تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC :دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران


دانلود پایان نامه

5-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش ارزی DRC  :

تجزیه و تحلیل كشش ، یكی از بهترین ابزارها برای پی بردن به میزان حساسیت و تأثیرپذیری یك متغیر از عوامل مختلف است . هر چند كه محاسبة نرخ ارز غایی توانست تصویری از تفاوتهای موجود میان نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز اسمی و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمایش دهد ؛ لیكن محاسبة كشش ارزی DRC  می تواند تصویر دقیقتری از حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه دهد . برای این منظور نرخ ارز اسمی به عنوان نرخ ارز پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش ارزی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم :

 

چنانچه می دانیم مقدار DRC با میزان نرخ ارز رابطة معكوس دارد و بنابراین كشش ارزی DRC  منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است كه با افزایش نرخ ارز ، شاهد كاهش DRC و بهبود مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف خواهیم بود .

براساس فرمول فوق كشش ارزی DRC در تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 99/0- ، برای استان قم معادل
94/0- ، برای استان اصفهان معادل 04/1- ، برای استان خراسان معادل 03/1- و برای استان همدان 93/0- قابل محاسبه است .

ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد افزایش در نرخ ارز ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 99/0 درصد ، در استان قم 94/0 درصد ، در استان اصفهان 04/1 درصد ، در استان خراسان 03/1 درصد و در استان همدان 93/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت كه مقدار DRC  در استانهای اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با كشش بوده است و در استانهای آذربایجان شرقی ، قم ، همدان میزان DRC نسبت به نرخ ارز بی كشش است .

كاربرد دیگری كه می توان از مبحث كشش ارزی DRC متصور نمود ، در حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای است . از آنجایی كه نرخ ارز سایه ای بیشتر از نرخ ارز اسمی می باشد ، لذا با توجه به كشش های ارزی محاسبه شده برای DRC ، می توان اظهار نمود كه مقدار DRC در استانهای اصفهان و خراسان با حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای با كشش بزرگتر از یك بهبود می یابد . این در حالی است كه حركت از نرخ ارز اسمی به سمت نرخ ارز سایه ای در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و همدان به دلیل كشش ارزی كوچكتر از یك برای DRC ، بهبودی قابل توجهی را در وضعیت مزیت نسبی این استانها به همراه نخواهد داشت .

 

6-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش قیمتی DRC  :

كشش DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف یكی دیگر از شاخص‌هایی است كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را نسبت به قیمت فروش ارائه دهد . برای این منظور برآوردهای كارشناسی متوسط قیمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهای مورد بررسی را به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش قیمتی DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC  با قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطة معكوس دارد و بنابراین كشش قیمتی DRC منفی خواهد بود . این امر بدان مفهوم است كه با افزایش قیمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت .

براساس فرمول فوق كشش قیمتی DRC در تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 01/1- ، برای استان قم معادل 9/0- ، برای استان اصفهان معادل 03/1- ، برای استان خراسان معادل 82/0- و برای استان همدان معادل 5/1- می باشد . ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد افزایش در قیمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 01/1 درصد ، در استان قم 9/0 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 82/0 درصد و در استان همدان 5/1 درصد می‌باشد. فزونی ارقام كشش نسبت به عدد یك در استانهای آذربایجان شرقی ، اصفهان و همدان نشاندهندة آن است كه مقدار DRC در استانهای مذكور نسبت به قیمت فروش فرشهای صادراتی با كشش می باشد . بیشترین تأثیرپذیری DRC نسبت به قیمت فروش هر مترمربع فرش صادراتی به ترتیب در استانهای همدان ، اصفهان و آذربایجان شرقی قابل الویت بندی می باشد.

 

7-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی :

یكی دیگر از شاخص هایی كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است .

برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اولیه داخلی تولید در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC مطابق فرمول زیر می پردازیم .

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش مواد اولیة داخلی تولید رابطة مستقیم دارد و بنابراین كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش مواد اولیة داخلی تولید ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق كشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی تولید فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 9/0 ، برای استان قم معادل 13/1 ، برای استان اصفهان معادل 03/1 ، برای استان خراسان معادل 2/1 و برای استان همدان معادل 16/1 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدین مفهوم هستند كه به ازای یك درصد كاهش در ارزش مواد اولیة داخلی تولید ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی ، 9/0 درصد ، در استان قم 13/1 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 2/1 درصد و در استان همدان 16/1 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در حالیكه میزان مزیت نسبی در تولید در استان آذربایجان شرقی نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی بی كشش است ، اما در استان‌های خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، میزان مزیت نسبی در تولید ، به ترتیب بیشترین كشش را نسبت به تغییر در ارزش مواد اولیة داخلی داراست .

 

8-9-3-4- تجزیه و تحلیل كشش DRC   نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت :

شاخص دیگری كه می تواند حساسیت مقدار مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت استفاده شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف است . برای این منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده های قابل تجارت در استانهای مورد بررسی را به عنوان ارزش پایه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC طبق فرمول زیر می پردازیم :

چنانچه می دانیم مقدار DRC با ارزش نهاده های قابل تجارت رابطة مستقیم دارد و بنابراین كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت مثبت خواهد بود ، این امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش نهاده های قابل تجارت ، مقدار DRC كاهش یافته و مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف افزایش خواهد یافت . براساس فرمول فوق كشش DRCنسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت فرش دستباف كشور در استانهای مورد بررسی به ترتیب برای استان آذربایجان شرقی معادل 19/0 ، برای استان قم معادل 18/0 ، برای استان اصفهان معادل 2/0 ، برای استان خراسان معادل 16/0 و برای استان همدان معادل 4/0 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدین مفهوم است كه به ازای یك درصد كاهش در ارزش نهاده های قابل تجارت ، مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی 19/0 درصد ، در استان قم 18/0 درصد ، در استان اصفهان 2/0 درصد ، در استان خراسان 16/0 درصد و در استان همدان 4/0 درصد بهبود خواهد یافت . به بیان دیگر می توان گفت در استانهای آذربایجان شرقی ، قم و خراسان ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت در كمترین سطح قرار دارد كه این امر به دلیل آنست كه استانهای مذكور به لحاظ جایگزینی ابریشم داخلی به جای ابریشم وارداتی از امتیاز ویژه ای برخوردار هستند . در استان‌های اصفهان و همدان نیز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت بی‌كشش است .

 

9-9-3-4- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات میدانی تحقیق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گردید تأثیر عوامل مؤثر بر ایجاد مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف ، در قالب شاخص های تحمل غایی DRC و كشش های ارزی DRC ، كشش DRC نسبت به قیمت فروش محصول صادراتی و كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی و ارزش نهاده های قابل تجارت بكار گرفته شده در تولید هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسی قرار گرفت . جدول شماره ( 18 – 4 )  جمع بندی نتایج مذكور را ارائه می دهد .

 

 

جدول شماره (18 – 4) : مقادیر محاسبه شدة كشش DRC فرش دستباف در كشور

نـام استان

عنوان كشش

آذربایجان شرقی قـم اصفهان خراسان همدان
كشش ارزی DRC 99/0- 94/0- 04/1- 03/1- 93/0-
كشش  DRC نسبت به قیمت هر متر مربع فرش دستباف 01/1- 9/0- 03/1- 82/0- 5/1-
كشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولیة داخلی 9/0 13/1 03/1 2/1 16/1
كشش  DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت 19/0 18/0 2/0 16/0 4/0

مأخذ : محاسبات تحقیق

 

بدین ترتیب مجموعه عواملی كه می توانند مقادیر كشش های مختلف DRC را تحت تأثیر قرار دهند ، می توانند بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنكه ویژگی های ساختاری و تنوع و تخصصهای منطقه ای گوناگون در خصوص شیوة بافت ، طرح و نقشه و رنگ آمیز فرشهای ایران در هر یك از استانها ، متفاوت می‌باشد، ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در قالب سئوالات پرسشنامه های نوع A  تحقیق به تفكیك هر یك از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتایج حاصل از فعالیت میدانی تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب عوامل استانی مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در قسمتهای قبلی ارائه گردید . در این قسمت عوامل مشترك مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل مشترك مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف دركل استانهای مورد بررسی،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بكارگیری ابزار تحلیل عاملی(Factor Analysis) حكایت از آن دارد كه عامل هماهنگی بین بخش تولید و صادرات و عامل استفاده از مواد اولیة مرغوب در كل آزمون ، در بالاترین حد اثرگذاری ارزیابی شده اند . همچنین عواملی نظیر ایجاد كارگاههای مجتمع تولیدی ، حذف متولیان مختلف در فرایند تولید فرش و استفاده از رنگزاهای طبیعی در درجة بعدی تأثیرگذاری ارزیابی شده اند . این در حالی است كه عواملی همچون آموزش بافندگان ، تسهیلات و اعتبارات دولتی و ایجاد بازار بورس فرش در اولویتهای بعدی تأثیرگذاری بر مزیت نسبی كشور در تولید فرش دستباف مورد ارزیابی قرار گرفته اند . نتایج تفصیلی تجزیه و تحلیل آماری عوامل مشترك و تحلیل عاملی ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *