تجزیه و تحلیل:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

در اینجا لازم به ذكر است با توجّه به محدودیّت های زمانی و …. ، امكان اجرای دقیق و كامل این پژوهش میسّر نگردید. لذا به ذكر نمونه هایی از جداول مربوط به وضعیّت مدیران آموزشی جامعه ی نمونه و نیز جداول مربوط به توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به تك تك سؤالات، به طور نمونه اشاره می شود :

ردیف مدرك تحصیلی تعدا ( فراوانی ) در صد
1 دیپلم    
2 فوق دیپلم    
3 لیسانس    
4 فوق لیسانس و بالاتر    
5 جمع    

جدول توضیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات

ردیف سابقه ی خدمت تعدا ( فراوانی ) در صد
1 3 ال 7    
2 8 الی 12    
3 13 الی 17    
4 18 الی 22    
5 23 الی 27    
6 جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه ی خدمت

ردیف سابقه ی مدیریّت تعدا ( فراوانی ) در صد
1 1 الی 5    
2 6 الی 11    
3 12 الی 17    
4 18 الی 23    
5 جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر اساس میزان سابقه ی مدیریّت

سؤال : مدیران تحصیل كرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درك روابط انسانی موفّق ترند.
پاسخ ها تعدا ( فراوانی ) در صد
كاملاً موافقم    
موافقم    
نظری ندارم    
مخالفم    
كاملاً مخالفم    
جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخ گویی به سؤال نه

خواهشمندیم نظر خود را در هر یك از موارد زیر با زدن ضربدر مشخّص كنید.

ردیف متن سؤالات كاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم كاملاً مخافم
1 هر چه روابط انسانی در محیط آموزشی مطلوب تر باشد افراد در انجام وظایف

محوّله موفّق تر خواهند بود.

         
2 سابقه ی بالای مدیران آموزشی در پست مدیریّت موجبات رضایت شغلی را فراهم

می سازد.

         
3 انگیزه های معنوی بیش از انگیزه های مادّی باعث رضایت شغلی را فراهم می سازد.          
4 مدیرانی كه در رشته ی مدیریّت تحصیل كرده اند در زمینه ی انجام امور مدیریّتی موفّق تر هستند.          
5 میزان رضایت شغلی مدیرانی كه در رشته ی مدیریّت تحصیل كرده اند بیشتر از مدیرانی است كه در رشته ی مدیریّت تحصیل نكرده اند.          
6 رضایت شغلی مدیران آموزشی رابطه ی نزدیكی با سابقه ی خدمت آنها در پست مدیریّت دارد.          
7 مدیرانی كه مدارك بالا تری در زمینه ی مدیریّت كسب كرده اند در شغل خود

موفّق ترند.

         
8 هر چه سوابق خدمت آموزشی مدیران بیشتر باشد در انجام وظایف مدیریّت

موفّق تر عمل می كنند.

         
9 مدیران تحصیل كرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درك روابط انسانی موفّق ترند.          
10 مدیران تحصیل كرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در كمك به حلّ مسایل شخصی معلّمین موفّق ترند.          

 

 

 

ردیف به نظر شما یك مدیر بایستی كاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم كاملاً مخافم
11 اقدامات رفاهی و ایجاد شرایط بهتر را در سر لوحه ی برنامه ی خود قرار دهد.          
12 وظایف را به كاركنان بدون نظلرت بر چگونگی اجرای آن ابلاغ نماید.          
13 تلاش نماید با ایجاد تغییرات در اهداف مدرسه باعث اغتشاش در مدرسه نشود.          
14 در راه ایجاد خلّاقیّت و اشتیاق كار در كاركنان برای تحقّق اهداف، تلاش نماید.          
15 تصمیمات در سطح مدرسه را همان تصمیمات ابلاغ شده از طرف اداره قرار دهد.          
16 به مسایل و مشكلات كاركنان اهمیّت زیادی داده و در رفع آنان تلاش نماید.          
17 افرادی را تأیید كندكه دستورات را دقیقاً و بدون سؤال انجام می دهند.          
18 قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در بر خورد با مسایل را كه در پیشرفت آموزش اثر داشته باشند را داشته باشد.          
19 حدّاكثر تلاش خود را در راه ایجاد فرصت ها برای ابراز وجود و ارتقای كاركنان معطوف دارد.          
20 موجبات رهبری را فراهم ساخته و كاركنان را در انجام امور مشاركت دهد.          
21 با كاركنان در همه ی امور مشورت نماید و تصمیمات را با توجّه به خواسته ی آنان بگیرد.          

 

ردیف به نظر شما یك مدیر بایستی كاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم كاملاً مخافم
22 در كنار ایجاد انگیزه در كاركنان، سهل انگاری آنان را مورد انتقاد قرار دهد.          
23 سعی كند اهداف مدرسه را برای كاركنان توجیه نموده تا با این اهداف تفاهم و موافقت داشته باشد.          
24 كاركنان را در قالب كاری محكم شده و بدون در نظر گرفتن علایق و ابتكارات آنان نگاه دارد.          
25 سعی كند با ایجاد انگیزش و رضایت باطنی در كاركنان آنان را به فعّالیّت بر انگیزد.          
26 در مقابل قصور و سهل انگاری كاركنان عكس العمل منفی نشان ندهد.          
27 به طرز مطلوبی تمام كاركنان را در تشخیص اهداف، طرح ریزی، رهبری و كنترل امور سهیم بداند.          
28 حتی الامكان از درگیر شدن در اختلافات كاركنان پرهیز نماید.          
29 به تنهایی مسؤلیّت طرح و برنامه ریزی، نظارت و كنترل بر انجام امور را به عهده بگیرد.          

 

þ به نظر شما چه عوامل دیگری می تواند در میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی مؤثّر باشد؟

 

 

 

« فهرست منابع و مأخذ »

الف ) كتب

 • آستن، چالزاف، بیمازی های مدیریّت، ترجمه ی سیروس پرهام، 1352 .
 • اسمیت، جان، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه ی پاشا شریفی و حسن و نرگس طالقانی، تهران انتشارات رشد، چاپ سوّم، 1369 .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و آموزشگاهی، ناشر : خود مؤلّف، چاپ دوّم، 1373 .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و كار برد نظریه های مدیریّت در نظارت و مدیریّت.
 • پرهیزگار، كمال، اصول و مبانی علمی طزبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، چاپ اوّل، تهران، اشراقی، 1368 .
 • تابلادل، شیوه هایایجاد انگیزش در افراد، ترجمه ی فرهاد احمدی نایینی، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • تراونا، رابرت و نیو پرت جین، اصول مدیریّت و رفتار سازمانی، ترجمه ی عین الله علاء، تهران، انتشارات زوّار، 1374 .
 • توسّلی، غلام عبّاس، جامعه شناسی كار و شغل، چاپ اوّل، انتشارات مهر، قم، 1375 .
 • رئوفی، مریم و دكتر باقر ثنایی، راهنمای اطّلاعات تحصیلی و شغلی در نظام جدید آموزش متوسطه و عالی، ناشر : مؤلّف، چاپ اوّل، 1374 .
 • شوئر، لودل، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش، ترجمه و تألیف : دكتر حمزه گنجی، چاپ ششم، انتشارات بعثت، تهران، 1377 .
 • شیرازی، علی، مدیریّت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373 .
 • عسكریان، مصطفی، سازمان و ر آموزش و پرورش، چاپ اوّل، تهران، امیر كبیر، 1363 .
 • علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علاقه بند، علی، مقدّمات مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علی آبادی، علی رضا، مدیران جامعه ی اسلامی، چاپ چهارم، تهران، نشر رامین، تابستان 1377 .
 • قرایی مقدّم، امان الله، مدیریّت آموزشی، انتشارات ابجد، 1375 .
 • كنان، كیت، چگونه در كارمندان انگیزه ایجاد كنیم، ترجمه ی قاسم كریمی، تهران، قربانی، 1377 .
 • گریفیث، دانیل، روابط انسانی در مدیریّت، ترجمه ی خداد بخشی، چاپ اوّل، ملائك، تهران، 1377 .
 • لطف آبادی، حسین، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران، سمت، 1375 .
 • میر كمالی، سیّد محمّد، رهبری و مدیریّت آموزشی، چاپ دوّم،نشر رامین، تهران، 1373 .
 • وایلز، كیمبل، مدیریّت و رهبری آموزشی، ترجمه ی محمّد علی طوسی، چاپ ششم، تهران، مركز آموزشی مدیریّت دولتی، 1376 .
 • نادری، عزّت الله و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، 1375.

 

ب ) پژوهش نامه ها و پایان نامه ها :

1- با خداوردی، رضا، برّرسی وظایف مدیران مدارس مقطع ابتدایی از دیدگاه معلّمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش منطقه ی تبادكان شهر مشهد، 1376 .

2- بدری، مجتبی و محسن رهنما، برّرسی عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشی مدیریّت از دیدگاه مدیران مدارس ناحیه ی 6 مشهد، 1378 .

3- حسن پور، علی، برّرسی مشكلات مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان چناران، 1376 .

4- حمیدی بینا باج فاطمه و تهمینه عسكری، بّررسی نظرات معلّمین و مدیران در مورد مدیریّت آموزشی كار آمد در ناحیه ی 5 و 6 آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 75 – 74 .

5- دلجو، شریعت، برّرسی رابطه ی رضایت شغلی با نیاز های معلّمان و دبیران، پژوهش نامه ی آموزشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش.

6- رجایی، محمّد رضا، رضایت شغلی مدیران، پژوهش نامه ی آموزش شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ی 20 .

7- رضویان، عصمت و فاطمه رحمانی، برّرسی عوامل مؤثّر در رضایت مندی شغلی معلّمین منطقه ی طرقبه ی مشهد، تابستان 1376 .

8- شهباز زاده، مهری، برّرسی مقایسه ای میزان رضایت مندی شغلی معلّمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان سرخس، بهار 1379 .

9- شیخ الاسلامی، نسرین، برّرسی و مقایسه ی نظرات مدیران در مورد معیار های مطلوب انتخاب مدیر خوب سال تحصیلی 78 – 77 .

10- شیخعلی بابایی، حسین، برّرسی میزان موفّقیّت مدیران مدارس متوسطه ی نظام جدید شهر مشهد، در ایجاد روابط انسانی در محیط آموزشی از دیدگاه دبیرانؤ مشاوران و كاركنان، 1374 .

11- صارمی، علی اكبر و علامحسین آخوندی، برّرسی و مقایسه ی ویژگی های یك مدیر خوب از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر و دختر آموزش و پرورش ناحیه ی 1 مشهد، 1376 .

12- فرزامیان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسی تأثیر مدیریّت كار آمد بر روند پیشرفت دانش آموزان در نواحی شش گانه ی مشهد، سال تحصیلی 76 – 75 .

 

ج ) مقالات و مجلّات علمی و جراید و فصلنامه ها :

1- اهمیّت مدیریّت در آموزش و پرو رش، احمد صافی، ماهنامه ی آموزشی تربیتی پیوند، شماره های 25 الی 27، تابستان 1377 .

2- الگو های جدید مدیریّت، ترجمه ی كاملیا احتشامی اكبری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی 79، دی ماه 1377 ، سازمان مدیریّت.

3- تصمیم گیری جوهر مدیریّت، شهرام حق دوست،مجلّه ی تدبیر.

4-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، دبیر خانه ی سمپوزیوم، چاپ اوّل، تهران. بنیاد، 1374 .

5- رهبری و مدیریّت، مهدی نعیمی، ماهمنامه ی تدبیر، شماره ی 87 ، آبان ماه 1377، سازمان مدیریّت.

6- سبك های رهبری و مدیریّت آموزشی، شهره حسین پور، ماهمنامه ی آموزش رشد ابتدایی، سال سوّم، آذر و بهمن 1378 ، شماره های 19 و 21 ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.

7- مدیریّت، كروهی از نویسندگان و اساتید مدیریّت، تهران، 1370 .

8- مدیریّت چیست؟ شهره حسین پور، مجلّه ی رشد آموزش ابتدایی، سال دوّم، مه ر ماه 1377، شماره ی مسلسل 9 ، وزارت آموزش و پرورش.

9- مدیریّت منابع انسانی، اخمد رضا سنجری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی 90 ، بهمن ماه 1377، سازمان مدیرّت.

10- مشاركت در تصمیم گیری در امور آموزش و همبستگی آن با رضایت شغلی، سیّد محمّد میر كمالی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت، سال دوازدهم، شماره ی 47 ، پاییز 1375 .

11- مدیر و شیوه های انتقاد، یحیی جافریان، مجلّه ی تدبیر، شماره ی 49 ، سال پنجم، دی ماه 1373.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *