تاریخچه:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

فصل دوم :

ـ تاریخچه فشار روانی

ـ تعاریف و نظریه های فشار روانی

ـ علل استرس

ـ عوامل موثر در تشدید فشار روانی

ـ عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

ـ ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی

ـ تحقیقات انجام در داخل و خارج

 

 

 

 

تاریخچه فشار روانی

واژة فشار روانی را اولین بار هانس سلیه1، روانپزشك و روانشناس اتریشی در سال 1936 در دانش پزشكی به كار برد. بعد از سلیه دانشمندان دیگر از جمله « كانن»2، «بن فین»3  و«دلی»4 آثار فشار روانی در حیوانات را نیز ثابت كردند، در حالی كه هنوز هم شعور در حیوانات مسجل نشده بود. قبل از « كانن» ، « بن فین» و «دلی» ، هرچند كه «فروید»5 و « بلولر»6  در اهمیت روان درمانی تأكید داشتند ولی تا آن زمان سبب همه بیماریها را ضایعات فیزیكی و جسمی می‌شناختند.

تحقیقات و بررسیهای «سلیه» این اصل را علمی تر و به زبان و بیان دانش امروزی بیان داشت. او ثابت كرد كه ناراحتی‌های روانی و هیجانی نیز موّلد ضایعات جسمی و عضوی هستند.  در سالهای بعد از جنگ جهانی اول به خصوص جنگ جهانی دوم مطالعاتی در خصوص فشارهای عصبی و روانی نیز صورت گرفته است، كه اكثر این مطالعات در ارتباط با جنگ جهانی و اثرات آن بر روی افراد، صورت گرفت. اما در سالهای بعد از 1960 گرایش بیشتری به مطالعات فشار عصبی در محیط كار و محیط‌های صنعتی یافته است. محققی به نام فیلگی1 در سال 1987 در بررسی دقیق كه درباره سیر تغییرات در واژه‌گذاری آسیبهای عصبی و روانی ناشی از جنگ انجام داده است، چنین اظهار می‌دارد:« مجروحان جنگی را قبل از جنگ جهانی اول كه غالباً دچار ضعف  و یا نداشتن نظم و یا هردو بود به عنوان « آسیب دیدگان روانی»  می‌نامیدند». به دنبال جنگ جهانی اول علائم همراه با فشارهای عصبی در مجروحان جنگی را « اختلالات عصبی روانی ناشی از جنگ » یا « اختلالات عصبی روانی ناشی از ضربه » نامیدند. در جنگ جهانی دوم و بعد از آن عوارضی كه در مورد مجروحان روانی ناشی از جنگ وجود داشت تحت عنوان  « افسردگی و فروماندگی» و سپس « فروماندگی جنگی » نامیده شد، كه بعد از جنگ كره به خستگی ناشی از جنگ تبدیل گردید.

سلیه و همكارانش در سال 1952 میلادی یك نظریه تفضیلی برای نشان دادن چگونگی واكنش موجود زنده به استرس[1] ارائه دادند. سلیه در این نظریه تشریح كرد كه چگونه تعادل حیاتی از هم می‌پاشد و واكنش استرس[2] تحت شرایط شدیدآشكار می‌گردد كه به آن واكنش كلی سازگاری (G.A.S) می‌گویند. در اوایل دهه 1950 میلادی، روانپزشكی به نام توماس هلمز[3]در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید كه تنها عامل مشترك در ایجاد هرنوع استرس، لزوم، ضرورت و اجبار در ایجاد تغییر و تحول مهم، در روند زندگی فرد است. به منظور نشان دادن تأثیر استرس ناشی از « تغییرات عمده زندگی» كه گفتیم عامل مشترك بین تمام انواع استرسها است ، هلمز و ریهی در سالهای 1940 و 1950 میلادی از پنج هزار نفر پرسشهایی مبنی بر اولویت دادن به اتفاقات و تغییرات مهم زندگی پرسیدند، كه بر اساس آن، مقیاس معروف هلمزـ ریهی برای اندازه گیری درجه اهمیت وقایع زندگی ساخته شد. كه مرگ همسر بالاترین استرس (100) و خرید خانه، كمترین استرس (30) را به خود اختصاص داده بود. همچنین لئونارد سایم1 نیز به سال 1978 در پژوهشی كه به عمل آورد اهمیت « حمایتهای اجتماعی» را در سلامت جسم و روان تأكید كرد. در سالهای اخیر پژوهشگران عامل روانی دیگری را كه سبب افزایش شدید آسیب‌پذیری در برابر حملات قلبی و سایر بیماریهای مربوط به استرس می‌شود، كشف كرده‌اند. این عامل روانی را رفتار نوع A2 نامیده‌اند. این پدیده را دو متخصص قلب به نام « می‌یر فریدمن »3و « روی روزمن»4. اولین وجه مشخصه این گونه رفتار این است كه شخص سعی‌ می‌كند، در زمان بسیار محدود فعالیت زیاده از حد انجام دهد. دوم اینكه احساس خشم سیالی در وجود چنین فردی در جریان است. (شاملو، 1381)

تعاریف و نظریه های فشار روانی:

علیرغم تحقیقات وسیعی كه در زمینة استرس انجام شده است و برخلاف استفاده گسترده‌ای كه در مكالمات روزمره از این مفهوم می‌شود، هنوز هم استرس دقیقاً تعریف نشده است. بعضی اشخاص وقتی در مورد استرس صحبت می كنند در واقع به یك محرك محیطی اشاره می‌كنند. بعضی آنرا به عنوان پاسخی به محرك محیطی می‌بینند. عده‌ای هم آنرا در تعامل بین محرك محیطی و پاسخ جستجو می‌كنند. نظریه‌پردازان و محققان مختلف نیز هركدام استرس را از زاویة متفاوتی تحلیل كرده‌اند و در این میان دیدگاههای سلیه و لازاروس نقطه عطفی برای تمام نظریات پیش از خود محسوب می شود.[4]

 

 

نظریه هانس سلیه:

هانس سلیه روانپزشك اطریشی‌الاصل مقیم كانادا كه پایه‌گذار پژوهش‌های علمی دربارة پدیدة استرس بوده، از اولین كسانی است كه رابطة بین استرس و بیماریها را دقیقاً توجیه كرده است، او استرس را به « درجة سوز و ساز بدن»[5] بر اثر فشارهای زندگی تعریف می‌كند. البته كلمه استرس تنها به روند این پدیده در بدن انسان اطلاق نمی‌شود بلكه محركهای فشارآور [6]نیز تحت همین نام خوانده می‌شود.[7]

سلیه تحقیقات خود را از دهة 1930 آغاز كرد و تا زمان مرگ خود در سال 1982 مفهوم استرس را در سطح همگانی مطرح ساخت. او به بررسی تأثیرات استرس بر پاسخ های فیزیولوژیكی پرداخت و سعی كرد این واكنشها را به بروز بیماریها ربط دهد.[8] (توكلی ، مهین ،  شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی ، تهران ، نشر قو، 1380)

سلیه در سال 1956 میلادی روند ارتباط بین استرس و بیماریها را تشریح كرد. به نظر او هر محرك فشارزای بیرونی مانند زخم بدن، مسمومیت، خستگی عضلانی، سرما، گرما و عوامل روانی، اگر فشار كافی داشته باشد ممكن است منجر به ایجاد واكنش شود كه او آن را « نشانگان كلی سازگاری » یا «G.A.S» نامیده است.

«G.A.S»به‌تلاش‌های عمومیت‌یافته بدن برای‌دفاع ازخود درقبال عوامل‌مضر‌اشاره‌دارد. این نشانگان شامل تمام تغییرات نامعین خاص است كه به دستگاه زیستی القا شده و در سه مرحله قابل وقوع است.

1- واكنش هشدار دهنده [9]:

واكنش اولیه ارگانیزم است و مربوط به زمانی است كه موجود به طور ناگهانی با محركهای مختلف روبرو می‌شود و نمی‌تواند خودش را با آنها سازگار كند. این واكنش دارای دو مرحله است:

الف: ضربه:

واكنش فوری و ابتدایی نسبت به عامل آزار رساننده، افزایش بدن، از دست دادن انقباض طبیعی عضلانی، بالا رفتن فشار خون، تپش قلب از نشانه‌های عمومی آن به شمار می‌رود.[10]( شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد ، 1378)

 

ب: مواجهه با ضربه:

واكنش بازگشتی یا مرحلة بسیج دفاعی كه طی آن قشر غدة فوق كلیوی بزرگ می‌شود و ترشح هورمونهای كورتیكوئید افزایش می‌یابد. اكثر بیماریهای حاد مرتبط با استرس به این دو مرحله مربوط می‌شوند

در اینجا اشاره به خصوصیات نشانگان یا سندرم كلی سازگاری می‌تواند به تبیین بیشتر مطالب فوق كمك كند. خصوصیات این نشانگان عبارتست از ازدیاد ترشحات هورمونهای بخش قشری غدة فوق كلیه بر اثر تحریكات غدة هیپوفیز مغز[11] كه موجب واكنش‌های فیزیولوژیكی می‌شود و درجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیاتی بدن [12] را به هم می زند و اگر طولانی شود منجر به ایجاد مرض می‌شود.[13]

2- مقاومت

ارگانیزم از طریق مكانیزمهای سودمند مقابله با استرس سازگار شده و تعادل خود را بازمی‌یابد.

1 . Hans Selye                                                          4.Dely

2 .Cannon                                                           5.Freud

3 .Benfeen                                                          6. Bluler

1 Filgy

2 . Stress

3 . Stress Reaction

[3] . Holmes,Thomas

2 .Syme  Leonard

3 . Freadman

4 .Roy  Rozman

1- توكلی، مهین، (1380)، شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی، تهران، نشرقو.

[5] – Wear and Tear

[6] – stressor

3-‌شاملو، سعید، (1378)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد

4- توكلی، مهین، (1380)، شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی، تهران، نشرقو.

[9] – Alarm Reaction

2-توكلی، مهین، (1380)، شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی، تهران، نشرقو.

[11] – Pituitary Gland

[12] – Homeostasis

3- شاملو، سعید، (1378)، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *