تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود پایان نامه

– جدول (۶-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۵۵- ۷۰ ۱۵

بسیار ضعیف

۳۲- ۷۰ ۳۸ ضعیف
۳۸ ۷۰ ۱۰۸ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵۶ ۷۰ ۱۲۶ زیاد
۹۹% ۴ ۹۷/۱۲۳ ۷- ۷۰ ۶۳ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۹۷/۱۲۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۷-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۳/۱۲ ۳/۱۲ ۳/۱۲ ۴۳ بسیار ضعیف
۳/۵۴ ۴۲ ۴۲ ۱۴۷ ضعیف
۶/۸۴ ۳/۳۰ ۳/۳۰ ۱۰۶ متوسط
۱/۹۷ ۶/۱۲ ۶/۱۲ ۴۴ زیاد
۱۰۰ ۹/۲ ۹/۲ ۱۰ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۷-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۷-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۲۷- ۷۰ ۴۳

بسیار ضعیف

۷۷ ۷۰ ۱۴۷ ضعیف
۳۶ ۷۰ ۱۰۶ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۲۶- ۷۰ ۴۴ زیاد
۹۹% ۴ ۷۱/۱۷۴ ۶۰- ۷۰ ۱۰ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۷۱/۱۷۴ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تمرکز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۸-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۷/۳ ۷/۳ ۷/۳ ۱۳ بسیار ضعیف
۸/۳۵ ۱/۳۲ ۳۲ ۱۱۲ ضعیف
۹/۶۹ ۱/۳۴ ۳۴ ۱۱۹ متوسط
۷/۹۳ ۸/۲۳ ۷/۲۳ ۸۳ زیاد
۱۰۰ ۳/۶ ۳/۶ ۲۲ بسیار زیاد
۱۰۰ ۷/۹۹ ۳۴۹ کل
۳/۰ ۱ انحراف آماری
۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمرکز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۸-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۸-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۸/۵۶- ۸/۶۹ ۱۳

بسیار ضعیف

۲/۴۲ ۸/۶۹ ۱۱۲ ضعیف
۲/۴۹ ۸/۶۹ ۱۱۹ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۲/۱۳ ۸/۶۹ ۸۳ زیاد
۹۹% ۴ ۶۴/۱۴۱ ۸/۴۷- ۸/۶۹ ۲۲ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۴/۱۴۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۹-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۶/۸ ۶/۸ ۶/۸ ۳۰ بسیار ضعیف
۷/۳۷ ۱/۲۹ ۱/۲۹ ۱۰۲ ضعیف
۵۸ ۳/۲۰ ۳/۲۰ ۷۱ متوسط
۷/۸۱ ۷/۲۳ ۷/۲۳ ۸۳ زیاد
۱۰۰ ۳/۱۸ ۳/۱۸ ۶۴ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۹-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۹-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۴۰- ۷۰ ۳۰

بسیار ضعیف

۳۲ ۷۰ ۱۰۲ ضعیف
۱ ۷۰ ۷۱ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۱۳ ۷۰ ۸۳ زیاد
۹۹% ۴ ۴۲/۴۰ ۶- ۷۰ ۶۴ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۴۲/۴۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۰-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۰ ۰ ۰ ۰ بسیار ضعیف
۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ۱۸ ضعیف
۳۲ ۹/۲۶ ۹/۲۶ ۹۴ متوسط
۱/۸۳ ۱/۵۱ ۱/۵۱ ۱۷۹ زیاد
۱۰۰ ۹/۱۶ ۹/۱۶ ۵۹ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۰-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۰-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۰ ۰ ۰

بسیار ضعیف

۵/۶۹- ۵/۸۷ ۱۸ ضعیف
۵/۶ ۵/۸۷ ۹۴ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۵/۹۱ ۵/۸۷ ۱۷۹ زیاد
۹۹% ۳ ۶۵/۱۶۰ ۵/۲۸- ۵/۸۷ ۵۹ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۵/۱۶۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۳ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۱-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۳/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۱ بسیار ضعیف
۶/۴ ۳/۴ ۳/۴ ۱۵ ضعیف
۴/۱۹ ۹/۱۴ ۹/۱۴ ۵۲ متوسط
۹/۷۰ ۴/۵۱ ۴/۵۱ ۱۸۰ زیاد
۱۰۰ ۱/۲۹ ۱/۲۹ ۱۰۲ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۱-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۱-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶۹- ۷۰ ۱

بسیار ضعیف

۵۵- ۷۰ ۱۵ ضعیف
۱۸- ۷۰ ۵۲ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۱۱۰ ۷۰ ۱۸۰ زیاد
۹۹% ۴ ۳۴/۳۰۳ ۳۲ ۷۰ ۱۰۲ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۳۴/۳۰۳ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۲-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۶/۰ ۶/۰ ۶/۰ ۲ بسیار ضعیف
۳/۲ ۷/۱ ۷/۱ ۶ ضعیف
۱/۲۱ ۹/۱۸ ۹/۱۸ ۶۶ متوسط
۷۴ ۹/۵۲ ۹/۵۲ ۱۸۵ زیاد
۱۰۰ ۲۶ ۲۶ ۹۱ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۲-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۲-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶۸- ۷۰ ۲

بسیار ضعیف

۶۴- ۷۰ ۶ ضعیف
۴- ۷۰ ۶۶ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۱۱۵ ۷۰ ۱۸۵ زیاد
۹۹% ۴ ۰۳/۳۲۰ ۲۱ ۷۰ ۹۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۰۳/۳۲۰ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۳-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۳/۲ ۳/۲ ۳/۲ ۸ بسیار ضعیف
۹/۱۲ ۶/۱۰ ۶/۱۰ ۳۷ ضعیف
۴۲ ۱/۲۹ ۱/۲۹ ۱۰۲ متوسط
۸۸ ۴۶ ۴۶ ۱۶۱ زیاد
۱۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۲ بسیار زیاد
۱۰۰ ۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۳-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۳-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۶۲- ۷۰ ۸

بسیار ضعیف

۳۳- ۷۰ ۳۷ ضعیف
۳۲ ۷۰ ۱۰۲ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۹۱ ۷۰ ۱۶۱ زیاد
۹۹% ۴ ۶۰/۲۴۱ ۲۸- ۷۰ ۴۲ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۶۰/۲۴۱ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (۱۴-۲-۱-۴): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
۳/۱۲ ۳/۱۲ ۳/۱۲ ۴۳ بسیار ضعیف
۵/۳۷ ۲/۲۵ ۱/۲۵ ۸۸ ضعیف
۸/۶۴ ۲/۲۷ ۱/۲۷ ۹۵ متوسط
۱/۹۱ ۴/۲۶ ۳/۲۶ ۹۲ زیاد
۱۰۰ ۹/۸ ۹/۸ ۳۱ بسیار زیاد
۱۰۰ ۷/۹۹ ۳۴۹ کل
۳/۰ ۱ انحراف آماری
۱۰۰ ۳۵۰ حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (۱۴-۲-۱-۴) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (۱۴-۳-۱-۴) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
۸/۲۶- ۸/۶۹ ۴۳

بسیار ضعیف

۲/۱۸ ۸/۶۹ ۸۸ ضعیف
۲/۲۵ ۸/۶۹ ۹۵ متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو ۲/۲۲ ۸/۶۹ ۹۲ زیاد
۹۹% ۴ ۷۶/۵۲ ۸/۳۸- ۸/۶۹ ۳۱ بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو ۷۶/۵۲ با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی ۴ ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال ۹۹% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *