تجزیه وتحلیل آماری:دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان

دانلود پایان نامه

تجزیه وتحلیل آماری:

دراین فصل ازپژوهش نمره های بدست آمده ازآزمودنی هارادرستون سلامت روان و ویژگیهای شخصیت جایگزین كردیم سپس باكمك فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده ودرنهایت بااستفاده ازفرمولT معناداری ان را موردبررسی قراردادیم.

برای بررسی فرضیه اول،دوم وسوم آزمودنی هارادریك گروه قراردادیم وسپس هركدام ازویژگیهای شخصیت راباسلامت روان موردبررسی قراردادیم ودرنهایت برای بررسی فرضیه جهارم آزمودنی هارادر2 گروه (دختران وپسران)قراردادیم وباكمك فرمول ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی نمرات راسنجیده وبااستفاده ازفرمول T معناداری آن راموردبررسی قراردادیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

– فرمول ضریب همبستگی

 

 

فرمول آماری T  جهت آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان

دلپذیربودن

A

برونگرایی

E

روانژندگرایی

N

سلامت روان

CHG

دانش آموز
67 63 59 13 1
100 89 93 28 2
88 98 92 21 3
112 89 92 13 4
120 124 87 19 5
124 105 83 22 6
107 84 92 15 7
121 130 82 28 8
96 99 85 17 9
136 128 72 14 10
111 108 110 21 11
112 123 102 18 12
98 71 96 13 13
91 76 93 32 14
118 108 90 15 15
105 89 96 19 16
123 125 111 12 17
97 84 93 20 18
141 117 89 25 19
92 88 104 16 20
73 97 75 18 21
77 69 74 22 22
106 125 98 31 23
89 107 115 36 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول 4-1

دلپذیربودن

A

برونگرایی

E

روانژندگراییN

 

سلامت روان

CHG

دانش آموز
107 110 102 12 25
87 91 110 17 26
122 92 88 18 27
93 89 108 21 28
113 104 76 13 29
89 97 116 10 30
83 109 102 5 31
88 91 76 13 32
112 80 91 15 33
95 86 109 21 34
122 124 113 12 35
122 124 85 19 36
127 102 83 22 37
95 98 87 17 38
87 94 115 9 39
123 107 85 23 40
4169=A∑ 3994=E∑ 3725=∑N 735=∑ 40=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(دختران)

A2

دلپذیربودن

E2

برونگرایی

N2

روان نژندی

(GHQ)2

 

سلامت روان

A

دلپذیربودن

Y3

E

برونگرایی

Y2

N

روان نژندی

Y1

GHQ

سلامت روان

x

n
4489 3969 3481 169 67 63 59 13 1
10000 7921 8649 784 100 89 93 28 2
7744 9604 8464 441 88 98 92 21 3
12544 7921 8464 169 112 89 92 13 4
14400 15376 7569 361 120 124 87 19 5
11376 11025 6889 484 124 105 83 22 6
11449 7056 8464 225 107 84 92 15 7
14641 16900 6724 784 121 130 82 28 8
9216 9801 7225 289 96 99 85 17 9
18496 16384 5184 196 136 128 72 14 10
12321 11664 12100 441 111 108 110 21 11
12544 15129 10404 324 112 123 102 18 12
9604 5041 9216 169 98 71 96 13 13
8281 5776 8649 1024 91 76 93 32 14
13924 11664 8100 225 118 108 90 15 15
11025 7921 9216 361 105 89 96 19 16
15129 15625 12321 144 123 125 111 12 17
9409 7056 8649 400 97 84 93 20 18
19881 13689 7921 625 141 117 89 25 19
8464 7744 10816 256 92 88 104 16 20
5329 9409 5625 324 73 97 75 18 21
5929 4761 5476 484 77 69 74 22 22
11236 15625 9604 961 106 125 98 31 23
7921 11449 13225 1296 89 107 115 36 24
11449 12100 10404 144 107 110 102 12 25

 

 

 

ادامه جدول 2-4

A2

دلپذیربودن

E2

برونگرایی

N2

روان نژندی

(GHQ)2

سلامت روان

A

دلپذیربودن

E

برونگرایی

N

روان نژندی

GHQ

سلامتروان

n
7569 8281 12100 289 87 91 110 17 26
14884 8462 7744 324 122 92 88 18 27
8649 7921 11664 441 93 89 108 21 28
12769 10816 5776 169 113 104 76 13 29
10000 9409 13455 100 89 97 116 10 30
6889 11881 10404 25 83 109 102 5 31
7744 8281 5776 169 88 91 76 13 32
12544 8281 6400 225 112 80 91 15 33
9025 7396 11881 441 95 86 109 21 34
14884 11376 12769 144 122 124 113 12 35
14884 11376 7225 361 122 124 85 19 36
16129 10404 6889 484 127 102 83 22 37
9025 9604 7569 289 95 98 87 17 38
7569 8836 13225 81 87 94 115 9 39
15129 11449 7225 529 123 107 85 23 40
444494=∑A2 404383=E2 354822=N2 15124=2X∑ 4169=A∑ 3994=E∑ 3725=N∑ 735=∑x 40=∑n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان(جدول3-4)

Xy3 Xy2 Xy1 n
871 819 767 1
2800 2492 2604 2
1848 2058 1932 3
1456 1157 1196 4
2280 2356 1653 5
2728 2310 1826 6
1605 1260 1380 7
3388 3640 2296 8
1632 1683 1445 9
1904 1792 1008 10
2331 2268 2310 11
2016 2214 1836 12
1274 923 1248 13
2912 2432 2976 14
1770 1620 1350 15
1995 1691 1824 16
1476 1500 1332 17
1940 1680 1780 18
3525 2925 2225 19
1472 1408 1664 20
1314 1746 1350 21
1694 1518 1628 22
3286 3875 3038 23
3204 3852 4140 24
1284 1320 1224 25
1479 1547 1870 26
2196 1656 1584 27
1953 1869 2268 28
1469 1352 988 29
890 970 1160 30
415 545 510 31
1144 1183 988 32
1680 1200 1365 33
1995 1806 2289 34
1464 1488 1356 35
2318 2356 1615 36
2794 2244 1826 37
1615 1666 1479 38
783 846 1035 39
2829 2461 1955 40
77029=∑xy3 73728=∑xy2 68320= ∑ xy 40=n

 

 

جدول 4-4 نمرات ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسر مقطع سوم دبیرستان

دلپذیربودن

A

برونگرایی

E

روانژندگرایی

N

سلامت روان

CHG

دانش آموز
133 114 83 10 1
102 95 108 29 2
103 80 90 30 3
112 95 73 22 4
105 105 88 14 5
92 81 92 21 6
94 119 86 36 7
143 97 108 18 8
100 103 94 14 9
123 125 70 15 10
84 87 100 42 11
100 94 96 25 12
91 87 88 14 13
102 90 92 15 14
100 102 97 11 15
93 76 63 35 16
90 98 86 31 17
76 66 81 11 18
94 87 93 16 19
62 60 67 21 20
115 107 96 22 21
140 98 110 19 22
94 100 86 17 23
108 87 94 13 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه جدول4-4

دلپذیربودن

A

برونگرایی

E

روانژندگراییN

 

سلامت روان

CHG

دانش آموز
114 94 75 23 25
120 67 83 10 26
127 123 72 15 27
138 96 104 18 28
102 93 97 25 29
91 70 82 12 30
64 73 69 21 31
114 98 102 24 32
93 87 89 14 33
110 98 83 17 34
118 95 103 19 35
99 102 115 20 36
114 97 94 16 37
118 95 89 23 38
100 103 80 11 39
94 78 64 21 40
4172=∑A 3722=∑E 3542=∑N 790=∑GHQ 40=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام (پسران)

A2 E2 N2 (GHQ)2 A E N

 

GHQ

سلامت عمومی

n
17689 12996 6889 100 133 114 83 10 1
10404 9025 11664 841 102 95 108 29 2
10609 6400 8100 900 103 80 90 30 3
12544 9025 5329 484 112 95 73 22 4
11025 11025 7744 196 105 105 88 14 5
8464 6561 8464 441 92 81 92 21 6
8836 14161 7396 1296 94 119 86 36 7
20449 9409 11664 324 143 97 108 18 8
10000 10609 8836 196 100 103 94 14 9
15129 15625 4900 225 123 125 70 15 10
7056 7569 10000 1764 84 87 100 42 11
10000 8836 9216 625 100 94 96 25 12
8281 7569 7744 196 91 87 88 14 13
10404 8100 8464 225 102 90 92 15 14
10000 10404 9409 121 100 102 97 11 15
8649 5776 3969 1225 93 76 63 35 16
8100 9604 7396 961 90 98 86 31 17
5776 4356 6561 121 76 66 81 11 18
8836 7569 8649 256 94 87 93 16 19
3844 3600 4489 441 62 60 67 21 20
13225 11449 9216 484 115 107 96 22 21
19600 9604 12100 361 140 97 110 19 22
8836 10000 7396 289 94 100 86 17 23
11664 7569 8836 169 108 87 94 13 24
12996 8836 5625 529 114 94 75 23 25

ادامه جدول5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام (پسران)

A2 E2 N2 (GHQ)2 A E N GHQ n
14400 4489 6889 100 120 67 83 10 26
16129 15129 5184 225 127 123 72 15 27
19044 9216 10816 324 138 96 104 18 28
10404 8649 8464 625 102 93 97 25 29
8281 4900 6724 144 91 70 82 12 30
4096 5329 4761 441 64 73 69 21 31
12996 9604 10404 576 114 98 102 24 32
8649 7569 7921 196 93 87 89 14 33
12100 9604 6889 289 110 98 83 17 34
139224 9025 10609 361 118 95 102 19 35
9801 10404 13225 400 99 102 115 20 36
12996 9409 8836 256 114 97 94 16 37
139224 9025 7921 529 118 95 89 23 38
10000 10609 6400 121 100 103 80 11 39
8836 6084 4096 441 94 78 64 21 40
698596A2=∑ E2=∑

354722

N2=∑

319195

17798(GHQ)2=∑ 4172A=∑ 3722E=∑ 3542= N ∑ GHQ=

790

40=∑n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6-4محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان وویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان

Xy3 Xy2 Xy1 n
1330 1140 830 1
2958 2755 3132 2
3090 2400 2700 3
2464 2090 1606 4
1470 1470 1232 5
1932 1701 1932 6
3384 4284 3096 7
2574 1746 1944 8
1400 1442 1316 9
1845 1875 1050 10
3528 3654 4200 11
2500 2350 2400 12
1274 1218 1232 13
1530 1350 1380 14
1100 1122 1067 15
3255 2660 2205 16
2990 3038 2666 17
836 726 891 18
1504 1392 1488 19
1302 1260 1407 20
2530 2354 2112 21
2660 1862 2090 22
1598 1700 1462 23
1404 1131 1222 24
2622 2162 1725 25
1200 670 830 26
1905 1845 1080 27
2484 1728 1872 28
2550 2139 2425 29
1092 840 984 30
1344 1533 1449 31
2736 2352 2448 32
1302 1218 1246 33
1870 1666 1411 34
2242 1805 1957 35
1980 2040 2300 36
1824 1552 1504 37
2414 2185 2047 38
1100 1133 880 39
1974 1638 1344 40
80897=∑xy3 73226=2xy∑ 70162= ∑ xy 40=n

 

برای فرضیه :بین روان نژندی وسلامت روانی رباطه وجود دارد.

138482=xy         674017 =   ∑ y2   32922=∑x2      7267= y      1525=∑x     80=n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر:باتوجه بهrxy بدست آمده ازضریب همبستگی پیرسون بین نمرات سلامت روان وروانژندگرایی همبستگی منفی وخیلی ضعفیی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول(7-4)محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی

همبستگی بدست آمده t بدست آمده t  جدول
006/0- 05/0- 2

 

باتوجه به جدول شماره (7-4)نشان می دهدكه بین ویژگی شخصیتی روانژندگرایی وسلامت روان 006/0- همبستگی وجود داردكه به معنی رابطه معكوس بین دومتغیراست.آزمونt برای معنادار بودن ضریب همبستگی محاسبه شده نشان می دهدكهt  بدست آمده ازt جدول درسطح 05/0 بادرجه آزادی78 كمتراست بنابراین فرضیه تحقیق ردمی شود.وبا95% اطمینان می توان نتیجه گرفت كه رابطه بین سلامت روان و روان نژندگرایی معنادارنیست.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *