تحقیقات داخلی:دانلود پایان نامه روانشناسی,ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه


دانلود پایان نامه

تحقیقات داخلی

«بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران» نام پژوهشی است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی ، به نحوی با ابهام نقش ، سنگینی و گرانباری نقش ( کمی و کیفی)‌، خط مشی سازمان و نداشتن امنیت شغلی مرتبط است.همچنین بر اساس نتایج حاصل ، می توان اظهار نمود که عوامل سارمانی فشار روانی ، بر کیفیت تصمیم گیری مدیران شرکت D.M.T در استان اصفهان موثر بوده است. (ابزری و ابراهیمی ، ۱۳۷۹،ص ۱۱۶)

در این پژوهش «بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان»، ‌استرس های شغلی و مشکلات روانی در ۱۳۰ تن از کارکنان دانشگاه مذکور (‌۷۸ زن و ۵۲ مرد) که خود مسئولیت بهداشتی ـ درمانی بیماران را بر عهده داشتند، مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان داد که ارتباط میزان استرس شغلی با افسردگی و اضطراب معنادار است، ولی در بین مشکلات روانی میزان استرس شغلی از نظر جنسیت تفاوتی مشاهده نگردید.همچنین میزان استرس ،‌افسردگی و اضطراب گروه کارکنان درمانی بالاتر از کارکنان اداری بوده است بطور کلی بیشترین عوامل استرس زا ترس از اشتباه در کار، عدم درک مشکلات شغلی کارکنان توسط رئیس و احساس حقارت نسبت به شغل محول شده ، گزارش گردیده است. ( ملکوتی، ۱۳۷۴، ص۷۶)

در تحقیقاتی که علوانی ( ۱۳۷۸) انجام داده است، ۱۳۰ نفر از مدیران دبیرستانها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از میان همه مدیران دبیرستانهای استان خوزستان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به فرضیات از آزمون نسبت و برای بررسی متغیرهای جنسیت و تجزیه کاری از آزمون Z استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان می دهند که عوامل ناشی از وظایف سازمانی ، مشکلات زندگی خصوصی ، انتظارات متفاوت کارکنان و دانش آموزان ،‌روابط نامناسب مدیران با کارکنان و دانش آموزان ، ویژگی های شخصی مدیران مدارس و شرایط محیط مدارس در مدیران دبیرستانها فشار عصبی ایجاد می کنند .یافته های دیگر پژوهش نشان می دهند که تاثیر عوامل فشارزا بر مدیران تازه کار بیشتر از مدیران با تجربه است و تأثیر عوامل فشارزای ناشی از مشکلات زندگی خصوصی بر مدیران زن بیشتر از مدیران مرد است و در تأثیر سایر عوامل فشارزا بین مدیران زن و مدیران مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

«بررسی میزان ومنابع استرس شغلی مدیران آموزشی استان فارس» نام تحقیقی است که جامعه مورد بررسی در آن شامل کلیه مدیران سه دوره تحصیلی استان فارس است که یک نمونه ۳۳۰ نفری با روش تصادفی خوشه ای انتخاب و اطلاعات لازم جمع آوری شد.اطلاعات حاصله با استفاده از میانگین ،‌انحراف استاندارد ،‌همبستگی ، آزمون تی ، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدیران آموزشی به طور متوسط و زیاد احساس استرس شغلی می نمایند که با تحقیقات انجام گرفته هماهنگ است.همچنین بین مدیران آموزشی زن و مرد از نظر میزان استرس شغلی تفاوت وجود ندارد،اما فشار شغلی ناشی از منابع بین مدیران زن و مرد بیشتر از مدیران مرد است.عمده ترین منابع استرس مدیران آموزشی ابتدایی حقوق نامناسب و میزان کار ، مدیران راهنمایی فقدان یا ناکافی بودن منابع و ارزیابی و گزارش عملکرد معلمان بود.مدیران مرد حقوق نامناسب و مدیران زن انتظارات زیاد از مدیر را بعنوان عامل عمده فشار شغلی خود دانستند. بین استرس شغلی و منابع استرس مدیران همبستگی مثبت ومعنی داری وجود داشت. (نزهت، ۱۳۷۵، ص ۷۶)

در تحقیقی که کیانی (‌۱۳۷۴) انجام داد ، این نتایج بدست آمد: ۱.عوامل خارجی باعث ایجاد فشار های عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.

  1. عوامل سازمانی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس می گردد.
  2. عوامل ذاتی فردی باعث ایجاد فشارهای عصبی در مدیران سازمان جهاد سازندگی استان فارس نمی گردد.
  3. افزایش فشارهای عصبی باعث کاهش بهره وری فردی مدیران می گردد.

خلاصه فصل

همانطوریکه از مطالعه و بررسی مبانی نظری تحقیق بر می آید در این فصل به برخی از تعاریف و دیدگاههای مختلفی که در خصوص استرس از جانب صاحبنظران مطرح شده اشاره گردید که از این میان بطور کلی می توانیم بگوئیم: استرس، مجموع واکنشهای جسمانی، روانی، ذهنی و رفتاری است که ارگانیسم انسان (یا جانوران) در برابر محرکها (عامل ها)‌ی درونی یا بیرونی بر هم زننده ثبات و تعادل طبیعی و درونی، بدن نشان می دهد.

سپس به مفهوم استرس شغلی اشاره کرده و بیان داشتیم که استرس ناشی از شغل کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای که خواستهای محیط کار و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن برآید. همچنین مطالعات و بررسیها نشان داد، عواملی که استرس شغلی را منجر می شوند بطور کلی در سه حوزه اجتماعی فرهنگی، خانواده و حوزه کار قرار می گیرند که این پژوهش به بررسی برخی از عوامل استرس زایی را که در حوزه شغلی قرار دارند پرداخته است. البته لازم به ذکر است این نکته از ذهن محقق دور نبوده است که عوامل و متغیرهای بسیار متعددی در محیط کار همچون ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، مرزبندی سازمانی و… می توانند در کارکنان و علی‌الخصوص مدیران سازمانها ایجاد استرس نمایند، اما این پژوهش، تنها به بررسی و ارزیابی شش عامل استرس زا در حوزه شغلی پرداخته تا میزان تاثیر هر یک از این عوامل را که عبارتند از: شرایط فیزیکی نامناسب، سنگینی کار، عدم امکان رشد حرفه ای، روابط نامناسب کاری، ویژگیهای نقش و مسائل و مشکلات مالی بر روی مدیران آموزشی سنجیده و مورد ارزیابی قرار دهد. علت این امر نیز اینست که اولاً گستردگی عوامل اجازه بررسی تمامی آنها را در یک تحقیق نمی دهد و اینکه عوامل مورد بررسی در این تحقیق از جمله مهمترین عواملی هستند که تا کنون توسط مطالعات قبلی به دست آمده اند.

در خاتمه نیز به مطالعات پژوهشی و تحقیقات انجام شده در حیطه استرس شغلی مدیران در داخل و خارج کشور اشاره گردید که این امر نشانگر این مهم می باشد که مقوله استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن موضوع پر اهمیتی است. همانطوریکه نتایج تحقیقات نشان داد از میان عوامل مختلفی که می توانند استرس ایجاد نمایند بیشتر بر عوامل ابهام نقش، حقوق نامناسب، سنگینی و گرانباری نقش، عدم امنیت شغلی، روابط نامناسب کاری، عدم ارزیابی عملکرد و جو مدرسه تاکید گردیده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *