تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود پایان نامه

۵-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC  :

تجزیه و تحلیل کشش ، یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یک متغیر از عوامل مختلف است . هر چند که محاسبه نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمایش دهد ؛ لیکن محاسبه کشش ارزی DRC  می تواند تصویر دقیقتری از حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه دهد . برای این منظور نرخ ارز اسمی به عنوان نرخ ارز پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش ارزی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم :

 

چنانچه می دانیم مقدار DRC با میزان نرخ ارز رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش ارزی DRC  منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش نرخ ارز ، شاهد کاهش DRC و بهبود مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف خواهیم بود .

براساس فرمول فوق کشش ارزی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۹۹/۰- ، برای استان قم معادل
۹۴/۰- ، برای استان اصفهان معادل ۰۴/۱- ، برای استان خراسان معادل ۰۳/۱- و برای استان همدان ۹۳/۰- قابل محاسبه است .

ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۹۹/۰ درصد ، در استان قم ۹۴/۰ درصد ، در استان اصفهان ۰۴/۱ درصد ، در استان خراسان ۰۳/۱ درصد و در استان همدان ۹۳/۰ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت که مقدار DRC  در استانهای اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با کشش بوده است و در استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، همدان میزان DRC نسبت به نرخ ارز بی کشش است .

کاربرد دیگری که می توان از مبحث کشش ارزی DRC متصور نمود ، در حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای است . از آنجایی که نرخ ارز سایه ای بیشتر از نرخ ارز اسمی می باشد ، لذا با توجه به کشش های ارزی محاسبه شده برای DRC ، می توان اظهار نمود که مقدار DRC در استانهای اصفهان و خراسان با حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای با کشش بزرگتر از یک بهبود می یابد . این در حالی است که حرکت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و همدان به دلیل کشش ارزی کوچکتر از یک برای DRC ، بهبودی قابل توجهی را در وضعیت مزیت نسبی این استانها به همراه نخواهد داشت .

 

۶-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC  :

کشش DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را نسبت به قیمت فروش ارائه دهد . برای این منظور برآوردهای کارشناسی متوسط قیمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهای مورد بررسی را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش قیمتی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC  با قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطه معکوس دارد و بنابراین کشش قیمتی DRC منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است که با افزایش قیمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت .

براساس فرمول فوق کشش قیمتی DRC در تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۰۱/۱- ، برای استان قم معادل ۹/۰- ، برای استان اصفهان معادل ۰۳/۱- ، برای استان خراسان معادل ۸۲/۰- و برای استان همدان معادل ۵/۱- می باشد . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد افزایش در قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۰۱/۱ درصد ، در استان قم ۹/۰ درصد ، در استان اصفهان ۰۳/۱ درصد ، در استان خراسان ۸۲/۰ درصد و در استان همدان ۵/۱ درصد می‌باشد. فزونی ارقام کشش نسبت به عدد یک در استانهای آذربایجان شرقی ، اصفهان و همدان نشاندهنده آن است که مقدار DRC در استانهای مذکور نسبت به قیمت فروش فرشهای صادراتی با کشش می باشد . بیشترین تأثیرپذیری DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش صادراتی به ترتیب در استانهای همدان ، اصفهان و آذربایجان شرقی قابل الویت بندی می باشد.

 

۷-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی :

یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است .

برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اولیه داخلی تولید در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش مواد اولیه داخلی تولید رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی تولید فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۹/۰ ، برای استان قم معادل ۱۳/۱ ، برای استان اصفهان معادل ۰۳/۱ ، برای استان خراسان معادل ۲/۱ و برای استان همدان معادل ۱۶/۱ قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم هستند که به ازای یک درصد کاهش در ارزش مواد اولیه داخلی تولید ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ، ۹/۰ درصد ، در استان قم ۱۳/۱ درصد ، در استان اصفهان ۰۳/۱ درصد ، در استان خراسان ۲/۱ درصد و در استان همدان ۱۶/۱ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در حالیکه میزان مزیت نسبی در تولید در استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی بی کشش است ، اما در استان‌های خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، میزان مزیت نسبی در تولید ، به ترتیب بیشترین کشش را نسبت به تغییر در ارزش مواد اولیه داخلی داراست .

 

۸-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC   نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت :

شاخص دیگری که می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است . برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده های قابل تجارت در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبه کشش DRC طبق فرمول زیر می پردازیم :

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش نهاده های قابل تجارت رابطه مستقیم دارد و بنابراین کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است که با کاهش ارزش نهاده های قابل تجارت ، مقدار DRC کاهش یافته و مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق کشش DRCنسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت فرش دستباف کشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل ۱۹/۰ ، برای استان قم معادل ۱۸/۰ ، برای استان اصفهان معادل ۲/۰ ، برای استان خراسان معادل ۱۶/۰ و برای استان همدان معادل ۴/۰ قابل محاسبه است . ارقام مذکور بدین مفهوم است که به ازای یک درصد کاهش در ارزش نهاده های قابل تجارت ، مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ۱۹/۰ درصد ، در استان قم ۱۸/۰ درصد ، در استان اصفهان ۲/۰ درصد ، در استان خراسان ۱۶/۰ درصد و در استان همدان ۴/۰ درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و خراسان ، کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت در کمترین سطح قرار دارد که این امر به دلیل آنست که استانهای مذکور به لحاظ جایگزینی ابریشم داخلی به جای ابریشم وارداتی از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند . در استان‌های اصفهان و همدان نیز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت بی‌کشش است .

 

۹-۹-۳-۴- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گردید تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف ، در قالب شاخص های تحمل غایی DRC و کشش های ارزی DRC ، کشش DRC نسبت به قیمت فروش محصول صادراتی و کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت بکار گرفته شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت . جدول شماره ( ۱۸ – ۴ )  جمع بندی نتایج مذکور را ارائه می دهد .

 

 

جدول شماره (۱۸ – ۴) : مقادیر محاسبه شده کشش DRC فرش دستباف در کشور

نـام استان

عنوان کشش

آذربایجان شرقی قـم اصفهان خراسان همدان
کشش ارزی DRC ۹۹/۰- ۹۴/۰- ۰۴/۱- ۰۳/۱- ۹۳/۰-
کشش  DRC نسبت به قیمت هر متر مربع فرش دستباف ۰۱/۱- ۹/۰- ۰۳/۱- ۸۲/۰- ۵/۱-
کشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی ۹/۰ ۱۳/۱ ۰۳/۱ ۲/۱ ۱۶/۱
کشش  DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت ۱۹/۰ ۱۸/۰ ۲/۰ ۱۶/۰ ۴/۰

مأخذ : محاسبات تحقیق

 

بدین ترتیب مجموعه عواملی که می توانند مقادیر کشش های مختلف DRC را تحت تأثیر قرار دهند ، می توانند بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنکه ویژگی های ساختاری و تنوع و تخصصهای منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت ، طرح و نقشه و رنگ آمیز فرشهای ایران در هر یک از استانها ، متفاوت می‌باشد، ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در قالب سئوالات پرسشنامه های نوع A  تحقیق به تفکیک هر یک از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتایج حاصل از فعالیت میدانی تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب عوامل استانی مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در قسمتهای قبلی ارائه گردید . در این قسمت عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مشترک مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف درکل استانهای مورد بررسی،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بکارگیری ابزار تحلیل عاملی(Factor Analysis) حکایت از آن دارد که عامل هماهنگی بین بخش تولید و صادرات و عامل استفاده از مواد اولیه مرغوب در کل آزمون ، در بالاترین حد اثرگذاری ارزیابی شده اند . همچنین عواملی نظیر ایجاد کارگاههای مجتمع تولیدی ، حذف متولیان مختلف در فرایند تولید فرش و استفاده از رنگزاهای طبیعی در درجه بعدی تأثیرگذاری ارزیابی شده اند . این در حالی است که عواملی همچون آموزش بافندگان ، تسهیلات و اعتبارات دولتی و ایجاد بازار بورس فرش در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج تفصیلی تجزیه و تحلیل آماری عوامل مشترک و تحلیل عاملی ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *