تحقیقات انجام شده در خارج :دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

تحقیقات انجام شده در خارج

پژوهشهای فراوانی به وسیلة پژوهشگران خارجی انجام یافته است كه برخی از آنها مورد بررسی قرار می‎گیرد و عبارتند از :

تحقیق «هارلی1 » (1969) ، نشان می‎دهد كه فقر غذایی ( سوء تغذیه ) یكی از مشخصه‎های خانواه‎های قشر پایین جامعه می‎باشد كه اغلب خود با سازه‎هایی مانند بیماری ، فقر و تعلیم و تربیت ضعف مادر در پیوند است . هارلی چكیدة اثرات سوء تغذیه را این چنین بازگومی‎نماید: سوءتغذیه از جمله رایجترین علل آسیب عضوی است كه به عقب ماندگی ذهنی منجر گشته و افزوده بر آن به عفونتها و بیماریها ، طولانی‎تر شدن زمان بهبودی و كاهش ظرفیت استفاده از تحریك عضلانی می‎انجامد ، از لحاظ روانی كودك دارای سوء تغذیه ممكن است ، احساس ناامنی ، بدگمانی و اضطراب كند ، كودك بی‎قرار و بی‎تحرك می‎شود و به طور خلاصه ، تغذیة ضعیف ، بالقوه دارای بسیاری از پیامدهای وخیم است كه اثرات ویرانگری بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش نوجوانان در حال رشد دارد.

تحقیقات « پلوران1 » ( 1967) ، هیوسن2 ( 1967) ، 3ثرندایك ( 1972) ، نیز نشان داده‎اند كه بخش بزرگی از تغییرات پیشرفت تحصیلی ناشی از تفاوتهای محیط خانواده و ارتباط متقابل والدین ، با فرزندان خود در خانه است .

« مك اینرنی و سین كلر5 ( 1992) » در بررسی ابعاد انگیزه پیشرفت تحصیلی اشاره كردند ، علاوه بر عوامل بیرونی مانند تشویق والدین و تأثیر همسالان ، عوامل درونی شخص نیز مانند « تمایل بر عوامل بیرونی ، مانند « تمایل به پیشرفت 6» ، « رقابت7 » و « اتكا به خود8 » نقش مهمی در تأثیرگذاری بر عملكرد دانش‌آموزان در زمینه یادگیری و تعلم دارند.

« آنا ستازی» (1965) ، در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است كه میزان موفقیت تحصیلی فرزندان اول بیش از فرزندان دوم و سوم است.

 

فصل 3

ـ مقدمه

ـ جامعه

ـ نمونه و نمونه گیری

ـ ابزار جمع آوری اطلاعات

ـ روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی

ـ روش تحقیق

ـ یافته های پژوهش

مقدمه:

در تحقیق حاضر كه برای پاسخدهی به سؤال محقق در خصوص « بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه » صورت گرفت، ابتدا تمام دبیرستانهای منطقه ابهر، اعم از شهری و روستایی، دولتی و غیر دولتی، عادی و شبانه روزی و بزرگسالان به عنوان جامعه آماری تعیین و مشخص گردیده سپس به منظور صرفه‌جویی از نظر زمانی و اقتصادی، اقدام به نمونه گیری شد كه به خلاصه‌ای از این فرآیند اشاره می شود.

جامعه:

برای آگاهی از تعداد دقیق دانش‌آموزان جامعه آماری این تحقیق، به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر ـ واحد آمار و بودجه ـ مراجعه نموده و با استعلام رسمی، تعداد 8402 نفر دانش‌آموز ، به تفكیك پایه و واحد آموزشگاهی، در دو جنس پسرانه و دخترانه، در سال تحصیلی 87-86 گزارش شد كه از این تعداد 4023 نفر دختر و4368 نفر پسر می‌باشد به عبارت دیگر 48 درصد دختر و 52 درصد پسر در حال تحصیل هستند.

 

نمونه و نمونه‌گیری:

از آنجا كه اجرای پرسشنامه در سطح 8000 نفر پرهزینه و نیز امكان دسترسی به انها مشكل و حتی مستلزم وقت بسیار زیادی برای تكمیل و تفسیر داده‌هاست و از آنجا كه گزینش تصادفی نمونه آماری، باید متناسب با پراكندگی كیفی و كمی جامعه آماری لحاظ گردد، تا بتوان نتایج حاصله را به راحتی و اطمینان بیشتر به جامعه بزرگتر تعمیم وتسری داد، اقدام به تهیه نمونه آماری از جامعه آماری نموده‌ایم. برای تعیین نمونه آماری، از جدول مورگان كه نمونه آماری جمعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد، استفاده كرده و تعداد 372 نفر برای جامعه 8000 نفری تعیین كرده‌ایم. برای اطمینان از تناسب نمونه آماری با جامعه، شرط احتیاط بود كه از روش تعیین نمونه آماری به روش طبقه‌ای استفاده كنیم، زیرا علاوه بر انتخاب مدارس متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، پایه ای اول و دوم و سوم نیز به نسبت طبقه جمعیتی انتخاب شده‌اند.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات:

ابزار جمع آوری اطلاعات در مورد فشار روانی در این پژوهش، پرسشنامه 38 سؤالی اورسولا ماركهام می باشد كه در ایران توسط دكتر «حسن پاشا شریفی» پس از مطالعه در موارد مختلف و متناسب با فرهنگ ایرانی تجدید نظر شده و نرم و هنجار شده است. این پرسشنامه شامل 38 سؤال برای دانش آموزان دختر و 37 سؤال برای دانش‌آموزان پسر در دو گزینه بلی، خیر می باشد كه ماده‌های آن فشار روانی ناشی از رفتارهای مختلف را ارزیابی می‌كند. پاسخهای بلی در این پرسشنامه، نشانه فشار روانی و پاسخهای خیر ، نشانه عدم فشار روانی است. در این تحقیق محقق،‌حاصل جمع نمرات پرسشنامه فشار روانی را در چهار طیف و طبقه فرض می نماید. به این صورت كه نمرات بین (9-0) فشار روانی عادی، (18-10) فشار روانی متوسط، (27-19) فشار روانی شدید و نمرات (38-28) را فشار روانی خیلی شدید تلقی كرده است. در خصوص مقیاس دوم كه پیشرفت تحصیلی بوده، محقق ضمن مراجعه به آموزشگاهها و تكمیل پرسشنامه فشار روانی، معدل كتبی پایه قبلی آزمودنی‌ها را نیز استخراج نموده و در مقابل نمره فشار روانی ثبت كرده است.

روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی:

محتوای ماده‌های این مقیاس با سنجش خصایص مورد نظر ارتباط و هماهنگی كامل دارد. بنابراین می‌توان به روایی محتوایی آن استناد كرد. از سوی دیگر، این مقیاس براساس نظریه‌های مناسب روان شناسی توسط سازنده اصلی آن ( اورسولا ماركهام) تدوین شده كه پژوهشهای لازم را درباره روایی و اعتبار آن به عمل آورده است. از این‌رو درباره اعتبار و روایی این مقیاس می‌توان به نظریه‌هایی  كه بر آنها استوارند و پژوهشهای سازنده آن استناد كرد. بعلاوه شاهد دیگری از روائی مقیاس مذكور، نبودن تفاوت معنی‌دار میان میانگین نمره‌های آزمودنیهای این پژوهش ، در مقیاس مورد نظر با میانگین نمره‌های خام آزمودنیهای مورد بررسی در پژوهش انجام شده روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران تحت عنوان « رابطه بین تیپ شخصیتی با احساس فشار روانی» است.

و بالاخره اینكه در تدوین وتهیه پایان نامه  ارائه شده، پرسشنامه فشار روانی « اورسولا ماركهام» در برآورد خصایص و ویژگی های روانی مورد استفاده قرار گرفته و معنی‌داری روابط نگرش نوجوانان به خانواده و ارتباط آن با فشار روانی به اثبات رسیده است.

روش تحقیق:

در تحقیق حاضر پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه، متناسب با جامعه آماری، با استفاده از منابع و مآخذ موجود، اطلاعات لازم در زمینه فشار روانی و پیشرفت تحصیلی جمع‌آوری شده و روش تحقیق از نوع توصیفی است كه از لحاظ نوع تحقیق نیز از نوع میدانی استفاده شده است. یعنی فضای آزمودنی ها، منطقه آموزش و پرورش شهرستان ابهر را شامل بوده كه به نسبت هربخش و آموزشگاه و حتی كلاس، جمعیت آماری برآورد و حاصل شده است.

روش آماری:

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، از نوع توصیفی و استباطی است. در بخش توصیفی جداول فراوانی مربوط به متغیرها، شاخص های مركزی و پراكندگی شامل میانگین و انحراف معیار، میزان ارتباط بین متغیرها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رسم شده است. دربخش استنباطی آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی، آزمونt دو گروه مستقل و تحلیل واریانس دو سویه استفاده شده است.

  1. Harley

1 .Peloran                           5.Mc InernCey  g  Sinclair

2 .heusen                             6.Achievement   Tendency

3 .Thorndike                        7.Competitiveness

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *