تجزیه و تحلیل:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

در اینجا لازم به ذکر است با توجّه به محدودیّت های زمانی و …. ، امکان اجرای دقیق و کامل این پژوهش میسّر نگردید. لذا به ذکر نمونه هایی از جداول مربوط به وضعیّت مدیران آموزشی جامعه ی نمونه و نیز جداول مربوط به توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به تک تک سؤالات، به طور نمونه اشاره می شود :

ردیف مدرک تحصیلی تعدا ( فراوانی ) در صد
۱ دیپلم    
۲ فوق دیپلم    
۳ لیسانس    
۴ فوق لیسانس و بالاتر    
۵ جمع    

جدول توضیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات

ردیف سابقه ی خدمت تعدا ( فراوانی ) در صد
۱ ۳ ال ۷    
۲ ۸ الی ۱۲    
۳ ۱۳ الی ۱۷    
۴ ۱۸ الی ۲۲    
۵ ۲۳ الی ۲۷    
۶ جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه ی خدمت

ردیف سابقه ی مدیریّت تعدا ( فراوانی ) در صد
۱ ۱ الی ۵    
۲ ۶ الی ۱۱    
۳ ۱۲ الی ۱۷    
۴ ۱۸ الی ۲۳    
۵ جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر اساس میزان سابقه ی مدیریّت

سؤال : مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درک روابط انسانی موفّق ترند.
پاسخ ها تعدا ( فراوانی ) در صد
کاملاً موافقم    
موافقم    
نظری ندارم    
مخالفم    
کاملاً مخالفم    
جمع    

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخ گویی به سؤال نه

خواهشمندیم نظر خود را در هر یک از موارد زیر با زدن ضربدر مشخّص کنید.

ردیف متن سؤالات کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخافم
۱ هر چه روابط انسانی در محیط آموزشی مطلوب تر باشد افراد در انجام وظایف

محوّله موفّق تر خواهند بود.

         
۲ سابقه ی بالای مدیران آموزشی در پست مدیریّت موجبات رضایت شغلی را فراهم

می سازد.

         
۳ انگیزه های معنوی بیش از انگیزه های مادّی باعث رضایت شغلی را فراهم می سازد.          
۴ مدیرانی که در رشته ی مدیریّت تحصیل کرده اند در زمینه ی انجام امور مدیریّتی موفّق تر هستند.          
۵ میزان رضایت شغلی مدیرانی که در رشته ی مدیریّت تحصیل کرده اند بیشتر از مدیرانی است که در رشته ی مدیریّت تحصیل نکرده اند.          
۶ رضایت شغلی مدیران آموزشی رابطه ی نزدیکی با سابقه ی خدمت آنها در پست مدیریّت دارد.          
۷ مدیرانی که مدارک بالا تری در زمینه ی مدیریّت کسب کرده اند در شغل خود

موفّق ترند.

         
۸ هر چه سوابق خدمت آموزشی مدیران بیشتر باشد در انجام وظایف مدیریّت

موفّق تر عمل می کنند.

         
۹ مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درک روابط انسانی موفّق ترند.          
۱۰ مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در کمک به حلّ مسایل شخصی معلّمین موفّق ترند.          

 

 

 

ردیف به نظر شما یک مدیر بایستی کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخافم
۱۱ اقدامات رفاهی و ایجاد شرایط بهتر را در سر لوحه ی برنامه ی خود قرار دهد.          
۱۲ وظایف را به کارکنان بدون نظلرت بر چگونگی اجرای آن ابلاغ نماید.          
۱۳ تلاش نماید با ایجاد تغییرات در اهداف مدرسه باعث اغتشاش در مدرسه نشود.          
۱۴ در راه ایجاد خلّاقیّت و اشتیاق کار در کارکنان برای تحقّق اهداف، تلاش نماید.          
۱۵ تصمیمات در سطح مدرسه را همان تصمیمات ابلاغ شده از طرف اداره قرار دهد.          
۱۶ به مسایل و مشکلات کارکنان اهمیّت زیادی داده و در رفع آنان تلاش نماید.          
۱۷ افرادی را تأیید کندکه دستورات را دقیقاً و بدون سؤال انجام می دهند.          
۱۸ قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در بر خورد با مسایل را که در پیشرفت آموزش اثر داشته باشند را داشته باشد.          
۱۹ حدّاکثر تلاش خود را در راه ایجاد فرصت ها برای ابراز وجود و ارتقای کارکنان معطوف دارد.          
۲۰ موجبات رهبری را فراهم ساخته و کارکنان را در انجام امور مشارکت دهد.          
۲۱ با کارکنان در همه ی امور مشورت نماید و تصمیمات را با توجّه به خواسته ی آنان بگیرد.          

 

ردیف به نظر شما یک مدیر بایستی کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخافم
۲۲ در کنار ایجاد انگیزه در کارکنان، سهل انگاری آنان را مورد انتقاد قرار دهد.          
۲۳ سعی کند اهداف مدرسه را برای کارکنان توجیه نموده تا با این اهداف تفاهم و موافقت داشته باشد.          
۲۴ کارکنان را در قالب کاری محکم شده و بدون در نظر گرفتن علایق و ابتکارات آنان نگاه دارد.          
۲۵ سعی کند با ایجاد انگیزش و رضایت باطنی در کارکنان آنان را به فعّالیّت بر انگیزد.          
۲۶ در مقابل قصور و سهل انگاری کارکنان عکس العمل منفی نشان ندهد.          
۲۷ به طرز مطلوبی تمام کارکنان را در تشخیص اهداف، طرح ریزی، رهبری و کنترل امور سهیم بداند.          
۲۸ حتی الامکان از درگیر شدن در اختلافات کارکنان پرهیز نماید.          
۲۹ به تنهایی مسؤلیّت طرح و برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر انجام امور را به عهده بگیرد.          

 

þ به نظر شما چه عوامل دیگری می تواند در میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی مؤثّر باشد؟

 

 

 

« فهرست منابع و مأخذ »

الف ) کتب

 • آستن، چالزاف، بیمازی های مدیریّت، ترجمه ی سیروس پرهام، ۱۳۵۲ .
 • اسمیت، جان، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه ی پاشا شریفی و حسن و نرگس طالقانی، تهران انتشارات رشد، چاپ سوّم، ۱۳۶۹ .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و آموزشگاهی، ناشر : خود مؤلّف، چاپ دوّم، ۱۳۷۳ .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و کار برد نظریه های مدیریّت در نظارت و مدیریّت.
 • پرهیزگار، کمال، اصول و مبانی علمی طزبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، چاپ اوّل، تهران، اشراقی، ۱۳۶۸ .
 • تابلادل، شیوه هایایجاد انگیزش در افراد، ترجمه ی فرهاد احمدی نایینی، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • تراونا، رابرت و نیو پرت جین، اصول مدیریّت و رفتار سازمانی، ترجمه ی عین الله علاء، تهران، انتشارات زوّار، ۱۳۷۴ .
 • توسّلی، غلام عبّاس، جامعه شناسی کار و شغل، چاپ اوّل، انتشارات مهر، قم، ۱۳۷۵ .
 • رئوفی، مریم و دکتر باقر ثنایی، راهنمای اطّلاعات تحصیلی و شغلی در نظام جدید آموزش متوسطه و عالی، ناشر : مؤلّف، چاپ اوّل، ۱۳۷۴ .
 • شوئر، لودل، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش، ترجمه و تألیف : دکتر حمزه گنجی، چاپ ششم، انتشارات بعثت، تهران، ۱۳۷۷ .
 • شیرازی، علی، مدیریّت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۳ .
 • عسکریان، مصطفی، سازمان و ر آموزش و پرورش، چاپ اوّل، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳ .
 • علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، ۱۳۷۸ .
 • علاقه بند، علی، مقدّمات مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، ۱۳۷۸ .
 • علی آبادی، علی رضا، مدیران جامعه ی اسلامی، چاپ چهارم، تهران، نشر رامین، تابستان ۱۳۷۷ .
 • قرایی مقدّم، امان الله، مدیریّت آموزشی، انتشارات ابجد، ۱۳۷۵ .
 • کنان، کیت، چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم، ترجمه ی قاسم کریمی، تهران، قربانی، ۱۳۷۷ .
 • گریفیث، دانیل، روابط انسانی در مدیریّت، ترجمه ی خداد بخشی، چاپ اوّل، ملائک، تهران، ۱۳۷۷ .
 • لطف آبادی، حسین، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران، سمت، ۱۳۷۵ .
 • میر کمالی، سیّد محمّد، رهبری و مدیریّت آموزشی، چاپ دوّم،نشر رامین، تهران، ۱۳۷۳ .
 • وایلز، کیمبل، مدیریّت و رهبری آموزشی، ترجمه ی محمّد علی طوسی، چاپ ششم، تهران، مرکز آموزشی مدیریّت دولتی، ۱۳۷۶ .
 • نادری، عزّت الله و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، ۱۳۷۵.

 

ب ) پژوهش نامه ها و پایان نامه ها :

۱- با خداوردی، رضا، برّرسی وظایف مدیران مدارس مقطع ابتدایی از دیدگاه معلّمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش منطقه ی تبادکان شهر مشهد، ۱۳۷۶ .

۲- بدری، مجتبی و محسن رهنما، برّرسی عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشی مدیریّت از دیدگاه مدیران مدارس ناحیه ی ۶ مشهد، ۱۳۷۸ .

۳- حسن پور، علی، برّرسی مشکلات مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان چناران، ۱۳۷۶ .

۴- حمیدی بینا باج فاطمه و تهمینه عسکری، بّررسی نظرات معلّمین و مدیران در مورد مدیریّت آموزشی کار آمد در ناحیه ی ۵ و ۶ آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی ۷۵ – ۷۴ .

۵- دلجو، شریعت، برّرسی رابطه ی رضایت شغلی با نیاز های معلّمان و دبیران، پژوهش نامه ی آموزشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش.

۶- رجایی، محمّد رضا، رضایت شغلی مدیران، پژوهش نامه ی آموزش شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ی ۲۰ .

۷- رضویان، عصمت و فاطمه رحمانی، برّرسی عوامل مؤثّر در رضایت مندی شغلی معلّمین منطقه ی طرقبه ی مشهد، تابستان ۱۳۷۶ .

۸- شهباز زاده، مهری، برّرسی مقایسه ای میزان رضایت مندی شغلی معلّمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان سرخس، بهار ۱۳۷۹ .

۹- شیخ الاسلامی، نسرین، برّرسی و مقایسه ی نظرات مدیران در مورد معیار های مطلوب انتخاب مدیر خوب سال تحصیلی ۷۸ – ۷۷ .

۱۰- شیخعلی بابایی، حسین، برّرسی میزان موفّقیّت مدیران مدارس متوسطه ی نظام جدید شهر مشهد، در ایجاد روابط انسانی در محیط آموزشی از دیدگاه دبیرانؤ مشاوران و کارکنان، ۱۳۷۴ .

۱۱- صارمی، علی اکبر و علامحسین آخوندی، برّرسی و مقایسه ی ویژگی های یک مدیر خوب از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر و دختر آموزش و پرورش ناحیه ی ۱ مشهد، ۱۳۷۶ .

۱۲- فرزامیان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسی تأثیر مدیریّت کار آمد بر روند پیشرفت دانش آموزان در نواحی شش گانه ی مشهد، سال تحصیلی ۷۶ – ۷۵ .

 

ج ) مقالات و مجلّات علمی و جراید و فصلنامه ها :

۱- اهمیّت مدیریّت در آموزش و پرو رش، احمد صافی، ماهنامه ی آموزشی تربیتی پیوند، شماره های ۲۵ الی ۲۷، تابستان ۱۳۷۷ .

۲- الگو های جدید مدیریّت، ترجمه ی کاملیا احتشامی اکبری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی ۷۹، دی ماه ۱۳۷۷ ، سازمان مدیریّت.

۳- تصمیم گیری جوهر مدیریّت، شهرام حق دوست،مجلّه ی تدبیر.

۴-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، دبیر خانه ی سمپوزیوم، چاپ اوّل، تهران. بنیاد، ۱۳۷۴ .

۵- رهبری و مدیریّت، مهدی نعیمی، ماهمنامه ی تدبیر، شماره ی ۸۷ ، آبان ماه ۱۳۷۷، سازمان مدیریّت.

۶- سبک های رهبری و مدیریّت آموزشی، شهره حسین پور، ماهمنامه ی آموزش رشد ابتدایی، سال سوّم، آذر و بهمن ۱۳۷۸ ، شماره های ۱۹ و ۲۱ ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.

۷- مدیریّت، کروهی از نویسندگان و اساتید مدیریّت، تهران، ۱۳۷۰ .

۸- مدیریّت چیست؟ شهره حسین پور، مجلّه ی رشد آموزش ابتدایی، سال دوّم، مه ر ماه ۱۳۷۷، شماره ی مسلسل ۹ ، وزارت آموزش و پرورش.

۹- مدیریّت منابع انسانی، اخمد رضا سنجری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی ۹۰ ، بهمن ماه ۱۳۷۷، سازمان مدیرّت.

۱۰- مشارکت در تصمیم گیری در امور آموزش و همبستگی آن با رضایت شغلی، سیّد محمّد میر کمالی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت، سال دوازدهم، شماره ی ۴۷ ، پاییز ۱۳۷۵ .

۱۱- مدیر و شیوه های انتقاد، یحیی جافریان، مجلّه ی تدبیر، شماره ی ۴۹ ، سال پنجم، دی ماه ۱۳۷۳.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *