تأثير رهبري تحوّل‌آفرين بر چابکي سازماني در صنعت بانکداري (مورد مطالعه بانک ملّت استان گيلان)- قسمت 3

تأثير رهبري تحوّل‌آفرين بر چابکي سازماني در صنعت بانکداري (مورد مطالعه بانک ملّت استان گيلان)- قسمت 3

4-4) بررسی نرمال بودن متغیرها …………………79
4-5) آزمون فرضیه‌ها …………………80
4-5-1) آزمون فرضیه اول …………………80
4-5-2) آزمون فرضیه دوم …………………81
4-5-3) آزمون فرضیه سوم …………………82
4-5-4) آزمون فرضیه چهارم …………………83
4-5-5) آزمون فرضیه پنجم …………………84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه …………………86
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………86
5-2-1) توصیف متغیر نفوذ آرمانی …………………86
5-2-2) توصیف متغیر ترغیب به تفکر …………………87
5-2-3) توصیف متغیر انگیزش الهامی …………………87
5-2-4) توصیف متغیر توجه شخصی …………………88
5-2-5) توصیف متغیر رهبری تحول‌آفرین …………………88
5-2-6) توصیف متغیر چابکی سازمانی …………………88
5-3) نتایج آمار استنباطی …………………89
5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اول …………………89
5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوم …………………89
5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوم …………………90
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم …………………90
5-3-5) نتایج آزمون فرضیه پنجم …………………91
5-4) نتیجه‌گیری در زمینه مطابقت بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی …………………92
5-5) پیشنهادات بر اساس سوال‌های تحقیق …………………93
5-6) محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………96
منابع و ماخذ …………………98
پیوست …………………107
فهرست جداول
جدول 3-1) محاسبه‌ی آلفای كرونباخ …………………67
جدول 4-1) توصیف جنسیت کارکنان …………………70
جدول 4-2) توصیف سن کارکنان …………………71
جدول 4-3) توصیف تحصیلات کارکنان …………………72
جدول 4-4) نمره متغیر نفوذ آرمانی …………………73
جدول 4-5) نمره متغیر ترغیب به تفکر …………………74
جدول 4-6) نمره متغیر انگیزش الهامی …………………75
جدول 4-7) نمره متغیر توجه شخصی …………………76
جدول 4-8) نمره متغیر رهبری تحول‌آفرین …………………77
جدول 4-9) نمره متغیر چابکی سازمانی …………………78
جدول 4-10) نتایج آزمون كلوموگروف – اسمیرنوف …………………79
جدول 4-11) ضریب همبستگی نفوذ آرمانی بر چابکی سازمانی …………………80
جدول 4-12) ضریب همبستگی انگیزش الهامی بر چابکی سازمانی …………………81
جدول 4-13) ضریب همبستگی ترغیب به تفکر بر چابکی سازمانی …………………82
جدول 4-14) ضریب همبستگی توجه شخصی بر چابکی سازمانی …………………83
جدول 4-15) ضریب همبستگی رهبری تحول‌آفرین بر چابکی سازمانی …………………84
جدول 5-1) خلاصه نتایج آزمون‌های آماری …………………91
فهرست اَشكال
شكل 1-1) مدل پژوهش …………………8
شكل 2-1) قابلیت‌های کلیدی چابکی سازمانی …………………36
شكل 2-2) مبانی چابکی …………………38
شكل 2-3) مدل عمومی چابکی پریس …………………40
شكل 2-4) مدل مفهومی دستیابی به چابکی …………………43
شكل 2-5) روش نیل به چابکی سازمانی …………………45
شكل 2-6) مدل چابکی شارپ و همکاران …………………46
شكل 2-7) مدل چابکی سازمانی شرودر و فلین …………………48

دیدگاهتان را بنویسید