تبیین یافته های جانبی:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت


دانلود پایان نامه

تبیین یافته های جانبی

همان گونه که از نتایج و یافته های جانبی بر می آید، بین وضعیت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دار.د بدین معنا که دانش آموزانی که پدران آنها دارای مشاغل دولتی هستند، نسبت به دانش آموزانی که پدران آنها بیکار هستند و یا مشاغل کاذب دارند، اضطراب حالت کمتری دارند. دانش آموزانی که پدران آنها، دارای مشاغل دولتی و آزاد هستند، نسبت به دانش آموزانی که پدران آنها بیکار هستند یا مشاغل کاذب دارند، عزت نفس بالاتری دارند.

بین سطح تحصیلات والدین، با سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارند.

بین ترتیب تولد دانش آموزان با اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد، بدین معنا که: فرزندان اول در مقایسه ی با فرزندان آخر، سطح اضطراب صفت کمتری دارند. فرزندان اول نسبت به فرزندان وسط و آخر، عزت نفس بیشتری دارند و فرزندان وسط نیز نسبت به فرزندان آخر عزت نفس بیشتری دارند. بین ترتیب تولد دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی آنها، رابطه معنادار وجود ندارد.

بحث ونتیجه گیری کلی:

با توجه به نتایج پژوهش حاضر در زمینه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب صفت و اضطراب حالت دانش آموزان می توان گفت که آموزش مهارت های زندگی تا حد قابل توجهی عزت نفس را افزای می دهد، موجبات سازگاری اجتماعی دانش آموزان را فراهم می سازد، تا حدی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را موجب می شود و تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دارد. به طوری که در موارد فوق الذکر تفاوت میانگین های دو گروه آزمایشی کنترل از لحاظ آماری کاملا معنادر بدست آمده است.

بررسی نتایج کیفی جلسات آموزشی نیز نتایج فوق را مورد تایید قرار می دهد، رضایت دانش آموزان از شرکت در جلسات آموزشی و رغبت آنها نسبت به انجام تکالیف و فعالیت آموزشی آنان و نیز درخواست دانش آموزان گروه کنترل مبنی بر شرکت آنان در جلسات آموزشی، گواه این مطلب می باشد.

با در نظر گرفتن محدودیت های دقیق و عوامل مداخله گری را علیرغم تلاش پژوهشگر در کنترل شرایط عزت نفس و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد و نیز در کاهش سطح اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان نیز موثر می باشد.

در تبیین نتایج فوق می توان گفت:

از آنجا که نوجوانی مهمترین مرحله از مراحل رشدی فرد می باشد و این اهمیت بدلیل آن است که تغییراتی را که در ابعاد زندگی نوجوان رخ می دهد، همزمان و همه جانبه موجب ایجاد فشارهای روانی، بر ایشان می گردد، در حالی که نوجوان هنوز آمادگی و پختگی لازم برا برای مقابله موثر با چالشهای زندگی فرا نگرفته است. و تعارضات اجتماعی و شرایط پیچیده جهان کنونی، سازگاری را برای نوجوان دشوارتر ساخته است، بنابراین نوجوان با به کارگیری مهارت های زندگی قادر خواهند بود به طور موثر و کارآمد با شرایط دشوار و مشکلات خویش مقابله کند و بدیهی است که شیوه نوجوان در مقابله با چالشهای زندگی، تاثیر زیادی بر موفقیت در زندگی نشاط و شادابی و سلامت روان وی دارد. مهارت های زندگی شیوه مناسب مقابله موثر با مشکلات غیر قابل اجتناب زندگی را به انسانها می آموزد. بدین ترتیب باتوجه به مهارت های زندگی، ضرورت آگاهی از آن برای کلیه افراد در هر موقعیت و شرایط، بخصوص نوجوانان آشکار می گردد، چنانچه نوجوانان در مراحل اولیه زندگی اجتماعی خود تحت آموزش این مهارت ها قرار گیرند، به سلام خانواده و جامعه نیز کمک شده است. زیرا آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک روش پیشگیرانه اولیه در حوزه بهداشت روانی، منجز به افزایش توانمندی ورانی- اجتماعی در افراد می شود و آنان را برای زندگی اثر بخش و مفید آماده می سازد.

به همین خاطر اهمیت انجام پژوهش هایی در این زمینه محرز می گردد.

 

مشکلات و محدودیت های پژوهش

  • از آنجا که جلسات آموزش به شکل کارگاهی برگزار می شد بنابراین از نظر موقعیت مکانی و امکان تشکیل گروه در جلسات محدودیت وجود داشت. جلسات، بعلت فقدان فضای آموزشی در مدرسه به ناچار در اتاق مشاوره و به سختی برگزار می شد.
  • یکی از محدودیت های این پژوهش مربوط به زمان تشکیل جلسات آموزشی بود. از آنجایی که امکان برگزاری جلسات آموزشی پس از اتمام ساعات آموزشی به علت عدم موافقت والدین نبود. به ناچار همزمان با ساعات آموزش عمومی آموزشگاهی مبادرت به تشکل جلسات می شد. چون آزمودنی ها به صورت تصادفی از کلیه کلاسهای انتخاب شده بود، لذا گردآوری دانش آموزان از کلاسهای مختلف به سختی انجام می شد و به رغم اینکه قبلا با دبیران دروس مختلف هماهنگی صورت گرفته بود و از آنها طلب همکاری شده بود، اما در اکث جلسات تأخیر کلاس با چند تاخیر شروع می شد.
  • غیبت تعداد معدودی از آزمودنی ها به صورت متفرقه در جلسات آمورشی منجر به ایجاد بی نظمی در جلسات می شد. زیرا در جلسات بعد باید تا حدودی مهارت های گفته شده مجدداً توضیح داده می شد.
  • علیرغم تأکید بسیار زیاد به آزمودنیها مبنی بر عدم بازگفت مواد آزموش داده شده، انتقال به خارج از جلسات، به نظر می رسد که بعضی موارد به علت جذاب بودن، دانش آموزان دیگر از جمله گرو کنترل، انتقال داده می شد، که می توان گفت تا حدودی بر نتایج پژوهش تاثیر داشته اند.
  • علیرغم بسیار زیاد جهت کنترل متغیرهای مزاحم. تاثیر برخی عوامل مثل گذشت زمان، کسب تجربه توسط آزمودنی ها در انجام پس آزمون، استرس بعضی از آزمودنیها در اثر ترک کلاس درس خود را، نمی توان نادیده گرفت.

پیشنهادات:

  • پیشنهاد می شود که برنامه آموزش مهارت های زندگی به عنوان روش موثر پیشگیری اولیه، جهت بهتر نمودن عملکرد تحصیل دانش آموزان و نیز تعاملات مثبت اجتماعی به عنوان یک درس مهم و پایدار دوره های مختلف تحصیلی اعم از دبستان، راهنمایی و دبیرستان تدریس شود.
  • آموزش مهارت های زندگی در مدرسه توسط مشاوران مجرب و کارآزمون صورت گیرد که خود اعتقادی به موثر بودن این برنامه داشته باشد. و ضمناً کلاسهای آموزش این مهارت ها به صورت فعال و کارگاهی اداره شود تا دانش آموزان، ضمن شناخت نسبت به تاثیر آموزش ها، خود با رغبت در این جلسات آموزشی حاضر گردند.
  • باتوجه به بررسی های انجام شده نسبت به تحقیقات انجام شده، پیشنهاد می شود که تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر ناهنجاری رفتاری، فرار دختران از منزل، فرار دانش آموزان از مدرسه، کاهش سوء مصرف مواد مخدر، افسردگی، اضطراب و وسواس، مورد بررسی قرار گیرد.
  • انجام پژوهش های مشابه در بافت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و در شهرستان های دیگر با موقعیت های مختلف جغرافیایی نیز پیشنهاد می گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *