تحقیقات انجام شده در خارج :دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

تحقیقات انجام شده در خارج

پژوهشهای فراوانی به وسیله پژوهشگران خارجی انجام یافته است که برخی از آنها مورد بررسی قرار می‎گیرد و عبارتند از :

تحقیق «هارلی۱ » (۱۹۶۹) ، نشان می‎دهد که فقر غذایی ( سوء تغذیه ) یکی از مشخصه‎های خانواه‎های قشر پایین جامعه می‎باشد که اغلب خود با سازه‎هایی مانند بیماری ، فقر و تعلیم و تربیت ضعف مادر در پیوند است . هارلی چکیده اثرات سوء تغذیه را این چنین بازگومی‎نماید: سوءتغذیه از جمله رایجترین علل آسیب عضوی است که به عقب ماندگی ذهنی منجر گشته و افزوده بر آن به عفونتها و بیماریها ، طولانی‎تر شدن زمان بهبودی و کاهش ظرفیت استفاده از تحریک عضلانی می‎انجامد ، از لحاظ روانی کودک دارای سوء تغذیه ممکن است ، احساس ناامنی ، بدگمانی و اضطراب کند ، کودک بی‎قرار و بی‎تحرک می‎شود و به طور خلاصه ، تغذیه ضعیف ، بالقوه دارای بسیاری از پیامدهای وخیم است که اثرات ویرانگری بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش نوجوانان در حال رشد دارد.

تحقیقات « پلوران۱ » ( ۱۹۶۷) ، هیوسن۲ ( ۱۹۶۷) ، ۳ثرندایک ( ۱۹۷۲) ، نیز نشان داده‎اند که بخش بزرگی از تغییرات پیشرفت تحصیلی ناشی از تفاوتهای محیط خانواده و ارتباط متقابل والدین ، با فرزندان خود در خانه است .

« مک اینرنی و سین کلر۵ ( ۱۹۹۲) » در بررسی ابعاد انگیزه پیشرفت تحصیلی اشاره کردند ، علاوه بر عوامل بیرونی مانند تشویق والدین و تأثیر همسالان ، عوامل درونی شخص نیز مانند « تمایل بر عوامل بیرونی ، مانند « تمایل به پیشرفت ۶» ، « رقابت۷ » و « اتکا به خود۸ » نقش مهمی در تأثیرگذاری بر عملکرد دانش‌آموزان در زمینه یادگیری و تعلم دارند.

« آنا ستازی» (۱۹۶۵) ، در بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که میزان موفقیت تحصیلی فرزندان اول بیش از فرزندان دوم و سوم است.

 

فصل ۳

ـ مقدمه

ـ جامعه

ـ نمونه و نمونه گیری

ـ ابزار جمع آوری اطلاعات

ـ روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی

ـ روش تحقیق

ـ یافته های پژوهش

مقدمه:

در تحقیق حاضر که برای پاسخدهی به سؤال محقق در خصوص « بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران دوره متوسطه » صورت گرفت، ابتدا تمام دبیرستانهای منطقه ابهر، اعم از شهری و روستایی، دولتی و غیر دولتی، عادی و شبانه روزی و بزرگسالان به عنوان جامعه آماری تعیین و مشخص گردیده سپس به منظور صرفه‌جویی از نظر زمانی و اقتصادی، اقدام به نمونه گیری شد که به خلاصه‌ای از این فرآیند اشاره می شود.

جامعه:

برای آگاهی از تعداد دقیق دانش‌آموزان جامعه آماری این تحقیق، به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر ـ واحد آمار و بودجه ـ مراجعه نموده و با استعلام رسمی، تعداد ۸۴۰۲ نفر دانش‌آموز ، به تفکیک پایه و واحد آموزشگاهی، در دو جنس پسرانه و دخترانه، در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ گزارش شد که از این تعداد ۴۰۲۳ نفر دختر و۴۳۶۸ نفر پسر می‌باشد به عبارت دیگر ۴۸ درصد دختر و ۵۲ درصد پسر در حال تحصیل هستند.

 

نمونه و نمونه‌گیری:

از آنجا که اجرای پرسشنامه در سطح ۸۰۰۰ نفر پرهزینه و نیز امکان دسترسی به انها مشکل و حتی مستلزم وقت بسیار زیادی برای تکمیل و تفسیر داده‌هاست و از آنجا که گزینش تصادفی نمونه آماری، باید متناسب با پراکندگی کیفی و کمی جامعه آماری لحاظ گردد، تا بتوان نتایج حاصله را به راحتی و اطمینان بیشتر به جامعه بزرگتر تعمیم وتسری داد، اقدام به تهیه نمونه آماری از جامعه آماری نموده‌ایم. برای تعیین نمونه آماری، از جدول مورگان که نمونه آماری جمعیت‌های مختلف را نشان می‌دهد، استفاده کرده و تعداد ۳۷۲ نفر برای جامعه ۸۰۰۰ نفری تعیین کرده‌ایم. برای اطمینان از تناسب نمونه آماری با جامعه، شرط احتیاط بود که از روش تعیین نمونه آماری به روش طبقه‌ای استفاده کنیم، زیرا علاوه بر انتخاب مدارس متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، پایه ای اول و دوم و سوم نیز به نسبت طبقه جمعیتی انتخاب شده‌اند.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات:

ابزار جمع آوری اطلاعات در مورد فشار روانی در این پژوهش، پرسشنامه ۳۸ سؤالی اورسولا مارکهام می باشد که در ایران توسط دکتر «حسن پاشا شریفی» پس از مطالعه در موارد مختلف و متناسب با فرهنگ ایرانی تجدید نظر شده و نرم و هنجار شده است. این پرسشنامه شامل ۳۸ سؤال برای دانش آموزان دختر و ۳۷ سؤال برای دانش‌آموزان پسر در دو گزینه بلی، خیر می باشد که ماده‌های آن فشار روانی ناشی از رفتارهای مختلف را ارزیابی می‌کند. پاسخهای بلی در این پرسشنامه، نشانه فشار روانی و پاسخهای خیر ، نشانه عدم فشار روانی است. در این تحقیق محقق،‌حاصل جمع نمرات پرسشنامه فشار روانی را در چهار طیف و طبقه فرض می نماید. به این صورت که نمرات بین (۹-۰) فشار روانی عادی، (۱۸-۱۰) فشار روانی متوسط، (۲۷-۱۹) فشار روانی شدید و نمرات (۳۸-۲۸) را فشار روانی خیلی شدید تلقی کرده است. در خصوص مقیاس دوم که پیشرفت تحصیلی بوده، محقق ضمن مراجعه به آموزشگاهها و تکمیل پرسشنامه فشار روانی، معدل کتبی پایه قبلی آزمودنی‌ها را نیز استخراج نموده و در مقابل نمره فشار روانی ثبت کرده است.

روائی و اعتبار مقیاس سنجش احساس فشار روانی:

محتوای ماده‌های این مقیاس با سنجش خصایص مورد نظر ارتباط و هماهنگی کامل دارد. بنابراین می‌توان به روایی محتوایی آن استناد کرد. از سوی دیگر، این مقیاس براساس نظریه‌های مناسب روان شناسی توسط سازنده اصلی آن ( اورسولا مارکهام) تدوین شده که پژوهشهای لازم را درباره روایی و اعتبار آن به عمل آورده است. از این‌رو درباره اعتبار و روایی این مقیاس می‌توان به نظریه‌هایی  که بر آنها استوارند و پژوهشهای سازنده آن استناد کرد. بعلاوه شاهد دیگری از روائی مقیاس مذکور، نبودن تفاوت معنی‌دار میان میانگین نمره‌های آزمودنیهای این پژوهش ، در مقیاس مورد نظر با میانگین نمره‌های خام آزمودنیهای مورد بررسی در پژوهش انجام شده روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران تحت عنوان « رابطه بین تیپ شخصیتی با احساس فشار روانی» است.

و بالاخره اینکه در تدوین وتهیه پایان نامه  ارائه شده، پرسشنامه فشار روانی « اورسولا مارکهام» در برآورد خصایص و ویژگی های روانی مورد استفاده قرار گرفته و معنی‌داری روابط نگرش نوجوانان به خانواده و ارتباط آن با فشار روانی به اثبات رسیده است.

روش تحقیق:

در تحقیق حاضر پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه، متناسب با جامعه آماری، با استفاده از منابع و مآخذ موجود، اطلاعات لازم در زمینه فشار روانی و پیشرفت تحصیلی جمع‌آوری شده و روش تحقیق از نوع توصیفی است که از لحاظ نوع تحقیق نیز از نوع میدانی استفاده شده است. یعنی فضای آزمودنی ها، منطقه آموزش و پرورش شهرستان ابهر را شامل بوده که به نسبت هربخش و آموزشگاه و حتی کلاس، جمعیت آماری برآورد و حاصل شده است.

روش آماری:

روش آماری مورد استفاده در این تحقیق، از نوع توصیفی و استباطی است. در بخش توصیفی جداول فراوانی مربوط به متغیرها، شاخص های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین و انحراف معیار، میزان ارتباط بین متغیرها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رسم شده است. دربخش استنباطی آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی، آزمونt دو گروه مستقل و تحلیل واریانس دو سویه استفاده شده است.

  1. Harley

۱ .Peloran                           ۵.Mc InernCey  g  Sinclair

۲ .heusen                             ۶.Achievement   Tendency

۳ .Thorndike                        ۷.Competitiveness

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *