تئوری بر چسب :دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

نظریه كنترل اجتماعی                             Social Control lneories theories

یكی از نظریه‌های بسیار مهم درباره مسأله انحرافات اجتماعی نظریه كنترل اجتماعی است این دیدگاه بیان می‌دارد كه انحراف نتیجه شكسته شدن كنترلهای اجتماعی است بر خلاف سایر نظریه‌های انحراف كه با این سئوال آغاز می‌كنند كه چرا مردم منحرف می‌شوند این نظریه با این سوال شروع می‌كند كه چرا مردم در ابتداع سازگار بوده‌اند لذا طرفداران نظریه كارشناسی معتقدند كه انحراف و نه سازگاری باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. از دیدگاه این نظریه زندگی سراسر وسوسه و فریب است و برخی اعمال انحرافی ممكن است در بردارنده پاداش باشند و اگر چنین كنترلی نبود ممكن بود سازگاری كمتری داشته باشند این نظریه در تایید دیدگاه دوگیم است كه اثبات نمود در یك كه همبستگی اجتماعی بیشتر ست و در جامعه‌ای كه همبستگ كمتر یا ضعیف تر است  احتمال انحراف بیشتر است نظریه كنترل اجتماعی نیز بر این نقطه نظر تاكید دارد مردمی كه بیشتر وابسته به اجتماع خود می‌باشند تمایل بیشتری به پیروی از قواعد آن دارند و مردمی كه منزوی هستند تمایل بیشتری به نقش آنها دارند.

 

تئوری بر چسب                                                                           labeling  theory

شكل دیگر نشانه‌های تئوری متقابل در مشكلات اجتماعی ان است كه یك مشكل اجتماعی هنگامی مشكل است كه از طریق افراد جامعه بر چسب مشكل بر آن موضوع زده شود. بر طبق تئوری برچسب حل مشكلات اجتماعی باید شامل تغییرات اساسی در معناها و مفاهیم و تعاریف از مشكل اجتماعی باشد كه آن نتیجه تفكر مردم جامعه و موقعیتهای متنوع اجتماعی ویژه مشكل اجتماعی است. بعنوان مثال نوجوانان و جوانان خوردن و صرف كردن مشروبات الكلی را به عنوان یك حالت سر شدن و خنك شدن و تفریح و سر گرمی تلقی می‌كنند. بنابراین با این طرز تلقی كه آنها به سوؤ مصرف الكل دارند و همچنان كه جامعه ما به منظور جلوگیری از آبستنی نوجوانان تعلیم و تربیت مسائل جنسی و سكسی را در جامعه فراهم كرده است و تا هنگامی كه مسأله جلوگیری از آبستن در روابط جنسی نوجوانان به عنوان یك مسأله نامناسب و غیر اخلاقی تلقی شود و از جانب دیگر نوجوانان در تفكرات خود این آبستن در روابط جنسی نامشروع را غیر اخلاقی و نا مناسب ندانند نرخ و درصد آبستن نوجوانان در كشورهای صنعتی در روابط جنسی نامشروع بسیار بالاتر از سایر كشور غیر صنعتی خواهد بود.

این دیدگاه مسائلی را مطرح می‌كند كه سایر نظریه‌ها قادر به حل آنها نبوده‌اند. این دیدگاه انحراف را بعنوان جریانی كه بوسیله آن برخی از مردم موفق می‌شوند برخی دیگر را بعنوان منحرف تعریف كنند تبیین می‌كند تاكید عمده ابن نظریه بر نسبی بودن انحراف است و چنین ادعا می‌كند كه یك شخص یا یك عمل تنها زمانی انحرافی نامی‌ده می‌شود كه بر چسب انحرافی بوسیله دیگران بر آن زده شده باشد. طرفداران این نظریه تاكید می‌كنند روشی كه مردم بعنوان منحرف بر چسب می‌خورند و نه اعمال آنها باید مركز توجه جامعه‌شناسان باشد.

این دیدگاه برای درك جریان بر چسب خوردن عمیقی به نظریه كنش متقابل در جامعه‌شناسی دارد و در سالهای اخیر جنبه‌هایی از نظریه تضاد را برای توجیه و تبیین اینكه چگونه برخی مردم و رفتار آنان و نه اشخاص دیگری از جامعه منحرف نامی‌ده می‌شوند بكار گرفته است.

طرفداران اولیه نظریه بر چسب ادوین لمرت و هواردبكر خاطر نشان ساخته‌اند كه هر كس ذاتا در زمانی یا زمان دیگر به یك روش انحرافی عمل كرد اكثر این اعمال در مقوله انحراف اولیه قرار می‌گیرد یعنی نوعی ناهنجاری كه موقتی، كنجكاوانه آزمایشی یا به سادگی قابل اختفا می‌باشد.

منحرف اولیه ممكن است كسی باشد كه تعدادی از درآمد خود را از تحصیل دار مالیات پنهان می‌كند یا والدینی باشند كه برخی اوقات از سنگینی فشار به حالتهای هیجانی گرفتار می‌شوند یا نوجوانی باشد كه روابط جنسی نامشروع برقرار كرده و یا فردی باشد كه مصرف مواد مخدر را آزمایش كرده است.

این رفتار ممكن است مورد توجه جدی قرار نگیرد و افراد موفق نه خودشان را منحرف بدانند و نه دیگران را.

 

تئوری دوركیم دربارة علت جرم :

دوركیم ، جامعه‌شناس بزرگ فرانسوی و بنیانگذار جامعه‌شناسی ، اگر چه بطور مستقیم دربارة بزهكاری تحقیقی انجام نداده است ، ولی او علت همة رفتارهای غیر عادی را در محیط اجتماعی جستجو می‌كند و در نهایت اعتقاد دارد كه جرم یك پدیدة طبیعی ـ اجتماعی است . او میگوید : در هر جامعه انسانی جرم بروز می‌كند ، پس جرم ملازم با زندگی اجتماعی است . به عبارت دیگر جرم یك پدیدة طبیعی ـ اجتماعی است . بنابراین بر طبق عقیدة وی باید علت های آنرا در میان كاركرد ساخت ای اجتماعی جستجو كرد ، نه در حالت های روانی فردی و یا محركه های مربوط به آن . بر طبق نظریه وی كاركرد ساخت های اجتماعی از خارج به فرد تحمیل می‌شود و بوسیله وجدان فردی نشو و نما می‌نماید . وی معتقد است كه همة جوامع دارای جرائم مختلف هستند و این امر ناشی از كاركرد ساخت های خود جامعه است . ولی هنگامی كه جرائم از یك نسبت معین تجاوز می‌كنند ، می‌توان گفت كه بیماری اجتماعی پدید آمده و آن وقت پدیدة مربوط را می‌توان « غیر عادی » تلقی كرد . این امر بدان معنی است كه چنین جامعه ای دیگر نمی‌تواند برخی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بار آورد و موقعیت های آنها را به حد معثول ارتقاء دهد . و نیز می‌گوید كه اگر علل جرم را به تحریكات و علت های روانی و كاركرد عوامل درونی فرد مربوط بدانیم ، این یك فكر باطل است .

اگر چه دوركیم علم روانكاوی را نفی نمی‌كند ، ولی دخالت آن رشته علمی را مردود می داند . زیرا در دوره ای كه وی زندگی می‌كرد ، علم روانكاوی از رشته های مهم علمی محسوب می شد . پدیدة بزهكاری را بیشتر به عوامل درونی و فطری مربوط می دانست ، و اگر چه روانكاوی فردی در آن زمان دامنة وسیعی داشت ولی هرگز نمی‌توانست اهمیت فشار اجتماعی را در شكل دادن اعمال فردی و ارزشهای مربوط به آنرا توجیه كند . به عقیدة دوركیم نیروی ناشی از فشار اجتماعی نه تنها در تعیین جهت عمل فردی بطور قاطع مؤثر است ، بلكه عامل تعیین كننده نیز محسوب می‌شود .

بنابراین دوركیم عمل بزهكاری را به یك عامل بیرونی نسبت می‌دهدكه نمی‌توان آنرا در درون فرد ( ناخودآگاه ) جست و یافت . زیرا علم روانكاوی در آن دوره قادر به بررسی چنین واقعیتی نبوده است .

اگرچه نظریه دوركیم در زمان خود مورد انتقاد واقع شده است ، اما دوركیم برای پر كردن شكافی كه تفسیر و توضیح او را قابل بحث و انتقاد می نمود ، وجود یك « وجدان جمعی » را پیش كشید . یعنی یك نیروی واقعی و جبری كه دراعمال و رفتار فردی بطور قاطع تأثیر می‌گذارد . به نظر وی اگر كاركرد فشار اجتماعی از بیرون به فرد تحمیل شود و وی را مجبور به كاری كند ، فرد اجباراً مطیع تأثیر اجتماعی آن خواهد بود . زیرا تحمل این نیرو عیناً نظیر چیزی است كه با تكرار در ذهن كسی دائماً رسوخ داده شده باشد .1 پس چنانچه می‌بینیم ، این جامعه‌شناس نرمال « عادی » را از پاتولوژیك « آسیبی » جدا می ساخت . وی پدیده هائی را در جوامع مختلف پیوسته بچشم می خورد ، غیر عادی « آنرمال » تلقی نمی‌كرد . زیرا معتقد بود كه این پدیه ها از ویژگی های خاص جامعه است و نباید آنرا نمونه بیماری اجتماعی تلقی كرد . به همین جهت ، از نظر دوركیم جرم یك پدیدة عادی جامعه محسوب می‌شود . اما بنظر او وقتی یك پدیده بصورت غیر عادی تلقی می‌شود كه از یك نسبت معین و نرمال تجاوز كند و آن وقت پدیده مذكور « غیر عادی » تلقی می‌شود .

هنگامی كه مسائل را از دیدگاه جامعه‌شناسی تجزیه و تحلیل می‌كنیم ، این نوع استنباط كاملاً درست و با نظریه دوركیم انطباق دارد . زیرا كجروی ها یا انحرافاتی كه ریشه روانی یا تنی ندارند ، ناشی از عدم توانائی جامعه و فشار اجتماعی هستند .

از فكر اصلی دوركیم نتایج ذیل گفته می‌شود :

1- چون ارتكاب جرم یك پدیدة طبیعی است، پس علل  استثنائی موجب بروز پیدایش جرم نیست ، بلكه جرم از نظام و حتی فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌شود .

2- چون ارتكاب جرم نتیجه جریان های بزرگ اجتماع است ، پس تا اجتماع و نظام آن باقی است جرم نیز دارای خصوصیت دائمی خواهد بود .

3- مطالعه جرائم بدون توجه به خصوصیات فرهنگ و تمدن محیط بروز آن از نظر جرم شناسی كافی نخواهد بود ، زیرا جرم شناسی در علل بروز جرائم به تحقیق می‌پردازد و جرم مربوط به فرهنگ و تمدن و تابع زمان و مكان است .

نظریه دوركیم در باب رابطة جرائم و فرهنگ در جامعه‌شناسی جنائی مورد قبول واقع شده است ، اما این عقیدة او كه جرم یك پدیدة طبیعی ـ اجتماعی است مورد تأیید جرم شناسان واقع نشده است . 1

با این اظهار نظر دوركیم ، از این تاریخ در جرم شناسی فصل تازه ای گشوده شد و جامعه‌شناسان عقیده قدیمی « جانی بالفطره » را رد كردند و توجه خود را به بررسی محیط های متفاوت كه در آنجا مجرمین و یا غیر مجرمین زندگی می‌كنند معطوف نمودند و علاوه بر این روانكاوان نیز عقیده خود را بر همان دیدگاه یعنی اینكه عوامل درونی ( ناخودآگاه ) از آغاز تولد بر فرد تأثیر می‌گذارد به كلی تغییر دادند . (مساواتی آذر، 1374: 17)

 

  1. DURKHEIM : le division travail ـ social , Paris , these letters . 1892 , P . 241

1 ـ دكتر كی نیا ( مهدی ) : علوم جنائی ( جامعه‌شناسی جنائی ) ، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم ، ص 1346

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *