تحقیقات انجام شده[1] در ارتباط با موضوع پژوهش-پایان نامه رایگان روانشناسی: خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه

تحقیقات انجام شده[1] در ارتباط با موضوع پژوهش

لازم است که پژوهشگر قبل از جمع آوری اطلاعات و  داده های پژوهش ، پیشینه پژوهش خود را به صورت مفصل مطالعه و تهیه کرده ، سعی نماید که از تجارب پژوهشگران قبلی به نفع اجراء هرچه بهتر تحقیق خود ، سود جوید( عباس زاده ، 1380، ص 133 ). همانطوریکه قبلا ذکر شد خلاقیت و تفکر خلاق در عرصه زندگی اجتماعی انسان و تعیین سرنوشت جوامع بویژه از نظر دسترسی به توسعه و رفاه بس مهم و ارزشمند است چرا که فرض براین است که بیش از هرچیز پیشرفت جوامع و سعادت انسان با این عنصر فکری مرتبط است .  بنا براین جنبه های مختلف خلاقیت (از جمله خلاقیت فردی و سازمانی و…) و نتایج آن در طول تاریخ و در تمامی جوامع بویژه کشورهای توسعه یافته مورد تحقیق و توجه بوده و براین اساس پروژه های فراوان تحقیقاتی ، کتب ، مجلات ، و سایت ها ی اینترنتی در مورد موضوع وجود دارد .

بدون استثناء تمامی نظامهای آموزشی پویا ،  مراکزعلمی –  پژوهشی مشهور،  بنگاههای بزرگ          اقتصادی – تولیدی موفق ، حتی سازمانهای اداری موفق  دنیا و… جهت حفظ  موجودیت خود و همراهی با قافله پیشرفت وهمچنین  دستیابی به سازگاری موثر،  نه تنها به این امر مهم توجه دارند بلکه با تشکیل واحدهای حمایتی هزینه های سنگینی خرج و با انجام تحقیقات علمی از هرگونه فکر و عمل خلاقانه پشتیبانی می نمایند . بنابرآنچه ذکر شد خوشبختانه با بررسی كتب ، لیست پایان نامه ها ، مقلات علمی ، سایت های رایانه ای و… مشخص می شود موضوع خلاقیت از پیشینه وسابقه علمی غنی برخوردار است که ذیلا عناوین تعدادی از منابع موجوداعلام می گرد.

 

تحقیقات داخلی[2]

 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه خلاقیت و حساسیت هیجانی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول و دوم مقطع دبیرستان مدارس پرورش استعدادهای درخشان شهر بیرجند ” در سال 1385 توسط احدی ، مظاهری و  فخری انجام و نتایج حاكی است در افراد خلاق تر ، حساسیت هیجانی بیشتر است . از نظر ویژگیها نیز دختران با خلاقیت بیشتر ، سلطه جو و پسران با خلاقیت كمتر ببیشتر به ماجراجوئی گرایش دارند .
 • تحقیقی تحت عنوان ” مقایسه موانع شخصی خلاقیت بین دبیران تربیت بدنی مرد و زن شهرستان نیشابور” توسط گودرزی و صادقی در سال 1385 صورت گرفته و این نتیجه حاصل شده كه به موازات افزایش سن و تجربه ، تفاوت معنی داری در بین دبیران مرد وزن از نظر خطرپذیری ، اعتمادبه نفس ، موفقیت كاری و استفاده از امورذهنی در حل مشكلات وجود دارد .
 • تحقیقی تحت عنوان : بررسی توصیفی تاثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت ” در سال 1383 توسط حسن زاده در ارومیه صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است كه آموزش و كاربرد تكنیك بارش مغزی در مدارس ، روش مناسبی در جهت پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان بوده و به آسانی قابل اجراست .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه خلاقیت معلم با خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم و پنجم در منطقه 11 تهران ” در سال 1381 توسط سعیدی صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است كه دانش آموزان دارای معلمان خلاق ، دارای میانگین نمرات بالاتری در آزمونهای سنجش خلاقیت نسبت به دانش آموزان دارای معمان غیر خلاق بوده اند لكن تفاوتهائی در اجزاء تشكیل دهنده خلاقیت ( بسط ، انعطاف ، سیالی و ابتكار) در بین دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم مشاهده شد كه احتمالا ناشی تفاوت در آموزش و تاكید بیش از حد معلمان به حفظ عین مطالب در كلاس پنجم كه امتحانات نهایی داشته و طرح سوالات در دست خود معلمان نیست بوده است . در كلاس چهارم امكان آزادی عمل معلمان و فرصت بروز خلاقیت دانش آموزان بیشتر است .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ” در سال 1381 توسط فراغت انجام گرفته و نتایج حاكی است بین جو مساعد مدرسه و رشد خلاقیت دانش آموزان ارتباط مستقیم ومعنی داری ( 56 % رشد خلاقیت دانش آموزان متاثر از جو سازمانی مدارس بوده است ) وجود دارد . همچنین دانش آموزان دارای والدین تحصیل كرده با روابط عاطفی مناسب، خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه خلاقیت با ویژگیهای شخصیتی و عملكرد تحصیلی در دانشجویان معلم مرد مركز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان اهواز” به این نتیجه رسیده كه برخی ویژگیهای شخصیتی مثل استواری هیجانی ، احساساتی بودن ، ریسك پذیری و جسور بودن بیش از سایر ویژگیها با ابعاد چهارگانه خلاقیت و نمره كل خلاقیت رابطه معنی داری دارد . همچنین متغییر استواری هیجانی و احساساتی بودن ، بهترین متغییر پیش بینی كننده خلاقیت می تواند باشد . این نتایج ، در تائید یافته های تورنس بوده است .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تاثیر آموزش راهبردی فراشناختی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای تهران ” در سال 1380 توسط عبدوس صورت گرفته و نتیجه نشان داده است آموزش فراشناختی و خلاقیت رابطه مثبت و معنی دار داشته وآموزش راهبردی فراشناختی بر پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت و ارتباط آن با هوش ، پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پیشرفتگرای دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز ” در سال 1373 توسط كفایت صورت گرفته و به این نتیجه رسیده است که میان شیوه های مختلف فرزند پروری و خلاقیت همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. در عین حال ارتباط هوش و پیشرفت تحصیلی با خلاقیت بیشتر است.
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی سبك رهبری معلمان مدارس متوسطه و تعیین عوامل موثر در آن ” در سال 1373 در استان گیلان توسط همتی نژاد صورت گرفته و به این نتیجه رسیده كه موفقیت مدیران تابع شرائط اقضایی بوده و سبك مدیریتی مردان موثرتر از زنان است .
 • تحقیقی تحت عنوان ” رابطه خلاقیت مدیران وتوانائی آنها در حل برخی مشكلات دبیرستانهای دخترانه شهر تهران از دیدگاه دبیران ” در سال 1381 توسط خدایاری صورت گرفته و به این نتیجه رسیده كه هرچه خلاقیت مدیران بیشتر باشد توانائی آنها در حل مشكلات نیز بیشتر خواهد بود.
 • تحقیقی تحت عنوان ” طراحی و تبیین مدل سه بعدی رهبری ، خلاقیت و اثربخشی مدیران در گروههای آموزشی تهران ” در سال 1381 توسط عامری صورت گرفته و به این نتیجه رسیده كه رابطه معناداری بین خلاقیت مدیران و سبك مدیریت آنها وجود دارد .
 • تحقیقی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس اصفهان ” در سال 1383 توسط سیف هاشمی صورت گرفته و به این نتیجه رسیده كه بین ذهنیت فلسفی مدیران و خلاقیت مدیران همچنین بین انعطاف پذیری و خلاقیت مدیران رابطه معناداری وجود دارد .

13)  تحقیقی تحت عنوان ”  بررسی تطبیقی موانع شخصی خلاقیت از دیدگاه دبیران مرد و زن ناحیه 2 ارومیه ” توسط همتی در سال 1387 صورت گرفته و این نتیجه حاصل شده كه بین نگرش دبیران زن و مرد ، اعتماد به نفس ، خطر پذیری ، تجزیه وتحلیل نظام یافته  و موفقیت كاری تفاوت معنی داری وجود دارد.

بمنظور جلوگیری از اطاله مطلب به همین مقدار بسنده نموده واطلاعات بیشتردرمورد سایر تحقیقات را در بخش منابع ذکر خواهیم کرد  .

 

تحقیقات خارجی[3]

     توجه به موضوع خلاقیت تا اواسط قرن 20 چندان مورد توجه دانشمندان و دولتها نبود و همه چیز در این عرصه بطور عادی پیش می رفت تا اینكه در اواخر دهه1950 پدیده اختراع نسل فضا پیما و ماهواره ها كه از آن به عنوان “شوك اسپوتنیك “[4] یاد می شود موجب حركت جدی و فراگیر در مراكز علمی – تحقیقاتی امریكا و اروپا شد كه از آن به جنبشی برای جبران عقب ماندگی یاد می گردد ( اولین فضا پیما بنام اسپوتنیك 1 را روسها در سال 1957 به فضا فرستادند و در سال 1961 نیز یوری گاگارین بعنوان اولین انسان به فضا رفت). یعنی می توان گفت از حدود 60 سال پیش به این طرف ، در جهان جریان توجه به استعدادهای ویژه و خلاقیت تبدیل به یک جنبش اجتماعی – فرهنگی شده است . ویژگی مهم این جنبش برجسته شدن اهمیت تجربه ، نوآوریهای تكنولوژیك و ساخت ابزارهای علمی بود . پژوهش مربوط به خلاقیت از آن زمان تاكنون بویژه در كشورهای اروپائی ، امریكا ، ژاپن و… به طور خستگی ناپذیری ادامه یافته و روز به روز بر وسعت و غنای موضوعات مورد مطالعه افزوده می شود . کشورهای غربی عمدتا از اواخر قرن 20 ، متوجه خلاء مهمی در نظام آوزشی که ناشی از کم توجهی به خلاقیت بود شده و بهمین خاطر در فوریه 1988 ، کمیته مشاوره ای ملی درآموزش و پرورش خلاقیت و فرهنگ[5] (NACCCE ) را بطور رسمی بنا نهادند . هدف اصلی کمیته این بود که موانع و محدودیت هائی را که در رشد و شکوفائی خلاقیت در آموزش و پرورش دیده می شود شناسائی ، تشخیص و راه حل مناسب را جهت اصلاح به دولت پیشنهاد کنند. لازم به توضیح است کمیته مذکور صرفا کلیاتی در تائید و تمجید موضوع نبود. بلکه شامل جزئیات از جمله تعاریف ، برنامه ها ، مصادیق ، نحوه ارزیابی و..است ( حسن زاده ، 1383، ص 14 ).  سابقه مطالعه علمی ، شناسائی و پرورش استعدادهای كودكان بویژه خلاقیت در شوروی سابق از حدود  60 سال پیش شروع شده و برخی از كشورهای منطقه نیز اخیرا این نهضت را شروع كرده اند مثلا امارات متحده عربی از 9 سال قبل در این راه قدم برداشته است . متاسفانه در كشورمان هنوز این حركت شكل و جریان مناسب خود را نیافته است تنها از 2 سال پیش ، یك موسسه استعداد یابی غیر دولتی بنام ” مطالعات خلاقیت كودك و نوجوان ” پا به عرصه گذاشته است كه با اجرای 17 آزمون مختلف از كودكان علاقمند 3 تا 17 ساله ، نسبت به شناسائی و معرفی استعدادهای ویژه كودكان اقدام می نمایند. در بحث مطالعات خارجی مربوط به خلاقیت گیلفورد ، تورنس و تایلور ازشاخص ترین چهره ها به شمار می روند ( سایت فكر نو ، ص 2). ذیلا به برخی از تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله به اختصار اشاره می گی شود.

 • هال و اسمیت[6] ( 2001) طی یك مطالعه تحقیقی تحت عنوان ” بررسی وضعیت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان 13 تا 17 ساله دبیرستانهای دولتی ” در شهر سیدنی استرالیا مشاهده نمودند عزت نفس بالا موجب افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شده در عین حال این نتیجه ارتباط معنی داری با خلاقیت آنان دارد . همچنین دانش آموزان دارای عزت نفس بالا مشاركت بیشتری در فعالیتهای اجتماعی خارج از مدرسه داشته و حس و ظیفه شناسی و همكاریشان زیادتر بوده است . البته ارتباط عزت نفس و خلاقیت پسران ، قوی تر از دختران بوده است.
 • آدامز و هنری[7] ( 1998) طی تحقیقی با عنوان ” بررسی تاثیر عزت نفس بر روی خلاقیت دانش دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه پنسیلوانیا ” دریافتند عزت نفس با میزان خلاقیت دانشجویان ارتباط مستقیم و معنی داری داشته لكن شدت ارتباط در بین دانش آموزان پسر بیشتر است .
 • گتزلز و و جكسون[8] (1962) طی مطالعات معروف خود كه ماهیتا شبیه تحقیق حاضر است اهداف زیر را دنبال و نسبت به بررسی موضوع اقدام كرده اند 1-  مقایسه دو گروه از دانش آموزان كه دارای میران هوش متفاوت در عین حال عالی بوده اند بطوریكه گروه اول دارای هوش زیاد ولی الزاما خلاقیت برجسته ای نداشته اند. گروه دوم دارای خلاقیت قابل توجه بوده اما هوششان از گروه اول كمتر بوده است.2- بررسی ماهیت رفتار دو گروه در مدرسه و نظر معلمان در باره آنها و معنایی كه آنان برای تجربه آموزس خود قائل هستند. 3- بررسی مفهوم ارزشهایی كه بدان معتقدند ، سنخ حرفه ای كه آرزومند پرداختن به آن هستند ، اینكه موفقیت در زندگی را در چه می دانند ، سنخ تفنن  تخیلشان  چیست  ؟  4- سرانجام محیط خانوادگیشان چگونه است ، والدین دانش آموزان چه نظری در باره شان دارند و چگونه آنها را تربیت می كنند ؟ در این تحققیق 292 پسر و 241 دختر در سنین مختلف تحصیلی انتخاب و حدود 40 پرسشنامه در موردشان انجام شد نتایج نشان دادند كه اولا ارزیابی معلمان از دانش‌اموزان باهوش بهتر از ارزیابی دانش آموزان خلاق است ثانیا سازگاری و همانندسازی با معلم در گروه دوم بییشتر است و…(میناكاری ، 1368، ص 72و ص 73).
 • تورنس[9] (‌1974) طی یك مطالعه تحقیقی تحت عنوان ” تشخیص نقش جنسیت در تفكر خلاق ” نشان داده است كه هیچ تفاوت معنی داری بین خلاقیت و جنسیت وجود ندارد.
 • مك كینون[10] ( 1991) طی یك مطالعه تحقیقی در مورد ” بررسی تاثیرعقاید و فشار دیگران بر خلاقیت فرد “به این نتیجه رسید كه افراد خلاق خودانگیخته بوده و اصولا تحت تاثیر دیگران نیستند در عین حال آنان از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر بوده و همنوائی  با دیگران دارند.
 • راسكین[11] ( 1995) طی تحقیقی در مورد “ویژگیهای شخصیتی مدیران خلاق “به این نتیجه دست یافت كه مدیران خلاق بیشتر مستقل عمل می كنند یعنی درعملكرد و قضاوت كمترتحت تاثیر دیگران هستند در عین حال خصوصیاتی چون ابراز وجود ، ‌سلطه جوئی و علاقه به كسب قدرت فردی دارند .
 • رو و بایارز[12] ( 1997) طی تحقیقی در مورد “ارتباط خلاقیت و جو سازمانی” دریافت كه جو محیطی بیش از هرچیز بر فرآیند بروز خلاقیت افراد تاثیر می گذارد.
 • ویرپی آسی كانین و ووسی روتاما[13] (1998) با بررسی “رابطه عوامل شخصیتی و خلاقیت مدیران “دریافت كه مدیران درون گرا زمینه بروز رفتار خلاقانه بیشتری دارند.
 • پارنز (1963) و دی بنو(1970) و کلینکن(1986 )[14] طی تحقیقی درمورد “بررسی وجود خلاقیت در افراد مختلف ” دریافتند که خلاقیت با شدت کم و زیاد بصورت بالقوه درهمه انسانها وجود دارد.
 • تورنس (1973) طی تحقیقی درمورد ” بررسی ارتباط آستانه هوش و خلاقیت ” دریافت که در بهره هوشی کمتراز 120 ، خلاقیت نیز محدود است اما پس از آن بعد مستقلی می یابد .
 • اتکینسون و هلیکارد[15] (1983) طی تحقیقاتی درمورد ” عملکرد اختصاصی نیمکره های مغز و ارتباط آن با خلاقیت ” دریافتند که احتمال زیاد وجود دارد که تفکرخلاقانه نتیجه عملکرد نیمکره راست مغز باشد.
 • واتسون[16] ( 1960) و گتزلس و جکسون ( 1962) طی تحقیقی در مورد ” ارتباط شیوه های تربیت خانوادگی و رشد خلاقیت کودکان ” دریافت که رشد خلاقیت در خانواده های آزادگذارنده ، مسامحه کار و خطاپذیر بیشتراست .
 • چانک[17] ( 2000) طی تحقیقی در مورد ” ارتباط محیط با بروز خلاقیت کودکان ” دریافت که وجود محرکهای غنی محیطی ، عضویت در گروههای کوچک و برنامه های آموزشی انعطاف پذیر به رشد خلاقیت کودکان کمک می نماید.
 • لیندبلد[18]( 1976) طی تحقیقی در مورد ” ارتباط نحوه تعامل والدین و رشد خلاقیت کودکان ” دریافت که تعامل مناسب و سازنده تا حد زیادی با رشد قوه خلاقانه کودکان ارتباط دارد.
 • هارتلی[19] ( 1988) طی تحقیقی در مورد ” ارتباط رشد خلاقیت کودکان با نحوه آموزش ” دریافت که درصورت وجود فضای آزاد آموزشی و پذیرش فرض وجود پاسخهای متفاوت به جای پاسخ واحد ، خلاقیت و خودگردانی دانش آموزان افزایش پیدا می کند.
 • اسمایل[20] ( 2005 ) طی تحقیقی در مورد ” نقش فاکتورهای یادگیری سازمانی و جو خلاق بر روی نوآوری سازمانی در کوالالامپور ” به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین فرهنگ یادگیری سازمانی و جو خلاق با نوآوری وجود دارد .
 • هارا و استرنبرگ[21] ( 2001) طی تحقیقی در مورد ” بررسی سبك های تفكر افراد خلاق ” به این نتیجه رسیدند كه افرادی كه ترجیح می دادند برمبنای تفكرات خاص خود عمل كنند( یعنی كسانی كه دارای سبك تفكر قانون گرا بودند ) عملكرد خلاقه بهتری نشان دادند ، در حالیكه افرادی كه به تحلیل و ارزیابی تفكرات گرایش داشتند ( یعنی كسانی كه دارای سبك تفكری قضاوت گرا بودند وقتی هیچ گونه آموزش ویژه ای ندیده بودند عملكرد خلاقانه ضعیفتری نشان دادند .
 • لوكسا ، لوكسوا ، كوركورا[22] ( 2000) طی تحقیقی در مورد ” عوامل موثر روانی – اجتماعی بر عملكرد خلاقانه ” به بررسی اثرات انتظار ارزیابی و شرائط كاری بر ویژگیها و فعالیتهای خلاق دانشجویان دانشگاه پرداخته و به این نتیجه رسیدند كه انتظار ارزیابی برهمه متغییرها و عوامل تشكیل دهنده خلاقیت تاثیر می گذارد.

 

 

 

 

 

 

 

[1] – Accomplished researchs

[2] – Internal researchs

[3] – External researchs

[4] – Spotnic shock

[5] – National Advisory Committee On Creative & Cultral Education ( NACCCE)

[6]– Hall & Smith

[7] –  Adams & Henry

[8] – Getzels & Jakson

[9] – Torrance

[10] – Mak Kinon

[11] – Ruskin

[12] – Rue & Byars

[13] – Virpi Asikainen & Vesa Routama

[14]– Parenz , De Beno & Klinken

[15] – Atkinson & Hilgard

[16] – Watson

[17] – Chank

[18] – Lind Blad

[19] – Hartley

[20] – Smail

[21] – Hara & Stranberg

[22] – Loksa ; Loksova & Korkora

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی 140صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *