تحقیقات داخلی:دانلود پایان نامه روانشناسی,ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه


دانلود پایان نامه

تحقیقات داخلی

«بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر كیفیت تصمیم گیری مدیران» نام پژوهشی است كه نتایج حاصل از آن نشان می دهد كه فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی ، به نحوی با ابهام نقش ، سنگینی و گرانباری نقش ( كمی و كیفی)‌، خط مشی سازمان و نداشتن امنیت شغلی مرتبط است.همچنین بر اساس نتایج حاصل ، می توان اظهار نمود كه عوامل سارمانی فشار روانی ، بر كیفیت تصمیم گیری مدیران شركت D.M.T در استان اصفهان موثر بوده است. (ابزری و ابراهیمی ، 1379،ص 116)

در این پژوهش «بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در كاركنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی زاهدان»، ‌استرس های شغلی و مشكلات روانی در 130 تن از كاركنان دانشگاه مذكور (‌78 زن و 52 مرد) كه خود مسئولیت بهداشتی ـ درمانی بیماران را بر عهده داشتند، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان داد كه ارتباط میزان استرس شغلی با افسردگی و اضطراب معنادار است، ولی در بین مشكلات روانی میزان استرس شغلی از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نگردید.همچنین میزان استرس ،‌افسردگی و اضطراب گروه كاركنان درمانی بالاتر از كاركنان اداری بوده است بطور كلی بیشترین عوامل استرس زا ترس از اشتباه در كار، عدم درك مشكلات شغلی كاركنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محول شده ، گزارش گردیده است. ( ملكوتی، 1374، ص76)

در تحقیقاتی كه علوانی ( 1378) انجام داده است، 130 نفر از مدیران دبیرستانها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان همه مدیران دبیرستانهای استان خوزستان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات از آزمون نسبت و برای بررسی متغیرهای جنسیت و تجزیه كاری از آزمون Z استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان می دهند كه عوامل ناشی از وظایف سازمانی ، مشكلات زندگی خصوصی ، انتظارات متفاوت كاركنان و دانش آموزان ،‌روابط نامناسب مدیران با كاركنان و دانش آموزان ، ویژگی های شخصی مدیران مدارس و شرایط محیط مدارس در مدیران دبیرستانها فشار عصبی ایجاد می كنند .یافته های دیگر پژوهش نشان می دهند كه تاثیر عوامل فشارزا بر مدیران تازه كار بیشتر از مدیران با تجربه است و تأثیر عوامل فشارزای ناشی از مشكلات زندگی خصوصی بر مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و در تأثیر سایر عوامل فشارزا بین مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

«بررسی میزان ومنابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس» نام تحقیقی است كه جامعه مورد بررسی در آن شامل كلیه مدیران سه دوره تحصیلی استان فارس است كه یك نمونه 330 نفری با روش تصادفی خوشه ای انتخاب و اطلاعات لازم جمع آوری شد.اطلاعات حاصله با استفاده از میانگین ،‌انحراف استاندارد ،‌همبستگی ، آزمون تی ، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه مدیران آموزشی به طور متوسط و زیاد احساس استرس شغلی می نمایند كه با تحقیقات انجام گرفته هماهنگ است.همچنین بین مدیران آموزشی زن و مرد از نظر میزان استرس شغلی تفاوت وجود ندارد،اما فشار شغلی ناشی از منابع بین مدیران زن و مرد بیشتر از مدیران مرد است.عمده ترین منابع استرس مدیران آموزشی ابتدایی حقوق نامناسب و میزان كار ، مدیران راهنمایی فقدان یا ناكافی بودن منابع و ارزیابی و گزارش عملكرد معلمان بود.مدیران مرد حقوق نامناسب و مدیران زن انتظارات زیاد از مدیر را بعنوان عامل عمدة فشار شغلی خود دانستند. بین استرس شغلی و منابع استرس مدیران همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت. (نزهت، 1375، ص 76)

در تحقیقی كه كیانی (‌1374) انجام داد ، این نتایج بدست آمد: 1.عوامل خارجی باعث ایجاد فشار های عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.

  1. عوامل سازمانی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.
  2. عوامل ذاتی فردی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس نمی گردد.
  3. افزایش فشارهای عصبی باعث كاهش بهره وری فردی مدیران می گردد.

خلاصه فصل

همانطوریكه از مطالعه و بررسی مبانی نظری تحقیق بر می آید در این فصل به برخی از تعاریف و دیدگاههای مختلفی كه در خصوص استرس از جانب صاحبنظران مطرح شده اشاره گردید كه از این میان بطور كلی می توانیم بگوئیم: استرس، مجموع واكنشهای جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است كه ارگانیسم انسان (یا جانوران) در برابر محركها (عامل ها)‌ی درونی یا بیرونی بر هم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی، بدن نشان می دهد.

سپس به مفهوم استرس شغلی اشاره كرده و بیان داشتیم كه استرس ناشی از شغل كنش متقابل بین شرایط كار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای كه خواستهای محیط كار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است كه فرد بتواند از عهده آن برآید. همچنین مطالعات و بررسیها نشان داد، عواملی كه استرس شغلی را منجر می شوند بطور كلی در سه حوزه اجتماعی فرهنگی، خانواده و حوزه كار قرار می گیرند كه این پژوهش به بررسی برخی از عوامل استرس زایی را كه در حوزه شغلی قرار دارند پرداخته است. البته لازم به ذكر است این نكته از ذهن محقق دور نبوده است كه عوامل و متغیرهای بسیار متعددی در محیط كار همچون ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مرزبندی سازمانی و… می توانند در كاركنان و علی‌الخصوص مدیران سازمانها ایجاد استرس نمایند، اما این پژوهش، تنها به بررسی و ارزیابی شش عامل استرس زا در حوزه شغلی پرداخته تا میزان تاثیر هر یك از این عوامل را كه عبارتند از: شرایط فیزیكی نامناسب، سنگینی كار، عدم امكان رشد حرفه ای، روابط نامناسب كاری، ویژگیهای نقش و مسائل و مشكلات مالی بر روی مدیران آموزشی سنجیده و مورد ارزیابی قرار دهد. علت این امر نیز اینست كه اولاً گستردگی عوامل اجازه بررسی تمامی آنها را در یك تحقیق نمی دهد و اینكه عوامل مورد بررسی در این تحقیق از جمله مهمترین عواملی هستند كه تا كنون توسط مطالعات قبلی به دست آمده اند.

در خاتمه نیز به مطالعات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در حیطه استرس شغلی مدیران در داخل و خارج كشور اشاره گردید كه این امر نشانگر این مهم می باشد كه مقوله استرس شغلی و عوامل ایجاد كننده آن موضوع پر اهمیتی است. همانطوریكه نتایج تحقیقات نشان داد از میان عوامل مختلفی كه می توانند استرس ایجاد نمایند بیشتر بر عوامل ابهام نقش، حقوق نامناسب، سنگینی و گرانباری نقش، عدم امنیت شغلی، روابط نامناسب كاری، عدم ارزیابی عملكرد و جو مدرسه تاكید گردیده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *