تجزیه و تحلیل آماری:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه
فصل چهارم

“توصیف داده ها”

 

 

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل بطور کلی عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.

روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش مقایسه ای می باشد، در این روش علاوه بر اینکه از روش توصیفی استفاده می شود اطلاعات جمع آوری شده با یکدیگر مقایسه نیز می گردد.

آزمودنیهای آماری در تجزیه و تحلیل مقایسه ای به منظور تصمیم گیری درباره رد یا تأیید فرضیه های پژوهشی بکار برده می شود.

 

جدول (۱-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۱ ( زیبایی ظاهر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۵

۶/۲%

۴

۸۰%

۱

۲۰%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۱۵

۷/۷%

۷

۷/۴۶%

۸

۳/۵۳%

فراوانی

درصد%

کم
۱۱۱

۶/۵۶%

۶۷

۴/۶۰%

۴۴

۶/۳۹%

فراوانی

درصد%

متوسط
۴۵

۲۳%

۱۸

۴۰%

۲۷

۶۰%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۰

۱/۱۰%

۱۲

۶۰%

۸

۴۰%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

جدول شماره ۱-۴ بیانگر این مطلب است که :

از کل ۱۹۶ نفر جامعه آماری ۶/۵۶ % بطور متوسط به زیبایی ظاهری اهمیت می­دهند که از این تعداد
۴/۶۰% را دانشجویان کارشناسی ترم اول و ۶/۳۶% را کارشناسی ارشد می­باشد و ۲۳% اهمیت زیادی
می­دهند که ۴۰% برای کارشناسی ترم اول و ۶۰% کارشناسی ارشد.

بعبارت دیگر بر اساس نتایج حاصل زیبایی ظاهر اهمیت متوسط و زیاد در بین دانشجویان دارد و هر دو گروه به این مسئله اهمیت می­دهند.

جدول (۲-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۲ ( آراستگی ظاهر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۴

۲%

۳

۷۵%

۱

۲۵%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۷

۶/۳%

۴

۱/۵۷%

۳

۹/۴۲%

فراوانی

درصد%

کم
۴۹

۲۵%

۲۷

۱/۵۵%

۲۲

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

متوسط
۹۸

۵۰%

۵۴

۱/۵۵%

۴۴

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

زیاد
۳۸

۴/۲۰%

۲۰

۶/۵۲%

۱۸

۴/۴۷%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره ۲-۴ بیانگر این مطلب است که :

هر دو گروه کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد اهمیت زیاد به آراستگی ظاهری می­دهند بگونه­ای که از ۱۹۶ نفر کل جامعه آماری ۵۰% به این موضوع اهمیت زیاد داده اند که از این تعداد ۱/۵۵% کارشناسی ترم اول و ۹/۴۴ % کارشناسی ارشد می­باشد و حدود ۲۵% اهمیت متوسط داده­اند که ۱/۵۵% کارشناسی ترم اول و ۹/۴۴% کارشناسی ارشد را شامل می­شود.

جدول (۳-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۳ (خوش اندام بودن) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۲

۱%

۱

۵۰%

۱

۵۰%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۷

۶/۳%

۲

۶/۲۸%

۵

۴/۷۱%

فراوانی

درصد%

کم
۷۸

۸/۳۹%

۴۸

۵/۶۱%

۳۰

۵/۳۸%

فراوانی

درصد%

متوسط
۷۰

۷/۳۵%

۳۵

۵۰%

۳۵

۵۰%

فراوانی

درصد%

زیاد
۳۹

۹/۱۹%

۲۲

۴/۵۶%

۱۷

۶/۴۳%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره ۳-۴ بیانگر این مطلب است که :

از کل ۱۹۶ نفر پاسخ دهنده ۸/۳۹% اهمیت متوسط و ۷/۳۵% اهمیت زیاد به ( خوش اندام بودن ) داده­اند که در گزینه متوسط ۵/۶۱% کارشناسی ترم اول و ۵/۳۸% کارشناسی ارشد می­باشد در مورد اهمیت زیاد بطور یکسان هرگروه ۵۰% به مسئله خوش اندام بودن توجه کرده­اند.

جدول (۴-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۴ (سن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۴

۲%

۴

۱۰۰%

۰

۰%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۱۱

۶/۵%

۶

۵/۵۴%

۵

۵/۴۵%

فراوانی

درصد%

کم
۱۰۸

۱/۵۵%

۶۵

۲/۶۰%

۴۳

۸/۳۹%

فراوانی

درصد%

متوسط
۵۱

۲۶%

۲۷

۹/۵۲%

۲۴

۱/۴۷%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۲

۲/۱۱%

۶

۳/۲۷%

۱۶

۷/۷۲%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می­شود سن همسر ۱/۵۵% بطور متوسط مورد توجه قرار گرفته که از این تعداد ۲/۶۰% مربوط به دانشجویان کارشناسی ترم اول و ۸/۳۹% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد بعبارت دیگر تقریبا” نیمی از جمعیت پاسخ دهنده اهمیت سن همسر را بطور متوسط می­دانند و ۲۶% اهمیت زیاد به سن همسر می­دهند که ۹/۵۲% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و ۱/۴۷% کارشناسی ارشد می­باشد.

جدول (۵-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۵

(خواندن قرآن و کتابهای دینی) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۴

۱/۷%

۷

۵۰%

۷

۵۰%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۱۹

۷/۹%

۱۱

۹/۵۷%

۸

۱/۴۲%

فراوانی

درصد%

کم
۹۷

۵/۴۹%

۵۰

۵/۵۱%

۴۷

۵/۴۸%

فراوانی

درصد%

متوسط
۴۶

۵/۲۳%

۲۸

۹/۶۰%

۱۸

۱/۳۹%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۰

۲/۱۰%

۱۲

۶۰%

۸

۴۰%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول شماره ۵-۴ نشان می­دهد که از کل ۱۹۶ پاسخ دهنده ۵/۴۹% بطور متوسط به خواندن قرآن و کتابهای دینی اهمیت می­دهند که بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد تفاوت زیادی وجود ندارد و ۵/۲۳% اهمیت زیادی به این مسئله داده­اند که دانشجویان کارشناسی ترم اول ۹/۶۰% و کارشناسی ارشد ۱/۳۹% می­باشد.

جدول (۶-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۶ (رعایت حجاب ) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۰

۱/۵%

۶

۶۰%

۴

۴۰%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۲۰

۲/۱۰%

۱۴

۷۰%

۶

۳۰%

فراوانی

درصد%

کم
۸۲

۸/۴۱%

۴۷

۳/۵۷%

۳۵

۷/۴۲%

فراوانی

درصد%

متوسط
۶۲

۶/۳۱%

۲۸

۲/۴۵%

۳۴

۸/۵۴%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۲

۲/۱۱%

۱۳

۱/۵۹%

۹

۹/۴۰%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می­شود ۸/۴۱% بطور متوسط به مسئله رعایت حجاب اهمیت داده­اند که ۳/۵۷% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و ۷/۴۲% دانشجویان کارشناسی ارشد می­شود و ۶/۳۱% به رعایت حجاب اهمیت زیاد داده­اند که ۲/۴۵% از آنها کارشناسی ترم اول و ۸/۵۴% کارشناسی ارشد هستند.

جدول (۷-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۷ (روزه گرفتن) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۷

۶/۳%

۳

۹/۴۲%

۴

۱/۵۷%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۱۱

۶/۵%

۴

۴/۳۶%

۷

۶/۶۳%

فراوانی

درصد%

کم
۵۵

۱/۲۸%

۳۱

۴/۵۶%

۲۴

۶/۴۳%

فراوانی

درصد%

متوسط
۷۶

۸/۳۸%

۳۷

۷/۴۸%

۳۹

۳/۵۱%

فراوانی

درصد%

زیاد
۴۷

۵/۲۴%

۳۳

۲/۷۰%

۱۴

۸/۲۹%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

جدول شماره ۷-۴ نشان دهنده این مطلب است که :

نماز خواندن و روزه گرفتن در بین دانشجویان اهمیت متوسط ۱/۲۸% ، زیاد ۸/۳۸% و خیلی زیاد ۲۴% دارد یعنی دانشجویان جامعه ما با توجه به اعتقاد دینی که در کشور ما وجود دارد به مسئله نماز خواندن و روزه گرفتن توجه می­کنند.

جدول (۸-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۸ (فامیل بودن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۰۴

۱/۵۳%

۵۸

۸/۵۵%

۴۶

۲/۴۴%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۵۵

۱/۲۸%

۳۳

۶۰%

۲۲

۴۰%

فراوانی

درصد%

کم
۲۳

۷/۱۱%

۱۰

۵/۴۳%

۱۳

۵/۵۶%

فراوانی

درصد%

متوسط
۶

۱/۳%

۲

۳/۳۳%

۴

۷/۶۶%

فراوانی

درصد%

زیاد
۸

۱/۴%

۵

۵/۶۲%

۳

۵/۳۷%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

بر اساس جدول شماره ۸-۴ فامیل بودن همسر چندان مورد توجه دانشجویان نیست بگونه­ای که از کل دانشجویان پاسخ دهنده حدود ۱/۵۳% اهمیت خیلی کم و ۱/۲۸% اهمیت کم به این مسئله داده­اند یعنی ازدواج با فامیل در بین دانشجویان چه کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد اهمیت خود را بدلایل مختلف از دست داده است.

جدول (۹-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۹

(همشهری بودن همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۵۳

۲۷%

۳۱

۵/۵۸%

۲۲

۵/۴۱%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۵۲

۵/۲۶%

۲۵

۱/۴۸%

۲۷

۹/۵۱%

فراوانی

درصد%

کم
۴۶

۵/۲۳%

۲۵

۳/۵۴%

۲۱

۷/۴۵%

فراوانی

درصد%

متوسط
۲۷

۸/۱۳%

۱۴

۹/۵۱%

۱۳

۱/۴۸%

فراوانی

درصد%

زیاد
۱۷

۷/۸%

۱۲

۶/۷۰%

۵

۴/۲۹%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۵

۱۰۰%

۱۰۷

۹/۵۴%

۸۸

۱/۴۵%

فراوانی

درصد%

جمع

 

در جدول فوق همشهری بودن همسر مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس آن ۲۷% خیلی کم ، ۵/۲۶% کم و ۵/۲۳% بطور متوسط به آن پاسخ داده اند که در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و کارشناسی ارشد تفاوت چندانی در این زمینه مشاهده نمی­شود یعنی همشهری بودن هم مانند فامیل بودن چندان مورد توجه نیست.

جدول (۱۰-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۱۰

(زبان و قومیت یکسان) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۴۰

۴/۲۰%

۲۵

۵/۶۲%

۱۵

۵/۳۷%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۳۳

۸/۱۶%

۲۲

۷/۶۶%

۱۱

۳/۳۳%

فراوانی

درصد%

کم
۵۱

۲۶%

۲۳

۱/۴۵%

۲۸

۹/۵۴%

فراوانی

درصد%

متوسط
۴۴

۴/۲۲%

۲۰

۵/۴۵%

۲۴

۵/۵۴%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۸

۳/۱۴%

۱۸

۳/۶۴%

۱۰

۷/۳۵%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطور که در جدول ۱۰-۴ مشاهده می­گردد یکسانی زبان و قومیت بطور متوسط ۲۶% دارای اهمیت است و ۴/۲۰% خیلی کم اهمیت دارد که این مسئله در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول ۵/۶۲% و کارشناسی ارشد ۵/۳۷% می­باشد و ۴/۲۲% اهمیت زیاد به یکسانی زبان و قومیت در امر ازدواج داده­اند که ۵/۴۵% بین دانشجویان ترم اول کارشناسی و ۵/۴۵% بین دانشجویان کارشناسی ارشد است.

جدول (۱۱-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمونیها به سوال شماره ۱۱ (شغل پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۸

۲/۹%

۱۲

۷/۶۶%

۶

۳/۳۳%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۳۵

۹/۱۷%

۲۳

۷/۶۵%

۱۲

۳/۳۴%

فراوانی

درصد%

کم
۶۸

۷/۳۴%

۴۲

۸/۶۱%

۲۶

۲/۳۸%

فراوانی

درصد%

متوسط
۶۰

۶/۳۰%

۲۰

۳/۳۳%

۴۰

۷/۶۶%

فراوانی

درصد%

زیاد
۱۵

۷/۷%

۱۱

۳/۷۳%

۴

۷/۲۶%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

در خصوص شغل پدر همسر جدول ۱۱-۴ بیانگر این مطلب است که :

از کل ۱۹۶ پاسخ دهنده ۶۸ نفر پاسخ متوسط ، ۶۰ نفر پاسخ زیاد و ۳۵ نفر پاسخ کم داده­اند حدکم و متوسط بین کارشناسی ترم اول بترتیب ۷/۶۵% و ۸/۶۱% می­باشد در صورتی که حد زیاد برای کارشناسی ارشد ۷/۶۶% اهمیت دارد یعنی دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر از دانشجویان ترم اول کارشناسی به شغل پدر همسر آینده شان اهمیت می­دهند.

جدول (۱۲-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره ۱۲

(شغل مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۳۲

۳/۱۶%

۲۲

۷/۵۱%

۱۰

۳/۳۱%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۵۸

۶/۲۹%

۳۰

۷/۵۱%

۲۸

۳/۴۸%

فراوانی

درصد%

کم
۷۵

۳/۳۸%

۴۱

۷/۵۴%

۳۴

۳/۴۵%

فراوانی

درصد%

متوسط
۲۷

۸/۱۳%

۱۴

۹/۵۱%

۱۳

۱/۴۸%

فراوانی

درصد%

زیاد
۴

۲%

۱

۲۵%

۳

۷۵%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول ۱۲-۴ در مورد شغل مادر همسر می­باشد که دانشجویان چندان اهمیتی به آن نمی­دهند بطوری که ۳/۳۸% بطور متوسط و ۶/۲۹% کم و ۲/۱۶% درصد خیلی کم به مسئله شغل مادر همسر توجه دارند این مسئله در بین دانشجویان کارشناسی ارشد اهمیت کمتری نیست به دانشجویان ترم اول کارشناسی دارد.

جدول (۱۳-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره ۱۳

(درآمد پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۸

۲/۹%

۱۲

۷/۶۶%

۶

۳/۳۳%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۳۴

۳/۱۷%

۲۴

۶/۷۰%

۱۰

۴/۲۹%

فراوانی

درصد%

کم
۶۴

۷/۳۲%

۲۸

۸/۴۳%

۳۶

۳/۵۶%

فراوانی

درصد%

متوسط
۵۹

۱/۳۰%

۳۰

۸/۵۰%

۲۹

۲/۴۹%

فراوانی

درصد%

زیاد
۲۱

۷/۱۰%

۱۴

۷/۶۶%

۳۷

۳/۳۳%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

همانطوریکه در جدول ۱۳-۴ ملاحظه می­شود از کل افراد نمونه ۷/۳۲% یعنی ۶۴ نفر بطور متوسط به درآمد پدر همسر اهمیت می­دهند و ۱/۳۰% یعنی ۵۹ نفر درصد زیاد به این مسئله توجه دارند این موضوع در بین دانشجویان کارشناسی ترم اول بطور متوسط ۸/۴۳% و دانشجویان کارشناسی ارشد ۳/۵۶% و در حد زیاد بترتیب ۸/۵۰% و ۲/۴۹% می­باشد.

جدول (۱۴-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره ۱۴

(درآمد مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۳۳

۸/۱۶%

۲۰

۶/۶۰%

۱۳

۴/۳۹%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۵۶

۶/۲۸%

۳۳

۹/۵۸%

۲۳

۱/۴۱%

فراوانی

درصد%

کم
۷۶

۸/۳۸%

۳۸

۵۰%

۳۸

۵۰%

فراوانی

درصد%

متوسط
۲۴

۲/۱۲%

۱۳

۲/۵۴%

۱۱

۸/۴۵%

فراوانی

درصد%

زیاد
۷

۶/۳%

۴

۱/۵۷%

۳

۹/۴۲%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

بر اساس جدول ۱۴-۴ درآمد مادر همسر اهمیت کم و متوسط برای دانشجویان دارد حد متوسط حدود ۸/۳۸% که بین دانشجویان کارشناسی ترم اول و ارشد تفاوتی ندارد و در حد کم کارشناسی ترم اول ۹/۵۸% و کارشناسی ارشد ۱/۴۱% می­باشد. حدود ۸/۱۶% اهمیت خیلی کم دارد که این مسئله در بین دانشجویان ترم اول ۶/۶۰% و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۴/۳۸% است.

جدول (۱۵-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره ۱۵

(تحصیلات پدر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۷

۷/۸%

۱۰

۸/۵۸%

۷

۲/۴۱%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۳۴

۳/۱۷%

۱۹

۹/۵۵%

۱۵

۱/۴۴%

فراوانی

درصد%

کم
۸۸

۹/۴۴%

۵۳

۲/۶۰%

۳۵

۸/۳۹%

فراوانی

درصد%

متوسط
۴۰

۴/۲۰%

۱۷

۵/۴۲%

۲۳

۵/۵۷%

فراوانی

درصد%

زیاد
۱۷

۷/۸%

۹

۹/۵۲%

۸

۱/۴۷%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول ۱۵-۴ بیانگر این مسئله است که :

توجه به تحصیلات پدر همسر درصد متوسط ۹/۴۴% می­باشد که در کارشناسی ترم اول ۲/۶۰% و در کارشناسی ارشد ۸/۳۹% می­باشد و در حد زیاد ۴/۲۰% می­باشد که درصد کارشناسی ارشد ۵/۵۷% درصد کارشناسی ترم اول ۵/۴۲% درصد می­باشد اهمیت خیلی کم ۷/۸% اهمیت خیلی زیاد نیز به همین اندازه است.

جدول (۱۶-۴) فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سوال شماره ۱۶

(تحصیلات مادر همسر) به تفکیک سطح تحصیلات

جمع سطح تحصیلات    
کارشناسی ترم اول ارشد
۱۵

۷/۷%

۱۱

۳/۷۳%

۴

۷/۲۶%

فراوانی

درصد%

خیلی کم
۳۹

۹/۱۹%

۱۷

۶/۴۳%

۲۲

۴/۵۶%

فراوانی

درصد%

کم
۹۲

۹/۴۶%

۵۸

۶۳%

۳۴

۳۷%

فراوانی

درصد%

متوسط
۳۷

۹/۱۸%

۱۷

۹/۴۵%

۲۰

۱/۵۴%

فراوانی

درصد%

زیاد
۱۳

۶/۶%

۵

۵/۳۸%

۸

۵/۶۱%

فراوانی

درصد%

خیلی زیاد
۱۹۶

۱۰۰%

۱۰۸

۱/۵۵%

۸۸

۹/۴۴%

فراوانی

درصد%

جمع

 

جدول ۱۶-۴ در خصوص تحصیلات مادر همسر می­باشد که از کل ۱۹۶ نفر ۹۲ نفر پاسخ اهمیت متوسط داده­اند که این مسئله ۵۸ یعنی ۶۳% مورد مربوط به دانشجویان ترم اول کارشناسی و ۳۴ نفر حدود ۳۷% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد و در حد زیاد ۹/۱۸% می­باشد که ۹/۴۵% شامل دانشجویان کارشناسی ترم اول و ۱/۵۴% مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد می­باشد و مقادیر کم ۷/۷% و زیاد ۶/۶% است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *