تأثیر اختلال روانی بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان


دانلود پایان نامه

تأثیر اختلال روانی بر جامعه

هركسی كه در محله ای زندگی كرده است كه یك بیمارستان روانی دولتی در آن قرار دارد می داند كه در تأمین نیازهای افرادیكه پریشانی روانی دارند بعداز مرخص شدن آنها از بیمارستان، مشكلات زیادی وجود دارد. در آغاز دهه ی 1970، در مورد نقل مكان بیماران روانی از بیمارستان ها به محیط های كمتر محدود كننده، جنبشی ملی بوجود آمد. در اواسط دهه ی 1970، بیمارستان های روانی معمولاً چندین هزار بیمار رادر خود جای می دادند. در اواسط دهه ی 1990 این تعداد كاهش یافت. تعدادی از موسسات تعطیل شدند و آنهایی كه بازماندند در مقیاس كوچكی عمل می كردند. برخی از افراد ترخیص شده نزد خانواده هایشان برگشتند، ولی اغلب آنها به خانه های اجتماعی نقل مكان یافتند و با چند تن از افراد ترخیص شده زندگی كردند. در تعدادی از جوامع از این بیماران به نحو شایسته ای مراقبت می شود ولی در تعدادی از مناطق، مخصوصاً در شهرهای بزرگ، دهها و حتی صدها نفر وجود دارند كه قبلاً بستری شده بودند و اكنون بدون كاشانه، غذا، یا مراقبت پزشكی رها شده اند.

تأثیر اختلال های روانی بر جامعه را نمی توان به راحتی ارزیابی كرد، ولی متخصصان سلامت روانی قبول دارند كه مشكلات روانی هزینه هنگفتی برای جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم می پاشند و جوامع آسیب می بینند. بار دیگر سرگذشت ربكا را در نظر بگیرید. از دست رفتن بازدهی و مشاركت او در جامعه، برای اجتماع زیان بار هستند. هزینه های مالی توان بخشی او را می توان بطور مستقیم ارزیابی كرد. مداوای او به درمان فشرده، بستری كردن، انتقال به جامعه، و حمایت پی گیر نیاز دارد. وقتی به این واقعیت فكر می كنید كه صدها هزار نفر مانند ربكا در خیابانهای آمریكا وجود دارند، متوجه ی فاجعه ی زندگی های ناخرسند خواهید شد كه بار گرانی برای جامعه دارند.

 

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مکانیسم های دفاعی فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود [1] را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد. همچنین زمانی که از مکانیسم های دفاعی بطور مداوم استفاده می شود، می توانند بسیار مخرب باشند. استفاده مکرر از انکار و فرافکنی پارانوئید می تواند دلیلی بر قطع تماس با افراد و دنیای واقعی گردد و پیامد آن انزوا و فرورفتن به دنیایی که خود فر خلق کرده است، باشد.

در واقع (خود) با درنظر داشتن اصل واقعیت (حقایق بیرون و محیط) خواسته های آنها را با استفاده از      مکانیسم های دفاعی کنترل و در مسیر درست که برای فراخود[2] نیز قابل قبول باشد، هدایت می کند. آنها ابزاری در دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته های بی پایان غریزه محور و بی منطق نهاد [3] را بگیرد و در عین حال با توجه به واقعیت و اخلاق، خواسته های نهاد را بصورت معقول و جامعه پسند برآورده سازد. اگر این مکانیسم ها نباشد یا کم کاری خود را از دست بدهند، نهاد (غرایز)، خود را مغلوب ساخته و شخصیت فرد در هم می شکند (پالهوس، 1997، به نقل از نعمت، 1387).

براساس تعریف DSM-IV-TR (2000) مکانیسم های دفاعی فرایندهای خود کارآمد روانشناختی هستند که از افراد در برابر اضطراب و آگاهی از خطرهای درونی و بیرونی حمایت می کنند. این مکانیسم ها واسطه بین واکنش فرد به تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی هستند.

اندروز و همکاران در سال 1993 تعداد 20 مکانیسم دفاعی را برحسب سه سبک دفاعی متمایز کردند.    مکانیسم های دفاعی که مسئولیت محافظت از من را در مواجهه با شکل های مختلف اضطراب برعهده دارند، برحسب نوع کنش وری ممکن است بهنجار یا نابهنجار و کارآمد یا ناکارآمد باشند. مکانیسم های دفاعی رشدیافته به منزله شیوه های مواجهه انطباقی، بهنجار و کارآمد محسوب می شوند و مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته شیوه های مواجهه غیرمنطقی و ناکارآمد محسوب می شوند.

فروید ساختار شخصیت را شامل سه ساخت روانشناختی نهاد، من و فرامن می داند. این سه ساخت بطور مداوم بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارند. به عقیده فروید من در مواجهه با خواسته های کشاننده ی نهاد از     مکانیسم های دفاعی که به کار مهارکردن اضطراب می آیند، استمداد می کند (منصور و دادستان، 1374، به نقل از علی بخشی 1385).

شناسایی مکانیسم های دفاعی بدون توجه به اضطرابی که آنها را فرا می خواند، قابل درک نیست. فروید با طرح نظریه دوم خود در خصوص اضطراب، احساس اضطراب را ناشی از علامت محرک دانست و آن ساختاری که این علامت را درک کرده و به دفاع از خویش در برابر معنای تهدیدآمیز آن می پردازد را من معرفی کرد که اضطراب را درک و سپس نیروهایی را برای دفاع در مقابل خطر قریب الوقوع ناشی از برانگیختگی ها به جنبش در می آورد (قربانی، 1382).

اگر چه فروید مفهوم دفاع را با مکانیسم های سرکوب گری آغاز می کند اما این برای او تنها آغاز راه بوده است. او به زودی دریافت که سرکوبگری تنها تدبیر من در مقابل انگیختگی ها نیست. اما در این سایر    مکانیسم ها جایگاهی اختصاصی دارد. هزینه ای که من جهت استمرار مکانیسم های دفاعی می پردازد، بار سنگینی را بر اقتصاد روانی تحمیل می کند. مکانیسم های دفاعی پس از آنکه من را یاری می رساندند همچنان در ساختار منش فرد تثبیت می شوند و بعنوان روش معمول واکنش های عادی و شخصیتی فرد در می آیند و در طی دوران زندگی و حیات روانی فرد، هرگاه وضعیتی مشابه با وضعیت نخستین رخ می دهد، مجدد از نو تکرار می شوند (علی بخشی، 1385).

فروید در آثار مختلف خود ده مکانیسم دفاعی را مطرح کرد: درون فکنی، همانند سازی، فرافکنی، بازگشت علیه خود[4]، معکوس شدن[5]، واپس روی، تشکل واکنشی(واکنش سازی) [6]، مجزاسازی[7] و امحا[8] (فروید 1996، به نقل از مهدیزاده 1387).

آنا فروید در اثر مشهور خود با عنوان من و مکانیسم های دفاعی در سال 1964، به گسترش افکار پدر درباره مکانیسم های دفاعی و نظام دارکردن آنها پرداخت. او جایگاه من در نظام روان تحلیلگری را توصیف کرد و باتوجه به فعالیت های بالینی خویشتن در خلال تحلیلگری کودکان، چندین مکانیسم دفاعی دیگر به آنها افزود. وی واکنش های دفاعی را به سه علت نسبت داد:

  1. وقتی ارضای نهاد (برای مثال بواسطه یک رفتار جانبی) احساس بی ارزشی و گنهکاری را در فرامن به راه      می اندازد.
  2. هنگامیکه من در برابر خطرات جهان برونی که ریشه در واقعیت دارند، قرار می گیرند.
  3. وقتی من کوشش می کند تا علیه برانگیختگی های قدرتمند ناهشیار از خود دفاع یا حمایت کند (آنا فروید 1936).

این سه علت پایگاه من را در معرض خطر سقوط و ناامیدی قرار می دهند و موجب می شوند که این پایگاه مکانیسم های دفاعی خود را به راه اندازد تا اولاً به واسطه آنها بتوانند موانعی را در برابر این خطرها ایجاد کند و ثانیاً قدرت مهارگری خود را به منزله عامل اجرایی شخصیت بدست آورد. آنا فروید نه تنها ده مکانیسم دفاعی را که توسط پدرش عنوان شده بود بازشناسی و توصیف کرد بلکه خود نیز چندین مکانیسم دفاعی دیگر بر آنها افزود.

بطور خلاصه می توان گفت مجموعه مکانیسم هایی که افراد بکار می گیرند، سبک دفاع شخصی را می سازد که فروید آن را بصورت فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با یکدیگر تعریف کرد و از آن به عنوان متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی نام برد و این فرضیه ای است که برحسب یافته های پژوهشی بسیار، مورد تائید قرار گرفته است (بشارت، 1384).

مكانیسم ها و سبك های دفاعی

مكانیزم های دفاعی

افراد برای اینكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افكار، غرایز، و   احساس های غیرقابل قبول از آگاهی هشیار، استفاده می كنند كه فروید آنها را مكانیزم های دفاعی نامید. به عقیده ی فروید، همه ی افراد برای دورنگهداشتن تجربیات بالقوه آزارنده، از مكانیزم های دفاعی استفاده      می كنند. فقط در صورتیكه مكانیزم های دفاعی بصورت خشك و افراطی مورد استفاده قرار گیرند، منبع اختلال روانی می شوند.

دیدگاه های فعلی در مورد مكانیزم های دفاعی، براساس ملاحظات نظری و رابطه ی این مكانیزمها با سلامت روانی كلی، آنها را طبقه بندی می كنند (ویلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس این رویكرد، یك طرح طبقه بندی به نام مقیاس عملكرد دفاعی تهیه كرده اند. این طبقات، روش مفیدی را برای درنظرگرفتن     مكانیزم های دفاعی و نحوه ای كه آنها در اختلال های روانی گوناگون آشكار می شوند، در اختیار می گذارند. نمونه هایی از این مكانیزم های دفاعی در جدول زیر، ارائه شده است.

طبقات و نمونه های مكانیزم های دفاعی

مكانیزم دفاعی تعریف نمونه
دفاع های بسیار سازگارانه                   پاسخ های سالم به موقعیت های استرس زا
شوخی

humor

تاكید كردن بر جنبه های خنده دار یك تعارض یا موقعیت استرس زا ماریا با خوشرویی، تجربه تحقیرآمیزی را كه طی آن روی یخ سرخورد، درحالیكه یك گروه پسر او را می دیدند، دوباره به نمایش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعیتهای دشوار بوسیله ی ابراز مستقیم احساسات و افكار به دیگران وقتیكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاری زیاد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصیلی او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصبانی و از وی ناامید شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارین عمداً تصمیم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالی درحالیكه مشغول مطالعه كردن برای امتحان بود، خودداری كند.
راهبردهای ناهشیاری كه به افراد كمك می كنند افكار، احساسها، خاطرات، امیال و ترس های آزارنده را از آگاهی هشیار دور نگهدارند.
جابجایی

Displacement

جابجا كردن احساس ها یا تكانه های نامقبول از هدف اصلی این احساس ها به كسی كه كمتر تهدیدكننده است یا به یك شیء. بعد از اینكه فرد از جانب كارفرمایش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دلیل مناسبی بر سر كارمندان زیر دستش فریاد كشید.
تجزیه

Dissociation

تجزیه كرد فرایندهای شناختی، ادراكی و حركتی كه معمولاً یكپارچه هستند در عمكرد فرد درحالیكه مربی جك جلوی كل اعضای تیم هاكی، او را بخاطر دریافت ضربه ی پنالتی تحقیر كرد، جك با فكركردن به مهمانی ای كه آن شب می خواست برود، از این شرمساری فاصله گرفت.
توجیه عقلی

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بیش از حد انتزاعی در واكنش به موضوعی كه موجب تعارض یا استرس شده است. گابریل بجای تمركزكردن روی جنبه های ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ی سالمندان، مفصلاً درباره ی نقطه ضعفهای سیستم تأمین اجتماعی صحبت می كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبدیل كردن احساس یا میل ناپذیرفتنی به ضد آن، برای پذیرفتنی تر كردن آن جرالد كه مخفیانه به هرزه نگاری معتاد بود، به صورت علنی از معلم دبیرستان دخترش بخاطر توصیه ی یك رُمان كلاسیك با محتوای جنسی انتقاد كرد.
سركوبی

Repression

راندن ناهشیارانه ی امیال، افكار، یا تجربیات از آگاهی ژانین قادر نبود هیچیك از جزئیات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبیل را به یاد آورد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی         تحریف تصویر ذهنی از خود، بدن، یا سایرین به منظور

را اندكی تحریف می كنند                   تنظیم كردن عزت نفس

خوارشماری

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن ویژگی های منفی به خود یا دیگران پاتریك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطی با دوست دخترش به علت ناپختگی وی، هوشبهر پائین و فقدان فرهیختگی اوست.
آرمانی ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن خصوصیات مثبت اغراق آمیز به دیگران كاترین عدم جذابیت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و دیگران به اینكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، نادیده گرفت.
همه توانی یا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسیله ی اجرای نقش برتر نسبت به دیگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بیشتر       می شود به احتمال بیشتری با همكارانش به صورت تحقیرآمیز صحبت می كند.
دفاع های انكاری دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها یا مسئولیت ناخوشایند یا ناپذیرفتنی از آگاهی  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با امتناع از پذیرفتن جنبه ی دردناك واقعیت یا تجربه ای كه برای دیگران آشكار است كاندیس بجای مبارزه كردن با هیجانهای عذاب آور مربوط به تشخیص سرطان در خودش، طوری با بی اعتنایی عمل میكند كه انگار به این بیماری مبتلا نیست.
فرافكنی

Projection

نسبت دادن صفات یا احساس های شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده ایزابل نمی دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشی دیگران شكایت می كرد.
دلیل تراشی

Rationalization

مخفی كردن انگیزه های واقعی افكار، اعمال، یا احساسها با توجیه كردنهای اطمینان بخش یا خودیاری اما نادرست. پیت برای حل و فصل كردن ناامیدی خویش از واردشدن به تیم بیسبال، خود را متقاعد می سازد كه هیچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنین تیم ضعیفی باشد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی را خیلی تحریف میكنند تحریف شدید خود یا دیگران  
شكافتگی

Splitting

تقسیم كردن حالتهای عاطفی متضاد و ناتوانی در ادغام كردن ویژگی های مثبت و منفی خود یا دیگران در تصورات ذهنی منسجم گرچه ماریان دركل ترم به استاد خود صورت آرمانی داده بود بلافاصله بعد از اینكه در یك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمی شیطانی و متخصام انگاشت.
دفاعهایی كه اقداماتی را دربردارند. پاسخ هایی به تعارض یا استرس كه عمل یا كناره گیری را دربردارند.  
برون ریزی

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با اقدامات بجای افكار یا احساسات رالف بجای اینكه یه همسرش بگوید كه از مقاومت وی در برابر آمیزش جنسی ناخرسند است، تصمیم گرفت با یكی از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگری انفعالی

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بیش از حد ظاهری برای پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندی كوین از شغلش به عنوان دربان، در زیاده كاری نظافت اداره انعكاس داشت، بطوری كه مدیران بارها از سرو صدای او هنگام نظافت كردن آزرده می شدند.
واپس روی

Regression

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با برگشتن به رفتارهای بچه گانه آدریان بعد از یك اختلاف نظر جزئی با همكارانش، اشك ریزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا یك نفر برای تسكین دادن احساسات جریحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هایی كه جدایی از واقعیت را دربردارند پاسخ به استرس یا تعارض كه فكر یا رفتار غیرعادی را شامل می شود  
فرافكنی هذیانی

Delusional projection

نسبت دادن هذیانی صفات یا احساسهای شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده گرچه این هاری بود كه از هركسی نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسایگانش به قدری از او متنفرند كه قصد دارند وی را به قتل برسانند.
تحریف روان پریشی

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با متوسل شدن به سوء تعبیرهای هذیانی واقعیت هنگامی كه نمرات ایوان همچنان روبه كاهش رفتند، این اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره های كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسی خلاص كنند.

 

[1] . ego

[2] . super ego

[3] . id

[4] . Turning against the self

[5] . Reversed

[6] .Reaction formation

[7] . Isolation

[8] . Undoing

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *