وجود دارد آمادگی و سازگاری لازم را کسب نماید .

یکی از مسائلی که در ناکامی باید مورد توجه قرار گیرد ( درجه تحمل [۱۴]) یا توانایی گذشت در برابر ناکامی است زیرا اگر فرد عکس العمل نامتناسبی در رفاه از خود نشان دهد ، توانایی گذشت در برابر ناکامی ضعیف است و این ضعف با تشدید و بیرونی شدن رفتار پر خاشگرانه بیشتر می شود .

اگر توانایی گذشت در برابر ناکامی کم باشد یا حالت روانی نژندی وحالت روان پریشی سر و کار داریم . و بالاعکس در حالت سلامت روانی درجه گذشت در برابر ناکامی بالاست بررسی دقیق قرائن موجود حاکی ا ز آن است که نقش ناکامی در بوجود آوردن ویا نیاوردن پرخاشگری آ‎شکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : نخست به نظر می رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش پرخاشگری می گردد . که نسبتا شدید باشد اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید و پرخاشگری نگردد – ثانیا شواهد فراوان نشان می دهدکه ناکامی زمانی بیشتر احتمال دارد پرخاشگری بوجود آورد که غیر منصفانه و مستبدانه تلقی شود تا منصفانه و عادلانه .

[۱] Dreyfuss – DEBORAH go (1990)

[۲] CHILD SEXUAL ABUSE

[۳] Dor, shar –Netta- Mario (1990)

[۴] Learned helpess causal attribution and response to frustration

[۵] ROBERTS. GAIL(1993)

[۶] Ego

[۷] BALZANO- FREDERICA(1994)

[۸] Fuhrer (1994)

[۹] محمد تقی فرمهینی فراهانی (۶۵-۱۳۶۴) دانشگاه تربیت مدرس ( طرح پژوهشی )

[۱۰] علیرضا مرادی (۱۳۶۵) دانشگاه تربیت مدرس ( پایان نامه )

[۱۱] حیدر اسلامی – علی سالاری ( ۱۳۷۰) اداره آموزش و پرورش استان یزد ( پژوهشکده تعلیم و تربیت ) « طرح پژوهشی »

[۱۲] ابراهیم محسنی کهنه شهری (۱۳۵۰) دانشگاه علوم انسانی تبریز ( پایان نامه )

[۱۳] علی اصغر احمدی ( ۱۳۷۰) مجله تربیت – پژوهشگده تعلیم و تربیت ( مقاله )

[۱۴] Tolerance

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *