تجزیه وتحلیل یافته ها:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی

دانلود پایان نامه

روش آماری :

روش آماری مربوط به فرضیه ها جهت سنجش از برای فرضیه اول در سطح آمار استنباطی و توصیفی و همینطور از فرمول t و متغییر مستقل برای گروهای  مستقل جهت سنجش فرضیه دوم استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است.

                                                                            ۲ ¯X ـ ۱ ¯X

                                              ——————————————   = t

                                                         ۱           ۱           ۲ ²X  +  ۱ ² X

                                                       (   +    )   ———————  Ö

                                                         ۲ n       ۱ n          ۲ ـ ۲ n +   ۱ n

                                                                                ² ( e f  ـ o f  )

                                                                      ———————— =  ۲ X

                                                                                           e f

 

 

 

 

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل یافته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۱-۴ :نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکارو غیر ورزشکار مقطع پنجم ابتدایی

X22 X21 X2 X1 ردیف
۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۱
۶۷۶ ۱۰۲۴ ۲۶ ۳۲ ۲
۷۸۴ ۹۰۰ ۲۸ ۳۰ ۳
۷۸۴ ۷۸۴ ۲۸ ۲۸ ۴
۵۷۶ ۱۰۲۴ ۲۴ ۳۲ ۵
۵۷۶ ۱۴۴۴ ۲۴ ۳۸ ۶
۶۷۶ ۱۲۹۶ ۲۶ ۳۶ ۷
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۸
۵۷۶ ۱۱۵۶ ۲۴ ۳۴ ۹
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۱۰
۱۰۲۴ ۹۰۰ ۳۲ ۳۰ ۱۱
۹۰۰ ۱۴۴۴ ۳۰ ۳۸ ۱۲
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۱۳
۷۸۴ ۹۰۰ ۲۸ ۳۰ ۱۴
۶۷۶ ۱۷۶۴ ۲۶ ۴۲ ۱۵
۵۷۶ ۱۶۰۰ ۲۴ ۴۰ ۱۶
۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۱۷
۴۸۴ ۱۰۲۴ ۲۲ ۳۲ ۱۸
۵۷۶ ۱۴۴۴ ۲۴ ۳۸ ۱۹
۷۸۴ ۱۲۹۶ ۲۸ ۳۶ ۲۰
۹۰۰ ۷۸۴ ۳۰ ۲۸ ۲۱
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۲۲
۴۸۴ ۹۰۰ ۲۲ ۳۰ ۲۳
۷۸۴ ۷۸۴ ۲۸ ۲۸ ۲۴
۵۷۶ ۱۰۲۴ ۲۴ ۳۲ ۲۵
۴۸۴ ۱۴۴۴ ۲۲ ۳۸ ۲۶
۵۷۶ ۱۰۲۴ ۲۴ ۳۲ ۲۷
۴۰۰ ۱۷۶۴ ۲۰ ۴۲ ۲۸
۴۸۴ ۱۶۰۰ ۲۲ ۴۰ ۲۹
۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۳۰
۹۰۰ ۱۰۲۴ ۳۰ ۳۲ ۳۱
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۳۲
۶۷۶ ۱۷۶۴ ۲۶ ۴۲ ۳۳
۴۸۴ ۱۴۴۴ ۲۲ ۳۸ ۳۴
۵۷۶ ۹۰۰ ۲۴ ۳۰ ۳۵
۴۰۰ ۷۸۴ ۲۰ ۲۸ ۳۶
۴۸۴ ۹۰۰ ۲۲ ۳۰ ۳۷
۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۳۸
۴۸۴ ۱۴۴۴ ۲۲ ۳۸ ۳۹
۵۷۶ ۹۰۰ ۲۴ ۳۰ ۴۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ۱۳۶۰                 ۱ XS

                                                          ۳۴  =  ————  = ——— =  ۱¯X

  • ۱ n

                                                                            ۱۰۲۸        ۲ XS

                                                   ۷ / ۲۵   =———— = ————¯X

  • ۲ n    

                                          ² ( ۱۳۶۰ )            ²( ۱ XS)

                                               ۷۱۸  =——— ـ ۴۶۹۵۸  =  ——— ـ ۱ ²XS = 1  ²XS

                                                            ۴۰                     ۱ n

                                ² (  ۱۰۲۸ )                         ² (۲XS)

                    ۷۰۳  = ———— ـ ۲۵۷۱۶    = ———— ـ ۲ ² XS =    ۲ ²XS                               ۴۰                ²n

                                                                 

 

                                                                        ۲ ¯X ـ  ۱  X¯

                                                           ——————————         = t

                                                          ۱       ۱       ۲ ² XS  +  ۱  ² XS

                                                       ( + ) ———————Ö 

                                                         ۲n      ۱n        ۲ ـ  ۲ n + 1 n

 

 

                                                                       ۷/۲۵ ـ ۳۴

                                                             ————————— = t

                                                      ۱      ۱          ۷۰۳۷۱۸   

                                                  (   + ——————  Ö

                                                    ۴۰     ۴۰          ۲ ـ ۴۰ + ۴۰

 

                                                  ۳ /۸                      ۳/۸

                          ۴۳۱ /۳ = ——— = ————————— = t

                                              ۴۳۱  / ۲       ( ۰۵/۰ ) ( ۲۱ / ۱۸  )Ö

 

همانطور که ملاحظه میگردد جهت آزمون هزینه تحقیق و مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار در مقطع پنجم ابتدایی از روش t  متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۲ ـ ۴  آورده شده است.

جدول ۲ ـ ۴ : مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و

غیرورزشکار مقطع پنجم ابتدایی

تعداد آزمودنیها میانگین t بدست آمده t جدول f او سطح معنی داری
۴۰ ورزشکار ۳۴ ۴۱۴ / ۳ ۶۷۶/ ۲ ۷۸ ۰۵/۰
۴۰ غیر ورزشکار ۷/ ۲۵

 

هماطور که ملاحظه می گردد چون t بدست آمده برابر ۴۱۴ / ۳  ازt جدول ۶۷۶ /۲ با درجه آزادی ۷۸ در سطح معنی دارای ۰۵/۰  بزرگتر است پس میتوان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است و می توان گفت که بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  از لحاظ  سلامت روانی تفاوت وجود دارد و دانش آموزانی که ورزش می کنند از  سلامت روانی بالاتری نسبت به دانش آموزانی که ورزش نمی کنند دارند.

جدول ۳ ـ۴ : فراوانی و درصد فراوانی بدست آمده در رابطه با فرضیه                                        دوم تحقیق بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در سلامت روانی دانش آموزان

ردیف فراوانی درصد فراوانی
بله ۵۲ ٪ ۶۵
خیر ۲۸ ٪۳۵
جمع ۸۰ ٪۱۰۰

جدول۳ ـ ۴ :  فراوانیهای  مورد مشاهده و مورد انتظار در رابطه با فرضیه دوم

بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در سلامت روانی

ردیف بله خیر جمع
 f ۵۲ ۲۸ ۸۰
ef ۴۰ ۴۰ ۸۰
ef ـ of ۱۲ ۱۲- ۰
²(e fـ of ) ۱۴۴ ۱۴۴ ۲۸۸
² (ef ـ of )

ef

۶/۳ ۳/۳ ۲/۷

 

 

² (  e  f  ـ o f )

۲ /۷=—————— =۲ X

e f

 

همانطور که جدول ۴-۴  نشان می دهد چون ۲ X بدست آمده ۲/۷ از ۲X جدول ۳۶۱/۴  بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است و می توان نتیجه گرفت که بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که زنگ ورزش و بالا رفتن آن باعث ایجاد روحیه سالم در بین دانش آموزان خواهد شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  ۱۰۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *