تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف

تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

واحد کرمانشاه

 

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ( M.A )
گرایش: بازاریابی
عنوان
تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکتهای ایرانی در بازار هدف
استاد راهنما
دکتر فرشید نمامیان
نگارنده
عباس امینی
مرداد ۱۳۹۳
سپاسگزاری:
بدین وسیله مراتب تقـدیر و تشکر خود را ازتمـامی اساتید محترم بخصوص استاد راهنما جناب دکتر نمامیان و دکترو کسـانی که این شرایط را فـراهم نمودند تا بتوانم این مقطع تحصیلی را سپری نمـایم اعلام و از خداوند برای آنهـا توفیق خواستـارم.
تقدیم به:
به روح پدرم و فداکاریهای بی دریغ مادرم
همسر بسیار مهربانم که مایه دلگرمی و عزت نفس اینجانب می باشد.
تقدیم به فرزندانم لاوین و ژیار که تمام زندگی ام را در وجود آنها می بینم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲٫بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۴٫اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵٫فرضیه ‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶٫قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷٫تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….۸
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
۲-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۲٫ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲- ۴٫پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۴-۱٫مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۴-۲٫مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۵٫ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۶٫نام و نشان ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) ………………………………………………………….۲۳
۲-۷٫وفاداری به نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)……………………………………………………..۲۸
۲-۸٫آگاهی از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند) …………………………………………………………۳۷
۲-۹٫کیفیت درک شده از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)…………………………………………..۳۹
۲-۱۰٫پیوند های ملی از نام ملی سمند بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)……………………………………………۴۵
۲-۱۱٫دیگر داراییهای اختصاصی که از نام سمند بدست آمده بر نام ونشان شرکت ایران خودرو در بازار ( خودرو سمند)…………..۴۷
۲-۱۲٫ ایران خودرو:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲-۱۳٫مدل پژوهش: مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر…………………………………………………………………………………………………..۵۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫مقــدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۲٫روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳- ۳٫ متغیرهای پژوهش و الگوی مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳- ۴٫ مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳- ۵٫ جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳- ۶٫ تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳- ۷٫ ابزار جمعآوری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۳-۷-۱٫روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۷-۲٫پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳- ۸٫ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۹٫ساختار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱٫مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۲٫آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۴-۳٫آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده……………………………………………………………………………………….۷۶
۴-۴٫بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه…………………………………………………………………….۸۰