تجزیه و تحلیل داده ها:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت


دانلود پایان نامه

نمره گذاری :

 نمره گذاری قسمت اول این پرسشنامه (AAQI) براساس علامتی که آزمودنی در پاسخ نامه خود برای هر توصیف روی یک مقیاس ۷ درجه ای از نوع لیکرت زده است صورت می گیرد؛ به این طریق که به دایره ۱ یعنی «کاملاً مخالفم» نمره صفر، دایره ۲، «تا حدی مخالفم» نمره یک و … و به همین طریق به دایره ۷ یعنی «کاملاً مخالفم» نمره ۶ تلعق می گیرد. به این صورت مقیاس رتبه ای لیکرت با تبدیل به نمرات و استفاده از مقیاس فاصله ای در تحلیل ها به کار برده می شود. با توجه به ۳ توصیفی که بایستی در این بخش مورد قضاوت آزمودنی قرار گیرد ۳ نمره به دست می آید که نمره اولین توصیف میزان دلبستگی اجتماعی (AV)، دومین توصیف میزان دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا (An) و سومین آن ها میزان دلبستگی ایمنی بخش (S) را نشان می دهند. در بخش دوم این پرسشنامه به صورت انتخاب – اجباری ماده است؛ آزمودنی براساس آن که کدام یک از سه توصیف را در تطابق بیشتر با ویژگی خود بداند تنها یکی از آن ها را در پاسخ نامه بایستی علامت بزند. بنابراین شماره های ۱ و ۲ و ۳ به عنوان مقیاس های اسمی نمایانگر دلبستگی های اجتنابی (AV)، اضطرابی – دوسوگرا (AV) و ایمنی بخش (S) می باشد که به طور مجزا در تحلیل ها به کار گرفته می شود.

ه ) قابلیت اعتماد :

پژوهش های متعددی قابلیت اعتماد قابل قبولی را برای پرسشنامه با استفاده از شیوه آزمون – آزمون مجدد به دست داده اند. به طور مثال در مورد سنجش مقوله ای ثبات آزمون – آزمون مجدد ۷۰/۰ (معادل با r پیرسون تقریباً ۴۰/۰) (بالدوین و فر، ۱۹۹۵؛ به نقل از فنی و نولر، ۱۹۹۶ به نقل از پاکدامن، ۱۳۸۰) و در مقیاس های پیوسته که درجه بندی توصیف ها در آن ها صورت می گیرد قابلیت اعتماد آزمون – آزمون مجدد که برای درجه بندی متغیرهای سه گانه برآورد ۶۰/۰ است که در طول محدوده زمانی ۱ تا ۸ هفته بوده است …

در پژوهش پاکدامن (۱۳۸۰) برای دستیابی به قابلیت اعتماد ای آزمون ۱۰۰ نفر دانش آموز (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) سال دوم دبیرستان (با حدود سنس ۱۵ و ۱۶ سال) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند را به فاصله یک ماه توسط پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به آن که در هر نوبت نتایج AAQ1 و AAQ2  در تطابق کامل بودند یعنی r = 1 داشتند (به این معنا که هر فردی که توصیف خاصی را در AAQ2  علامت زده بود در AAQ1 نیز بالاترین رتبه را به این توصیف اختصاص داده بود). بررسی قابلیت اعتماد AAQ1  کافی و آزمون t برای نمونه های زوجی را برای مقایسه دو اجرای اول و دوم AAQ1 کل نفرات به کار برده شده و مطابق با یافته های به دست آمده، تفاوت بین دو اجرای توصیف های ۱ و ۲ و ۳ در AAQ1 معنادار نیست و این آزمون (در سطح ۹۵%) قابل اعتماد است اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، توصیف دوم (دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا) قابل اعتمادترین است. و در درجه بندی توصیف اول (دلبستگی اجتنابی) قابل اعتماد است. و توصیف سوم (دلبستگی ایمنی بخش) کمترین میزان قابلیت را در بین این سه توصیف دارد. در پژوهش پاکدامن (۱۳۸۰) همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد بعد از یک ماه برای دلبستگی ایمنی بخش ۳۶۶ /۰ و برای دلبستگی اجتنابی ۵۶۱/۰ و در مورد دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا ۷۲۴/۰ شده است.

در پژوهشی دیگر (بهزادی پور، ۱۳۸۵) در مورد اجرای این پرسشنامه روی ۱۰۰ نفر مورد بررسی برای دستیابی به قابلیت اعتماد میزان آلفای کرونباخ برابر ۷۸۹۸/۰ شده است که میزان بالایی است در این پژوهش با توجه به این که نمره سؤالات چهارگانه این مقیاس قابل جمع شدن با یکدیگر نبودند، ضرایب همبستگی برای هر سؤال جداگانه محاسبه شد. ضریب پایایی (قابلیت اعتماد) با استفاده از روش آزمون – آزمون مجدد به فاصله یک ماه روی ۳۰ نفر از افراد برای سؤال اول ۹۳/۰ برای سؤال دوم ۸۹/۰ برای سؤال سوم ۹۲/۰ و برای مقیاس دوم (AAQ2) 95/0 محاسبه گردید.

و ) اعتبار :

با بررسی میزان همبستگی سه توصیف اصلی در AAQ1 روی ۱۰۰ نفر (۵۰ دختر و ۵۰ پسر) کلاس دوم دبیرستان (که در بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد نظر قرار گرفته بودند) به اعتبار واگرای این سه توصیف دست می یابیم که نشان می دهد این سه توصیف سه محتوای متفاوت از نظر دلبستگی را می سنجد. چرا که همبستگی دلبستگی ایمنی بخش (S) با دلبستگی اجتنابی (AV) 10/0 – و با دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا ( An) 54/0 – ، و همبستگی دلبستگی اجتنابی (AV) و دلبستگی اضطرابی – دوسوگرا (An) 14/0 یعنی بسیار پایین می باشد. (پاکدامن، ۱۳۸۰)

روش گردآوری اطلاعات :

 پرسشنامه های دلبستگی در میان افراد با توجیه کامل و کمک همکلاسی ها پخش و با نظارت یکی از همکاران به سؤالات پاسخ داده اند. و در نهایت سؤالی نیز طرح گردیده که هم اکنون خود را تا چه حد با انگیزه پیشرفت می دانید. که با سؤال و پاسخ به این سؤال نهایی هر دو پرسشنامه کامل و با استفاده از همبستگی روابط آنها حاصل شده است.

روش آماری :

 روش آماری از نوع همبستگی می باشد که یافته های دلبستگی یا ۲۰۰ مورد و نیز نمرات انگیزه پیشرفت از طریق همبستگی پیرسون برآورد شده است.

فصل چهارم :

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه فصل چهارم :

 جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که نمرات آزمودنی ها در مقیاس y , x جمع آوری شده. به این صورت که در مقیاس مربوط به انگیزه پیشرفت نمرات در گروه x جمع آوری شده و در مقیاس مربوط به سبکهای دلبستگی در گروه y و بعد از جمع نمرات از آزمون ضریب هم بستگی استفاده گردیده و نتایج آن در جدول ۱ – ۴ و ۲ – ۴ آورده شده است.

جدول ۴ – ۱ ) نمرات خام آزمودنی ها از آزمون انگیزه پیشرفت ئ سبکهای دلبستگی

y x ردیف y x ردیف
۳۲ ۴۸ ۳۸ ۳۸ ۶۸ ۱
۳۸ ۵۲ ۳۹ ۲۰ ۶۲ ۲
۴۲ ۷۲ ۴۰ ۲۸ ۶۰ ۳
۳۸ ۷۰ ۴۱ ۳۲ ۵۸ ۴
۴۲ ۶۸ ۴۲ ۳۰ ۵۲ ۵
۳۸ ۶۲ ۴۳ ۳۲ ۴۸ ۶
۴۲ ۶۰ ۴۴ ۴۰ ۵۲ ۷
۳۸ ۵۲ ۴۵ ۴۲ ۶۲ ۸
۴۲ ۴۸ ۴۶ ۴۰ ۶۴ ۹
۳۰ ۵۲ ۴۷ ۳۲ ۷۲ ۱۰
۲۸ ۵۰ ۴۸ ۳۰ ۷۰ ۱۱
۴۲ ۴۸ ۴۹ ۲۸ ۶۸ ۱۲
۳۲ ۵۲ ۵۰ ۲۶ ۴۲ ۱۳
۳۸ ۶۲ ۵۱ ۲۸ ۳۲ ۱۴
۳۲ ۶۸ ۵۲ ۳۲ ۴۲ ۱۵
۳۰ ۷۲ ۵۳ ۳۸ ۴۸ ۱۶
۲۸ ۷۰ ۵۴ ۳۰ ۳۸ ۱۷
۲۲ ۷۱ ۵۵ ۲۸ ۴۲ ۱۸
۲۴ ۷۲ ۵۶ ۴۰ ۳۸ ۱۹
۲۶ ۷۰ ۵۷ ۴۲ ۶۲ ۲۰
۲۸ ۶۸ ۵۸ ۳۲ ۶۰ ۲۱
۳۲ ۶۲ ۵۹ ۳۸ ۵۸ ۲۲
۳۰ ۶۴ ۶۰ ۴۲ ۴۲ ۲۳
۲۸ ۶۰ ۶۱ ۳۸ ۶۲ ۲۴
۳۲ ۵۲ ۶۲ ۴۲ ۷۴ ۲۵
۳۰ ۵۸ ۶۳ ۳۸ ۶۸ ۲۶
۲۸ ۵۲ ۶۴ ۳۲ ۶۲ ۲۷
۳۲ ۵۰ ۶۵ ۳۰ ۶۴ ۲۸
۳۰ ۴۸ ۶۶ ۲۸ ۷۲ ۲۹
۲۸ ۵۲ ۶۷ ۲۲ ۷۰ ۳۰
۳۲ ۴۰ ۶۸ ۳۰ ۶۸ ۳۱
۳۰ ۳۸ ۶۹ ۲۲ ۵۸ ۳۲
۲۸ ۵۲ ۷۰ ۲۴ ۵۶ ۳۳
۲۶ ۵۰ ۳۴
۳۲ ۶۲ ۳۵
۳۸ ۶۸ ۳۶
۳۸ ۶۰ ۳۷

تجزیه و تحلیل داده ها :

همانطور که ملاحظه می گردد جهت آزمون فرضیه تحقیق و بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۲ – ۴ آورده شده است.

جدول ۲ – ۴ ) بررسی رابطه در بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی دانش آموزان

تعداد rxy جدول rxy به دست آمده d.f سطح معنی دار
۷۰ ۳۸۵/۰ ۷۸۱/۰ ۶۹ ۵%

همانطوریکه جدول ۲ – ۴ نشان می دهد چون ضریب هم بستگی به دست آمده ۳۸۵/۰ از ضریب هم بستگی جدول ۷۸۱/۰ با درجه آزادی ۶۹ در سطح معنی داری ۵% بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته و بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *